? ? OSHAS

Document Sample
? ? OSHAS Powered By Docstoc
					การประเมินความเสี่ยงจากการทางาน       http://www.ecom.training.dupont.com
        นายโกวิทย์ บุญมีพงศ์
                  ่
   สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้ อม
     กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
         ้
        เนือหาการบรรยาย

               การประยุกต์ใช้ เกณฑ์
การประเมินความเสี่ยง    การประเมินความเสี่ยง
             จากการทางานของบุคลากร
               ในโรงพยาบาล ......
                  ่
             ........สูสถานประกอบการ
       การประเมินความเสี่ยง : ความจาเป็ น?
http://www.pantip.com/cafe/social/topic/U12052428/U12052428.html         www.naewna.com
                         http://www.shawpat.or.th/news/
    การประเมินผลกระทบต่ อสุขภาพจากการทางาน

           งาน         ป่ วย


 สิ่งคุกคามสุขภาพ           บาดเจ็บ


     ลักษณะ      สภาพแวดล้ อม
     การทางาน
ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ
          สิ่งคุกคาม (Hazard)

 ่       ั
สิงใดก็ตามที่มีศกยภาพในอันที่จะก่อให้ เกิดอันตรายและส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพกายและใจของผู้ประกอบอาชีพ
• สิงคุกคามสุขภาพทางกายภาพ (Physical Health Hazards)
   ่
• สิงคุกคามสุขภาพทางเคมี (Chemical Health Hazards)
  ่
• สิงคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ (Biological Health Hazards)
  ่
• สิงคุกคามทางเออร์ กอนอมิคส์ (Ergonomics)
  ่
• สิงคุกคามสุขภาพทางจิตวิทยาสังคม (Psychosocial Health Hazards)
  ่
                 ประชาคมอาเซียน

                   CSR:
             Corporate Social Responsibility
การประเมินความเสี่ยง
               พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535

              พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
            และสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2554
                         ประชาคมอาเซียน
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
               CSR
                              ่
• หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมขององค์กร ซึงคือ
 การดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบ
             ้              ่
 สังคมและสิ่งเเวดล้ อมทังในระดับไกลและใกล้ อันนาไปสูการพัฒนาที่
  ่
 ยังยืน"
  http://www.csrcom.com
              ระดับของ CSR
• ระดับ 1 Mandatory Level: ข้ อกาหนดตามกฎหมาย หมายถึง ธุรกิจมี
           ั
 หน้ าที่ต้องปฏิบติให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, กฎหมายเเรงงาน, การจ่ายภาษี เป็ นต้ น
• ระดับ 2 Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
• ระดับ 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกิจ
• ระดับ 4 Voluntary Level: ความสมัครใจ
  ้
• ทังนี ้ ธุรกิจต้ องดาเนินการตามเกณฑ์ในระดับ 1 เป็ นอย่างน้ อย ส่วนการ
 ดาเนินการในระดับต่อไปให้ ขึ ้นกับความพร้ อมของแต่ละองค์กร
  http://www.csrcom.com
              หลักแนวคิดของ CSR
•  1. การกากับดูเเลกิจการที่ดี
•  2. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
•                 ั ่
  3. การเคารพสิทธิและการปฏิบติตอเเรงงานอย่างเป็ นธรรม
•  4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
•  5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
•           ่
  6. การดูเเลรักษาสิงเเวดล้ อม
•  7. การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
•  8. การจัดทารายงานด้ านสังคมและสิ่งเเวดล้ อม
  http://www.csrcom.com
        พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่ อง มาตรการ
 คุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน
•   -กาหนดให้ มีการชี ้บ่งอันตราย และการประเมินความเสี่ยง
•   -แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง
• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่ อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย
 ในการดาเนินงาน(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
•   -กาหนดประเภทหรื อชนิดของโรงงาน
    พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
    สภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2554
• หมวด 4 การควบคุม กากับ ดูแลมาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการ
 ควบคุม กากับ ดูแลการดาเนินการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 และสภาพแวดล้ อมในการทางาน ให้ นายจ้ างดาเนินการดังต่อไปนี ้
• (1) จัดให้ มีการประเมินอันตราย
• (2) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้ อมในการทางานที่มีผลต่อลูกจ้ าง
• (3) จัดทาแผนการดาเนินงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
 สภาพแวดล้ อมในการทางาน
     พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
     สภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2554
• (4) ส่งผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการ
 ดาเนินงานและแผนการควบคุมตาม (1) (2) และ (3) ให้ อธิบดีหรื อผู้ซง ึ่
 อธิบดีมอบหมาย
• หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการ ประเภทกิจการ ขนาด
 ของกิจการที่ต้องดาเนินการ และระยะเวลาที่ต้องดาเนินการ ให้ เป็ นไป
 ตามที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
          สิ่งที่ต้องดาเนินการ

