Priem 8 klas by aBno7ZbM

VIEWS: 68 PAGES: 26

									   18 СОУ
“Уилям Гладстон”
18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”
18 СОУ "Уилям Гладстон" е едно от най-старите
 училища не само в София, но и в България,
основано преди 107 години и помещаващо се в
 уникална в архитектурно отношение сграда -
      паметник на културата.

  Образователният профил на училището е
 обвързан с интензивното изучаване на чужди
езици - английски, немски, френски, испански,
руски, японски, китайски, арабски, корейски и
персийски езици, природоматематически науки
          и ИКТ.
  В момента броя на учениците в училище е
 2175, което го прави и най-многочисленото
       училище в България.
    18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, СОФИЯ


        ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА - ДИРЕКТОР

  ОБРАЗОВАНИЕ          КВАЛИФИКАЦИИ

              1993-1994
              Специализация:История и цивилизации
1987-1992 г.            Пловдивски университет
              1998-1999
МАГИСТЪР – ИСТОРИК       Специализация: История и култура
                  Карлов университет,Прага,
ВТУ “СВ.СВ. КИРИЛ И          Чешка Република
МЕТОДИЙ”          11.2010 – 03.2011
              "Ефективност и промяна в училищната
ВЕЛИКО ТЪРНОВО       организация" в Гренада, Испания
              11.2010 – Специализация по китайски
              език в Пекинския езиков университет.
    18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, СОФИЯ       ЕЗИКОВИ КВАЛИФИКАЦИИ      слушане четене    разговор писане
Чужд език
Руски     B2     B2    B2     B2
език
Чешки     B2     B2    B2     B2
език
Английски   B2     B2    B2     B2
език
Китайски    B1     B1    B1     B1
език

      B 2 – ниво по Европейската езикова рамка
18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”
     ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА - ДИРЕКТОР

           УПРАВЛЕНСКИ ОПИТ

     1995-1999              1999-2000
     Директор              Началник
  СОУ „Д-р Петър Берон”,          РИО на МОН,
 гр. Прага, Чешка република       гр. Велико Търново


        2000-2001         2001-2004
    Началник отдел ККДИО   Началник отдел НКМ
    Министерство на      Издателство „Просвета”,
    образованието и науката  гр. София


           2004-до момента
             Директор
        18 СОУ “Уилям Гладстон”, София
      18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, СОФИЯ

                ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА
       ПОМОЩНИК - ДИРЕКТОР ИСПЕКТИРАНЕ И НАЧАЛЕН ЕТАП

       Образование                  Квалификации
                      IX.2009-VII.2010
1999-2001                 Сертификат за придобита квалификация по
Магистърска степен по Египтология и    китайски език към
Асирология                 Humanities School of Nanchang University
Нов Български Университет
                      VII-VIII.2008
1995-2000                 Content and Language Integrated Learning (CLIL)
Магистърска степен по история
СУ “Св. Климент Охридски”         VI.2007
                      Certificate of Proficiency in English (CPE)
                   Трудов опит
                   2001- 2006
             Хоноруван преподавател по египтология
    Лектор по Средиземноморски и източни изследвания, Слънцепоклонничеството в
         Древен Египет, Извори за историята на Древен Египет и др.
        НБУ, департамент "Средиземноморски и източни изследвания”
2004 – до момента
Учител по история на английски език     Помощник - директор
Работа по проекти на японското и      Испектиране на учебната дейност
китайското посолство            и начален етап.
              18 СОУ “Уилям Гладстон”, София
  18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, СОФИЯ

           РАДОСВЕТА МИКОВА
    ПОМОЩНИК – ДИРЕКТОР ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

     Образование           Квалификации
                 1996
                 Сертификат за придобита
1995-2000            квалификация по френски език към
Магистърска степен по педагогика СУ “Св. Климент Охридски”
СУ “Св. Климент Охридски”
                1996 – 2000
                Придобити квалификации по руски и
                английски езици нива B2 и B1
                съответно.

