International Journal of Cultural Studies by 3Yk4i0U

VIEWS: 9 PAGES: 6

									International Journal of Cultural     Tạp chí Quốc tế Nghiên cứu Văn hóa
Studies

2006- 9: 1                 2006- 9: 1

Articles                  Các bài viết

Josè van Dijck               Josè van Dijck
Picturizing science: The science      Chứng minh khoa học bằng hình ảnh:
documentary as multimedia spectacle    phim tài liệu khoa học – sự biểu diễn của
5-24                    các phương tiện đa truyền thông
                      5-24
Jay Johnston and Ruth Barcan        Jay Johnston và Ruth Barcan
Subtle transformations: Imagining the   Những chuyển biến tinh tế: cách hình
body in alternative health practices    dung cơ thể trong các ngành chữa bịnh
25-44                   không truyền thống
                      25-44
Sue Tait                  Sue Tait
Autoptic vision and the necrophilic    Hình ảnh về khám nghiệm tử thi và các
imaginary in CSI              tình huống giả tưởng về tử thi trong
45-62                   phim truyền hình “Điều tra Hiện trường
                      Tội ác “ (Crime Scene Investigation-
                      CSI) 45-62

Aphra Kerr, Julian Kücklich, and Pat    Aphra Kerr, Julian Kücklich, và Pat
Brereton                  Brereton
New media – new pleasures?         Phương tiện truyền thông mới – nguồn
63-82                   vui mới ?
                      63-82
Marcus Free and John Hughson        Marcus Free và John Hughson
Common culture, commodity fetishism    Văn hóa chung, sự tôn sùng hàng hóa và
and the cultural contradictions of sport  các nghịch lý văn hóa của ngành thể thao
83-104                   83-104

Raka Shome                 Raka Shome
Thinking through the diaspora: Call    Suy nghĩ qua cộng đồng: các trung tâm
centers, India, and a new politics of   điện thọai, Ấn Độ, và xu thế mới lai tạo
hybridity                 nguồn lực
105-124                  105-124
International Journal of Cultural      Tạp chí Quốc tế Nghiên cứu Văn hóa
Studies

2006- 9: 2                  2006- 9: 2

Articles                   Các bài viết

James Quan Nicholls             James Quan Nicholls
Liberties and licences: Alcohol in liberal  Tự do và quy tắc: rượu chè trong quan
thought                   điểm tôn sùng tự do cá nhân
131-151                   131-151

Graeme Turner                Graeme Turner
The mass production of celebrity:      Sản xuất “ngôi sao” hàng lọat: tin vặt về
‘Celetoids’, reality TV and the ‘demotic   các “ngôi sao”, truyền hình “tình huống
turn’                    thực”, và xu hướng “bình dân hóa”.
153-165                   153-165

Brent Luvaas                 Brent Luvaas
Re-producing pop: The aesthetics of     Tái tạo văn hóa đại chúng: thẩm mỹ
ambivalence in a contemporary dance     “nước đôi” trong nhạc múa hiện đại
music                    167-187
167-187
                       Göran Bolin
Göran Bolin                 Nhìn quanh Châu Âu: công nghệ văn
Visions of Europe: Cultural technologies   hóa của các dân tộc vừa giành độc lập
of nation-states               189-206
189-206

Karen Qureshi                Karen Qureshi
Trans-boundary spaces: Scottish       Các không gian xuyên bờ cõi: người
Pakistanis and trans-local/national     Xcốtlen gốc Pakistan và tính dân tộc
identities                  xuyên địa phương và dân tộc
207-226                   207-226

Andrew Gorman-Murray             Andrew Gorman-Murray
Queering home or domesticating        Gia đình đồng tính luyến ái: ép lối sồng
deviance?: Interrogating gay domesticity   truyền thống theo hiện tượng mới, hay
through lifestyle television         điều chỉnh sự lệch lạc ? Chất vấn lối
227-247                   sống gia đình đồng tính luyến ái như
                       được trình bày trên truyền hình

Greg Noble                  Greg Noble
Book Review: Blush: Faces of Shame,     Phê bình sách: Đỏ mặt: những gương
The Cultural Politics of Emotion       mặt hỗ thẹn, sử dụng cảm xúc trong văn
249-253                   hóa 249-253
Motti Regev                Motti Regev
Book Review: Palestine, Israel, and the  Phê bình Sách: Palestin, Ixrael, và sự
Politics of Popular Culture        vận hành của văn hóa đại chúng
253-255                  253-255
                     International Journal of Cultural
                     Studies
2006- 9: 3                 2006- 9: 3

