SHIVAJI RAJE

Document Sample
SHIVAJI RAJE Powered By Docstoc
					छ पती िशवाजीराजे भोसले

अनु मा णका

   1 ओळख
   2ज म
    o  2.1 शहाजीराजे
    o  2.2 जजाबाई
    o  2.3 मागदशक
    o  2.4 मावळ    ांत
           2.4.1 बारा मावळ
           2.4.2 मावळचे सवंगड
   3 यु मय जीवन
    o  3.1 सु वातीचा लढा
           3.1.1 प हली    वार - तोरणगडावर वजय
           3.1.2 शहाजीराजांना अटक
           3.1.3 जावळ     करण
    o  3.2 प  म घाटावर िनयं ण
    o  3.3 आ दलशाह शी संघष
           3.3.1 अफझलखान      करण
           3.3.2 िस    जौहरचे आ मण
                  3.3.2.1 घोड खंड तली लढाई
    o  3.4 मुघल सा ा याशी संघष
           3.4.1 शा ह तेखान     करण
           3.4.2 सुरतेची प हली लूट
           3.4.3 िमझाराजे जयिसंह करण
           3.4.4 आ याहन सुटका
                 ू
    o  3.5 सव   वजयी घोडदौड
           3.5.1 क ढा याची लढाई
    o  3.6 रा यािभषेक
    o  3.7 द  ण द वजय
  4 रयतेचा राजा
    o   4.1 शासन यव था
           4.1.1 संर ण यव था
           4.1.2 अथ यव था
           4.1.3 समाज यव था
           4.1.4 याय यव था
           4.1.5 परमुलुखांशी यवहार
  5 िशवाजी: एक य      हणून
    o   5.1 पु
    o   5.2 िश य
    o   5.3 िम
    o   5.4 पता
    o   5.5 यो ा
    o   5.6 शासक
    o   5.7 राजा
    o   5.8 भ
    o   5.9 प र यासम हाच
  6 संदभ
  7 बा दवे
     ु
ओळख

मराठ सा ा याचे सं थापक आ ण एक आदश शासनकता     हणून ओळखले जाणारे छ पती
िशवाजीराजे भोसले एक सवसमावेशक, स ह णू राजा  हणून महारा ात आ ण इतर ह वं दले जातात.
श ूव                     ू
    ल याकरता महारा ात या ड गर-दयामधे अनुकल असलेली गिनमी का याची प त वाप न
 यांनी त कालीन वजापूरची आ दलशाह , अहमदनगरची िनजामशाह आ ण बला य मुघल
सा ा यशाह                         े
       ां याशी लढा दला, आ ण मराठ सा ा याचे बीजारोपण कले. आ दलशाह , िनजामशाह
आ ण मुघलसा ा य बला य असली तर महारा ात यांची सगळ िभ त     थािनक सरदारांवर आ ण
क लेदारांवर होती. ते सरदार/ क लेदार जनतेवर अ याय-अ याचार करत असत. िशवाजीमहाराजांनी
                  े
 या अ याय-अ याचारातून जनतेची सुटका कली, आ ण उ म शासनाचे एक उदाहरण भावी
रा यक यासमोर ठे वले.
      छ पती िशवाजीराजे भोसले
       छ पती िशवाजीराजे भोसले

           े
        (१९ फ ुवार ??), १६३० (िशवनेर क ला, पुणे)
जीवनकाल                ते
              ३ ए ल १६८० (रायगड)

आई-व डल          जजाबाई - शहाजीराजे भोसले

प ी            सईबाई, सोयराबाई, पुतळाबाई

काय      मराठा सा ा याचे सं थापक (६ जून इ.स. १६७४)

             महारा ा या प   मेला कोकण,
         स ा    डॊंगररांगेपासून ते नागपूर पयत
रा य या ी              आण
          महारा ा या उ रे ला खानदे शापासून
          ते द   ण भारतात तंजावर पयत (???)

शासनकाल     ६ जून इ.स. १६७४ ते ३ ए ल इ.स. १६८०

चलन        होन, िशवराई (सुवण होन,    य होन??)

