; حببتي نزار قباني
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

حببتي نزار قباني

VIEWS: 314 PAGES: 37

 • pg 1
									 ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ‪￿‬ﺰﺍﺭ ﻗﺒﺎ‪￿‬ﻲ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﲜﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺪ :‬

              ‫ﺃﲪﺪ ﺃﺷﺮﻑ‬

          ‫ﻋﻠﻰ ﳎﻬﻮﺩﻩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

    ‫ﻣﻊ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

              ‫‪￿‬ﻴﺴﺎﻥ ٩٨٩١‬

    ‫ً‬
  ‫هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻣﻦ :‬
     ‫‪Nizarqabbany.cjb.net‬‬
‫وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮﻩ إﻋﻄﺎء رﺑﻂ‬
       ‫اﻟﻤﻮﻗﻊ‬
    ‫وﻟﻴﺲ رﺑﻂ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ‬

‫راﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﷲ أن ﺗﺴﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﻘﺮاءة هﺬﻩ‬
       ‫اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ....‬
  ‫ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ‬
‫ﺳ ﻴﺪﺗﻲ ! ﻋﻨ ﺪي ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻓﺘﺮ‬
‫ﺎت‬     ‫ﺮﻗﺺ ﺁﻻف اﻟﻜﻠﻤ‬        ‫ﺗ‬
‫واﺣ ﺪة .. ﻓ ﻲ ﺛ ﻮب أﺻ ﻔﺮ‬
 ‫واﺣــــﺪة .. ﻓــــﻲ ﺛــــﻮب أﺣﻤــــــﺮ‬
‫ﻳﺤ ﺮق أﻃ ﺮاف اﻟﺼ ﻔﺤﺎت‬
         ‫ﺪ‬
‫أﻧ ﺎ ﻟﺴ ﺖ وﺣﻴ ًا ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ‬
‫ﻋ ﺎﺋﻠﺘﻲ .. ﺣﺰﻣ ﺔ أﺑﻴ ﺎت‬
 ‫أﻧــــﺎ ﺷــــــــــﺎﻋﺮ ﺣــــﺐ ﺟـــــﻮال‬
‫ﺮﻓﺎت‬     ‫ﻞ اﻟﺸ‬    ‫ﻪآ‬    ‫ﺗﻌﺮﻓ‬
‫ﻮات‬     ‫ﻞ اﻟﺤﻠ‬    ‫ﻪآ‬    ‫ﺗﻌﺮﻓ‬
‫ﺎﺑﻴﺮ‬    ‫ﺐ ﺗﻌ‬     ‫ﺪي ﻟﻠﺤ‬    ‫ﻋﻨ‬
‫ﻣ ﺎ ﻣ ﺮت ﻓ ﻲ ﺑ ﺎل دواة‬
         ‫***‬
       ‫ُ‬
‫اﻟﺸ ﻤﺲ ﻓﺘﺤ ﺖ ﻧﻮاﻓ ﺬهﺎ‬ ‫ْ‬
‫وﺗﺮآ ﺖ هﻨﺎﻟ ﻚ ﻣﺮﺳ ﺎﺗﻲ‬    ‫ُ‬
 ‫ر‬        ‫ً‬
‫وﻗﻄﻌ ﺖ ﺑﺤ ﺎرا .. وﺑﺤ ﺎ ًا‬  ‫ُ‬
‫أﻧ ﺒﺶ أﻋﻤ ﺎق اﻟﻤﻮﺟ ﺎت‬
‫أﺑﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﺟ ﻮف اﻟﺼ ﺪﻓﺎت‬
‫ﻋ ﻦ ﺣ ﺮف آ ﺎﻟﻘﻤﺮ اﻷﺧﻀ ﺮ‬
‫ﻮﻻﺗﻲ‬     ‫ﻲﻣ‬ ‫ّ‬    ‫ﻪ ﻟﻌﻴﻨ‬   ‫أهﺪﻳ‬
         ‫***‬
‫ﺳ ﻴﺪﺗﻲ ! ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺪﻓﺘﺮ‬
‫ﺎت‬    ‫ﻮف اﻟﻜﻠﻤ‬     ‫ﺪﻳﻦ أﻟ‬   ‫ﺗﺠ‬
‫اﻷﺑ ﻴﺾ ﻣﻨﻬ ﺎ .. واﻷﺣﻤ ﺮ‬
‫ﻔﺮ‬    ‫ﺎ .. واﻷﺻ‬     ‫اﻷزرق ﻣﻨﻬ‬
‫ﻟﻜﻨ ﻚ ﻳ ﺎ ﻗﻤ ﺮي اﻷﺧﻀ ﺮ‬     ‫ِ‬
‫أﺣﻠ ﻰ ﻣ ﻦ آ ﻞ اﻟﻜﻠﻤ ﺎت‬
 ‫أآـﺒـــــﺮ ﻣــــــﻦ آـــــﻞ اﻟﻜﻠﻤـــــﺎت‬

        ‫ﺣﺒﻴﺒﱵ‬
    ‫ِ ّ‬
‫ﺣﺒﻴﺒﺘ ﻲ . إن ﻳﺴ ﺄﻟﻮك ﻋﻨ ﻲ‬
 ‫ﺮ‬
‫ﻳﻮﻣ ﺎ ، ﻓ ﻼ ﺗﻔﻜ ﺮي آﺜﻴ ًا‬       ‫ً‬
‫ﻗ ﻮﻟﻲ ﻟﻬ ﻢ ﺑﻜ ﻞ آﺒﺮﻳ ﺎء :‬
   ‫ﺮ‬
‫" ﻳﺤﺒﻨ ﻲ .. ﻳﺤﺒﻨ ﻲ آﺜﻴ ًا .."‬
   ‫ِ ً‬
‫ﺻ ﻐﻴﺮﺗﻲ . إن ﻋ ﺎﺗﺒﻮك ﻳﻮﻣ ﺎ‬
       ‫ِ‬     ‫ِ‬
‫آﻴ ﻒ ﻗﺼﺼ ﺖ ﺷ ﻌﺮك اﻟﺤﺮﻳ ﺮا‬
‫ٍ‬          ‫ِ‬
‫وآﻴ ﻒ ﺣﻄﻤ ﺖ إﻧ ﺎء ﻃﻴ ﺐ‬
 ‫ر‬     ‫ِ ِ‬
‫ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺎ رﺑﻴﺘ ﻪ ﺷ ﻬﻮ ًا‬
‫وآ ﺎن ﻣﺜ ﻞ اﻟﺼ ﻴﻒ ﻓ ﻲ ﺑ ﻼدي‬
‫ﻳ ﻮزع اﻟﻈ ﻼل واﻟﻌﺒﻴ ﺮا‬
‫ﻗ ﻮﻟﻲ ﻟﻬ ﻢ : " أﻧ ﺎ ﻗﺼﺼ ﺖ ﺷ ﻌﺮي‬
  ‫ﺮ‬
‫ﻷن ﻣ ﻦ أﺣﺒ ﻪ .. ﻳﺤﺒ ﻪ ﻗﺼ ﻴ ًا "‬
          ‫***‬
           ‫ً‬
‫أﻣﻴﺮﺗ ﻲ . إذا ﻣﻌ ﺎ رﻗﺼ ﻨﺎ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﻤﻮع ﻟﺤﻨﻨ ﺎ اﻷﺛﻴ ﺮا‬
‫ٍ‬          ‫ُ‬
‫وﺣ ﻮل اﻟﺒﻴ ﺎن ﻓ ﻲ ﺛ ﻮان‬
 ‫ر‬
‫ﻮ ًا‬    ‫ﻌﺔ وﻧ‬     ‫ﺎ ﺁﺷ‬   ‫وﺟﻮدﻧ‬
‫وﻇﻨ ﻚ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﻓ ﻲ ذراﻋ ﻲ‬
‫ﺮا‬    ‫ﻢ أن ﺗﻄﻴ‬     ‫ﺔ ﺗﻬ‬   ‫ﻓﺮاﺷ‬
‫ٍ‬         ‫ِ‬
‫ﻓﻮاﺻ ﻠﻲ رﻗﺼ ﻚ ﻓ ﻲ ه ﺪوء‬
 ‫ﺮ‬
‫واﺗﺨ ﺬي ﻣ ﻦ أﺿ ﻠﻌﻲ ﺳ ﺮﻳ ًا‬
‫ٍ‬
‫ﺎء‬    ‫ﻞ آﺒﺮﻳ‬     ‫ﻲ ﺑﻜ‬   ‫وﺗﻤﺘﻤ‬
  ‫ﺮ‬
‫" ﻳﺤﺒﻨ ﻲ .. ﻳﺤﺒﻨ ﻲ آﺜﻴ ًا "‬
          ‫***‬
    ‫ِ ّ‬
‫ﺣﺒﻴﺒﺘ ﻲ . إن أﺧﺒ ﺮوك أﻧ ﻲ‬
‫ﻻ أﻣﻠ ﻚ اﻟﻌﺒﻴ ﺪ واﻟﻘﺼ ﻮرا‬
‫ٍ‬         ‫ّ‬
‫وﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ ﻳ ﺪي ﻋﻘ ﺪ ﻣ ﺎس‬
         ‫َِ‬
‫ﺑ ﻪ أﺣ ﻴﻂ ﺟﻴ ﺪك اﻟﺼ ﻐﻴﺮا‬
‫ٍ‬
‫ﻗ ﻮﻟﻲ ﻟﻬ ﻢ ﺑﻜ ﻞ ﻋﻨﻔ ﻮان‬
‫ﻳ ﺎ ﺣﺒ ﻲ اﻷول واﻷﺧﻴ ﺮا‬
‫ﺎﻧﻲ‬     ‫ﻢ : آﻔ‬     ‫ﻮﻟﻲ ﻟﻬ‬    ‫ﻗ‬
‫ًا ...‬‫ﺮ‬    ‫ﻲ آﺜﻴ‬    ‫ﻪ ﻳﺤﺒﻨ‬   ‫ﺑﺄﻧ‬
          ‫***‬
‫ﺣﺒﻴﺒﺘ ﻲ .. ﻳ ﺎ أﻟ ﻒ ﺣﺒﻴﺒﺘ ﻲ‬
‫ٌ‬          ‫ِ‬
‫ﺣﺒ ﻲ ﻟﻌﻴﻨﻴ ﻚ أﻧ ﺎ آﺒﻴ ﺮ‬
‫وﺳﻮف ﻳﺒﻘــــــﻰ داﺋﻤــﺎ ً آﺒــــﻴﺮا ...‬