การชี ้บ่งอันตราย       การประเมินอันตราย

                การศึกษาผลกระทบของ
การประเมินความเสี่ยง      สภาพแวดล้ อมในการทางาน
                ที่มีผลต่อลูกจ้ าง
การจัดทาแผนงาน         การจัดทาแผนการดาเนินงาน
บริหารจัดการความเสี่ยง     ด้ านความปลอดภัย
                อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
                ในการทางาน
      ้
   การชีบ่งอันตราย Hazard Identification
• กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบของเหตุการณ์ หรื อสภาวการณ์ที่
                      ิ
 อาจก่อให้ เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่ วยทรัพย์สนเสียหาย มีผลกระทบต่อ
  ่                       ่
 สิงแวดล้ อม มีผลกระทบต่อชุมชน โดยใช้ เทคนิควิธีตางๆ เช่น
• Checklist
• What If Analysis
• Hazard and Operability Study (HAZOP)
• Fault Tree Analysis
• Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
• Event Tree Analysis
• JSA
             Checklist
• เป็ นวิธีที่ใช้ ในการชี ้บ่งอันตรายโดยการนาแบบตรวจไปใช้ ในการ
 ตรวจสอบการดาเนินงานในโรงงานเพื่อค้ นหาอันตราย
• แบบตรวจประกอบด้ วยหัวข้ อคาถามที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่าง
                 ั
 ๆ เพื่อตรวจสอบว่าได้ ปฏิบติตามมาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการ
    ั
 ปฏิบติงานหรือกฎหมาย เพื่อนาผลจากการตรวจสอบมาทาการชี ้บ่ง
 อันตราย
           What If Analysis
• เป็ นกระบวนการในการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนเพื่อชี ้บ่งอันตราย
 ในการดาเนินงานต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยการใช้ คาถาม
• "จะเกิดอะไรขึ ้น….ถ้ า…." (What If)
                 ้
• และหาคาตอบในคาถามเหล่านันเพื่อชี ้บ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นในการ
 ดาเนินงานในโรงงาน
   Hazard and Operability Study : HAZOP
• เป็ นเทคนิคการศึกษา วิเคราะห์และทบทวนเพื่อชี ้บ่งอันตรายและค้ นหา
 ปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นจากการดาเนินงานโรงงาน โดยการวิเคราะห์หา
                      ่
 อันตรายและปั ญหาของระบบต่าง ๆ ซึงอาจจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์
                    ั้      ้
 ในการออกแบบที่เกิดขึ ้นโดยไม่ได้ ตงใจด้ วยการตังคาถามที่สมมติ
 สถานการณ์ของการผลิตในภาวะต่าง ๆ โดยการใช้ HAZOP Guide
 Words มาประกอบกับปั จจัยการผลิตที่ได้ ออกแบบไว้ หรื อความ
 บกพร่องและความผิดปกติในการทางาน เช่น อัตราการไหล อุณหภูมิ
 ความดัน เป็ นต้ น เพื่อนามาชี ้บ่งอันตรายหรื อค้ นหาปั ญหาใน
           ่          ั      ั ั
 กระบวนการผลิตซึงอาจทาให้ เกิดอุบติเหตุหรื ออุบติภยร้ ายแรงขึ ้นได้
         Fault Tree Analysis : FTA
       ั        ั ั
• เน้ นถึงอุบติเหตุหรื ออุบติภยร้ ายแรงที่เกิดขึ ้นหรื อคาดว่าจะเกิดขึ ้น เพื่อ
                         ่
 นาไปวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดเหตุ ซึงเป็ นเทคนิคในการคิด
 ย้ อนกลับที่อาศัยหลักการทางตรรกวิทยาในการใช้ หลักการเหตุและผล
                      ั       ั ั
 เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบติเหตุหรื ออุบติภยร้ ายแรง โดยเริ่ม
          ั       ั ั
 วิเคราะห์จากอุบติเหตุหรื ออุบติภยร้ ายแรงที่เกิดขึ ้นหรื อคาดว่าจะเกิดขึ ้น
 เพื่อพิจารณาหาเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ ้นก่อนแล้ วนามาแจกแจงขันตอน    ้
                          ่
 การเกิดเหตุการณ์แรกว่ามาจากเหตุการณ์ยอยอะไรได้ บ้าง และ
        ่      ้
 เหตุการณ์ยอยเหล่านันเกิดขึ ้นได้ อย่าง การสิ ้นสุดการวิเคราะห์เมื่อ
                    ่
 พบว่าสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ยอยเป็ นผลเนื่องจากความบกพร่อง
 ของเครื่ องจักรอุปกรณ์ หรื อความผิดพลาดจากการปฏิบติงาน    ั
  Failure Modes and Effects Analysis : FMEA

