Отказ от Агенция по Вписванията by hirudov

VIEWS: 110 PAGES: 2

More Info
									Министерство на правосъдието Агенция по вписванията

София 1111, ул. “Елисавета Багряна” № 20
www.registryagency.bg
тел.: 9486 181 факс: 9486 194
office@registryagency.bg                  ОТКАЗ №
              11111111111111/11.01.2011г.

По повод на заявление вх. № 1212 /11.12. 2010 г. от Господин Господинов на основание
24 от Закона за търговския регистър отказвам обявяване на следните актове:
 Годишен финансов отчет
в търговския регистър по партида на __________(фирма), ЕИК 1111111111
Мотиви:


С посоченото заявление е постъпило искане по електронен път за обявяване на
Годишен финансов отчет за 2009 г. По партидата на на __________(фирма), ЕИК
1111111111.
При извършена проверка по чл. 21 от Закона за търговския регистър се установи
следното:

Заявлението е по образец съгласно приложение № Г1 на Наредба № 1 от 14.02.2007 г.
за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и към него са приложени
следните документи: Годишен финансов отчет за 2009 г. ; Решение; Декларация по чл.
13 , ал. 4 и ал. 5 от Закона за търговския регистър; Пълномощно; Извлечение; Документ
за внесена държавна такса;

При извършена проверка по чл. 21 от Закона за търговския регистър се установи, че
подаденото заявление не е подписано от оправомощено лице.

Съгласно чл. 15 от Закона за търговския регитър (ЗТР), вписване в търговския регистър
може да заявява само търговеца, друго лице в предвидените по закона случаи или
адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за
адвокатурата, за представителство пред Агенция по вписванията.

Съгласно чл. 85, ал. 3 от Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския
регистър, проверка на самоличността на заявителя при подаване на заявление по
електронен път се извършва чрез съпоставяне на името на заявителя, посочен в
заявлението и името съдържащо се в удостоверението за електронен подпис , което
придружава електронния подпис на заявлението. Съгласно чл. 13 съгласно Закона за
електонния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), електронният подпис има
значението на саморъчен подпис.

В тази връзка не е допустимо заявлението, което е подадено по Интернет да бъде
подписано с електронен подпис на лице, различно от посочените в чл. 15, ал. 1 от
ЗТР лица.
Заявлението е подадено по Интернет и е подписано с електронен подпис на
Господин Господинов. Господин Господинов е опълномощен с пълномощно от Христо
Христов, но последният не може да има качеството заявител по смисъла на чл. 15 от
ЗТР и следователно не може да прехвърли права, които сам не притежава.


При така изяснената фактическа обстановка – на основание чл. 24, ал. 1 във връзка с чл.
21, т.3 от Закона за търговския регистър, следва да бъде поставен отказ по заявление с
рег. № 1212 от 11.12. 2010 г.

Отказът може да се обжалва в 7 (седем) дневен срок от връчването му пред Софийски
градски съд чрез Агенция по вписванията.

                        Длъжностно лице
                        /Име и фамилия
                        Подпис и печат/

http://hirudov.com

								
To top