      ‫ﺷﺆﻭﻥ ﺻﻐﲑﺓ‬
       ‫-١-‬
            ‫ﺷﺆون ﺻﻐﻴﺮﻩ‬
     ‫ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ أﻧﺖ .. دون اﻟﺘﻔﺎت‬
          ‫ﺗﺴﺎوي ﻟﺪي ﺣﻴﺎﺗﻲ‬
             ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ..‬
    ‫ﺣﻮادث .. ﻗﺪ ﻻ ﺗﺜﻴﺮ اهﺘﻤﺎﻣﻚ‬
          ‫أﻋﻤﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺼﻮر‬
          ‫وأﺣﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻬﻮر‬
      ‫وأﻏﺰل ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺎ آﺜﻴﺮة‬
     ‫وأﻟﻒ ﺳﻤﺎء .. وأﻟﻒ ﺟﺰﻳﺮﻩ‬
 ‫ﺷﺆون .. ﺷﺆوﻧﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻐﻴﺮﻩ ...‬
         ‫***‬
         ‫-٢-‬
       ‫ﻓﺤﻴﻦ ﺗﺪﺧﻦ أﺟﺜﻮ أﻣﺎﻣﻚ‬
           ‫آﻘﻄﺘﻚ اﻟﻄﻴﺒﻪ ..‬
              ‫وآﻠﻲ أﻣﺎن‬
         ‫أﻻﺣﻖ ﻣﺰهﻮة ﻣﻌﺠﺒﻪ‬
             ‫ﺧﻴﻮط اﻟﺪﺧﺎن‬
      ‫ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﻓﻲ زواﻳﺎ اﻟﻤﻜﺎن‬
             ‫دواﺋﺮ.. دواﺋﺮ‬
     ‫وﺗﺮﺣﻞ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻨﻲ‬
         ‫آﻨﺠﻢ، آﻄﻴﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮ‬
      ‫وﺗﺘﺮآﻨﻲ ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻖ ﺣﻴﺎﺗﻲ‬
     ‫ﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﺘﺒﻎ .. واﻟﺬآﺮﻳﺎت‬
  ‫وأﺑﻘﻰ أﻧﺎ .. ﻓﻲ ﺻﻘﻴﻊ اﻧﻔﺮادي ..‬
       ‫وزادي أﻧﺎ .. آﻞ زادي‬
           ‫ﺣﻄﺎم اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ..‬
      ‫وﺻﺤﻦ .. ﻳﻀﻢ رﻣﺎدا ً..‬
                  ‫ﻳﻀﻢ رﻣﺎدي...‬
              ‫***‬
              ‫-٣-‬
              ‫وﺣﻴﻦ أآﻮن ﻣﺮﻳﻀﻪ ..‬
             ‫وﺗﺤﻤﻞ أزهﺎرك اﻟﻐﺎﻟﻴﻪ‬
                    ‫ﺻﺪﻳﻘﻲ ، إﻟﻲ‬
               ‫وﺗﺠﻌﻞ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ ﻳﺪي‬
              ‫ﻳﻌﻮد ﻟﻲ اﻟﻠﻮن واﻟﻌﺎﻓﻴﻪ‬
           ‫وﺗﻠﺘﺼﻖ اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ وﺟﻨﺘﻲ‬
          ‫وأﺑﻜﻲ .. وأﺑﻜﻲ .. ﺑﻐﻴﺮ إرادﻩ‬
             ‫وأﻧﺖ ﺗﺮد ﻏﻄﺎﺋﻲ ﻋﻠﻲ‬
           ‫وﺗﺠﻌﻞ رأﺳﻲ ﻓﻮق اﻟﻮﺳﺎدﻩ‬
   ‫ﺗﻤﻨﻴﺖ آﻞ اﻟﺘﻤﻨﻲ .. ﺻﺪﻳﻘﻲ .. ﻟﻮ أﻧﻲ ..‬
                ‫أﻇﻞ .. أﻇﻞ ﻋﻠﻴﻠﻪ ..‬
                    ‫ﻟﺘﺴﺄل ﻋﻨﻲ ..‬
       ‫ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻟﻲ آﻞ ﻳﻮم ورودا ً ﺟﻤﻴﻠﻪ .‬
             ‫***‬
             ‫-٤-‬
             ‫وإن رن ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻨﺎ اﻟﻬﺎﺗﻒ‬
                     ‫إﻟﻴﻪ أﻃﻴﺮ ..‬
              ‫أﻧﺎ .. ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ اﻷﺛﻴﺮ‬
                 ‫ﺑﻔﺮﺣﺔ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮ‬
               ‫ﺑﺸﻮق ﺳﻨﻮﻧﻮة ﺷﺎردﻩ‬
                    ‫ٍ‬
              ‫وأﺣﺘﻀﻦ اﻵﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﺪﻩ‬
             ‫وأﻋﺼﺮ أﺳﻼآﻬﺎ اﻟﺒﺎردﻩ‬
     ‫ّ‬
     ‫وأﻧﺘﻈﺮ اﻟﺼﻮت .. ﺻﻮﺗﻚ ﻳﻬﻤﻲ ﻋﻠﻲ‬
                ‫ّ‬
              ‫دﻓﻴﺌﺎ ً.. ﻣﻠﻴﺌﺎ ً.. ﻗﻮي ..‬
                   ‫آﺼﻮت ﻧﺒﻲ ّ..‬
‫آﺼﻮت ارﺗﻄﺎم اﻟﻨﺠﻮم ، آﺼﻮت ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻠﻲ‬
       ‫ّ‬
      ‫وأﺑﻜﻲ .. وأﺑﻜﻲ .. ﻷﻧﻚ ﻓﻜﺮت ﻓﻲ ..‬
     ‫ّ‬
   ‫ﻷﻧﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﻓﺎت اﻟﻐﻴﻮب .. هﺘﻔﺖ إﻟﻲ ..‬
             ‫***‬
             ‫-٥-‬
    ‫وﻳﻮم أﺟﻲء إﻟﻴﻚ ﻟﻜﻲ أﺳﺘﻌﻴﺮ آﺘﺎب ..‬
     ‫ﻷزﻋﻢ أﻧﻲ أﺗﻴﺖ ﻟﻜﻲ أﺳﺘﻌﻴﺮ آﺘﺎب ..‬
               ‫ﺗﻤﺪ أﺻﺎﺑﻌﻚ اﻟﻤﺘﻌﺒﻪ‬ ‫ّ‬
                   ‫إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﻪ ..‬
          ‫وأﺑﻘﻰ أﻧﺎ ﻓﻲ ﺿﺒﺎب اﻟﻀﺒﺎب‬
             ‫آﺄﻧﻲ ﺳﺆال ﺑﻐﻴﺮ ﺟﻮاب‬
           ‫أﺣﺪق ﻓﻴﻚ .. وﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﻪ ..‬
             ‫آﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ اﻟﻘﻄﺔ اﻟﻄﻴﺒﻪ ..‬
                 ‫ﺗﺮاك اآﺘﺸـﻔـﺖ ؟‬
                  ‫ﺗﺮاك ﻋﺮﻓﺖ ؟‬
              ‫ﺑﺄﻧﻲ ﺟﺌﺖ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎب‬
           ‫وأﻧﻲ ﻟﺴﺖ ﺳﻮى آﺎذﺑﻪ !!.‬
              ‫***‬
              ‫-٦-‬
                 ‫ً‬
         ‫.. وأﻣﻀﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ إﻟﻰ ﻣﺨﺪﻋﻲ‬
             ‫أﺿﻢ اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ أﺿﻠﻌﻲ‬
           ‫آﺄﻧﻲ ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻌﻲ ..‬
    ‫وأﺷﻌﻞ ﺿﻮﺋﻲ .. وأﺳﺪل ﺣﻮﻟﻲ اﻟﺴﺘﻮر‬
    ‫وأﻧﺒﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻄﻮر ، وﺧﻠﻒ اﻟﺴﻄﻮر‬
‫وأﻋﺪو وراء اﻟﻔﻮاﺻﻞ .. أﻋﺪو وراء ﻧﻘﺎط ﺗﺪور‬
                ‫.. ورأﺳﻲ ﻳﺪور ..‬
              ‫آﺄﻧﻲ ﻋﺼﻔﻮرة ﺟﺎﺋﻌﻪ‬
            ‫ﺗﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻓﻀﻼت اﻟﺒﺬور‬
           ‫ﻟﻌﻠﻚ ﻳﺎ .. ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ اﻷﺛﻴﺮ‬
 ‫ﺗﺮآـﺖ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺰواﻳﺎ .. ﻋﺒﺎرة ﺣﺐ ﻗﺼﻴﺮﻩ ..‬  ‫َ‬
              ‫ﺟﻨﻴﻨﺔ ﺷﻮق ٍ ﺻﻐﻴﺮﻩ ..‬
         ‫ﻴ‬
         ‫ﻟﻌﻠﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺎﺋﻒ ﺧﺒﺄت ﺷ ﱠﺎ‬
     ‫ﺳﻼﻣﺎ ً ﺻﻐﻴﺮا ً .. ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺴﻼم إﻟﻴﺎ ..‬
              ‫-٧-‬
        ‫.. وﺣﻴﻦ ﻧﻜﻮن ﻣﻌﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ‬
       ‫وﺗﺄﺧﺬ – ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ – ذراﻋﻲ‬
                ‫أﺣﺲ أﻧﺎ ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻖ‬
                       ‫ﱡ‬
                        ‫ﱟ‬
                    ‫ﺑﺸﻲ ﻋﻤﻴﻖ‬
           ‫ﺑﺸﻲ ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻃﻌﻢ اﻟﺤﺮﻳﻖ‬ ‫ﱟ‬
                 ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻓﻘﻲ ..‬
                  ‫ﱠ‬
            ‫وأرﻓﻊ آﻔﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻤﺎء‬
         ‫ﻟﺘﺠﻌﻞ درﺑﻲ ﺑﻐﻴﺮ اﻧﺘﻬﺎء ..‬
      ‫وأﺑﻜﻲ .. وأﺑﻜﻲ .. ﺑﻐﻴﺮ اﻧﻘﻄﺎع ..‬
            ‫ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺿﻴﺎﻋﻲ ..‬
              ‫-٨-‬
               ‫ً‬
       ‫وﺣﻴﻦ أﻋﻮد ﻣﺴﺎء إﻟﻰ ﻋﺮﻓﺘﻲ ..‬
                ‫ﱠ‬
          ‫وأﻧﺰع ﻋﻦ آﺘﻔﻲ اﻟﺮداء ..‬
        ‫أﺣﺲ – وﻣﺎ أﻧﺖ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻲ –‬
                  ‫ﺑﺄن ﻳﺪﻳﻚ ..‬
           ‫ﺗﻠﻔﺎن ﻓﻲ رﺣﻤﺔ ﻣﺮﻓﻘﻲ ..‬
            ‫وأﺑﻘﻰ ﻷﻋﺒﺪ ﻳﺎ ﻣﺮهﻘﻲ‬
            ‫ﻣﻜﺎن أﺻﺎﺑﻌﻚ اﻟﺪاﻓﺌﺎت‬
          ‫ﻋﻠﻰ آﻢ ﻓﺴﺘﺎﻧﻲ اﻷزرق ..‬
       ‫وأﺑﻜﻲ .. وأﺑﻜﻲ .. ﺑﻐﻴﺮ اﻧﻘﻄﺎع‬
        ‫آﺄن ذراﻋﻲ ﻟﻴﺴﺖ ذراﻋﻲ ..‬

       ‫ﻓﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎ‬
       ‫أﻣﺲ اﻧﺘﻬﻰ ﻓﺴﺘﺎﻧﻲ ) اﻟﺘﻔﺘﺎ ( ..‬
                 ‫أرأﻳﺖ ﻓﺴﺘﺎﻧﻲ ؟‬
           ‫َ‬
           ‫ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ‬ ‫ُ‬
     ‫وﺷﻴﺎ ً.. وﻧﻤﻨﻤﺔ ً.. وﻃﺮاﺋﻔﺎ ً ﺷﺘﻰ ..‬
                 ‫أرأﻳﺖ ﻓﺴﺘﺎﻧﻲ ؟‬
  ‫ِ‬   ‫ّ‬     ‫ِ‬
‫أرأﻳﺘﻨﻲ ؟ أﻧﺎ ﺑﻌﺾ ﻧﻴﺴﺎن .. أﻧﺎ آﻞ ﻧﻴﺴﺎن ..‬
                       ‫ﻨ‬
                ‫ﺻ َﻌﺘْﻪ ﺣﺎﺋﻜﺘﻲ ..‬
                ‫ﻣﻦ دﻣﻊ ﺗﺸﺮﻳﻦ ..‬
               ‫ﻣﻦ ﻏﺼﻦ ﻟﻴﻤﻮن ..‬
                 ‫َﺴ‬
              ‫ﻣﻦ ﺻﻮت ﺣ ّﻮن ..‬
            ‫اﺧﺘﺮﺗﻪ ﻟﻮﻧﺎ ًﺣﺸﻴﺸﻴﺎ ً..‬
              ‫ﻴ‬         ‫ً‬
            ‫ﻟﻮﻧﺎ ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻟﻮن ﻋﻴﻨ ّﺎ ..‬
                ‫ّ‬
             ‫ﻓﺼﻠﺘﻪ ﺷﻜﻼ أﺛﻴﺮﻳﺎ ..‬
          ‫ﻓﺄﻧﺎ ﺑﻪ أﺧﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺎ ..‬
  ‫وﻣﺸﻴﺖ .. ﻟﻢ أﺳﺄل ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ..‬
                 ‫ﻤ‬
    ‫ﻣﺎ ه ّﻨﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ؟ أﻧﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ..‬
     ‫***‬
    ‫... ورﺟﻌﺖ أﺣﻤﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ‬
    ‫وأﺧﺬت أﻣﺴﺤﻪ .. وأﻃﻮﻳﻪ ..‬
         ‫ﻨ‬
     ‫أﺳﻘﻴﻪ .. أﻃﻌﻤﻪ .. أﻏ ّﻴﻪ ..‬
         ‫ِ‬
         ‫ﻷﺟﻲء ﻓﻴﻪ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺴﺒﺖ‬
       ‫ِ‬       ‫و‬
     ‫ﻟﺘﻜﻮن .. أ ّل ﻣﻦ أﻻﻗﻴﻪ ..‬
     ‫***‬
  ‫أﻣﺲ اﻧﺘﻬﻰ .. ﻓﺴﺘﺎﻧﻲ ) اﻟﺘﻔﺘﺎ (‬
                ‫ِ‬
           ‫ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﺋﻜﺘﻲ ..‬
       ‫أآﻤﺎﻣﻪ ﻋﺸﺐ اﻟﺒﺤﻴﺮات‬
        ‫ِ‬
        ‫أزرارﻩ آﻘﻄﻴﻊ ﻧﺠﻤﺎت‬
    ‫أﻣﺲ اﻧﺘﻬﻰ .. ﻟﻢ ﺗﺪر واﻟﺪﺗﻲ‬
      ‫ﻓﻴﻪ ، وﻟﻢ أﺧﺒﺮ رﻓﻴﻘﺎﺗﻲ ..‬
     ‫***‬
                 ‫ﺼ‬
              ‫ﻣﺎ ﻗ ّﺘﻲ ؟‬
             ‫ِ‬
            ‫أﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ؟‬
          ‫وأﻧﺎ أدور أﻣﺎم ﻣﺮﺁﺗﻲ‬
  ‫أﻗ ِﻴﻪ ﻋﻦ ﺻﺪري .. وأدﻧﻴﻪ ..‬  ‫ﺼ ِ‬
     ‫أرﺟﻮﻩ .. أﺳﺄﻟﻪ .. أﻧﺎدﻳﻪ ..‬
                  ‫ﺪ‬
        ‫وأﻋ ّﻩ ﻟﻠﻤﻮﻋﺪ اﻵﺗﻲ ..‬
       ‫ﺣﺘﻰ ﺗﺮاﻧﻲ ﺣﻠﻮة ﻓﻴﻪ ...‬
  ‫أﻣﺲ اﻧﺘﻬﻰ ﻓﺴﺘﺎﻧﻲ ) اﻟﺘﻔﺘﺎ ( ..‬
                 ‫ﻤ‬
       ‫ﻣﺎ ه ّﻨﻲ رأي اﻟﺮﻓﻴﻘﺎت‬
        ‫َ‬   ‫ﺘ‬
      ‫ﻳﻜﻔﻲ .. إذا أﺣﺒﺒ َﻪ أﻧﺖ !!‬