• เป็ นเทคนิคการชี ้บ่งอันตรายที่ใช้ การวิเคราะห์ในรูปแบบความล้ มเหลว
           ่
 และผลที่เกิดขึ ้น ซึงเป็ นการตรวจสอบชิ ้นส่วนเครื่ องจักรอุปกรณ์ใน
 แต่ละส่วนของระบบแล้ วนามาวิเคราะห์หาผลที่จะเกิดขึ ้นเมื่อเกิดความ
 ล้ มเหลวของเครื่ องจักรอุปกรณ์
        Event Tree Analysis : ETA
• เป็ นเทคนิคการชี ้บ่งอันตรายเพื่อวิเคราะห์และประเมินหาผลกระทบ
                                     ่
 ที่จะเกิดขึ ้นต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์แรกขึ ้น (Initiating Event) ซึงเป็ น
               ่
 การคิดเพื่อคาดการณ์ลวงหน้ าเพื่อวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ ้น
 เมื่อเครื่ องจักรอุปกรณ์เสียหายหรื อคนทางานผิดพลาด เพื่อให้ ทราบ
       ่
 สาเหตุวาเกิดขึ ้นได้ อย่างไร และมีโอกาสที่จะเกิดมากน้ อยเพียงใด
     ้                           ่
 รวมทังเป็ นการตรวจสอบว่าระบบความปลอดภัยที่มีอยูมีปัญหาหรื อไม่
 อย่างไร
               Job Safety Analysis : JSA
                   ่
• เทคนิคสาหรับการชี ้บ่งอันตรายวิธีหนึง ที่เหมาะสาหรับใช้ วิเคราะห์ ใน
     ้
 แต่ละขันตอนการทางานว่า ขณะที่คนทางานจะสัมผัสสิ่งคุกคาม/
 อันตรายใดบ้ างที่อาจทาให้ คนบาดเจ็บ หรือเจ็บป่ วย แล้ วจึงนามา
              ้             ั
 กาหนดมาตรการควบคุมปองกันเพื่อจัดทาเป็ นวิธีปฏิบติงานที่ปลอดภัย
 www.safetycultureusa.com/images/Job_Safety_Analysis.jpg
                    Stop and Think (S & T)
  •   หยุดคิด..ก่อนทา เมื่อไม่มีมาตรการกาหนดไว้
  •   ถ้ า ......................จะ.......................หรื อไม่?
  •   ถ้ า ...............แล้ ว..จะรุนแรง.........หรื อไม่?
  •   ถ้ า จะไม่ให้ ...........จะต้ องทาอย่างไร.........?
  •   ถ้ าตอบข้ อ 3 ได้ ให้ ทาตามที่ตอบ
  •   ถ้ า ตอบข้ อ 3 ไม่ได้ ........หยุด!........แจ้ งหัวหน้ างาน
                       www.shawpat.or.th
www.mensfitnessonline.com/wp-content/uploads/2010/06/stop1.jpg&imgrefurl
                      ้
          แนวทางการเลือกวิธีการชีบ่งอันตราย
 แบ        สภาพการณ์                วิธีการที่เหมาะสม
 บ
  1 จะวิเคราะห์ระบบหรื อมาตรการควบคุมว่าถ้ า      Even Tree Analysis
   ทางานไม่สาเร็จจะเกิดผลอย่างไร            :ETA
  2 จะวิเคราะห์ความล้ มเหลวของอุปกรณ์เป็ นชิ ้นๆ    Failure Mode and
                             Effect Analysis : FMEA
  3    จะวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนไปจากค่าควบคุม    Hazard and Operability
      ปั จจัยการผลิต                Study : HAZOP
  4                 ั
      จะวิเคราะห์เรื่ องอื่นๆที่ยงอาจไม่ครอบคลุม  What-if