पदवी         छ पती, गो ा हण ितपालक,
ज म
जजाबाई    ा शहाजीराजां या   थम प ी. िशवाजीमहाराजांचा ज म जजाबा     या पोट ई.स. १९
 े
फ ुवार १६३० (फा गुन कृ ण तृतीया) रोजी पु यापासून ४० मैलांवर असले या िशवनेर        क   यावर
झाला.


शहाजीराजे

शहाजीराजे  थम अहमदनगर या िनजामशहा या पदर एक सरदार          हणून होते. मिलक अंबर    ा
िनजामशहा या   भावी व जरा या मृ यूनंतर मुघल स ाट शहाजहान या सै याने ई.स. १६३६ मधे
अहमदनगरवर चाल क न ते शहर आप या ता यात घेत यानंतर शहाजीराजे वजापूर या
आ दलशहा या पदर सरदार       हणून  जू झाले. आ दलशहाने  यांना पु याची जहािगर   दली.
                    े
शहाजीराजांनी तुकाबा शी आपला दसरा ववाह कला. लहान िशवाजीराजांना घेऊन जजाबाई पु याला
               ु
रहायला आ या. तुकाबाई आ ण शहाजीराजे       ां या एकोजी भोसले ( यंकोजी भोसले)    ा पु ांनी पुढे
स या या तािमळनाडू मधील तंजावरला आपले रा य          े
                           थापन कले.


जजाबाई

जजाबाई पु यात रहायला गे या यावेळ पु याची फार दरव था झालेली होती. ते हा छोटे िशवाजीराजे
                       ु
आ ण कारभार    ां या ह ते पु यात एका शेतात   तीकादाखल सो या या मुला याचा नांगर फरवून,
जजाबा नी पु याची पुन              े
             थापना करायला सुरवात कली. िशवाजीराजे लहानाचे मोठे होत असताना
आ ण मोठे झा यावरह (मोठे पणी या िसंहगडावर या       वार सार या)   येक मह वा या   संगी यांना
जजाबा नी खंबीर मागदशन दले. िशवाजीमहाराजां या       या आ गु   होत. हं दवी  वरा य थापनेचे
 व न  थम पाहन ते
       ू     व न साकार करायला िशवाजीमहाराजांना जजाबा नी       ू
                                        फत  दली असे काह
इितहासकार मानतात.


मागदशक

लोककथा आ ण इितहास     ांमधे कालौघात पु कळदा सरिमसळ होते, आ ण यामुळे इितहासाचा नेमका
मागोवा घेणे क ठण होते. िशवाजीमहाराजां या बाबतीत ती सरिमसळ खूपच आहे; प रणामी
िशवाजीराजांना कोणाचे मागदशन कती िमळाले हे न क ठरवणे िनदान आज तर क ठण आहे .
यु ा यास आ ण रणनीती      ांसबंधी  ाथिमक मागदशन  यांना शहाजीराजांकडू न िमळाले आ ण परक य
स ेव    लढा कर याकरता आव यक असले या िश तीचे िश ण जजाबा कडू न िमळाले असे मा
उपल ध ऐितहािसक मा हती न िन        तपणे सांगता येते. समथ रामदास वामी आणी संत
तुकाराममहाराज   ांचे मह वाचे अ या मक मागदशनह िशवाजीराजांना लाभले होते.
मावळ   ांत

स ा  या दोन ड गररांगां या मध या खोयाला "मावळ"  हणतात. पु याखाली १२ आ ण जु नर-
           ू
िशवनेर खाली १२ अशी एकण २४ मावळे आहे त.


बारा मावळ

    पवन मावळ
    आंदर मावळ
    कानद मावळ
    मुठाखोरे
    गुंजण मावळ
    हरडस मावळ


मावळचे सवंगड

बाजी पासलकर

का होजी जेधे


तानाजी मालुसरे


यु मय जीवन
                       े
िशवाजीराजांचे जवळजवळ अध आयु य यु े कर यात गेल. यु   संगी घो याव न  वास करताना
              े
झोपदे खील ते घो यावरच आ ण कवळ तीन-चार तास घेत असत.
सु वातीचा लढा

प हली   वार - तोरणगडावर वजय

ई.स. १६४७ मधे सतरा वषा या िशवाजीराजांनी आ दलशहा या ता यातला तोरणगड जंकला आ ण
 वरा याची मुहू तमेढ रोवली. तोरणगड हे  वरा याचे तोरणच ठरले.  याच साली िशवाजीराजांनी
                             ू
क ढाणा(िसंहगड), राजगड, आ ण पुरंदर हे क ले आ दलशहाकडू न जंकन पुणे   ांतावर पूण िनयं ण
िमळवले.