      ‫ﻛﻠﻤﺎﺕ‬
  ‫ُ‬   ‫َ‬       ‫ُ‬
‫ﻳﺴ ﻤﻌﻨﻲ .. ﺣ ـﻴﻦ ﻳﺮاﻗﺼ ﻨﻲ‬
         ‫ٍ‬
‫آﻠﻤ ﺎت ، ﻟﻴﺴ ﺖ آﺎﻟﻜﻠﻤ ﺎت‬

     ‫ِ‬
‫ﻳﺄﺧ ﺬﻧﻲ ﻣ ﻦ ﺗﺤ ـﺖ ذراﻋ ﻲ‬
‫ﻳﺰرﻋﻨ ﻲ ﻓ ﻲ إﺣ ﺪى اﻟﻐﻴﻤ ﺎت‬
      ‫ُ‬   ‫ُ‬
‫واﻟﻤﻄ ـﺮ اﻷﺳ ـﻮد ﻓ ﻲ ﻋﻴﻨ ﻲ‬
     ‫ٍ‬    ‫ُ‬
‫ﻳﺘﺴﺎﻗ ـﻂ زﺧ ﺎت .. زﺧ ﺎت‬

‫ـﻨﻲ‬      ‫ُ‬
    ‫ـﻨﻲ ﻣﻌ ـﻪ.. ﻳﺤﻤﻠ‬     ‫ﻳﺤﻤﻠ‬
‫ـﺎت‬     ‫ِ ﺸ‬    ‫ٍ‬
     ‫ـﺎء وردي اﻟ ُـﺮﻓ‬    ‫ﻟﻤﺴ‬

‫ِ‬     ‫ِ‬
‫وأﻧ ﺎ آﺎﻟﻄﻔﻠ ـﺔ ﻓ ﻲ ﻳ ـﺪﻩ‬
         ‫ِ‬
‫آﺎﻟﺮﻳﺸ ﺔ ﺗﺤﻤﻠﻬ ﺎ اﻟﻨﺴﻤ ـﺎت‬

‫ٍ‬    ‫َ‬      ‫ُ‬
‫ـﻞ ﻟ ﻲ ﺳﺒﻌ ـﺔ أﻗﻤ ـﺎر‬      ‫ﻳﺤﻤ‬
     ‫َ‬   ‫ِ ﺣ‬
‫ـﻪ ، و ُﺰﻣ ـﺔ أﻏﻨﻴ ـﺎت‬     ‫ﺑﻴﺪﻳ‬

      ‫ً‬
‫ـﺎ.. ﻳﻬ ـﺪﻳﻨﻲ‬   ‫ﺪﻳﻨﻲ ﺷﻤﺴ‬   ‫ﻳﻬ‬
 ‫ﻮ‬    ‫َ‬
‫ـﻊ ﺳ ﻨﻮﻧ ﱠات‬       ‫ً‬
          ‫ﻴﻔﺎ.. وﻗﻄﻴ‬  ‫ﺻ‬

‫ُ‬
‫ـﻪ‬   ‫ﻲ ﺗﺤﻔﺘ‬  ‫ـﺒﺮﻧﻲ أﻧ‬    ‫ﻳﺨ‬
‫ﺎت‬       ‫َ‬
     ‫ﺎوي ﺁﻻف اﻟﻨﺠﻤ‬     ‫وأﺳ‬

     ‫ٌ‬
‫و ﺑﺄﻧ ـﻲ آﻨ ـﺰ .. وﺑ ﺄﻧﻲ‬
      ‫َ‬    ‫ُ‬
‫أﺟﻤ ﻞ ﻣ ﺎ ﺷ ﺎهﺪ ﻣ ﻦ ﻟﻮﺣ ﺎت‬

     ‫َ‬
‫ﻳ ﺮوي أﺷﻴ ـﺎء ﺗﺪوﺧ ـﻨﻲ‬
      ‫َ‬
‫ﺗﻨﺴ ﻴﻨﻲ اﻟﻤ ﺮﻗﺺ واﻟﺨﻄ ﻮات‬

     ‫ُ‬    ‫ٍ‬
‫آﻠﻤ ﺎت .. ﺗﻘﻠ ـﺐ ﺗ ﺎرﻳﺨﻲ‬
      ‫ً‬
‫ﺗﺠﻌﻠﻨ ﻲ اﻣ ﺮأة ﻓ ﻲ ﻟﺤﻈ ـﺎت‬

‫ٍ‬     ‫ً‬
‫ﻳﺒﻨ ﻲ ﻟ ﻲ ﻗﺼ ـﺮا ﻣ ﻦ وه ـﻢ‬
       ‫ِ‬  ‫ُ‬
‫ﻻ أﺳ ﻜﻦ ﻓﻴ ﻪ ﺳ ﻮى ﻟﺤﻈ ﺎت‬

       ‫ُ‬
‫وأﻋ ﻮد .. أﻋ ﻮد ﻟﻄـﺎوﻟ ـﺘﻲ‬‫ُ‬
‫ﻻ ﺷــــــﻲء ﻣﻌﻲ .. إﻻ آﻠﻤــــﺎت ...‬
            ‫َ‬
      ‫ﺷ‪‬ﻌﺮﻱ ﺳﺮﻳﺮ‪ ‬ﻣِﻦ‪ ‬ﺫﻫﺐ‬
       ‫ْ‬
      ‫ﺷﻌﺮي .. ﺳﺮﻳﺮ ﻣﻦ ذهﺐ ..‬
            ‫ّ‬
           ‫ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻟﻤﻦ أﺣﺐ ..‬
  ‫ﻏﻤﺴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺲ .. أوﺟﻌﺖ اﻟﺸﻬﺐ‬
               ‫ﺑﻌﺜﺮﺗﻪ ..‬
    ‫أﺣﺲ أن اﷲ ﻣﻦ ﺷﻌﺮي اﻗﺘﺮب‬‫ّ ّ‬
      ‫ﺮ ﺘ‬
  ‫ﺟﻤﻠﺘﻪ .. ﺷﻜﻠﺘﻪ .. زه ًا وﺗﻔ ًﺎ وﻗﺼﺐ‬
    ‫ﺷﻌﺮي أﻧﺎ ﻗﺼﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺬهﺐ ..‬
           ‫داﺧﺖ ﻋﺼﺎﻓﻴﺮ ﺑﻪ‬
        ‫ِﻄﻮِﻪ .. ﺷﻌﺮي اﻟﺬهﺐ‬‫ﺑ ﻟ‬
                 ‫ﻣ‬
    ‫ﻓﺄﻳﻦ َﻦ ﺷﻌﺮي ﻟﻪ ..أﻳﻦ ذهﺐ ؟‬

                 ‫ﺒ‬
               ‫ﻟﻮاﺣﺪ أﺣ ّﻪ ..‬
      ‫رﺑﻴﺘﻪ ، هﺬا اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺴﻜﺐ‬
‫ﺳﻘﻴﺘﻪ .. ﻣﻦ ﺧﻔْﻘﺔ اﻟﻀﻮء ورﻋﺸﺎت اﻟﻠﻬﺐ‬
   ‫ْ‬   ‫ز‬   ‫ﺤ‬
   ‫ﺧ ّﺄت ﺗﻤﻮز ﺑﻪ .. ﻗﻤ ًﺎ وﻟﻮ ًا وﻋﻨﺐ‬ ‫ﺒ‬
             ‫ﻟﻪ .. ﻟﻪ .. أﻃﻠﺘﻪ‬
       ‫ﺟﻌﻠﺘﻪ ﺑﻄﻮل ﻣﺪات اﻟﻄﺮب‬
           ‫ﺗﻌﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﻠﻪ ..‬
            ‫ﺗﻌﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺪﻟﻴﻠﻪ ..‬
         ‫ﺗﻌﺒﺖ آﻲ ﻳﻨﺴﻰ اﻟﺘﻌﺐ‬
         ‫***‬
              ‫ٍ‬
            ‫ﻟﻮاﺣﺪ .. ﻟﻮاﺣﺪ ..‬
     ‫أﻗﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺲ أﻧﺎ .. ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‬
          ‫أﻓْﺘﻞ أﺳﻼك اﻟﺬهﺐ ..‬

        ‫ﻟﻮﻟﻴﺘﺎ‬
        ‫-١-‬
        ‫ﺻﺎر ﻋﻤﺮي ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﻩ‬
         ‫ﺻﺮت أﺣﻠﻰ أﻟﻒ ﻣﺮﻩ‬
          ‫ﺻﺎر ﺣﺒﻲ ﻟﻚ أآﺒﺮ‬
                    ‫أﻟﻒ ﻣﺮﻩ ..‬
                  ‫رﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ‬
         ‫ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻬﺘﻢ ﻓﻲ وﺟﻬﻲ اﻟﻤﺪور‬
             ‫آﺎن ﺣﺴﻨﻲ ﺑﻴﻦ .. ﺑﻴﻦ ..‬
            ‫وﻓﺴﺎﺗﻴﻨﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺮآﺒﺘﻴﻦ‬
           ‫آﻨﺖ ﺁﺗﻴﻚ ﺑﺜﻮﺑﻲ اﻟﻤﺪرﺳﻲ‬
                ‫وﺷﺮﻳﻄﻲ اﻟﻘﺮﻣﺰي‬
            ‫ﱠ‬
            ‫آﺎن ﻳﻜﻔﻴﻨﻲ ﺑﺄن ﺗﻬﺪي إﻟﻲ‬
              ‫دﻣﻴﺔ .. ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻜﺮ ..‬
               ‫ﻟﻢ أآﻦ أﻃﻠﺐ أآﺜﺮ ..‬
           ‫-٢-‬
                    ‫... وﺗﻄﻮر‬
                 ‫ﺑﻌﺪ هﺬا آﻞ ﺷﻲء‬
           ‫ﻟﻢ أﻋﺪ أﻗﻨﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻜﺮ‬
           ‫ودﻣﻰ .. ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي‬
             ‫ﺻﺎرت اﻟﻠﻌﺒﺔ أﺧﻄﺮ ..‬
                    ‫أﻟﻒ ﻣﺮﻩ ..‬
         ‫ﱠ‬
         ‫ﺻﺮت أﻧﺖ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺪي‬
           ‫ﺻﺮت أﺣﻠﻰ ﻟﻌﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي‬
          ‫ﺻﺎر ﻋﻤﺮي ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﻩ ..‬
           ‫-٣-‬
           ‫ﺻﺎر ﻋﻤﺮي ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﻩ‬
        ‫آﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ داﺧﻠﻲ ﻏﻨﻰ .. وأزهﺮ‬
            ‫آﻞ ﺷﻲء ﺻﺎر أﺧﻀﺮ ..‬
          ‫ﺷﻔﺘﻲ ﺧﻮخ .. وﻳﺎﻗﻮت ﻣﻜﺴﺮ‬
        ‫وﺑﺼﺪري ﺿﺤﻜﺖ ﻗﺒﺔ ﻣﺮﻣﺮ ..‬
          ‫وﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ، وﺷﻤﺲ ، وﺻﻨﻮﺑﺮ‬
    ‫ﺻﺎرت اﻟﻤﺮﺁة ، ﻟﻮ ﺗﻠﻤﺲ ﻧﻬﺪي ، ﺗﺘﺨﺪر‬
‫واﻟﺬي آﺎن ﺳﻮﻳﺎ ً ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺗﺪور .. ﻓﺘﺼﻮر ..‬
   ‫ﻃﻔﻠﺔ اﻷﻣﺲ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﻚ ﺗﻠﻌﺐ ..‬
   ‫واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻨﻚ ﺗﻐﻔﻮ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻌﺐ‬
             ‫أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻄﻌﺔ ﺟﻮهﺮ ..‬
                     ‫ﻻ ﺗﻘﺪر ..‬
     ‫-٤-‬
     ‫ﺻﺎر ﻋﻤﺮي ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﻩ‬
           ‫ﺻﺮت أﺟﻤﻞ ..‬
  ‫وﺳﺘﺪﻋﻮﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺺ .. وأﻗﺒﻞ‬
      ‫ﺳﻮف أﻟﺘﻒ ﺑﺸﺎل ﻗﺼﺒﻲ‬
   ‫وﺳﺄﺑﺪوا آﺎﻷﻣﻴﺮات ﺑﺒﻬﻮ ﻋﺮﺑﻲ‬
   ‫أﻧﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم ، ﻟﻦ ﺗﺨﺠﻞ ﻓﻲ ..‬
        ‫ﻓﻠﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ أﻃﻮل ..‬
  ‫ﺁﻩ .. آﻢ ﺻﻠﻴﺖ آﻲ أﺻﺒﺢ أﻃﻮل‬
      ‫إﺻﺒﻌﺎ ً .. أو إﺻﺒﻌﻴﻦ ..‬
    ‫ﺁﻩ .. آﻢ ﺣﺎوﻟﺖ أن أﻇﻬﺮ أآﺒﺮ‬
         ‫ﺳﻨﺔ ً .. أو ﺳﻨﺘﻴﻦ ..‬
‫ﺁﻩ .. آﻢ ﺛﺮت ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻲ اﻟﻤﺪور ..‬
    ‫وذؤاﺑﺎﺗﻲ .. وﺛﻮﺑﻲ اﻟﻤﺪرﺳﻲ‬
      ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺤﺐ ﺑﺸﻜﻞ أﺑﻮي‬
       ‫ﻻ ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﺑﻮي‬
 ‫ﻓﻠﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻋﻤﺮي ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﻩ ..‬

