Анекс към Договор за наем

Document Sample
Анекс към Договор за наем Powered By Docstoc
					              Анекс № 5 към Договор за наем 003-КО/2017

Днес, 12.12.2017 г. в гр. София между:


........................................, регистрирано с фирмено дело № 121/2010 г. на Софийски
градски съд, Идентификационен номер по ЗДДС BG 131313, БУЛСТАТ 1212, със
седалище и адрес на управление гр. София 1818, ул. ................. № , представлявано от
............................. – управител, наричано по-долу за краткост Наемодател,...................................., със седалище и адрес на управление гр. София, бул. ............... №
…. , регистрирано с решение по фирмено дело № 1212/2011 г. на Софийски градски
съд, Идентификационен номер по ЗДДС BG 121313, БУЛСТАТ 12123, банкова сметка
.................., банков код ............., банка ................, представлявано от управителя ...........
Китай, м.п. № CH 1232/2013 г. наричано по-долу Наемател от друга страна

бе сключен настоящият Анекс № 5 към договор за наем 003-КО/2017.

  1. На основание т. 8.18 от договора, договорният обмен се допълва със следното:
  Наемодателят предоставя на Наемателя допълнително собствения си кофраж на
  обект - Изграждане на парк и отворен басейн в село Дъбовик със свободен вход за
  жителите му


  съгл. Спецификация 1

Обща стойност на материала за наемане:                             5 911,20    EUR
Пет хиляди деветстотин и единадесет евро и двадесет евро цента
Месечен наем (30 календарни дни):                               500,00     ЛВ
Петстотин лева
Материали за закупуване:                                    29       ЛВ
(двадесет и девет лева)


  2. Материалът по приложената спецификация се наема за времето от 20.12.2017 до
    30.04.2018 г.
  3. Към посочените в анекса суми се начислява действащият в Република България
    законно установен ДДС.
  4. С настоящият Анекс се продължава валидността на договора до 30.04.2018 г.
  5. Всички останали клаузи от договора 003-КО/2017 остават непроменени.

Приложение: Спецификация № 1

  Наемател: ........................            Наемодател: ..................................

  /име, компания/                     /име, компания/
                                              http://hirudov.com

				
DOCUMENT INFO
Description: Анекс, в който се предвижда наемане на кофраж за даден период, с цел построяване на парк и открит басейн в село Дъбовик.