ЦЪРКОВНА ПРОПАГАНДА by hirudov

VIEWS: 8 PAGES: 3

More Info
									               ЦЪРКОВНА ПРОПАГАНДА


Всеки може да усети как работи       докато Вие работите непрестанно и
църковната пропаганда, но малцина     разрешавате на десетина детегледачки
могат да избегнат нейните капани.     да прекарват живота си в игра с децата
                      Ви? Защо Вие самите не сте там, за да
Църквите предоставят подслон на един,   играете и да ги учите на истински
но оставят хиляди други хора на      ценности, морал и жизненоважни
улицата. Църковните представители са    умения.
изучавали проблемите на човечеството    Ръководството на църквата не се
в продължение на хиляди години. Защо    задължава да плаща данъци, което
смятате, че те могат да си позволят да   означава, че работническата класа
поучават хората как да живеят, как да се  плаща за техните разходи, за техните
чувстват и как да се държат?        пътешествия около целия свят. Тези
Казват Ви, че има нещо мрачно отвъд,    хора седят , четат, ядат, четат още малко
което е причината за всичко проблеми    и накрая Ви започват да Ви поучават,
на хората. Хей, страшният дявол е     след края на Вашата дълга работна
навсякъде около нас. Затова бъдете     седмица. Това е живот, който води един
постоянно нащрек за ВРАГА и БЪДЕТЕ     политик. Политиците пътуват, срещат
ИЗПЛАШЕНИ. Знаете ли, че колкото      хора, за да се забавляват с разговори за
повече хората са стресирани и       най-новите идеи, изобретения      и
изплашени, толкова по-лесно те могат    събития, докато вечерят в едни от най-
да бъдат манипулирани, защото броят    скъпите ресторанти. Те могат да си
на мозъчните им клетки намалява      позволят да имат големи семейства,
значително, когато се намират в      защото, отново, някой друг ще плаща
подобно състояние?             сметките за децата им, който пък ще се
                      обучават в едни от най-престижните
Истината е, че църквата се опитва да Ви  университети. При дарение на пари,
разсея от истинските причини за      които   са   били    събрани  от
проблемите на човечеството- глад,     работническата класа през Неделните
недоимък и престъпност. Свещениците    литургии, се намират камери, за да
Ви приспиват, за да можете да       могат всички да видят събитието и да
продължавате да почитате техния      дадат на хората няколко урока за грижа
Господ и да продължавате да работите    и състрадание. Това значи, че
24 часа на ден 7 дни в седмицата за тях  работническата класа трябва да си търси
и неколцина други отличени граждани,    втора работа, за да мможе да
които управляват всяка страна. Всички   продължава да дава десятък от
тези хора представляват аристокрацията   месечните си доходи, както на
или елита.                 свещеници, така и на бездомници.
Втората цел на свещениците е да Ви     Вярно е, че хората са родени такива.
разделят и преднамерено да създават    Вярно е, че ние сме родени, за да
ситуации, в които Ви противопоставят    обичаме и чувстваме истинско щастие,
един с друг, а след това Ви предлагат   всеки път когато проявяме грижа един
закрила или “изход” от затрудненото    към друг и когато взаимно си помагаме.
положение. Това е вид политическа     Това е нещото, което църквата е
игра, но този път Ви разделят не според  научила за човешката природа. За
националността, а според религията.    съжаление, църквата е печелила,
Какво правят междувременно тези      експлоатирала т.е. се е възползвала от
хора? Имам предвид какво правят те     “слабите” места на противника си, вече
векове   наред.  Как  така,   тези  да слушаш гласът на природата в себе
интелигентни хора са се занимавали     си. Така, скоро ще чуеш, това, което
толкова дълго време с въпросът за      природата непрестанно се е опитвала да
причините   за  всички   беди   на  ти прошепне. Ти си свободен      да
човечеството и никога, нито веднъж, не   правиш това, което ти се поиска! Не си
са организирали хората, за да затворят   притежание на никого. Трябва да спреш
банките и отстранят политиците? В      да служиш на въображаеми богове и
Библията се разказва за това как      примитивни експлоататори, политици,
Христос отишъл в църквата и видял      банкери и свещеници. Това, което
търговци, които работили с пари. Той се   трябва да започнеш да правиш вместо
ядосал и разкарал мошениците и       това, е да защитаваш своите братя и
лъжците от храма. Не е можел да ги     сестри, животните и растенията и да
понася, защото парите и търговията не    водиш живот, в който има минумум
принадлежали на неговия свят. Господ    насилие. Имаме по-важна работа да
има ценности в Книгата ..., но       вършим от изричането на молитви.