शहाजीराजांना अटक

िशवाजीराजां या यश वी  वायानी बथ न िशवाजीराजांना आळा घाल याची एक यु     हणून
              े                े
आ दलशहाने शहाजीराजांना अटक कली. िशवाय सुमारे ५००० फौज घेऊन फ खान नावा या सरदाराला
                              े       े
िशवाजीराजांवर ह ला कर यास पाठवले. िशवाजीराजांनी पुरंदरावर फ खानाचा पराभव कला. बाजी
पासलकर सै यासकट पळ या फ ेखाना या पाठलागावर सासवडपयणत गेले. सासवडजवळ झाले या
लढाईत बाजी पासलकरांचा मॄ यू झाला.
िशवाजीराजांनी मुघल बादशाह शाहजहान यास या या द खन या सुभेदाराकरवी (शहजादा मुरादब )
प  पाठवून शहाजीराजांसकट या या चाकर त जायची इ छा      े
                            कट कली.  याचा प रणाम  हणून
शाहजहानाने आ दलशहावर दबाव आणला आ ण प रणामी शहाजीराजांची सुटका झाली. परं तु यासाठ
                               ं
िशवाजीराजांना क ढाणा क ला, आ ण शहाजीराजांना बंगळू र शहर आ ण कदप चा क ला
आ दलशहाला   ावा लागला.


जावळ    करण

आ दलशहाशी इमान राखणारा जावळ चा सरदार चं राव मोरे शहाजीराजे आ ण िशवाजीराजे
यां या व        ु
      आ दलशहाकडे करापती काढत असे.   याला धडा िशक व यासाठ ई.स. १६५६ साली
             े
िशवाजीने रायर चा क ला सर कला   यामुळे कोकण भागात  वरा याचा व तार झाला.


प  म घाटावर िनयं ण

ई.स. १६५९ पयत िशवाजीराजांनी जवळपास या प    म घाटातील आ ण कोकणातील चाळ स
क  यांवर वजय िमळ वला होता.
आ दलशाह शी संघष