www.shawpat.or.th
          แนวทางการเลือกวิธีการชี้บ่งอันตราย
 แบ         สภาพการณ์                 วิธีการที่เหมาะสม
 บ
  5 จะตรวจสอบว่าเป็ นไปตามมาตรฐาน/กม.           Check list
          ่
  6 จะวิเคราะห์วาคนจะสัมผัสกับอะไร             JSA
   จนทาให้ บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย
  7 มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ ้น เป็ นกิจกรรมที่ไม่มีวิธี  Stop and Think (S&T)
     ั   ั
   ปฏิบติ แต่บงเอิญจะต้ องทา
  8 จะวิเคราะห์เหตุการณ์รุนแรงที่ไม่ต้องการให้ เกิด    Fault Tree Analysis:FTA


www.shawpat.or.th
           ความเสี่ยง (Risk)
ลักษณะของสถานการณ์ หรื อการกระทาใด ๆ ที่มีองค์ประกอบ 2 อย่างคือ
                             ่
• ความไม่แน่นอน หมายถึงไม่สามารถบอกได้ ด้วยความมันใจว่าจะเกิด
  เหตุการณ์ที่กาลังสนใจ หรือตามคาดการณ์หรื อไม่ บอกได้ เพียงโอกาส
  ของการเกิด
     ึ               ึ
• สิ่งไม่พงประสงค์ หรื อผลลัพธ์ที่ไม่พงประสงค์ หมายถึง เหตุการณ์ที่
               ั้    ่
  กาลังสนใจหรือคาดการณ์นนเป็ นสิงที่ไม่ต้องการให้ เกิดขึ ้น หากมี
                               ึ
  ผลลัพธ์หลายอย่างเกิดขึ ้นอย่างน้ อย 1 ในผลลัพธ์จะต้ องไม่พงประสงค์
            สถานการณ์ ความเสี่ ยง
•  เกิดแน่นอน 100%ไม่ใช่ความเสี่ยง
•  ไม่เกิดแน่นอน 0% ไม่ใช่ความเสี่ยง
•  ความเสี่ยงเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับอนาคต
•  ความเสี่ยงเป็ นผลมาจากความไม่แน่นอน
www.shawpat.or.th
     การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 • กระบวนการวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์หรื อสภาวะการณ์ที่
                    ่
  เป็ นอันตรายว่ามี มาก หรื อ น้ อย อยูในระดับที่ ยอมรับได้ หรื อ ยอมรับ
  ไม่ได้ โดยพิจารณาถึง โอกาส และ ความรุนแรง ของอันตรายเหล่านัน    ้
 • วิธีการประเมินความเสี่ยงที่นิยมใช้ ในประเทศไทยได้ แก่
 • 1. วิธีระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 2. วิธี OSHAS/TIS.18001
 • ค่ าระดับความเสี่ยง = ค่ าระดับโอกาส x ค่ าระดับความรุ นแรง


