Docstoc

Договор за наем на механизация

Document Sample
Договор за наем на механизация Powered By Docstoc
					ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………………

ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………

          ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА МЕХАНИЗАЦИЯ

                от 12.12.2011 г. между

  1. ………………….., с нейния главен офис и адрес на управление: гр. …………,
   бул. ...№ …., регистрирано в Софийски градски съд по ф.д. № ……, рег. № … ,
   регистър 1, том 12, страница 9999, Ид. № ……………, ДДС Ид. № ……………,
   представлявано от …….., наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
  и

  2. ………….., с адрес на управление: гр. …., община …..ул. ……..БУЛСТАТ:
   …………. с идентификационен номер по ДДС BG 111111111111111111,
   представлявано от ....................., наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга
   страна


  сключиха този Договор относно следното:

    I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услуга на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – превоз на
подемник, според нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проект ............................, при
единични цени:

    За превоз от място А до място Б – 80 лева (осемдесет лева, 00 стотинки на час)

Забележка: Единичната цена е без ДДС.


(2) За всяка извършена услуга се подписва двустранен Приемно-предавателен
протокол.

(3) Единичните цени на този Договор са в съответствие с обхвата на работите и са
предмет на измерване според изработените количества на обекта.

Чл. 2. Цената посочена в Чл. 1 (1) от този Анекс ще е окончателна и няма да бъде обект
на предоговаряне независимо от последващи изменения в условията, при които е била
договорена.    II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. Срокът за изпълнение на услугата по Чл. 1 на този анекс ще бъде
неопределен.
    III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасната експлоатация на
машините и за щети нанесени виновно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети физически и
юридически лица.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши работите под ръководството на
техническо лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва Наредбата за товарни превози.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички изисквания на ЗЗБУТ,
Наредба 2 и всички нормативни документи по безопасност и здраве.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникнали
проблеми по време на изпълнението на услугата /злополуки, аварии и др. /.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от сключените
трудове договори с наетите работници.

Чл. 10. При неизпълнение на някои от горните задължения ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може
да откаже частично или пълно плащане на договорената цена.

    IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури нощна охрана на обекта и
оставената на него техника на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За същата техника
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписва приемно-предавателен протокол с охранителната фирма.

    V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12. Настоящият договор може да бъде прекратен и при системно неизпълнение на
законовите и подзаконовите нормативи по безопасност и здраве, както и ПБЗ на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или Държавен контролен орган.

    VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 13. Този Договор се състави и подписа в 2 (два) двуезични екземпляра – по един за
всяка една от страните. Английският вариант ще е меродавен.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ....................................
    Компания
    Управител

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .............................
    Компания
    Управител
                                 http://hirudov.com

				
DOCUMENT INFO
Description: Договор за наем на механизация между възложител и изпълнител по проект.