अफझलखान    करण

आ दलशहा या ता यात असणारे क ले जंकत रा ह यामुळे ई.स. १६५९ साली आ दलशहाने दरबारात
िशवाजीस संप व याचा वडा ठे वला. हा वडा दरबार असले या अफझलखान नावा या सरदाराने
उचलला. मो या सै यासह आ ण लवाज यासह अफझलखान मोह मेवर िनघाला. अफझलखान
वाईजवळ आला ते हा िशवाजीराजांनी   तापगडाव न (जो स या या महाबळे र जवळ आहे ) यास
त ड दे याचे ठरवले. तहाची बोलणी सु   झाली आ ण अंितम बोलणीसाठ िशवाजीने  वतः यावे असा
अफझलखानचा आ ह होता. पण िशवाजीराजां या व कलांनी (पंताजी गोपीनाथ बोक ल)
अफझलखानाला गळ घालून    तापगडावरच भेट घे यास बोलावले. भेट या िनयमांनुसार दो ह
प ांकड ल मोजक च माणसे भेट साठ येतील आ ण दर यान सवानी िनश     राह याचे ठरले.
िशवाजीराजांना अफझलखान या दगाबाजपणाची क पना अस यामुळे यांनी सावधानी     हणून िचलखत
चढ वले आ ण सोबत बचवा तसेच वाघनखे ठे वली. बचवा िचलखताम ये दड वला होता तर वाघनखे
हाता या पंजा या आतम ये वळ वलेली अस यामुळे दसणार न हती. िशवाजीसोबत जवा महाला हा
व ासू सरदार होता तर अफझलखानसोबत स यद बंडा हा त कालीन      यात असा दांडप टे बाज
होता.  तापगडावर ल एका छावणीम ये भेट ठरली. भेट या वेळ उं चपु या, बलदं ड अफझलाखानने
िशवाजीला िमठ मारली आ ण िशवाजीराजांचे     ं
                     ाण कठाशी आले.  याच वेळ अफझलखानने
            े
क यार चा वार िशवाजीवर कला परं तु िचलखतामुळे िशवाजीराजे बचावले. अफझलखानाचा दगा पाहन
                                         ू
िशवाजीने वाघानखे खाना या पोटात घुसवली याचबरोबर अफझलखानाची    ाणांितक आरोळ चहकडे
                                        ू
पसरली. स यद बंडाने त  णी िशवाजीवर दांडप           े
                       याचा जोरदार वार कला जो त पर जवा महालाने
 वतःवर झेलला आ ण िशवाजीचे   ाण वाचले. यामुळेच "होता जवा  हणून वाचला िशवा" ह   हण
 चिलत झाली.
आधीच ठरले या ईशाया माणे भेट या वेळ ३ तोफांचे बार   तापगडाव न काढ यात आले, आ ण
खाना या छावणी या जवळपास या झाडाझुडुपांम ये दडू न बसले या माव यांनी ह ला क न खान या
सै याची दाणादाण उड वली. खानाचा मुलगा फाजलखान आ ण इतर काह सरदार लपूनछपून वाई या
मु य छावणीपयत आले ( जथे खानाचा जनाना होता) व पाठलागावर असले या नेताजी या
                         ू
सै यापासून वाच यासाठ ख जना, ह ी व इतर जड सामान टाकन वजापूरला जना यासकट पळाले.
िशवाजीराजांना जनतेत िमळालेला आदर आ ण    ेम जे क अनेक शतकांनंतरह   ू
                                   टकन आहे   यामागचे
 यांची स ह णू वृ ी हे फार मह वाचे कारण आहे . अफझलखाना या मृ यूनंतर  यांनी या या शवाचे
अं यसं कार इ लामी प तीने क न    याची एक कबर  तापगडावर बांधली आ ण या कबर या
               े
नेहमीसाठ या दे खभालीची यव था कली.
अफझलखान या मृ यूनंतर िशवाजीराजांनी दोरोजी नावा या सरदाराला कोकणप          यातील आणखी
क ले आ ण    दे श जंक यास पाठवले.   वतः राजे सातारा     ांतात घुसून को हापूरापयत गेले व यांनी
     ू
प हाळा जंकन घेतला. नेताजीने    या या सै यासह जवळपास वजापूरापयत धडक मारली.


िस  जौहरचे आ मण

अफझलखान या मृ यूमुळे िचडले या आ दलशहाने        याचा सेनापती िस    जौहर यास सव श    िनशी
ह ला कर याचा आदे श दला. ई.स. १६६० साली झालेले हे आ मण           वरा यावर ल अनेक मो या
संकटांपैक एक समजले जाते.    यासुमारास िशवाजीराजे िमरजे या क      याला वेढा घालून होते.
िस  या आ मणाची बातमी येताच राजे प हाळगडावर गेले आ ण िस           जौहरला याचा सुगावा
लागताच   याने गडालाच वेढा घातला आ ण गडाची रसद तोडली. काह        दवस गडावर ल सवानी तग
धरली पण िस चा वेढा उठ याचे काह ल ण दसेना ते हा सवाशी खलबत क न िशवाजीराजांनी
                            े
जवळ या वशालगडावर पोहोचावे असा िनणय घेतला. प हाळगडाव न एक रा ी िशवाजीराजे आ ण
काह मंडळ गु   र   याने िशताफ ने िनसटले.   ाचा प ा लागताच िस     जौहरने िस   मसऊद या
                े
बरोबर काह सै य पाठलागावर रवाना कले.