    ‫ﺻﺪﻳﻘﱵ ﻭﺳﺠﺎﺋﺮﻱ‬
‫واﺻ ﻞ ﺗ ﺪﺧﻴﻨﻚ .. ﻳﻐﺮﻳﻨـــ ـﻲ‬
‫رﺟ ﻞ ﻓ ﻲ ﻟﺤﻈ ﺔ ﺗﺪﺧﻴــــ ـﻦ‬
‫ه ﻲ ﻧﻘﻄ ﺔ ﺿ ﻌﻔﻲ آﺎﻣ ـﺮأة‬
‫ﻓﺎﺳ ﺘﺜﻤﺮ ﺿ ﻌﻔﻲ وﺟﻨ ﻮﻧﻲ‬
‫ﻣ ﺎ ﺷ ﻬﻰ ﺗﺒﻐ ﻚ ، واﻟﺪﻧﻴــــــــ ـﺎ‬
‫ـﻦ‬    ‫ﺘﻘﺒﻞ أول ﺗﺸﺮﻳـــــــ‬ ‫ﺗﺴ‬
‫واﻟﻘﻬ ﻮة .. واﻟﺼ ﺤﻒ اﻟﻜﺴ ﻠﻰ‬
‫ورؤى .. وﺣﻄ ﺎم ﻓﻨﺎﺟﻴــ ـﻦ‬
‫دﺧ ﻦ ﻻ أروع ﻣ ﻦ رﺟـــــ ـﻞ‬
‫ﻳﻔﻨ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮآﻦ .. وﻳﻔﻨﻴﻨ ﻲ‬
‫رﺟ ﻞ .. ﺗﻨﻀ ﻢ أﺻﺎﺑﻌــــــــــ ـﻪ‬
‫وﺗﻔﻜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺟﺒﻴـــ ـﻦ ..‬
‫أﺷ ﻌﻞ واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ أﺧــــ ـﺮى ..‬
‫أﺷ ﻌﻠﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺟﻤ ﺮ ﻋﻴ ﻮﻧﻲ‬
‫ورﻣ ﺎدك ﺿ ﻌﻪ ﻋﻠ ﻰ آﻔـــ ـﻲ‬
‫ﻧﻴﺮاﻧ ﻚ ﻟﻴﺴ ﺖ ﺗﺆذﻧـــــ ـﻲ‬
‫ﻓﺄﻧ ﺎ آ ﺎﻣﺮأة .. ﻳﺮﺿﻴﻨـــــــــــ ـﻲ‬
‫أن أﻟﻘ ﻰ ﻧﻔﺴ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻘﻌــــ ـﺪ‬
‫ﺳ ﺎﻋﺎت ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﺒـــــــ ـﺪ‬
‫أﺗﺄﻣ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻟﻤﺠﻬـــــ ـﺪ‬
‫وأﻋ ﺪ .. أﻋ ﺪ .. ﻋ ﺮوق اﻟﻴــــــــ ـﺪ‬
‫ﻓﻌ ﺮوق ﻳ ﺪﻳﻚ ﺗﺴﻠﻴﻨــــ ـﻲ‬
‫وﺧﻴ ﻮط اﻟﺸ ﻴﺐ هﻨ ﺎ .. وهﻨـــ ـﺎ ..‬
‫ﺗﻨﻬ ﻲ أﻋﺼ ﺎﺑﻲ .. ﺗﻨﻬﻴﻨـ ـﻲ‬
‫دﺧ ﻦ .. ﻻ أروع ﻣ ﻦ رﺟــــــ ـﻞ‬
‫ﻳﻔﻨ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮآﻦ .. وﻳﻔﻴﻨ ﻲ‬
         ‫***‬
‫أﺣﺮﻗﻨ ﻲ .. أﺣ ﺮق ﺑ ﻲ ﺑﻴﺘـــ ـﻲ‬
‫وﺗﺼ ﺮف ﻓﻴ ﻪ آﻤﺠﻨـ ـﻮن ..‬
‫ﻓﺄﻧ ﺎ آ ﺎﻣﺮأة .. ﻳﻌﺠﺒﻨـــــــــ ـﻲ‬
‫أن أﺷ ﻌﺮ أﻧ ﻚ ﺗﺤﻤﻴﻨـ ـﻲ‬
‫ً‬
‫أن أﺷ ﻌﺮ أن هﻨ ﺎك ﻳـــــ ـﺪا‬
‫ﺗﺘﺴ ﻠﻞ ﻣ ﻦ ﺧﻠ ﻒ اﻟﻤﻘﻌــــ ـﺪ ..‬
‫آ ﻲ ﺗﻤﺴ ﺢ رأﺳ ﻲ وﺟﺒﻴﻨ ﻲ‬
‫ﺗﺘﺴ ﻠﻞ ﻣ ﻦ ﺧﻠ ﻒ اﻟﻤﻘﻌــــ ـﺪ‬
‫ﻜﻮن‬     ‫ﻲ ﺑﺴ‬    ‫ﺪاﻋﺐ أذﻧ‬   ‫ﻟﺘ‬
‫وﻟﺘﺘ ﺮك ﻓ ﻲ ﺷ ﻌﺮي اﻷﺳ ﻮد‬
‫ﻋﻘ ﺪا ﻣ ﻦ زه ﺮ اﻟﻠﻴﻤ ـﻮن‬    ‫ً‬
         ‫***‬
‫دﺧ ﻦ .. ﻻ أروع ﻣ ﻦ رﺟـــــ ـﻞ‬
 ‫ﻳﻔﻨــــﻰ ﻓﻲ اﻟﺮآــــﻦ .. وﻳﻔﻨﻴـــــــﻨﻲ‬

     ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲤﻄﺮ ﻓﲑﻭﺯﺍً‬
‫ﻻ ﺗﺴــــــــ ـﺄﻟﻴﻨﻲ .. ه ﻞ أﺣﺒﻬﻤ ﺎ ؟‬
‫ﻋﻴﻨﻴـــ ـﻚ .. إﻧ ﻲ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻟﻬﻤــــ ـﺎ‬

‫أﻟﺪﻳﻚ ﻣـــــــــــــﺮﺁﺗﺎن ﻣﻦ ذهــــﺐ ؟‬
‫وﻳﻘ ﺎل ﻟ ﻲ ، ﻻ أﻋﺘﻨ ﻲ ﺑ ـﻬﻤﺎ‬

‫أﺳ ﺘﻐﻔﺮ اﻟﻔﻴ ﺮوز .. آـــ ـﻴﻒ أﻧ ﺎ‬
‫أﻧﺴﻰ اﻟ ﺬي ﺑﻴﻨ ﻲ وﺑﻴﻨــــــــــــ ـﻬﻤﺎ ؟‬

‫أ ﺑﻠﺤﻈ ﺔ ﺗﻨﺴ ﻴﻦ ، ﺳﻴـــــــــــــ ـﺪﺗﻲ‬
‫ﺗ ﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﻓﻮﻗﻬﻤ ﺎ ؟‬

‫وﺟﻤﻴ ﻊ أﺧﺒ ﺎري ﻣﺼ ﻮرة‬
         ‫ً‬   ‫ً‬
‫ﻳﻮﻣ ﺎ ﻓﻴﻮﻣ ﺎ ، ﻓ ﻲ اﺧﻀ ﺮارهﻤﺎ‬

‫ﻧﻬ ﺮان ﻣ ﻦ ﺗﺒ ﻎ .. وﻣ ﻦ ﻋﺴ ﻞ‬
‫ﻣ ﺎ ﻓﻜ ﺮت ﺷ ﻤﺲ ﺑﻤﺜﻠﻬﻤ ﺎ‬

‫ﺎ‬   ‫ﺘﺎرﺗﺎن .. إذا ﺗﺤﺮآﺘ‬ ‫وﺳ‬
‫ﺎ‬  ‫أﺑﺼ ﺮت وﺟ ﻪ اﷲ ﺧﻠﻔﻬﻤ‬
      ‫***‬
‫ﻋ ﺎم .. وﺑﻌ ﺾ اﻟﻌ ﺎم ﺳ ﻴﺪﺗﻲ‬
‫وأﻧ ﺎ أﺿ ﻲء اﻟﺸ ﻤﻊ ﺣﻮﻟﻬﻤ ﺎ‬

‫آ ﻢ ﺟﺌ ﺖ أﻣﺴ ﺢ ﻓﻴﻬﻤ ﺎ ﺗﻌﺒ ﻲ‬
‫آ ﻢ ﻧﻤ ﺖ .. آ ﻢ ﺻ ﻠﻴﺖ ﻋﻨ ﺪهﻤﺎ‬

‫آﻮﺧ ﺎن ﻋﻨ ﺪ اﻟﺒﺤ ﺮ .. ه ﻞ ﺳ ﻨﺔ‬
‫إﻻ ﻗﻀ ﻴﺖ اﻟﺼ ﻴﻒ ﺗﺤﺘﻬﻤ ﺎ‬

‫ً‬
‫أﺣﺸ ﻮ ﺟﻴ ﻮﺑﻲ آﻠﻬ ﺎ ﺻ ﺪﻓﺎ‬
‫وأذﻳ ﺐ ﺣﺰﻧ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻴﺎهﻬﻤ ﺎ‬
     ‫***‬
‫ﻋ ﺎد اﻟﺸ ﺘﺎء ﺑﻜ ﻞ ﻗﺴ ﻮﺗﻪ‬
‫ﻳﻤ ﺘﺺ أﻳ ﺎﻣﻲ ﻓ ﺄﻳﻦ هﻤ ﺎ ؟‬

‫اﻟﺸ ﻤﺲ ، ﻣﻨ ﺬ رﺣﻠ ﺖ ﻣﻄﻔ ﺄة‬
‫واﻷرض ، ﻏﻴ ﺮ اﻷرض ، ﺑﻌ ﺪهﻤﺎ‬

‫ﺮ‬     ‫ﺚ ﻻ ﻗﻤ‬      ‫اﻵن أدرك ﺣﻴ‬
 ‫ﻣﺎذا أﻧــــﺎ ؟ ﻣــــــﺎذا .. ﺑﺪوﻧﻬﻤــــــﺎ‬

         ‫ﺃﻳﻈﻦ ؟‬
           ‫ّ ّ‬
‫أﻳﻈ ﻦ أﻧ ﻲ ﻟﻌﺒ ﺔ ﺑﻴﺪﻳ ﻪ ؟‬
            ‫ّ‬
‫أﻧ ﺎ ﻻ أﻓﻜ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺮﺟ ﻮع إﻟﻴ ﻪ ..‬

     ‫ﺌ‬
‫اﻟﻴ ﻮم ﻋ ﺎد .. آ ﺄن ﺷ ﻴ ًﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ‬
‫وﺑ ﺮاءة اﻷﻃﻔ ﺎل ﻓ ﻲ ﻋﻴﻨﻴ ﻪ ..‬

‫ﻟﻴﻘ ﻮل ﻟ ﻲ : إﻧ ﻲ رﻓﻴﻘ ﺔ درﺑ ﻪ‬
‫وﺑ ﺄﻧﻨﻲ اﻟﺤ ﻲ اﻟﻮﺣﻴ ﺪ ﻟﺪﻳ ﻪ‬

       ‫ّ‬
‫ﺣﻤ ﻞ اﻟﺰه ﻮر إﻟ ﻲ .. آﻴ ﻒ أردﻩ‬
‫وﺻ ﺒﺎي ﻣﺮﺳ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻔﺘﻴﻪ‬

‫ﻣﺎ ﻋﺪت أذآﺮ .. واﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻓ ﻲ دﻣ ﻲ‬
‫آﻴ ﻒ اﻟﺘﺠ ﺄت أﻧ ﺎ إﻟ ﻰ زﻧﺪﻳ ﻪ‬

‫ﺧﺒ ﺄت رأﺳ ﻲ ﻋﻨ ﺪﻩ .. وآ ﺄﻧﻨﻲ‬
‫ﻃﻔ ﻞ أﻋ ﺎدوﻩ إﻟ ﻰ أﺑﻮﻳ ﻪ‬

‫ﺣﺘ ﻰ ﻓﺴ ﺎﺗﻴﻨﻲ اﻟﺘ ﻲ أهﻤﻠﺘﻬ ﺎ‬
‫ﻓﺮﺣ ﺖ ﺑ ﻪ .. رﻗﺼ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺪﻣﻴ ﻪ‬
      ‫***‬
‫ﺳ ﺎﻣﺤﺘﻪ .. وﺳ ﺄﻟﺖ ﻋ ﻦ أﺧﺒ ﺎرﻩ‬
‫وﺑﻜﻴ ﺖ ﺳ ﺎﻋﺎت ﻋﻠ ﻰ آﺘﻔﻴ ﻪ‬

