Расизмът - шири ли се той през 2010 година? by hirudov

VIEWS: 14 PAGES: 2

More Info
									 НОВИНИТЕ ЗА ХОРА, КОИТО НЕ РАЗРЕШИХА НА ДЕЦАТА СИ ДА ХОДЯТ НА
 УЧИЛИЩЕ, ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ДАЦАТА ИМ СА БИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СЕ
   ОБРАЗОВАТ НАРАВНО С ДЕЦА ОТ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ, ОТВРАТИ
             ОБЩЕСТВОТО.

           Расизмът - шири ли се той през 2010 година?


В България 15 Септември е началото на    Аз самата бих си задала няколко
учебната година. Тази година 2010      въпроса преди да си позволя свободата
българското общество стана свидетел на    да изляза с мнение пред българските
недомисленото държание на някои       вестници и медии, както сториха
невероятно  раздразнени  български    наскоро някои от тези родители.
родители от град Казанлък. Те
сметнаха, че техните първокласници      Първият въпрос е: ''Ако половината от
трябва да сменят училището, в което     учениците в класа са българчета, а
първоначално са били записани. След     другата половина са циганчета, това ще
реакцията на разгневените родители,     се отрази ли на способностите на детето
Мария Царска и Нушка Коцева, две       ми да изкарва добри оценки?''
учителки, които е трябвало да обучават
първокластниците в ОУ “Христо        Повечето хора вероятно ще се съгласят
Смирненски” решиха по свое собствено     с мен като заявя, че най-важният фактор
усмотрение,  че  трябва  да   се   тук е талантливият учител и неговия/
пенсионират по-рано. Разбира се,       нейния подход. Ако учителят създава
учителките не са си и помисляли за      безопасна и очарователна среда в
връчването на писмени молби преди      класната стая, където децата ще бъдат
избухването на скандала. Причината      поощрявани да се разместват постоянно
била, че бългаските деца е трябвало да    образувайки различни групи и да
се обучават в един клас с 12 деца от     работят заедно, тогава всичко ще бъде
Ромски произход, с които се смята, че се   наред. При работата на децата в групи,
работи особено трудно. По време на 20-    целта ще бъде те да упражняват
годишната практика на директора на      уменията толерантност и ефективна
училището,   е  нямало   такова   комуникация. Няма да има оценки,
налудничево събитие, като проявената     когато децата работят заедно и се
нетолерантност към циганчетата. Това     подготвят за индивидуални контролни.
се случва само няколко седмици след     След като контролните са били
като родителите са чули думите на      раздадени и детето има обща оценка
френския президент Никола Саркози,      слаб, то ще трябва да повтори класа, а
който обяви, че Франция ще депортира     останалите деца ще преминат в по-горен
700 роми от България и Румъния.       клас.
Събитието ни води до два извода:
първият е, че лидерите трябва да бъдат    Главното условие за успех в класа е
избирани заради мъдростта им, а       доброто отношение на българите към
вторият е, че медиите са прекалено      циганчетата, защото те произлизат от
влиятелни, когато става въпрос за      семейства, които са по-заможни и
манипулиране на масите или хората,      образовани. Затова, е важно тези, които
които действат импулсивно и се палят     се справят по-добре да помагат на
на мига, вместо да седнат и обмислят     останалите. Така, те се учат на
нещата.                   отговорност. Ако някои ученици нямат
желание да помагат на останалите,     нужно, е просто да се проявява милост
тяхната обща оценка в края на срока се   към тези, които не са били късметлии,
намалява за лошо поведение.        родени в семейства на родители, които
                      не са заможни и образовани. Не е ли
Вторият въпрос е: ''Имам ли здраво     това нещото, което променя нещата?
семейство? Ако родителите ежедневно    Да, смятам, че околната среда сформира
изразяват доброжелателство и топлота у   характера на хората. След няколко
дома, то тогава детето на такива      години, приятелчето циганче ще е
родители би трябвало с лекота да      порастнало. Той/тя вече ще имат
натисне правилните бутони на някои от   знания, по-добра работа и пари, които
тези циганчета и да намери начин да    ще са необходими за обучаването на
стане приятел с тях. Това би бил най-   някои от неговите братя, докато те
лесният начин за ромските деца да     ходят на училище и се учат да четат. В
бъдат интегрирани в българското      момента статистиките показват, че в
общество и да научат добре българския   България 4/5 от циганите не умеят да
език. Нелепо е когато повечето българи   четат. Все едно имаш тълпа от хора,
се оплакват от факта, че ромите не зная  които правят опити да вървят, но са
български език и същевременно биват    същевременно слепи. Те винаги ще
граждани на страната. Разбира се, че    имат нужда от нечия чужда подкрепа, за
никога няма да научат езика. Повечето   да не се блъснат в нещо и ще имат доста
от тези родители нямат работа, защото   тесен светоглед, който често няма да
не са ходили на училище, а българското   излиза извън границите на семейството.
правителство им дава пари за        Ако българските родители имат добра
безработица, които са близки на      връзка с детето си, те определено трябва
сумата,която  биха   получили  за  да оставят детето им да учи в един клас
минимална работна заплата. Е, кой     с циганчетата.
може да обвинява циганите, че са
решили да не ходят на работа и да     Всички сме човешки същества и трябва
получават социални осигуровки?!      да се опитваме да учим и упражняваме
                      състрадание. В този случай, българинът,
Също така, ако здравите български     който е по-образован, трябва пръв да
семейства поканят у дома циганче,     подаде ръка за помощ на ромският
което е приятелче на тяхното дете, за да  циганин,   който   е   по-слаб.
могат децата да си пишат домашните     Алтернативата е всички ние да не
заедно, циганчето ще има необходимата   правим нищо и да продължаваме
среда, за да изучава – не само       порочният кръг на разпространяване на
предметите в клас, но и семейните     омраза и делене на хората. Що се отнася
взаимоотношения    между   двама   до преподаването, всички знаем, че тази
образовани възрастни. Този ''курс''    професия е почтена, а тези две
включва нравственост, комуникация,     български учителки остават лош вкус в
никакво викане или дразнене, а       устата.
напротив - проява на разбиране и
желание на членовете на семейството да   http://hirudov.com
си помагат взаимно. Това, което е

								
To top