Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Kurikulum Persekolahan

VIEWS: 25 PAGES: 11

									   Kurikulum Persekolahan
         Definisi

    • Perkataan kurikulum berasal dari
    perkataan Latin curere yg merujuk
       kpd ‘laluan’ dlm sesuatu
          pertandingan

      • Satu siri unit @ isi kandungan yg disusun
       sedemikian rupa supaya pembelajaran setiap satu
R.M.Gagne   unit dpt dicapai sbg satu perlakuan, sekiranya
       kebolehan yg ditentukan dlm unit sebelumnya tlh
 (1974)   dikuasai oleh pelajar @ pembelajar
            • Kurikulum mengandungi matlamat pendidikan,
             isi pelajaran,metodologi untuk menyusun dan
 Tyler (1949) Bapa
             melaksana pengalaman pembelajaran, dan
   Kurikulum      penilaian untuk mengukur keberkesanan
             pengajaran

            • Kurikulum rancangan yang menyediaka
Saylor & Alexander
   (1954)
             n peluang pembelajaran untuk mereka
             yang perlu diberi pendidikan

           • Kurikulum sebagai semua pembelajaran
            yang dirancangkan dan dibimbing oleh
  Kerr (1968)
            sekolah sama ada di dalam atau diluar
            bilik darjah
Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran
(1979) mendefinisikan kurikulum sebagai segala rancangan pendidikan
 yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi
      pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan
       Konsep Kurikulum
• Rancangan yg merangkumi aktiviti akademik seperti
 matapelajaran, kursus dan kegiatan luar bilik darjah
 seperti kelab dan persatuan, unit beruniform serta
 sukan dan permainan.
• Kurikulum itu hendaklah mengandungi aktiviti-aktiviti
 sama ada akademik atau bukan akademik yang boleh
 membantu para murid mencapai perkembangan dari
 segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
• Pengalaman-pengalaman yang dirancangkan itu
 perlulah sesuai denganumur, kebolehan, minat dan
 kematangan murid
       Objektif Kurikulum
• Kurikulum yang telah dirancang dan dilaksanakan
 untuk murid-murid di sekolah mempunyai
 beberapa objektif. Antara objektif utama ialah:
1) Berhasrat menghasilkan insan yang harmonis
  dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi
  dan jasmani.
2) Membentuk insan yang berupaya berfikir secara
  logis, analitis, kreatif, inovatif serta memiliki ilmu
  pengetahuan yang benar.
3) Bertujuan memperkembangkan potensi atau
  bakat dan keupayaan setiap individu.
4) Menyediakan suasana p & p yang
  menggalakkan untuk membolehkan
  pembelajaran maksimum tercapai.
5) Membolehkan murid-murid mempelajari
  nilai-nilai murni melalui matapelajaran yang
  disediakan.
6) Menghasilkan murid yang berakhlak mulia
  dan progresif.
6) Berhasrat melahirkan rakyat Malaysia yang
  berilmu pengetahuan dan berketerampilan
  agar dapat memberi sumbangan kepada
  masyarakat dan Negara.
7) Melahirkan insan yang beragama,
  mempunyai kemantapan jiwa dan bersedia
  untuk berbakti
     Jenis-jenis Kurikulum
• Terdapat 3 jenis kurikulum utama iaitu
1. Kurikulum Ideal
2. Kurikulum fomal
3. Kurikulum tersembunyi
       1. Kurikulum Ideal
• Prinsip-prinsip yang terlibat dlm sesuatu kurikulum akan
 menjamin kesepaduan kerikulum secara keseluruhannya.
• Prinsip-prinsip inilah yang terkandung dalam kurikulum
 ideal.
• Kurikulum ideal ini sepatutnya mengandungi pandangan-
 pandangan daripada semua pihak yang terlibat dalam
 sistem persekolahan iaitu pengetua, guru besar, guru,
 nazir, kakitangan sumber ibu bapa dan sebagainya.
• Tanpa kurikulum ideal, kurikulum formal tidak
 mempunyai asas serta kekurangan arah yang tertentu.
• Kurikulum ideal ini merupakan satu batu induk bagi
 kurikulum formal
      2. Kurikulum Formal
• Denis Lawton (1975)- kurikulum nyata
 merupakan sukatan pelajaran yg tlh ditetapkan
 oleh pihak-pihak tertentu
• Ia mematuhi peraturan, jadual waktu dan
 kegiatan kokurikulum yg telah disediakan oleh
 pihak sekolah
• Melibatkan segala bentuk aktiviti @ kegiatan
 sekolah sama ada di dlm atau di luar bilik darjah
 yg telah dirancang
• Contoh : KBSR, KBSM, KLSM, BRSRT, BPSP,
 kurikulum sekolah teknik
    3. Kurikulum Tersembunyi
• Pengalaman pembelajaran secara tidak langsung, tidak
 dirancang untuk pelajar dan di luar kawalan guru.
• Wujud disebabkan faktor seperti kurikulum tersurat,
 struktur budaya dan iklim sekolah, pergaulan antara
 individu dan kumpulan, nilai dan sikap pelajar, guru,
 pentadbir, dan individu lain, ekspektasi yang
 tidak diperkatakan, peraturan yang tidak bertulis
• Melalui kurikulum yang dibina inilah pihak sekolah dapat
 membekalkan ilmu dan pengalaman kepada para murid
         Rujukan
• http://www.scribd.com/doc/12083259/Kuriku
 lum-Tersembunyi
• http://www.scribd.com/doc/13884461/3076k
 urikulum
• Kamarudin Hj. Husin & Kamarul Azahar,
 (1994). Asas Pendidikan III (Perkembangan &
 Pelaksanaan Kurikulum). Longman Malaysia
 Sdn. Bhd:Petaling Jaya, Selangor.

								
To top