www.shawpat.or.th
  การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดจากมาตรการที่มีอยู่
 ระดับ            พิจารณาจากข้ อมูลในปั จจุบัน
   1                              ุ
        มีโอกาสในการเกิดยาก เพราะ มีมาตรการที่เป็ นวัสดุอปกรณ์ PM

   2                                 ั
        มีโอกาสในการเกิดน้ อย เพราะ มีมาตรการที่เป็ น W/I แบบมีตว
             ้
        ช่วย เช่นปายเตือน
   3     มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เพราะ มีมาตรการที่เป็ น W/I แบบ
           ั
        ไม่มีตวช่วย
   4     มีโอกาสในการเกิดสูง เพราะ ไม่มีมาตรการ

www.shawpat.or.th
                  ิ
  การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดจากสถิตการเกิดที่ผ่านมา

 ระดับ                          พิจารณาจากข้ อมูลในอดีต

    1                     ้      ้
            ไม่ เคยเกิดเลยในช่ วงเวลาตังแต่ 10 ปี ขึนไป

    2                   ้   ้
            ความถี่ในการเกิด เกิดขึน 1 ครัง ในช่ วง 5-10 ปี

    3                   ้   ้
            ความถี่ในการเกิด เกิดขึน 1 ครัง ในช่ วง 1-5 ปี

    4                         ้
            ความถี่ในการเกิด เกิดมากกว่ า 1 ครัง ใน 1 ปี
                         ้
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การชีบ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง
และการจัดทาแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงพ.ศ. 2543
                    การพิจารณาความรุ นแรง
                         ้
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การชีบ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง
และการจัดทาแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงพ.ศ. 2543
                    การพิจารณาความรุ นแรง
                         ้
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การชีบ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง
และการจัดทาแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงพ.ศ. 2543
                    การพิจารณาความรุ นแรง
                         ้
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การชีบ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง
และการจัดทาแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงพ.ศ. 2543
                    การพิจารณาความรุ นแรง
                         ้
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การชีบ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง
และการจัดทาแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงพ.ศ. 2543
                      การจัดระดับความเสี่ยง
 ระดับ  ผลลัพธ์                                 ความหมาย
ความเสี่ยง

    1           1-2        ความเสี่ยงเล็กน้ อย

    2          3,4,6        ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้ องมีการทบทวนมาตรการ
                        ควบคุม
    3           8,9        ความเสี่ยงสูง ต้ องมีการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง

    4          12,16        ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้ องหยุดดาเนินการและ
                        ปรับปรุงแก้ ไขเพื่อลดความเสี่ยงลงทันที
                         ้
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การชีบ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง
และการจัดทาแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงพ.ศ. 2543
     แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง
• หมายถึง การจัดทา แผนงานลดความเสี่ยง เพื่อจัดทามาตรการควบคุม
  ้
 ปองกันอันตรายเพิ่มเติมสาหรับอันตรายที่มีระดับความเสี่ยงสูงและ
 ระดับยอมรับไม่ได้
                               ั
• และจัดทาแผนงานควบคุมความเสี่ยง เพื่อควบคุมให้ มีการปฏิบติตาม
 มาตรการอย่างมีประสิทธิภาพสาหรับอันตรายที่มีระดับความเสี่ยงใน
 ระดับยอมรับได้
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง
         ้
    การควบคุมปองกันที่แหล่ งกาเนิด
• การระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อกาจัดฝุ่ น ไอ ควันพิษออกไป
    ้    ้
• ติดตังอุปกรณ์ปองกันอันตรายที่เครื่ องจักร
           ้
• สร้ างระบบที่สามารถปองกันการเดินเครื่ องเองของเครื่ องจักร
        ้
   การควบคุมปองกันที่กระบวนการทางาน
      หรือการบริหารจัดการ
•  การกาหนดกฎระเบียบความปลอดภัย
•  การติดตามควบคุมตามกฎระเบียบอย่างสม่าเสมอ
•              ั
  การสลับสับเปลี่ยนผู้ปฏิบติงาน
•  การลดระยะเวลาการปฏิบติงาน ั
•  การจัดการความเป็ นระเบียบ       เรี ยบร้ อยใน
  สถานประกอบการ
          ้
     การควบคุมปองกันที่ตัวบุคคล
          ่
• การจัดให้ มีอางล้ างมือ หน้ า ตา ที่อาบน ้า กรณีมีการทางาน
 กับสารเคมีอนตรายั
        ุ    ้
• การสวมใส่อปกรณ์ปองกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น แว่นตา
     ้                    ุ
 นิรภัยปองกันตาจากวัตถุที่กระเด็น การสวมใส่อปกรณ์ปกปอง  ้
                        ้
 ระบบหายใจจากสารเคมี การสวมอุปกรณ์ปองกันเสียงดัง
 บริ เวณเครื่ องจักรที่มีเสียงดัง
   การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
                 การเตรี ยมการ

                 การระบุสิ่งคุกคาม

       โอกาส        ความรุนแรง       จานวนผู้ได้ รับผลกระทบ

                จัดระดับความเสี่ยง

ลด/ขจัด/หลีกเลี่ยง  ไม่ได้    ความเสี่ยง    ได้       ดาเนินการต่อไป
                  ยอมรับได้           พร้ อมความเสี่ยงที่มีอยู่
   ้
   เฝาคุม
                  หรื อไม่
 สื่อสารความเสี่ยง
การประยุกต์ ใช้ เกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงจากการ
   ทางานของบุคลากรในโรงพยาบาล ......
       ........สู่ สถานประกอบการ

                      องค์ ประกอบที่ 3
                     การติดตามประเมินผล
           องค์ ประกอบที่ 2
          การดาเนินการประเมิน
          และควบคุมความเสี่ ยง
องค์ ประกอบที่ 1
การบริ หารจัดการ
                     ระดับการประเมิน
            ระดับการประเมิน
•  ระดับที่ 1  พอใช้
•  ระดับที่ 2  เริ่มมีการแก้ ไขปรับปรุง
•  ระดับที่ 3  มีแนวโน้ มที่ดีในกิจกรรมที่สาคัญ
•  ระดับที่ 4  มีผลลัพธ์ที่ดีในทุกกิจกรรมที่สาคัญ
•  ระดับที่ 5  มีการดาเนินงานผลลัพธ์ดีมาก
องค์ ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์ ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์ ประกอบที่ 2การดาเนินการประเมินและควบคุมความเสี่ยง
องค์ ประกอบที่ 2การดาเนินการประเมินและควบคุมความเสี่ยง
องค์ ประกอบที่ 2การดาเนินการประเมินและควบคุมความเสี่ยง
องค์ ประกอบที่ 3 การติดตามประเมินผล
   รูปแบบการดาเนินงาน“สมุทรสาครโมเดล”
  สปก.สมัคร                จัดระดับ
เข้ าร่วมโครงการ              การประเมิน

 สปก.ศึกษา
  เกณฑ์ฯ       สปก.ส่งแบบ
           ประเมินตนเอง     รพ.สมุทรสาคร
           ตามเกณฑ์มายัง    ตรวจรับรองสปก.
สปก.ดาเนินงาน
           รพ.สมุทรสาคร     ร่วมกับสคร. 4
 ตามเกณฑ์ฯ

          สคร.4 & รพ.สมุทรสาคร
          สนับสนุนการดาเนินงาน
ขอบคุณครับ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:84
posted:8/9/2012
language:Thai
pages:55