घोड खंड तली लढाई


प हाळगडापासून काह अंतरावर वाटे त िस    या सै याने    यांना घोड खंड त गाठले आ ण हातघाईची
लढाई सु   झाली. ते हा िशवाजीराजांचे व ासू परा मी सरदार बाजी       भू दे शपांडे यांनी िशवाजीराजांना
    े
वनंती कली क               ू
         यांनी वशालगडासाठ पुढे कच करावी आ ण खंड तील लढाई          वत: लढतील.
                     ू
वशालगडावर पोहोचताच तोफां या तीन डाग या ऐक आ या           हणजे िशवाजीराजे सुख प गडावर
पोहचले असा संदेश िमळे ल. बाजी   भू दे शपां यांनी वचन दले क जो पयत तोफांचे तीन आवाज ऐकू
येणार नाह त तो पयत िस     जौहरला खंड म    येच झुंज वत ठे वतील. िशवाजीराजांना ते पटे ना पण
                                 ू े
'बाजी' या वनंतीवजा ह टापुढे यांनी यास मा यता दली आ ण वशालगडासाठ कच कली. बाजींनी
िस  या सै याला रोखून धर यासाठ         े
                   य ांची शथ कली, पण सं येने कतीतर पट ने अिधक
सै यापुढे बाजी भूंनी  ाणांची बाजी लावली, जर ते    वतः  ाणांतीक घायाळ झाले होते. शेवट
                       े
सैिनकांनी मृ युपथावर असले या घायाळ बाजींना एक ठकाणी आणून बस वले, पण बाजींचे           ाण
                          ू
कानाशी साठले होते. थो या वेळाने तोफांचे तीन आवाज ऐक आले आ ण िशवाजीराजे गडावर
पोहोच याचा तो संदेश समज यावरच बाजी       भू दे शपांडे यांनी  ाण सोडले. िशवाजीराजांना ह बातमी
फार चटका लावून गेली. बाजी भू हे    या घोड खंड त लढले आ ण       वतः या  ाणांचे बिलदान दले
 या घोड खंड चे नाव िशवरायांनी पावन खंड असे बदलले. बाजी भू या बिलदानाने पावन झालेली ती
पावन खंड.
मुघल सा ा याशी संघष

मुघल स ेशी संघष हा िशवच र ाचा यापक आ ण अ वभा य भाग आहे . त कालीन मुघल सा ा य हे
भारतातील सवात बला य होते आ ण औरं गझेब हा अितशय कठोर आ ण कडवा मुघल बादशहा द ली
येथे शासन कर त होता. औरं गझेब कालीन मुघल सा ा यासंबाधीची मा हती दे णारा वेगळा लेख आहे .


शा ह तेखान   करण

मुघल सा ा याचा नमदा नद पलीकडे व तार तसेच िशवाजी या रा य व ताराला वेसण घालणे या
दोन हे तूंसाठ औरं गझेबाने  याचा मामा शा ह तेखान याला द खन या मोह मेवर पाठ वले.  चंड मोठा
लवाजमा, सै य आ ण फौजफाटा सोबत घेऊन शा ह तेखान िनघाला आ ण वाटे त असणा या       येक
                              े
रा यात, गावात याने दहशत पसर वत जमेल तेवढा जमेल तेथे व वंस कला. शेवट पु याजवळ ल
        ू
चाकणचा क ला जंकन पु यातील िशवाजीराजां या लाल महालातच तळ ठोकला. िशवाजीराजांनी
खानाचा बंदोब त कर यासाठ एक धाडसी िनणय घेतला तो     हणजे लाल महालात िश न खानाला
संप व याचा. लाल महालात आ ण अवतीभोवती खडा पहारा असे आ ण महालात िशरणे अितशय
          े
जोखमीचे काम होते. एक रा ी लाल महालाजवळू न जाणा या एका ल ना या िमरवणूक चा आधार
घेऊन काह मोज या माणसांसह     वतः िशवाजी लाल महालात िशरले. महालाचा कानाकोपरा मा हत
अस यामुळे लवकरच     य  शा ह तेखान या खोलीत िशवाजीने    े
                              वेश कला. तोपयत महालात
कोठे तर झटापट सु   झा यामुळे शा ह तेखानला जाग आली आ ण तेव यातच िशवाजीला समोर पाहन
                                         ू
                                  े
खानाने जीव वाच व यासाठ सरळ खडक तून खाली उड घेतली. िशवाजीने चपळाईने कलेला वार
हक यामुळे खाना या
 ु           ाणावर बेत याऐवजी याची तीन बोटे कापली गेली. या  करणामुळे मुघल
सा ा याची जी नाच क झाली ती     वरा यासाठ अिधकच फाय ाची ठरली. जे राजे मुघल
आ यामुळे िशवाजीला जुमानत नसत ते आता िशवाजी या परा मामुळे िशवाजी या बाजूने झुकले.
आणखी एक वेगळा प रणाम या     करणामुळे झाला तो  हणजे िशवाजीला िमळालेला मानवी  मतेपे ा
मोठा दजा आ ण यामुळे जोडले या दं तकथा. अनेकदा या गो ीचा अ    य         ं
                                  फायदा िशवाजी कवा
                           े
 या या सै याला िमळाला. श ूसै याम ये िशवाजी घुस या या कवळ अफवा पसरवून सं येने करकोळ
असले या माव यांनी सं येने अनेक पट ंनी मो या श ूसै याची उड वलेली दाणादाण ह याच गो ीची
सा  दे ऊ शकते. ई.स. १६६३ सालचे शा ह तेखान   करण िशवाजीराजां या जीवनात आणखी एका
ना यमय            े
      संगाची भर घालून गेल.