             Трудов опит
”
            2004 – до момента
          Помощник – директор
          ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
         18 СОУ “Уилям Гладстон”, София
  18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, СОФИЯ


          ДОШКА ГАДЖОНОВА
    ПОМОЩНИК – ДИРЕКТОР ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

   Образование           Квалификации

                ЛАУРЕАТ НА МЕЖДУНАРОДНИ
  Магистърска степен по    КОНКУРСИ ПО РУСКИ ЕЗИК;
  АНГЛИЙСКА И РУСКА      СПЕЦИАЛИЗИРАЛА РУСКИ ЕЗИК В
    ФИЛОЛОГИИ         САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИ И
 СУ “Св. Климент Охридски”   МОСКОВСКИ УНИВЕРСИТЕТИ;

             Трудов опит

34 ГОДИНИ СТАЖ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОТ КОИТО
    ДЕСЕТ ГОДИНИ КАТО ПОМОЩНИК - ДИРЕКТОР
   18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, СОФИЯ


           АТАНАС ДИМИТРОВ
  ПОМОЩНИК – ДИРЕКТОР ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ИЗВЪНКЛАСНИ
              ДЕЙНОСТИ

     Образование           Квалификации

1995-1997              Университет на Нюшател –
Магистърска степен по френска       Швейцария;
филология              Университет на Франш-Конте ,
СУ “Св. Климент Охридски”       Безансон – Франция;
1991-1995             Междуправителствена агенция на
Бакалаварска степен по френска  Франкофонията – Париж, Франция;
филология от
СУ “Св. Климент Охридски”
             Трудов опит
             2005 – до момента
  ПОМОЩНИК – ДИРЕКТОР ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ИЗВЪНКЛАСНИ
              ДЕЙНОСТИ
”

         18 СОУ “Уилям Гладстон”, София
 18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, СОФИЯ


    ФИНАНСИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ
   УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ОТ
 УЧИЛИЩНИЯ БЮДЖЕТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО Свободно-
  избираемата подготовка, която е на стойност
         над 70 000 лева.
 18 СОУ “Уилям Гладстон” е единственото училище,
   което в рамките на своя бюджет финансира
квартирни и режийни разноски на преподавателите
носители на език, както финансира и преподаването
 на предмети на език на втория чужд език.От тази
 учебна година не се събират пари от ученици за
 финансиране СИП за учителите носители на езика.
           ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2011 – 2012 г. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


  Културно-                 Гимназиален етап
  образователна област
                          Класове
                   VІІІ   ІХ  Х   ХІ  ХІІ  Общо
                  2011/  2012/ 2013/ 2014/ 2015/  8-12
                  2012   2013 2014 2015 2016   кл.
  Брой учебни седмици:       36   36  36  36    31
  Задължителна
А  подготовка /ЗП/
1  Български език и литература                    561

  Български език и литература   144   108  108  108   93  561
                   4    3   3   3    3
2  Чужди езици                            1482
  Първи чужд език – английски   648   144  144  144  124   1204
                   18   4   4   4   4
  Втори чужд език - немски        72   72  72  62   278
                       2   2   2   2
3  Математика, информатика и ИТ                    638
            ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
     УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2011 – 2012 г.


  Математика        108  108  108  72   62  458
               3   3   3   2   2
  Информатика           36  36         72
                   1   1
  Информ. технологии    36   36  36         108
               1    1   1
4
  Обществени науки и                    677
  гражданско образование

  История и цивилизация      54   72  72   62  260
                  1.5   2   2   2
  География и икономика      54   54  54   31  193
                  1.5  1.5  1.5  1
  Психология и логика       54            54
                  1.5
  Етика и право             54        54
                      1.5
             ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
       УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2011 – 2012 г.


