Статистическа форма за БНБ by hirudov

VIEWS: 256 PAGES: 1

More Info
									                                 СТАТИСТИЧЕСКА ФОРМА
                               по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 27 на БНБ
   (при извършване на плащания или преводи към чужбина, плащания или преводи между местни и чуждестранни лица в
   страната и при постъпления от чужбина на стойност, равна на или надвишаваща 5000лв.)
   1. Получаване/ нареждане на плащане                       2. Дата на получаване/ нареждане
    Получаване
    Нареждане                                   Дата
                                                                 ден   месец година

   3. Данни за местното лице
     Име (наименование):…………………………………………………………………………
     Адрес:………………………………………………………………………………………….
     ЕГН (номер по БУЛСТАТ): ………………………………....................................................
   4. Данни за чуждестранното лице
     Име (наименование):………………………………..
     Адрес: ………………………………………………..
     Държава: ……………………………………
     Код на държавата:

   5. Основание за полученото/ нареденото плащане
   ......................................................................................................................................................
   ......................................................................................................................................................
   .....................................................................................................................................................
     Код на операцията:

   6. Валута(и) на полученото/нареденото плащане
     Валута                     Сума                                     Код
   ....................                ..................................................
   ....................               ..................................................
   ....................               ..................................................
   ....................               ..................................................

   Обща стойност в левове на полученото/ нареденото плащане:..................................................

   Долуподписаният …………………………………………………………… декларирам, че:
   1. Като лице с българско гражданство имам право на пребиваване с неопределен срок в
   Република България
  2. Като лице без българско гражданство:
    А/ съм получил право на пребиваване с неопределен срок в Република България
     по реда на Закона за чужденците в Република България
    Б/ не съм получил право на пребиваване с неопределен срок в Република България
     по реда на Закона за чужденците в Република България
  3. Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност
3.   по чл. 313 от Наказателния кодекс.
4.   7. Служител, приел формата                                      Дата
5.                                                                ден месец година
                                   Подпис на декларатора:
                                                                         http://hirudov.com

								
To top