почакайте, в света, в който живеем –    Позволи да политиците да коленичат и
това вече е една съвсем различна      да се молят! Тогава ще забележиш, че
история!!!                 политиците ще започнат да пеят
Членовете на църквата (овцете), биват    различна  песен.  Равенството   не
държани с превръзка на очите, в       позволява на никое човешко същество
продължение на векове. Те са роби,     да коленичи и да се моли. Равенството и
които трябва да живеят непрекъснато в    любовта говорят на друг език. Въпрос:
страх и винаги да обмислят каква ли     Колко от Вас са срещали бездомник по
“дяволия”/грях са извършили през      пътя си към работа? Какво правите?
изминалата седмица. Тогава жертвите     Спирате ли, казвайки: “Хей, човече, аз
могат да се поклонят, църквата може да   плащам данъци и правителството
им опрости греховете и да ги прати     трябваше да ти предостави покрив,
отново да работят. Каква срамота!! Това   храна и работа с тези пари. Хайде да
наричам аз педофилска, свещеническа     отидем заедно и да попитаме защо не са
игра. Произвеждай за тях 24 часа на ден,  си свършили работата! Също така, бих
7 дни в седмицата и в края на        искал да зная къде са отишли всичките
седмицата, вместо да релаксираш и да    ми пари след като не са отишли по
си сложиш “мислещата” шапка (като      предназначение.“ Същото се отнася за
четеш книги, водиш фолософски        средства събрани в църквата. В
разговори, правиш някой експеримент,    началото на всяка литургия, показват ли
за да изобретиш нещо ново) ти казват да   Ви колко пари са събрали от Вас и в
легнеш в краката на Господаря си,      какво са били инвестирани и ако не го
който е бездействал цял седмица. Сега е   правят, защо не? Мога да си представя в
Неделя сутринта и той има желание да    наше време срещата на Христос и един
започне устно да те изтезава и да те кара  бездомник. Христос ще продължи да
да   се  чувстваш   депресиран.   върви към работата си или църквата, за
Наказванията ще продължават вечно,     да не закъснее. Религиозните хора
защото иначе ти, робът, ще започнеш     напълно са си загубили умовете, защото
сам да впрягаш мозъкът си. Както      ходят на църква, а действат тъкмо
знаете от историята, робите са нямали    обратното на Христовите заръки. Те
право на мнение. От тях се очаква да се   дори не си позволяват да мислят. Ако 95
подчиняват и да следват инструкции.     % от хората на тази планета се налага да
Наказванията ще продължават вечно,     работят по 12 часа на ден, съвсем
защото иначе ти, робът, ще спреш да     естествено е, да мислят за едно
слушаш Господарите си и ще започнеш     единствено нещо – времето, когато ще
могат да си затворят очи и да поспат.   всичките си събудени сетива. Така,
Елитът (включително свещениците)      бихме могли да допринесем за
знаят едно нещо много добре и то      превръщането на тази планета в
работи чудесно в тяхна полза. Ако Ви се  истински, а не илюзорен рай.
налага да работите само 4-5 часа на ден,
представете си колко енергия бихте
имали и колко часове бихте могли да    http://hirudov.com
отделите на четенето, ученето и
изследването на природните закони. В
наше време кой би имал желание да
седне с книга в ръце след като се върне
от работа?! По-лесно е да включиш
телевизора и да изпиеш някоя бира.
Разбира се, че повечето хора са с
промити умове и затъпяли. Голяма
заслуга за това има църковната
пропаганда,    която    порицава
използването на здравия разум или
САМОСТОЯТЕЛНОТО            И
АВТЕНТИЧНО търсене на истината.
Защо всички религии отричат правото
на човек да отвръща на удара на тези,
които са злонамерени? И не учат ли те
индивида от най-ранна възраст, да
връчва собствената отговорност в
ръцете на другиго?! От една страна не
ти се разрешава да критикуваш и
наказваш който и да е, защото само
Господ има такова право, но от друга
страна организираната престъпност,
църквата и правителството (елитът)
имат подобни права. Трябва да помним,
че никой не бива да бъде изоставен,
било то скитник, с бира в ръка или
човек от елита. Всички сме жертви на
нашата      култура/цивилизация.
Църковното наказване ще продължава
вечно, в противен случай ти, робът, ще
осъзнаеш, че никога не си бил свободен
човек и което, е още по-зле – си бил
марионетка, в ръцете на зли хора! Е,
тогава, кажете ми как религиозните
хора  са  по-добри   от  жесток
американски президент, който праща
бедните да горят в ада, като се бият в
измислена война, убивайки невинни
хора?! Трабва да образоваме себе си и
околните, и да не ги превръщаме в
марионетки. Трябва да им дадем
възможност да изследват този свят с

								
To top