  Философия                      54      54
                            1.5
  Свят и личност                      62   62
                               2
5  Природни науки и екология                    643
  Биология и здр. образование      72   72  72     216
                      2   2   2
  Физика и астрономия          54   72  72  31  229
                      1.5  2   2   1
  Химия и опазване на ок. среда     54   72  72     198
                      1.5  2   2
6  Изкуства                            144
  Музика              36  36            72
                   1   1
  Изобразително изкуство      36  36            72
                   1   1
7  Домашен бит и технологии
8  Физическа култура и спорт                    350
  Физическа култура и спорт    72  72   72  72  62  350
                   2   2   2   2   2
  Общо за ЗП:           1080  990  972  864  589  4495
                   30  27.5  27  24  19
            ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
     УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2011 – 2012 г.Б  Задължително избираема      162  180   288   403  1033
  подготовка / ЗИП /        4.5   5    8   13   345
  Профилирана подготовка:     108   72   72   93  291
  1.Английски език
  2.Немски език
                   3    2    2    3  196
  3.Български език и        54   72   72   93  201
  литература            1.5   2    2    3
  4.История и цивилизация         36   36   124
                       1    1    4
                          108   93
                           3    3

  Общо за ЗП + ЗИП:     1080  1152  1152  1152  992  5528
                30   32   32   32   32
В  Свободно избираема    144   144   144   144     576
  подготовка / СИП /     4   4    4    4      288
   1. Японски език     72   72   72   72      288
    2. Корейски език    2    2    2    2
               72   72   72   72
               2    2    2    2

  Общо за ЗП + ЗИП + СИП  1224  1296  1296  1296   992 6104
18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”
    ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ЧУЖД ЕЗИК
                   ПРЕПОДАВАТЕЛ-
  ЧУЖД ЕЗИК    ПРЕПОДАВАТЕЛ   НОСИТЕЛ НА ЕЗИКА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  БОЙКА КАСАБОВА

НЕМСКИ ЕЗИК   ИВЕЛИНА СТОЯНОВА

ФРЕНСКИ ЕЗИК   ЮЛИАНА ДЖУПАНОВА ЖОАН СОЙАР
         РАЙНА ТРЕНЕВА

ЯПОНСКИ ЕЗИК   БРАТИСЛАВ ИВАНОВ  МАМИ КОДЖИМА

АРАБСКИ ЕЗИК   ВАЛЕНТИН
         ФИЛИМОНОВ
КИТАЙСКИ ЕЗИК  РУМЯНА ЗАНДОВА   ЛИ ЯН

КОРЕЙСКИ ЕЗИК  НИКОЛИНА КИРИЛОВА  УНГ-КИ КИМ
18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”
КЛАС  ПРОФИЛ      ПРЕДМЕТИ НА ЧУЖД ЕЗИК

 9    АЕ   {История; Физика ; Биология; Химия} на АЕ

 10   АЕ   {История; Физика ; Биология; Химия} на АЕ

 9    НЕ     {Биология; Химия; История} на НЕ

 10   НЕ     {Биология; Химия; История} на НЕ

 9   ФЕ/ИЕ      {История; Биология} на ФЕ

 10  ФЕ/ИЕ   {История; Биология; География} на ФЕ

 9   ФЕ/АЕ   История и Биология на ФЕ; Физика на АЕ

 10  ФЕ/АЕ  История и Биология на ФЕ; География на АЕ
18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”
КЛАС  ПРОФИЛ      ПРЕДМЕТИ НА ЧУЖД ЕЗИК
 9    ЯЕ   {История; Биология; Химия; Физика} на AE


 10   ЯЕ   {История; Биология; Химия; География}на АЕ


 9   Ар. Е    {История; Биология; Химия;} на AE


 10   Ар.Е  {История; Биология; Химия; География}на АЕ


 9    КЕ     {История; Биология; Химия;} на AE


 10   КЕ   {История; Биология; Химия; География}на АЕ


 9   Кор.Е  {История; Биология; Химия; Физика} на AE


 10   Кор.Е  {История; Биология; Химия; География}на АЕ
     18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, СОФИЯ