‫وﺑ ﺪون أن أدري .. ﺗﺮآ ﺖ ﻟ ﻪ ﻳ ﺪي‬
‫ﻟﺘﻨ ﺎم آﺎﻟﻌﺼ ﻮر ﺑ ﻴﻦ ﻳﺪﻳ ﻪ ..‬
‫وﻧﺴ ﻴﺖ ﺣﻘ ﺪي آﻠ ﻪ ﻓ ﻲ ﻟﺤﻈ ﺔ‬
‫ﻣ ﻦ ﻗ ﺎل إﻧ ﻲ ﻗ ﺪ ﺣﻘ ﺪت ﻋﻠﻴ ﻪ؟‬

‫آ ﻢ ﻗﻠ ﺖ إﻧ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻋﺎﺋ ﺪة ﻟ ﻪ‬
‫ورﺟﻌﺖ .. ﻣﺎ أﺣﻠﻰ اﻟﺮﺟـﻮع إﻟﻴﻪ ..‬

         ‫ﳖﺮ ﺍﻷﺣﺰﺍﻥ‬
‫ِ‬
‫ﻋﻴﻨ ﺎك .. آﻨﻬ ﺮي أﺣ ـﺰان‬        ‫ِ‬
‫ﻧﻬ ﺮي ﻣﻮﺳ ﻴﻘﻰ ﺣﻤﻼﻧ ﻲ‬
‫ِ‬
‫ـﺎن‬          ‫ِ‬
     ‫ﻮراء .. وراء اﻷزﻣ‬     ‫ِ‬        ‫ﻟ‬
‫ﻧﻬ َي ﻣﻮﺳ ﻴﻘﻰ ﻗ ﺪ ﺿ ﺎﻋﺎ‬           ‫ﺮ‬
‫ﺳ ّﺪﺗﻲ ، ﺛ ﻢ أﺿﺎﻋ ـﺎﻧﻲ‬‫ﱠ‬           ‫ﻴ‬
          ‫ُ‬
‫اﻟ ﺪﻣﻊ اﻷﺳ ﻮد .. ﻓﻮﻗﻬﻤ ﺎ‬        ‫ُ‬
‫ِ‬
‫ـﺎن‬     ‫َ‬
     ‫ﺎم ﺑﻴ‬          ‫ُ‬
              ‫ﺎﻗﻂ أﻧﻐ‬       ‫ﻳﺘﺴ‬
‫ﻋﻴﻨ ﺎك .. وﺗﺒﻐ ﻲ .. وآﺤ ﻮﻟﻲ ..‬      ‫ِ‬
        ‫ُ‬
‫واﻟﻘ ﺪح اﻟﻌﺎﺷ ﺮ أﻋﻤ ﺎﻧﻲ‬        ‫ُ‬
‫ٌ‬         ‫ِ‬
‫وأﻧ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﻌ ﺪ .. ﻣﺤﺘ ـﺮق‬
‫ـﺮاﻧﻲ‬      ‫ُ‬
      ‫ـﻞ ﻧﻴ‬       ‫ﻲ ﺗﺄآ‬      ‫ﻧﻴﺮاﻧ‬
‫أأﻗ ﻮل أﺣﺒ ﻚ .. ﻳ ﺎ ﻗﻤ ﺮي؟‬ ‫ّ ِ‬
‫ـﺎﻧﻲ‬   ‫ﺎن ﺑﺈﻣﻜ‬  ‫َ‬       ‫ـﻮ آ‬       ‫ٍ‬
                         ‫ﺁﻩ ﻟ‬
            ‫ُ‬
‫ﻓﺄﻧ ﺎ ﻻ أﻣﻠ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺪﻧﻴ ـﺎ‬
‫ـﺰاﻧﻲ‬     ‫ـﻚ .. وأﺣ‬   ‫ِ‬        ‫إﻻ ﻋﻴﻨﻴ‬
         ‫***‬
‫ٌ‬
‫ﺳ ﻔﻨﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﻓ ﺄ ﺑﺎآﻴ ـﺔ‬
‫ِ‬
‫ـﺎن‬   ‫ﻮق اﻟﺨﻠﺠ‬  ‫َ‬         ‫ُّ‬
                 ‫ﺰق ﻓ‬      ‫ﺗﺘﻤ‬
    ‫ُ ﻄ‬
‫وﻣﺼ ﻴﺮي اﻷﺻ ﻔﺮ ﺣ ّﻤﻨ ﻲ‬
‫ﺣﻄ ـﻢ ﻓ ﻲ ﺻ ﺪري إﻳﻤ ﺎﻧﻲ‬          ‫ّ َ‬
‫ـﺘﻲ‬   ‫ﻚ ﻟﻴﻠﻜ‬ ‫ِ‬       ‫ﺎﻓﺮ دوﻧ‬‫ُ‬      ‫أأﺳ‬
‫ـﺎﻧﻲ‬   ‫ـﻞ اﷲ ﺑﺄﺟﻔ‬   ‫ﱠ‬       ‫ﺎﻇ‬      ‫ﻳ‬
        ‫َ‬
‫ﻳ ﺎ ﺻ ﻴﻔﻲ اﻷﺧﻀ ﺮ .. ﻳﺎﺷﻤﺴ ﻲ‬
     ‫َ‬
‫ﻳ ﺎ أﺟﻤ ـﻞ .. أﺟﻤ ـﻞ أﻟ ﻮاﻧﻲ‬  ‫َ‬
‫ه ﻞ أرﺣ ﻞ ﻋﻨ ﻚ ؟. وﻗﺼ ﺘﻨﺎ‬
   ‫ّ‬      ‫ِ‬       ‫ُ‬
‫ِ‬     ‫ِ‬
‫أﺣﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻋ ﻮدة ﻧﻴﺴ ﺎن‬
        ‫ِ‬
‫أﺣﻠ ﻰ ﻣ ﻦ زه ﺮة ﻏﺎردﻳﻨﻴ ﺎ‬
        ‫ٍ‬
‫ﻓ ﻲ ُﺘﻤ ﺔ ﺷﻌ ـﺮ إﺳﺒ ـﺎﻧﻲ‬  ‫ِ‬    ‫ﻋ‬
‫ﻳ ﺎ ﺣﺒ ﻲ اﻷوﺣ ﺪ .. ﻻ ﺗﺒﻜ ﻲ‬      ‫ّ‬
         ‫ُ‬
‫ﻓ ﺪﻣﻮﻋﻚ ﺗﺤﻔ ﺮ وﺟ ـﺪاﻧﻲ‬      ‫ُِ‬
            ‫ُ‬
‫إﻧ ﻲ ﻻ أﻣﻠ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺪﻧﻴ ـﺎ‬
‫ﻲ‬      ‫ـﻚ .. وأﺣﺰاﻧ‬ ‫ِ‬      ‫إﻻ ﻋﻴﻨﻴ‬
          ‫***‬
 ‫أأﻗﻮل أﺣﺒـــــــﻚ .. ﻳــــﺎ ﻗﻤــــــــﺮي‬
‫ﺁﻩ ﻟــــــــــﻮ آـــــــــﺎن ﺑﺈﻣﻜــــــــﺎﻧﻲ‬
‫ٌ‬
‫ـﻮد‬        ‫ٌ‬
      ‫ـﺎن ﻣﻔﻘ‬      ‫ـﺎ إﻧﺴ‬    ‫ﻓﺄﻧ‬
       ‫ِ‬
‫ﻻ أﻋ ﺮف ﻓ ﻲ اﻷرض ﻣﻜ ﺎﻧﻲ‬     ‫ُ‬
    ‫َ‬
‫ﺿ ّﻌ ـﻨﻲ درﺑ ﻲ .. ﺿﻴﻌ ـﻨﻲ‬         ‫ﻴ‬
‫إﺳ ﻤﻲ .. ﺿﻴﻌ ـﻨﻲ ﻋﻨ ـﻮاﻧﻲ‬ ‫ََ‬
‫ﺗﺎرﻳﺨــــــــﻲ ؟ ﻣـــــﺎ ﻟﻲ ﺗﺎرﻳـــــــﺦ‬
 ‫إﻧـــــــــــﻲ ﻧﺴـــﻴﺎن اﻟﻨﺴــــــــــــﻴﺎن‬
‫ﻮ‬    ‫ﺎة ﻻ ﺗﺮﺳ‬       ‫ﻲ ﻣﺮﺳ‬      ‫إﻧ‬
‫ِ‬        ‫ِ‬
‫ﺟ ـﺮح ﺑﻤﻼﻣ ـﺢ إﻧﺴ ـﺎن‬       ‫ٌ‬
           ‫ِ‬
‫ﻣ ﺎذا أﻋﻄﻴ ـﻚ ؟ أﺟﻴﺒﻴ ـﻨﻲ‬
‫ﻗﻠﻘ ـﻲ ؟ إﻟﺤ ﺎدي ؟ ﻏﺜﻴ ـﺎﻧﻲ ؟‬
‫ٍ‬
‫ﻣ ﺎذا أﻋﻄﻴ ـﻚ ﺳ ـﻮى ﻗ ﺪر‬‫ِ‬
‫ﻳﺮﻗ ـﺺ ﻓ ﻲ آ ﻒ اﻟﺸ ﻴﻄﺎن‬
‫ِ‬        ‫ﱢ‬         ‫ُ‬
          ‫ُ ّ ِ‬
‫أﻧ ﺎ أﻟ ـﻒ أﺣﺒ ﻚ .. ﻓﺎﺑﺘﻌ ﺪي‬
     ‫د‬
‫ﻋﻨ ﻲ .. ﻋ ﻦ ﻧ ـﺎري و ُﺧ ﺎﻧﻲ‬         ‫ّ‬
            ‫ُ‬
‫ﻓﺄﻧ ﺎ ﻻ أﻣ ـﻠﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺪﻧﻴ ـﺎ‬
                ‫ِ‬
 ‫إﻻ ﻋﻴﻨﻴــــــﻚ .. وأﺣـــــــــــــــﺰاﻧﻲ‬

          ‫ﺗﻠِﻔﻮﻥ‬
             ‫ِ‬
‫ﺻ ﻮﺗﻚ اﻟﻘ ﺎدم ﻣ ﻦ ﺧﻠ ﻒ اﻟﻐﻴ ﻮم‬
‫ﺳ ﻜﺐ اﻟﻨ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮح اﻟﻘ ﺪﻳﻢ‬

            ‫ّ‬
‫ﻣ ﺪ ﻟ ﻲ أرﺟﻮﺣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻐ ﻢ‬
‫ورﻣ ﺎﻧﻲ ﻧﺠﻤ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨﺠ ﻮم‬
‫ﻣ ﻦ ﺗ ﺮى ﻳﻄﻠﺒﻨ ﻲ ؟. ﻣﺨﻄﺌ ﺔٌ..‬
‫ﻓ ﺎﺗﺮآﻴﻨﻲ ﻟ ﺪﺧﺎﻧﻲ وهﻤ ﻮﻣﻲ‬

    ‫ِ ٌ‬
‫أﻧ ﺎ ﺟ ﺮح ﻣﻄﺒ ﻖ أﺟﻔﺎﻧ ﻪ‬
‫ﻓﻠﻤ ﺎذا ﺟﺌ ﺖ ﺗﺤﻴ ﻴﻦ هﺸ ﻴﻤﻲ ؟‬

 ‫ِ ِ‬
‫ر َﻤ ﻲ . ﻣ ﻦ أﻳ ﻦ ﺟﺌ ﺖ ﺑ ﻪ ؟‬  ‫ﻗ‬
‫ﺗﺤﺖ ﻋﺼﻒ اﻟ ﺮﻳﺢ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻴ ﻞ اﻟﺒﻬ ﻴﻢ‬

‫ﺑﻌ ﺪ أن ﻋ ﺎش ﻏﺮﻳﺒ ﺎ ًﻣﻬﻤ ﻼ ً‬
          ‫ِ‬
‫ﺑ ﻴﻦ أوراﻗ ﻚ .. آﺎﻟﻄﻔ ﻞ اﻟﻴﺘ ﻴﻢ‬

‫آﻴ ﻒ .. ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪ ﺷ ﻬﻮر ﺧﻤﺴ ﺔ‬
              ‫ِ‬
‫ﻋ ﺪت ﻳ ﺎ ﺻ ﺎﺣﺒﺔ اﻟﺼ ﻮت اﻟ ﺮﺧﻴﻢ ؟‬

 ‫ﺮ‬    ‫ً‬       ‫ﺒ‬
‫ﺣ ﱡﻨ ﺎ .. آ ﺎن ﻋﻈﻴﻤ ﺎ ﻣ ّة‬
    ‫ّ‬    ‫ّ‬
‫وﻃﻮﻳﻨ ﺎ ﻗﺼ ﺔ اﻟﺤ ﺐ اﻟﻌﻈ ﻴﻢ‬