सुरतेची प हली लूट

ई.स. १६६४. सततची यु े आ ण यामुळे रता होत असलेला ख जना यामुळे िशवाजीराजे िचंितत होते.
                       ं
श ूला ह िचंता फार सता वत नसे. अ या य कर लादन कवा बळजबर ने खंडणी जनतेकडू न
                      ू
वसूल यास बादशाह कारभारास कमीपणा वाटत न हता. अनेक दवसां या खलबतांनंतर
िशवाजीराजांनी शेवट एक उपाय शोधून काढला तो    हणजे इितहासाला मा हत असलेली सुरतेची
                        े
प हली लुट. सुरत शहर (जे आज या गुजरात रा यात येत) हे त कालीन मुघल रा यात होते आ ण
 यापारामुळे अितशय    ीमंत शहरांम ये गणले जात होते. सुरत शहरा या लुट मुळे दोन गो ी सा य
करता आ या, एक     हणजे मुघल स ेला आ हान आ ण रा या या ख ज यात भर. लुट चा इितहास
भारताम ये अितशय र रं जत आ ण वनाशक आहे .       या पा भूमीवर सुरतेची लूट ह पूणपणे वेगळ
जाणवते. िशवाजीराजां या आ ेनुसार    ीया, मुले आ ण वृ       े
                              यां या कसालाह ध का न लावता ह लूट
   े
सा य कली गेली. मिशद , चच यासार या दे व थानांनाह लूट तून संर ण दले गेले.


िमझाराजे जयिसंह     करण

ई.स. १६६५. औरं गझेबाने   यांचे परा मी सेनापती िमझाराजे जयिसंह याला   चंड सै यासह पाठ वले.
िशवाजीराजांचा   ितकार िथटा पडला आ ण िनणायक लढाईनंतर पुरंदरचा तह झाला आ ण
िशवाजीराजांना तहा या अट ंनुसार २३ क ले    ावे लागले.  याबरोबरच  वत: आ ा (त कालीन मुघल
राजधानी) येथे पु   संभाजी यासह औरं गझेबासमोर हजर हो याचे कबूल करावे लागले.