       РЕАЛИЗИРАНИ КЪМ МОМЕНТА ПРОЕКТИ  Японски културно-образователен център      -  70 352 евро.
  Енергийна ефективност - поставяне на PVC дограма - 200 000 лева.
  Фонетичен кабинет по китайски език        - 27 000 евро.
  Кабинет по персийски език и компютърен кабинет  - 12 000 лева.
  Подобряване на спортната база           - 11 570 лева.
  Подмяна на отоплителната система         - 128 000 лева.
  Спорт в училище                  -  59 900 лева.
  Изграждане на архитектурно достъпна среда     -  17 800 лева.
  Изграждане на санитарни помещения и ремонт
на ВиК инсталация                   -  40 250 евро
     18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, СОФИЯ


      РЕАЛИЗИРАНИ КЪМ МОМЕНТА ПРОЕКТИ  Ремонт на училищната библиотека      – 4 350 лева.
  Ремонт на лабораторията по физика     – 6 540 лева.
  Ремонт на физкултурен салон за начален етап – 4 990 лева.
  Изграждане и оборудване на нов мултимедиен кабинет –
                        10 880 лева.
  Ремонт на 13 класни стаи в начален етап  – 26 800 лева.
  Изграждане на кабинет с електронна дъска – 3 600 лева.
  Изграждане на кабинет по арабски език   - 15 000 лева.
  Изграждане на кабинет по ИКТ за начален етап
  18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, СОФИЯ


    РЕАЛИЗИРАНИ КЪМ МОМЕНТА ПРОЕКТИ


     ДИГИТАЛЕН ЦЕНТЪР
 Изграден след основен ремонт на сутерена на
  стойност 280 000 лв осигурени изцяло от
      бюджета на училището.
Разполага с 4 компютърни кабинета, дигитален
  кабинет оборудван с интерактивна дъска,
 мултимедиен проектор и електронни учебници,
    както и три методични кабинета за
  преподавателите по арабски, китайски и
        корейски езици.
  18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, СОФИЯ


   РЕАЛИЗИРАНИ КЪМ МОМЕНТА ПРОЕКТИ


  БЪЛГАРО-ЯПОНСКИ ЦЕНТЪР
 Ситуиран в отделна сграда, ремонтирана и
 оборудвана изцяло с помощта на проекти на
Японското посолство, Столична голяма община
    и 18 СОУ “Уилям Гладстон”.

РЪКОВОДИТЕЛ НА БЪЛГАРО-ЯПОНСКИ ЦЕНТЪР Е
      БРАТИСЛАВ ИВАНОВ
   ГЛАВЕН УЧИТЕЛ ЗА ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ
   18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, СОФИЯ


      ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ


 Сборни групи по японски език за всички
 ученици неизучаващи японски език;
 Сборни групи за 8 клас по корейски език за
 всички ученици неизучаващи корейски език;
 Сборни групи по персийски език;
 Спечелен проект от МОН;
 Спортни секции по Таекуондо и Карате
 “Фунакоши”;
 Спортни секции по футбол;
 Клуб по шах и го “Веселин Топалов”;
 Чайна церемония “Урасенке”;
 Театрално студио “Маска”.
18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, СОФИЯ

 Дебютанти от 18 СОУ на Виенския бал
18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, СОФИЯ

 Дебютанти от 18 СОУ на Виенския бал
 18 СОУ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”, СОФИЯ

        ВРЪЗКА С НАС1. ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА – ДИРЕКТОР  ТЕЛ./ФАКС: 987 96 82
2. ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА
ПОМ.- ДИРЕКТОР НАЧАЛЕН ЕТАП         987 80 45
3. РАДОСВЕТА МИКОВА
ПОМ.- ДИРЕКТОР ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП      987 80 45
4. ДОШКА ГАДЖОНОВА
ПОМ.- ДИРЕКТОР ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП       987 80 45
5. АТАНАС ДИМИТРОВ
ПОМ.- ДИРЕКТОР ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ИЗВЪНКЛАСНИ
  ДЕЙНОСТИ
                       987 80 45
6. БОНКА ЯНЕВА
ПОМ.- ДИРЕКТОР АСД              987 07 60

     Канцелария: 988 03 01
           e-mail; sou18@mail.bg
 БЛАГОДАРЯ
   ЗА
ВНИМАНИЕТО!

								
To top