‫أﺗﻘ ﻮﻟﻴﻦ : ) أﻧ ﺎ ﺁﺳ ﻔﺔ .. (‬
        ‫ِ ّ‬
‫ﺑﻌ ﺪﻣﺎ أﻟﻘﻴ ﺖ ﺣﺒ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺤ ﻴﻢ ؟‬

            ‫أ‬
‫ﻟ ﻢ أﻋ ﺪ ُﺧ ﺪع ، ﻳ ﺎ ﺳ ﻴﺪﺗﻲ‬
  ‫ﻨ‬
‫ﺑﺎﻟﺤ ﺪﻳﺚ اﻟﺤﻠ ﻮ .. واﻟﺼ ﻮت اﻟ ّﻐ ﻮم‬

            ‫ِ‬
‫ﺻ ﻮﺗﻚ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ .. ﻻ أﻋﺮﻓ ﻪ‬
         ‫ً ﻨ‬
‫آ ﺎن ﻳﻮﻣ ﺎ ﺟ ّﺘ ﻲ .. آ ﺎن ﻧﻌﻴﻤ ﻲ‬
      ‫***‬
  ‫ُ‬
‫ُﻠ ﻮﺗﻲ .. ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤ ﺎ ﻗﻠﺘ ﻪ‬  ‫ﺣ‬
     ‫ّ‬
‫ﻓﺄﻧ ﺎ - ﺑﻌ ﺪ - ﻋﻠ ﻰ ﺣﺒ ﻲ اﻟﻘ ﺪﻳﻢ‬

‫داﻋﺒ ﻲ آ ﻞ ﻣﺴ ﺎء رﻗﻤ ﻲ‬
‫واﺻ ﺪﺣﻲ ﻣﺜ ﻞ ﻋﺼ ﺎﻓﻴﺮ اﻟﻜ ﺮوم‬
               ‫ِ‬
      ‫آﻠﻤ ﺔ ﻣﻨ ﻚ .. وﻟ ﻮ آﺎذﺑ ﺔ‬
                     ‫ّ‬
      ‫ﻋﻤـــﺮت ﻟﻲ ﻣﻨﺰﻻ ً ﻓﻮق اﻟﻨﺠــﻮم ..‬

      ‫ﺛﻼﺙ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ‬
                      ‫ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ ..‬
            ‫ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ اﻟﺴﻼم‬    ‫ِ‬
      ‫ﻓﺒﻌﺪ ﻋﻴﻨﻴﻚ أﻧﺎ ، ﻻ أﻋﺮف اﻟﺴﻼم‬ ‫ِ‬
                 ‫ﺮ‬
           ‫ﻗﻄﻌﺖ ﻓﻲ ﺗﺸ ّدي اﻟﻄﻮﻳﻞ‬    ‫ُ‬
          ‫ﻳﺎ ﻗﻤﺮي .. ﻳﺎ أرﻧﺒﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ‬
          ‫ﻳﺎ رﻏﻮة اﻟﺤﻠﻴﺐ واﻟﺮﺧﺎم ..‬
                 ‫ﻗﻄﻌﺖ أﻟﻒ ﻋﺎم‬  ‫ُ‬
             ‫ٍ‬       ‫ِ‬
     ‫ﺑﺪون ﻋﻴﻨﻴﻚ .. ﺑﻼ ﺧﺒﺰ .. وﻻ ﻃﻌﺎم‬
           ‫ِ‬        ‫ﻧ‬
    ‫ﺗﺼ ّري ! أ ّﻲ ﺑﻼ ﻋﻴﻨﻴﻚ .. أﻟﻒ ﻋﺎم‬      ‫ﻮ‬
         ‫ﺑﺪون ﻣﺼﺒﺎﺣﻴﻦ أﺧﻀﺮﻳﻦ ..‬
                 ‫ﺑﺪون ﺷﻤﻌﺘﻴﻦ ..‬
                     ‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻧﺎم .‬
                     ‫ﻓﻴﺮوزﺗﻲ :‬
               ‫ﻣﺎ زﻟﺖ ﻓﻲ ﺳﻔﻴﻨﺘﻲ‬ ‫ُ‬
             ‫ﻠ‬
  ‫أﺻﺎرع اﻟﺸﻤﻮس ، واﻟّﺼﻮص ، واﻟﺪوار‬
       ‫ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻲء ﻣﻮﺑﻮءة اﻟﻤﻴﺎﻩ‬     ‫ُ‬
         ‫ﺻﻠﻴﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ إﻟﻪ‬   ‫ُ‬
   ‫وأرﺧﺺ اﻟﺨﻤﻮر ذﻗﺖ .. أرﺧﺺ اﻟﺸﻔﺎﻩ‬
                ‫ُﺘﻠﺖ أﻟﻒ ﻣﺮة ..‬   ‫ﻗ ُ‬
                 ‫ﺮ‬
               ‫ﻏﺮﻗﺖ أﻟﻒ ﻣ ّة ..‬  ‫ُ‬
            ‫ﺻﻠﺒﺖ ﻓﻮق ﺣﺎﺋﻂ اﻟﻨﻬﺎر‬
                    ‫ٌ ﺘ‬
      ‫وﺳﺒﻌﺔ ﻗﻄﻌ ُﻬﺎ .. ﻣﻦ أوﺳﻊ اﻟﺒﺤﺎر‬
               ‫ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﺒﺤﺎر ..‬
‫ﻟﻤﺴﺖ ﺳﻘﻒ اﻟﺸﻤﺲ ، آﺎﻧﺖ رﺣﻠﺘﻲ اﻧﺘﺤﺎر ..‬
                     ‫ﺗﺼ ّري ..‬ ‫ﻮ‬
                  ‫ِ‬
      ‫أ ّﻲ ﺑﻼ ﻋﻴﻨﻴﻚ ، ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘﻲ ، ﻗﺮون‬      ‫ﻧ‬
         ‫ﻻ آﻮآﺐ ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ، ﻻ ﻣﻨﺎر‬
              ‫ﻴ‬
           ‫ﺑ ّﺎرﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺢ ﻣ ّﺘﻮن‬     ‫ﺤ‬
           ‫وﺧﺒﺰي اﻹﺳﻔﻨﺞ واﻟﻤﺤﺎر‬   ‫َ‬
      ‫ﺗﺼ ّري اﻷرض وﻣﺎ ﺗﻜﻮن‬      ‫ﻮ‬
              ‫ﻳﺎ أرﻧﺒﻲ اﻟﺤﻨﻮن‬
        ‫ُ ِّ‬
  ‫ﺑﺪون ﻋﻴﻨﻴﻚ ، ﺑﻼ ﻓﺴْﻘﻴﺔ اﺧﻀﺮار‬ ‫ِ‬
        ‫ﺑﺪون ﺷﺎﻃﺌﻴﻦ ﻣﻘﻤﺮﻳﻦ ..‬
               ‫ﺑﺪون ﻏﺎﺑﺘﻴﻦ ..‬
         ‫أﻧﺸﺪ ﻓﻲ ﺣﻤﺎهﻤﺎ اﻟﻘﺮار‬
               ‫ﻣﻦ ﺁﺧﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ .‬
           ‫ّ‬
           ‫وﻣﻦ ﺟﺪارهﺎ اﻟﻘﺼﻲ‬
     ‫ّ‬    ‫ّ‬       ‫ِ‬
     ‫ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ ﺗﺄﺗﻴﻚ ، ﻳﺎ اﻋﺰ ﻣﺎ ﻟﺪي‬
                ‫ّ‬
                ‫ﻳﺎ آﻞ ﻣﺎ ﻟﺪي‬
            ‫اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻮق ﺁﺳﻴﺎ ..‬
                ‫آﺤﻘﻞ ﺑﺮﺗﻘﺎل‬
         ‫آﻠﻮﺣﺔ ﻻ ُﺸﺘﺮى ﺑﻤﺎل‬‫ﺗ‬
‫ّ‬
‫واﻟﻠﻴﻞ ﻓﻲ هﻮﻧﻜﻮﻧﻎ ﺻﻨﺪوق ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻲ‬
          ‫ﺑﻌﺜﺮﻩ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﺎل‬
            ‫واﻟﺒﺤﺮ ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ‬
               ‫ﺷﺎل ﺑﻨﻔﺴﺠﻲ ..‬
       ‫ﻳﺸﻬﻖ ﻣﻦ ﺗﻄﺮﻳﺰﻩ اﻟﺨﻴﺎل‬
         ‫***‬
                    ‫ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ‬
            ‫ّ‬
            ‫أﻣﺪ ﻳﺎ أﻣﻴﺮﺗﻲ ﻳﺪي‬    ‫ّ‬
   ‫ّ‬    ‫ّ‬      ‫ِ‬
   ‫أﺳﺄل ﻋﻦ ﻋﻴﻨﻴﻚ ، ﻳﺎ أﻋﺰ ﻣﺎ ﻟﺪي‬
              ‫ّ‬
              ‫ﻋﻦ ﻗﻄﻌﺘﻲ ﺣﻠﻲ‬
                 ‫ﻣﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺜﻴﻞ‬
              ‫ﻓﻲ اﻟﻠﻮن واﻟﻨﻘﺎء‬
                    ‫أﻣﻴﺮﺗﻲ :‬
                   ‫ّ‬
             ‫أﻋﺮف أن ﻣﺮآﺒﻲ‬
    ‫ﻔ‬
  ‫ﻳﻐﺺ ﺑﺎﻟﻜﻨﻮز ، واﻟﺒﺨﻮر ، واﻟ ِﺮاء‬    ‫ّ‬
    ‫وأن ﻋﻨﺪي ﻣﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻤﻞ اﻹﻣﺎء‬       ‫ّ‬
            ‫ﻣﻦ أﻧﺪري اﻹﻣﺎء ..‬
    ‫أﻋﺮف أﻧﻲ ﻋﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﺬهﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ‬
             ‫ّ‬
 ‫ﺑﺎﻟﺨﺰف اﻟﺼﻴﻨﻲ ، ﺑﺎﻟﺴﺠﺎد ، ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺮ‬
        ‫ﺑﺄﻟﻒ آﻨﺰ ﻣﺬهﻞ ﻣﺜﻴﺮ ..‬    ‫ِ‬
          ‫ﻟﻜﻨﻨﻲ .. ﻳﺎ أرﻧﺒﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ‬
             ‫ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﺟﻤﻌﺘﻪ ﻓﻘﻴﺮ‬
                 ‫ِ‬
         ‫ﺑﺪون ﻋﻴﻨﻴﻚ .. ﺑﺪون ﻣﺎﺳﺘﻴﻦ‬
                ‫ﻣﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻧﻈﻴﺮ‬
          ‫ﻳﺎ آﻨﺰي اﻷول .. واﻷﺧﻴﺮ‬

         ‫ﺃﻭﺭﻳﺎ‪￿‬ﺘﻴﺎ‬
                   ‫أورﻳﺎﻧْﺘﻴﺎ ..‬
                ‫ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ‬
   ‫َ ْﻘ ﺳ‬
  ‫اﻷﻧﻒ ﻣﻦ ﺷﻴﺮاز ، واﻟﻌﻴﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﻔ َﺎ ِﻴﺎ‬
          ‫واﻟﺸﻔﺘﺎن .. زهﺮﺗﺎ أﺿﺎﻟﻴﺎ‬
               ‫ﻮ ْ‬
     ‫أورﻳﺎﻧﺘﻴﺎ ، ﺗﻜ ّﻧﺖ ﻣﻦ رﻏﻮة اﻟﺒﺤﺎر‬
 ‫ﻣﻦ ﻧﻜﻬﺔ اﻟﻤﺎﻧﻐﻮ ، ﻣﻦ اﻷﺻﺪاف واﻟﻤﺤﺎر‬
       ‫ٍ‬      ‫ِ‬
‫ﻣﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ .. ﻣﻦ ﻃﻴﺐ .. وﻣﻦ ﺑﻬﺎر‬
         ‫َّ ِ‬    ‫ٌ‬
    ‫أورﻳﺎﻧﺘﻴﺎ .. ﺷﺎﺣﺒﺔ .. ﺟﻤﻠﺖ اﻟﺸﺤﻮب‬
                  ‫ُﻦ‬
      ‫داﻓﺌﺔ .. آﺎﻟﺒ ّ ﻓﻲ ﻣﺰارع اﻟﺠﻨﻮب‬
                ‫ﺗﺎﺋﺒﺔ ! ﻣﻦ ﻗﺎل ؟‬
                    ‫ُ‬
            ‫ﺟﻞ اﻟﺤﺴﻦ أن ﻳﺘﻮب ..‬    ‫ّ‬
            ‫***‬
                   ‫أورﻳﺎﻧﺘﻴﺎ ..‬
                   ‫ﻧﻬﺪان واﻗﻔﺎن‬
                   ‫آﻘﺒﺘﻲ ﻧﺤﺎس‬
                ‫ﻓﻲ ذهﺐ اﻟﻤﻐﻴﺐ‬
                  ‫ﻴ‬
          ‫ﺻﺤﻨﺎن ﺻﻴﻨ ّﺎن راﺋﻌﺘﺎن‬
                ‫ﻗﻠﻌﺘﺎن ﻣﻦ ﻟﻬﻴﺐ‬
     ‫ﺗﺰودا ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ .. ﺑﺰهﺮﺗﻲ ﻏﺎردﻳﻨﻴﺎ‬
            ‫ﺑﻌﻨﺒﺮ .. ﺑﻔﻠﻔﻞ ﺑﻄﻴﺐ ..‬
                ‫وﺣﺒﺘﻲ زﺑﻴﺐ ..‬
            ‫***‬
                     ‫أورﻳﺎﻧﺘﻴﺎ‬
            ‫ﺷﺎﺣﺒﺔ ﺟﻤﻠﺖ اﻟﺸﺤﻮب‬
                     ‫أورﻳﺎﻧﺘﻴﺎ‬
       ‫أﺣﺮ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻞ اﻟﺠﻨﻮب‬
                 ‫ُ‬       ‫ّ‬
     ‫ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﶈﱰﻗﺔ‬
  ‫ِ ﺰ‬           ‫ً‬
‫أﺣﻘ ﺎ .. رﺳ ﺎﻻﺗﻲ إﻟﻴ ﻚ ﺗﻤ ّﻗ ﺖ‬
    ‫ّ‬        ‫ّ‬
‫وه ﻦ ﺣﺒﻴﺒ ﺎﺗﻲ .. وه ﻦ رواﺋﻌ ﻲ‬