आ याहन सुटका
   ू

ई.स. १६६६ साली औरं गझेबाने िशवाजीराजांना द ली येथे भेट साठ आ ण वजापूरवर          े
                                          यांनी कले या
आ मणावर चचा कर यास बोला वले.      यानुसार िशवाजीराजे द लीला पोहोचले.   यां यासोबत सहा
वषाचा संभाजी दे खील होता. परं तु दरबारात यांना किन               े
                             सरदारां या समवेत उभे क या गेले जो क
िशवाजीसार या राजांचा    य  अपमानच होता. या अपमानामुळे अितशय नाराज िशवाजीराजे तडक
दरबाराबाहे र पडले असता यांना त           ै
                   णी अटक क न नजरकदे त ठे व यात आले. लवकरच यांची
रवानगी जयिसंहाचे पु   िमझाराजे रामिसंग यां याकडे आ ा येथे कर यात आली. िशवाजीब ल
आधीपासूनच जाणून अस यामुळे यां यावर कडक पहारा ठे वला होता. काह       दवस िनघून गेले.
  े
सुटकसाठ    य  फोल ठरले होते. शेवट िशवाजीराजांनी एक योजना आखली.    या योजनेनुसार ते
अितशय आजार पड याचे िनिम      े
                 कले आ ण यां या   कृ ती वा  यासाठ  व वध मं दरांना िमठाईचे
पेटारे पाठ व यात येऊ लागले. सु वातीला पहारे कर   येक पेटारा बारकाईने तपासून पहात पण काह
दवसांनी यात ढलाई येऊ लागली. नंतर     यांनी तपास याचेदेखील सोडले. या गो ीचा फायदा घेऊन
                े
एक दवस िशवाजीराजे आ ण संभाजी एकका पेटा याम ये बसून िनसट यास यश वी झाले. कोणास
संशय येऊ नये या तव िशवाजीराजांचा व ासू हरोजी फजद हा िशवरायांचे कपडे चढवून आ ण
 यांची अंगठ    दसेल अशा प तीने हात बाहे र काढू न झोप याचे नाटक कर त होता. िशवराय दरवर
                                           ू
पोहोच याची खा ी आ यावर तो दे खील पहारे क यांना बगल दे ऊन िनसट यास यश वी झाला. बराच
वेळ आतम ये काह हालचाल नाह हे वाटू न पहारे कर आत गेले असता यांना तेथे कोणीह आढळले
नाह ते हा यांना स य प र थती ल ात आली.

                 े
आ ा येथून िशवाजीराजांनी वेषांतर कले आ ण एका सं यासी यो या या वेषात महारा ात        े
                                           वेश कला.
 यातदे खील यांना अनेक खबरदा या घेत या जसे क संभाजीला यांनी वेग या मागाने काह दस या
                                       ु
व ासू माणसांबरोबर पाठ वले होते. ते   वतः अितशय लांब या आ ण ितरकस, वाक या मागाने
मजल-दरमजल कर त आले. उ े श हाच होता क काह झाले तर पु हा औरं गझेबा या हातात पडायचे
नाह .


यात आणखी एक गो    उ लेखनीय आहे . द लीभेट पूव  यांनी रा याकारभारासाठ जे अ  धानमंडळ
 थापून आले होते, या मंडळाने राजां या अनुप थतीम ये दे खील रा याचा कारभार चोख चाल वला
होता. हे िशवाजीराजांचे आ ण अ  धानमंडळाचे यश मौ यवान आहे .


सव    वजयी घोडदौड

िशवाजीराजे परत यानंतर  यांनी झाले या अपमानाचा  ितशोध घे यासाठ पुरंदर या तहात दलेले
         ू
सव तेवीस क ले जंकन घेतले.


क ढा याची लढाई

तानाजी मालुसरे .
रा यािभषेक
िशवाजी महाराजांची राजमु ा

६ जून इ.स. १६७४ रोजी िशवाजीराजांना रा यािभषेक कर यात आला.   या दवसापासून िशवाजीराजांनी
िशवरा यािभषेक शक सु   े             े
            कले आ ण िशवराई हे चलन जार कले.


द    ण द वजय
रयतेचा राजा

शासन यव था

संर ण यव था

अथ यव था

समाज यव था

 याय यव था

परमुलुखांशी यवहार


िशवाजी: एक य          हणून

पु

     छ पती संभाजी महाराज
     छ पती राजाराम महाराज
िश य

िम

पता

यो ा

शासक

राजा

भ

प र यासम हाच


संदभ
     "राजा िशवछ पती", लेखक : ब. मो. पुरंदरे


बा दवे
  ु
                े
   1. िशवाजी महाराजांवरचे संकत थळ
   2. [1]
   3. मोगल-मराठा गोदावर खो यातील संघष

Source:
http://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9B%E0%A4%A4%E0%A5%8D
%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%80_%E0%A4%B6%
E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0
%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%87_%E0%A4%AD%E0%
A5%8B%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A5%87

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:69
posted:8/8/2012
language:Marathi
pages:14