Articles                  Các bài viết

John Hartley and Michael Keane       John Hartley và Michael Keane
Creative industries and innovation in    Sản phẩm sáng tạo và sáng kiến mới tại
China                    Trung Quốc
259-262                   259-262

Wu Qidi                   Wu Qidi
Creative industries and innovation in    Sản phẩm sáng tạo và sáng kiến mới tại
China                    Trung Quốc
263-266                   263-266

Rod Kemp                  Rod Kemp
Made in China to created in China: What   Từ “Sản xuất tại Trung Quốc” đến
can the international community offer?   “Sáng tạo tại Trung Quốc”: thế giới giúp
267-270                   được gì ?
                      267-270
 Justin O'Connor and Gu Xin         Justin O'Connor và Gu Xin
A new modernity?: The arrival of      Một dạng hiện đại mới ? Khi các ngành
‘creative industries’ in China       sản phẩm sáng tạo thâm nhập Trung
271-283                   Quốc
                      271-283
Michael Keane                Michael Keane
From made in China to created in China   Từ “Sản xuất tại Trung Quốc” đến
285-296                   “Sáng tạo tại Trung Quốc”
                      285-296

Zhang Xiaoming               Zhang Xiaoming
From institution to industry: Reforms in  Từ thể chế đến họat động sản xuất: cải
cultural institutions in China       cách trong các thể chế văn hóa tại Trung
297-306                   Quốc
                      297-306
Su Tong                   Su Tong
Cultural resources, creative industries   Tài nguyên văn hóa, sản phẩm sáng tạo
and the long economy            và nền kinh tế lâu dài
307-316                   307-316

Desmond Hui                 Desmond Hui
From cultural to creative industries:    Từ sản phẩm văn hóa tiêu khiển đến sản
Strategies for Chaoyang District, Beijing  phẩm văn hóa sáng tạo: chiến lược cho
317-331                   vùng Chaoyang, Beijing. 317-331
Tạp chí Quốc tế Nghiên cứu Văn hóa     Mok Kin Wai
In search of the market in China: The    Đi tìm thị trường tại Trung Quốc: tầm
regional dimension of Hong Kong's      vóc địa phương (vùng) của các ngành
creative industries             sản phẩm sáng tạo Hồng Kông
333-345                   333-345

Eric Kit-Wai Ma               Eric Kit-Wai Ma
Transborder visuality: The cultural     Tầm nhìn xuyên biên giới: sự chuyển
transfer between Hong Kong and South    giao văn hóa giữa Hồng Kông và Trung
China                    Quốc
347-357                   347-357

Wu Jing                   Wu Jing
Nostalgia as content creativity: Cultural  Khi sự hòai cổ làm nền tảng cho sự sáng
industries and popular sentiment      tạo: sản phẩm văn hóa và xu thế đại
359-368                   chúng- 359-368

Lucy Montgomery               Lucy Montgomery
‘Beijing bling’: creative details and    Hiện tượng “chuộng màu mè” ở Beijing:
consumer choices in contemporary      các chi tiết sáng tạo và lựa chọn của thị
China: An Interview with Hung Huang     trường tại Trung Quốc ngày nay: phỏng
369-376                   vấn Hung Huang
                      369-376
Michael Keane                Michael Keane
The Diggi Awards: an ‘agent model’ for   Giải thưởng Diggi: một “mô hình đại
creative community-building: An       diện” có ích cho việc xây dựng cộng
interview with Jerry Wang          đồng sản phẩm sáng tạo: phỏng vấn
377-381                   Jerry Wang
                      377-381
Wu Qiongli                 Wu Qiongli
Commercialization of digital        Thương mại hóa việc tự thuật bằng kỹ
storytelling: An integrated approach for  thuật số: hợp nhất du lịch văn hóa, thế
cultural tourism, the Beijing Olympics   vận hội Beijing và các VAS(value-added
and wireless VAS              system) không dây
383-394                   383-394

Han-Teng Liao                Han-Teng Liao
Towards creative da-tong: An alternative  Tiến đến những “da-tong” sáng tạo: khái
notion of creative industries for China   niệm mới về sản phẩm sáng tạo cho
395-406                   Trung Quốc
                      395-406
Lucy Montgomery and Brian Fitzgerald    Lucy Montgomery và Brian Fitzgerald
Copyright and the creative industries in  Bản quyền và các ngành sản phẩm sáng
China                    tạo tại Trung Quốc
407-418                   407-418

Mok Kin Wai                 Terry Flew
The new middle class meets the creative  Giới trung lưu mới gặp giới sáng tạo:
class: The Masters of Business      Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và các sáng
Administration (MBA) and creative     kiến mới ở Trung Quốc thế kỷ 21.
innovation in 21st-century China     419-429
419-429
Terry Flew

								
To top