        ‫ّ‬
‫أأﻧﻜ ﺮ ﻣ ﺎ ﻓ ﻴﻬﻦ ؟ ﻻ ﻳ ﺎ ﺻ ﺪﻳﻘﺘﻲ‬
    ‫ّ‬         ‫ّ‬
‫ﻋﻠ ﻴﻬﻦ أﺳ ﻠﻮﺑﻲ ، ﻋﻠ ﻴﻬﻦ ﻃ ﺎﺑﻌﻲ‬

            ‫ّ‬
‫ﻋﻠ ﻴﻬﻦ أﺣ ﺪاﻗﻲ ، وزرﻗ ﺔ أﻋﻴﻨ ﻲ‬
‫وروﻋ ﺔ أﺳ ﺤﺎري ، وﺳ ﺤﺮ ﻣﻄ ﺎﻟﻌﻲ‬

‫ﺣﺮوﻓ ﻲ . ﺳ ﻔﻴﺮاﺗﻲ . ﻣﺮاﻳ ﺎ ﺧ ﻮاﻃﺮي‬
‫وأﻃﻴ ﺐ ﻃﻴ ﺐ ﻓ ﻲ زواﻳ ﺎ اﻟﻤﺨ ﺎدع‬

‫َّ ْ ٌ‬      ‫ﻨ ُ‬
‫وأﺟﻤ ﻞ ﻣ ﺎ ﻏ ّﻴ ﺖ .. ﻣ ﺎ ﻃ ﺮزت ﻳ ﺪ‬
‫وأآ ﺮم ﻣ ﺎ أﻋﻄ ﺖ أﻧﺎﻣ ﻞ ﺻ ﺎﻧﻊ‬

    ‫ُ‬
‫ﺑﺄﻋﺼ ﺎب أﻋﺼ ﺎﺑﻲ ، رﺳ ﻤﺖ ﺣﺮوﻓﻬ ﺎ‬
              ‫ُ‬
‫وأﻃﻌﻤﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺻ ﺤﺘﻲ ، ﻣ ﻦ ﻣ ﺪاﻣﻌﻲ‬

‫وأﻧﻔﻘ ﺖ أﻳ ﺎﻣﻲ ، أﺻ ﻮغ ﺳ ﻄﻮرهﺎ‬
             ‫ّ‬
‫ﺑﺪﻗ ﺔ ﻣﺜ ﺎل .. وأﺷ ﻮاق راآ ﻊ‬   ‫ّ‬
        ‫***‬
‫أﺟﻴﺒﻲ .. أﺟﻴﺒﻲ .. ﻣﺎ ﻣﺼ ﻴﺮ رﺳ ﺎﺋﻠﻲ ؟‬
        ‫ﺘ‬    ‫ﻧ ُ ْ‬
‫ﻓ ﺈ ّﻲ ﻣ ﺬ ﺿ ﻴﻌ ُﻬﺎ أﻟ ﻒ ﺿ ﺎﺋﻊ‬

‫أﻟ ﻢ ﺗﺘ ﺮك اﻟﻨﻴ ﺮان ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﻘﻴ ﺔ‬
             ‫ُ‬
‫أﻟ ﻢ ﻳ ﻨﺞ ﺣﺘ ﻰ ﻣﻘﻄ ﻊ ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺎﻃﻌﻲ ؟‬

‫ﺣﺼ ﻴﻠﺔ ﻋ ﺎم .. ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﻓ ﻲ دﻗ ﺎﺋﻖ‬
‫وﺗﻠ ﺘﻬﻢ اﻟﻨﻴ ﺮان آ ﻞ ﻣﺰارﻋ ﻲ‬

‫وﺗ ﺬهﺐ أوراﻗ ﻲ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻬﻠﻜﺖ دﻣ ﻲ‬
           ‫ﻮ‬
 ‫ﻓ ﻼ رﺟ ﻊ ﻣ ّال .. وﻻ ﺻ ﻮت زارع‬
       ‫***‬
              ‫ﻌ َ‬
 ‫أﻣﻄ ِﻤ ﺔ اﻟﻨﻴ ﺮان .. أﺣﻠ ﻰ رﺳ ﺎﺋﻠﻲ‬
              ‫ِ‬
 ‫ﺟﻤﺎﻟ ﻚ ﻣ ﺎذا آ ﺎن ؟ ﻟ ﻮﻻ رواﺋﻌ ﻲ‬

 ‫ﻓﺜﻐ ﺮك ﺑﻌ ﺾ ﻣ ﻦ أﻧﺎﻗ ﺔ أﺣﺮﻓ ﻲ‬
            ‫ِ‬
 ‫وﺻ ﺪرك ﺑﻌ ﺾ ﻣ ﻦ ﻋﻮﻳ ﻞ زواﺑﻌ ﻲ‬

 ‫ُ ﺮ‬
 ‫أﻧﺎ ﺑﻌ ﺾ ه ﺬا اﻟﺤﺒ ﺮ .. ﻣ ﺎ ﻋ ﺪت ذاآ ًا‬
 ‫ﺣـــــﺪود ﺣﺮوﻓﻲ .. ﻣﻦ ﺣﺪود أﺻﺎﺑﻌﻲ‬

     ‫ﻗﺼﺔ ﺧﻼﻓﺎﺗﻨﺎ‬
       ‫-١-‬
         ‫ﺑﺮﻏﻢ .. ﺑﺮﻏﻢ ﺧﻼﻓﺎﺗﻨﺎ‬
           ‫ﺑﺮﻏﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮاراﺗﻨﺎ‬
                 ‫ﺑﺄن ﻻ ﻧﻌﻮد‬
     ‫ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻌﺪاء .. ﺑﺮﻏﻢ اﻟﺠﻔﺎء ..‬
                ‫ﺑﺮﻏﻢ اﻟﺒﺮود‬
         ‫ﺑﺮﻏﻢ اﻧﻄﻔﺎء اﺑﺘﺴﺎﻣﺎﺗﻨﺎ‬
          ‫ﺑﺮﻏﻢ اﺗﻘﻄﺎع ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻨﺎ‬
               ‫َّ ّ ّ‬
               ‫ﻓﺜﻤﺔ ﺳﺮ ﺧﻔﻲ‬
            ‫ﻳﻮﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﻗﺪارﻧﺎ‬
              ‫َ‬
         ‫وﻳﺪﻧﻲ ﻣﻮاﻃﻲء أﻗﺪاﻣﻨﺎ‬
                 ‫ِ ّ‬
                ‫وﻳﻔﻨﻴﻚ ﻓﻲ ..‬
      ‫ّ‬      ‫ِ‬
      ‫وﻳﺼﻬﺮ ﻧﺎر ﻳﺪﻳﻚ ﺑﻨﺎر ﻳﺪي‬
       ‫-٢-‬
           ‫ﺑﺮﻏﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻼﻓﺎﺗﻨﺎ‬
         ‫ﺑﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺎﺧﺎﺗﻨﺎ‬
            ‫ﺑﺮﻏﻢ ﺳﻘﻮط اﻟﻤﻄﺮ‬
       ‫ﺑﺮﻏﻢ اﺳﺘﻌﺎدة آﻞ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ..‬
              ‫وآﻞ اﻟﺼﻮر ..‬
     ‫ِ‬
‫ﺑﺮﻏﻢ اﻹﻧﺎء اﻟﺠﻤﻴﻞ اﻟﺬي ﻗﻠﺖ ﻋﻨﻪ اﻧﻜﺴﺮ‬
          ‫ﺑﺮﻏﺔ رﺗﺎﺑﺔ ﺳﺎﻋﺎﺗﻨﺎ ..‬
           ‫ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻀﺠﺮ ..‬
          ‫ّ‬
      ‫ﻓﻼ زﻟﺖ أؤﻣﻦ أن اﻟﻘﺪر‬
       ‫ﺋ‬
     ‫ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ أﺟﺰا ِﻨﺎ‬   ‫ّ‬
      ‫وﻳﺮﻓﺾ آﻞ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻨﺎ ..‬
    ‫-٣-‬
       ‫ﺑﺮﻏﻢ ﺧﺮﻳﻒ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ‬
       ‫ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻨﺰﻳﻒ ﺑﺄﻋﻤﺎﻗﻨﺎ‬
             ‫وإﺻﺮارﻧﺎ ..‬
            ‫ّ‬
      ‫ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻤﺄﺳﺎﺗﻨﺎ‬
              ‫ﺑﺄي ﺛﻤﻦ ..‬
        ‫ﺑﺮﻏﻢ ﺟﻤﻴﻊ ادﻋﺎءاﺗﻨﺎ‬
               ‫ﺑﺄﻧﻲ ﻟﻦ ..‬
                  ‫ِّ‬
               ‫وأﻧﻚ ﻟﻦ ..‬
          ‫ﻓﺈﻧﻲ أﺷﻚ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ‬
        ‫ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺮﻏﻢ ﺧﻼﻓﺎﺗﻨﺎ‬
     ‫ﺿﻌﻴﻔﺎن ﻓﻲ وﺟﻪ أﻗﺪارﻧﺎ‬
            ‫ّ‬
      ‫ﺷﺒﻴﻬﺎن ﻓﻲ آﻞ أﻃﻮراﻧﺎ‬
     ‫دﻓﺎﺗﺮﻧﺎ .. ﻟﻮن أوراﻗﻨﺎ ..‬
    ‫وﺷﻜﻞ ﻳﺪﻳﻨﺎ .. وأﻓﻜﺎرﻧﺎ ..‬
      ‫ﻓﺤ ّﻰ ﻧﻘﻮش ﺳﺘﺎراﺗﻨﺎ ..‬   ‫ﺘ‬
     ‫وﺣﺘﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﺳﻄﻮاﻧﺎﺗﻨﺎ‬
             ‫دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻴﻖ ..‬
               ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ..‬
    ‫رﻓﻴﻘﺎ ﻣﺼﻴﺮ ، رﻓﻴﻘﺎ ﻃﺮﻳﻖ‬
      ‫ﺑﺮﻏﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻤﺎﻗﺎﺗﻨﺎ ..‬

  ‫ﺍﻟﻜﱪﻳﺖ ﻭﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ..‬
          ‫َ ﻜ‬
‫أﺧ ﺬ اﻟ ِﺒﺮﻳ ﺖ .. وأﺷ ﻌﻞ ﻟ ﻲ‬
  ‫ِ‬
‫وﻣﻀ ﻰ آﺎﻟﺼ ﻴﻒ اﻟﻤﺮﺗﺤ ﻞ‬

‫َ ْ‬
‫وﺟﻤ ﺪت ﺑﺄرﺿ ﻲ ، واﺑﺘ ﺪأت‬
‫ﺗ ﺄآﻠﻨﻲ اﻟﻨ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﻣﻬ ﻞ‬
‫ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻔ ﺎرس ؟ ﻃ ﺎر ﻟ ﻪ‬
 ‫ََ‬
‫ﻓ ﻲ ﺻ ﺪري .. زوج ﻣ ﻦ ﺣﺠ ﻞ‬

‫ﻟ ﻢ أﻋ ﺮف ﻣﻨ ﻪ ﺳ ﻮى ﻳ ﺪﻩ‬
‫ﻗﺎﻟ ﺖ ﻋﻴﻨ ﺎﻩ .. وﻟ ﻢ ﻳﻘ ﻞ ..‬

‫ﻌﻠﺘﻪ‬ ‫ﻲﺷ‬   ‫ﻞ ﻳﻤﻨﺤﻨ‬ ‫رﺟ‬
‫ِ‬
‫ﻣ ﺎ أﻃﻴ ﺐ راﺋﺤ ﺔ اﻟﺮﺟ ﻞ‬

‫ّ‬
‫ﻢ‬  ‫ﺪث دون ﻓ‬   ‫ﺪﻩ ﺗﺘﺤ‬   ‫ﻳ‬
‫ﻤﻊ اﻟﻤﺸ ﺘﻌﻞ‬   ‫ﻮار اﻟﺸ‬   ‫آﺠ‬

‫ﺎﻓﺮة‬    ‫ﺮوق زرق ﻧ‬   ‫وﻋ‬
‫ﺿ ﻴﻌﻬﺎ اﻟﻠﻴ ﻞ .. ﻓﻠ ﻢ ﺗﺼ ﻞ‬
       ‫***‬
‫ﺎﺑﻌﻪ‬  ‫ﻮل أﺻ‬   ‫ﺖ ﻧﺤ‬
           ‫ُ‬ ‫راﻗﺒ‬
‫ﻪ‬  ‫ﺎﺑﻴﺮ ﻳﺪﻳ‬  ‫ﺖ ﺗﻌ‬  ‫ودرﺳ‬

 ‫ﺮ‬
‫ًا‬        ‫ُ‬
   ‫وأﺣﻄ ﺖ ﺑﺄﺷ ﻮاﻗﻲ ﻇﻔ‬
‫ﻪ‬   ‫ﺪﺧﻴﻦ ﻋﻠﻴ‬ ‫ﺎر اﻟﺘ‬ ‫ﺁﺛ‬

‫ٍ‬
‫ﺎق‬   ‫ﺔ إره‬  ‫ُ ّ‬
        ‫ﺪت ﺑﻘﻴ‬   ‫وﻋﺒ‬
‫ﻪ‬  ‫ﺐ ﻋﻴﻨﻴ‬     ‫ّ‬
        ‫ﻞ ﺟﻮاﻧ‬    ‫ﺗﺤﺘ‬

‫ﺎ‬  ‫ﺐ اﻷزرق ﺗﺤﺘﻬﻤ‬     ‫واﻟﺘﻌ‬
‫ﻮل اﻟ ﺜﻠﺞ ﺑﺼ ﺪﻏﻴﻪ‬     ‫وهﻄ‬
      ‫***‬
‫ﻪ‬  ‫ﺎم رﺟﻮﻟﺘ‬  ‫ﺖ أﻣ‬    ‫ووﻗﻔ‬
‫ﻪ‬     ‫ﻴ‬
  ‫ّﻊ أﺑﻮﻳ‬  ‫ﻐﻴﺮ ﺿ‬     ‫آﺼ‬

‫آﺎﻷرﻧ ﺐ .. ﻣ ﺎ .. أﺻ ﻐﺮﻧﻲ‬
‫ﻳ ﺎ رﺑ ﻲ ﺑ ﻴﻦ ذراﻋﻴ ﻪ ..‬
    ‫ﻪ‬   ‫ﻪ .. وأﺗﺒﻌ‬     ‫ﻖ ﻓﻴ‬    ‫ّ‬
                       ‫أﺗﻌﻠ‬
    ‫ﻪ‬   ‫ﺮﻳﺶ ﺟﻨﺎﺣﻴ‬     ‫ﻮص ﺑ‬     ‫وأﻏ‬

    ‫ًا .. ﻻ أﻋﺮﻓﻬ ﺎ‬    ‫أأﺣ ﺐ ﻳ ﺪ‬‫ﱡ‬
     ‫ﻣــــﺎذا ﻳﺮﺑﻄـــــــــــــــﻨﻲ ﺑﻴﺪﻳــــﻪ ؟‬

      ‫ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺒﱵ‬
                        ‫-١-‬
                         ‫ﺮ‬
                     ‫ﺷﻜ ًا ..‬
                  ‫ِ‬
            ‫ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﻚ اﻷﺧﻴﺮ ..‬
           ‫ّ‬     ‫ِ‬
      ‫ﺳﻔﻴﺮك اﻟﻤﻮﻋﻮد .. ﻳﺎ ﻟﺮﻗﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ‬
              ‫ﺮ‬
        ‫ﻗﺮأﺗﻪ .. ﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻣ ّة .. ﻗﺮأﺗﻪ‬   ‫ُ‬
             ‫ﺮ‬
        ‫أﻋﺪ ُﻪ .. ﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻣ ّة .. أﻋﺪﺗﻪ‬   ‫ﺗ‬
                ‫ﻏﺮﻗﺖ ﻓﻲ ﻃﻴﻮﺑﻪ‬‫ُ‬
                ‫ﺑﻜﻴﺖ ﻣﻦ أﺳﻠﻮﺑﻪ‬ ‫ُ‬
          ‫ﺑﻜﻴﺖ آﺎﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺮي‬
                 ‫ﺗ‬
              ‫ﻧﺒﺸ ُﻪ .. ﻋﺼﺮ ُﻪ ..‬  ‫ﺘ‬
                  ‫ُ ّ‬
   ‫ﻋﺼﺮت آﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻴﻪ ، إﻟﻰ اﻟﺠﺬور .‬
                        ‫-٢-‬
                 ‫ِ‬
               ‫هﺬا ﺧﻄﺎب ﻣﻨﻚ ..‬
              ‫ﻣﺎ أﺧﻄﺄﻧﻲ ﺷﻌﻮري‬
                        ‫ﺘ‬
                     ‫ﻋﺮﻓ ُﻪ ..‬
          ‫ﻣﻦ ﺧ ّﻚ اﻟﻤﻨﻤﻨﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ‬‫ﻄ‬
      ‫ِ‬
‫ﻣﻦ ﺣﺒﺮك اﻷﺧﻀﺮ .. ﻣﻦ أﺳﻠﻮﺑﻚ اﻷﻣﻴﺮ ..‬  ‫ِ‬
     ‫ِ‬
    ‫ﻣﻦ رﺷﺔ اﻟﻨﻘﺎط ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺴﻄﻮر ..‬ ‫ِّ‬
            ‫د‬       ‫ِ‬
       ‫ﻣﻦ اﺳﻤﻚ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻋﻨﻘﻮ ًا ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻴﺮ‬
              ‫ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ ..‬
                       ‫د‬
              ‫ﻋﻨﻘﻮ ًا ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻴﺮ ..‬
                        ‫-٣-‬
             ‫ﻋﻨﺪي ﺧﻄﺎب ﻣﻨﻚ ..‬
               ‫ِ‬
                       ‫ِ‬
                  ‫ﻳﺎ ﻟﻠﻨﺒﺄ اﻟﻤﺜﻴﺮ‬
              ‫داﺧﺖ ﺑﻪ وﺳﺎﺋﺪي ..‬ ‫ْ‬
                ‫داﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﻮري‬ ‫ْ‬
                  ‫ّ‬
             ‫أود ﻟﻮ ﻗﺮأﺗﻪ‬
       ‫ﻟﻠﻨﻬﺮ ، ﻟﻠﻨﺠﻤﺔ ، ﻟﻠﻐﺪﻳﺮ‬
      ‫ﻟﻠﺮﻳﺢ ، ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ، ﻟﻠﻄﻴﻮر‬
              ‫ﺘ‬    ‫ّ‬
            ‫أود ﻟﻮ ﻧﻘﺸ ُﻪ ..‬
               ‫ِ‬
         ‫ﻓﻲ أﺿﻠﻊ اﻟﺼﺨﻮر‬
                 ‫-٤-‬
       ‫ٍ ﻤ ٍ‬
       ‫ﺛﻼث ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻨ ّﻘﺎت‬
        ‫آﺄﻧﻬﺎ ﻣﺪراج اﻟﺰهﻮر‬
    ‫ﺗﺼﺤﻮ ﻣﻌﻲ .. ﺗﻐﻔﻮ ﻣﻌﻲ ..‬
         ‫ﺗﻨﺎم ﻓﻲ ﺿﻤﻴﺮي ..‬
      ‫ﻄ ٍ‬
      ‫ﺛﻼث ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻌ ّﺮات‬
         ‫آﺄﻧﻬﺎ وﺳﺎﺋﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮ‬
   ‫ﻣﺎ أروع اﻟﻨﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺮ ..‬
           ‫*‬
        ‫ٌ‬
        ‫ﻋﻨﺪي ﺧﻄﺎب أزرق‬
                 ‫ّ‬
       ‫ﻣﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ ذاآﺮة اﻟﺒﺤﻮر‬
          ‫ﻋﻨﺪي أﻧﺎ ﻟﺆﻟﺆة ..‬
    ‫أﻳﻦ ﻏﺮور اﷲ ﻣﻦ ﻏﺮوري ؟‬

         ‫ﻳ‪‬ﺪ‬
  ‫َﺘ‬    ‫َﱠ ْ‬    ‫ُِ‬
‫ﻳ ـﺪك اﻟﺘ ﻲ ﺣﻄ ـﺖ ﻋﻠ ﻰ آ ِﻔ ـﻲ‬
‫ْ‬    ‫ﺗ‬   ‫َﻤ َ ٍ ﻧ َ ْ‬
‫آﺤ َﺎﻣ ـﺔ .. َﺰﻟ ﺖ ﻟﻜ ﻲ َﺸ ـﺮب‬

‫َ ََ ٍ‬
‫ﻋﻨ ـﺪي ﺗﺴ ـﺎوي أﻟ ـﻒ ﻣﻤﻠﻜ ـﺔ‬
‫ﺗ َ ْ‬         ‫َ‬
‫ﻳ ـﺎ ﻟﻴﺘ ـﻬﺎ ﺗﺒﻘ ـﻰ ، وﻻ َﺬه ـﺐ‬

   ‫ُ‬  ‫َ‬    ‫َ ﱠ َُ‬
‫ﺗﻠ ﻚ اﻟﺴ ـﺒﻴﻜﺔ .. آﻴ ـﻒ أرﻓﻀ ﻬﺎ ؟‬
  ‫َ‬      ‫ُ ﱡ‬    ‫َ َْ‬
‫ﻣ ﻦ ﻳ ﺮﻓﺾ اﻟﺴ ﻜﻨﻰ ﻋﻠ ﻰ آﻮآ ﺐْ؟‬

 ‫َ ﺘ‬      ‫ُ‬    ‫ََ َ‬
‫ﻟﻬ ـﺚ اﻟﺨ ـﻴﺎل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻼﺳ ـ ِﻬﺎ‬
‫ُْ َ ْ‬   ‫ر‬    ‫َ‬  ‫َ َ‬
‫واﻧﻬ ﺎر ﻋﻨ ﺪ ﺳ ـﻮا ِهﺎ اﻟﻤﺬه ـﺐ‬

      ‫ٌ‬     ‫ُ‬  ‫ﺸ‬
‫اﻟ ّﻤ ـﺲ.. ﻧﺎﺋﻤ ـﺔ ﻋﻠ ﻰ آﺘﻔ ـﻲ‬
‫ْ‬ ‫َ‬      ‫ً‬      ‫ﺒُ‬
‫ﻗـ ﱠﻠﺘ ـﻬﺎ أﻟْـﻔ ـﺎ .. وﻟ ـﻢ أﺗﻌ ـﺐ‬

‫َ َْ َ ٌ‬    ‫ﱞ‬
‫ﻧﻬ ـﺮ ﺣ ـﺮﻳﺮي .. وﻣﺮوﺣ ـﺔ‬  ‫َْ ٌ‬
 ‫ْ‬   ‫ٌﺗ َ‬       ‫ﱠٌ‬
‫ﺻ ـﻴﻨﻴﺔ .. وﻗﺼ ـﻴﺪة ُﻜﺘ ـﺐ..‬
               ‫***‬
  ‫َ ِ ﻌ‬      ‫ُ‬     ‫َ ُِ‬
‫ﻳ ﺪك اﻟﻤﻠﻴﺴ ـﺔ ، آﻴ ـﻒ أﻗﻨ ـ ُﻬﺎ ؟‬
    ‫ﻣ َ‬      ‫ّ‬
‫أﻧ ﻲ ﺑﻬ ﺎ .. أﻧ ـﻲ ﺑﻬ ﺎ ُﻌﺠ ـﺐْ؟‬ ‫ﱢ‬

  ‫ﺘ‬      ‫ََ َ‬
‫ﻗﻮﻟ ـﻲ ﻟﻬ ﺎ ﺗﻤْﻀ ـﻲ ﺑﺮﺣﻠ ِﻬ ﺎ‬
‫ْ‬   ‫ﺗ‬  ‫ُ‬    ‫ُ‬    ‫ََ َ‬
‫ﻓﻠﻬ ﺎ ﺟﻤﻴ ـﻊ .. ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣ ﺎ َﺮﻏ ﺐ‬

‫ٌ َ ََ ْ‬  ‫ُ ﻧ‬      ‫ُِ‬
‫ﻳ ﺪك اﻟﺼ ﻐﻴﺮة .. َﺠﻤ ﺔ هﺮﺑ ـﺖ‬
 ‫ْ‬   ‫ٍ‬    ‫ُ‬
‫ﻣ ـﺎذا أﻗ ـﻮل ﻟﻨﺠﻤ ـﺔ ﺗﻠﻌ ـﺐ ؟‬

‫ٍ‬   ‫ُ‬       ‫ٌ‬
‫أﻧ ﺎ ﺳ ـﺎهﺮ .. وﻣﻌ ﻲ ﻳ ـﺪ اﻣ ﺮأة‬
  ‫َ ْ‬          ‫ُ‬
 ‫ﺑﻴﻀﺎء .. هﻞ أﺷﻬﻰ .. وهﻞ أﻃﻴﺐ ؟‬

       ‫ﺃﺧﺒ‪‬ﺮﻭ‪￿‬ﻲ‬
‫أﺧﺒﺮوﻧ ﻲ ﺑ ﺄن ﺣﺴ ﻨﺎء ﻏﻴ ﺮي‬
 ‫ّ‬   ‫ّ‬
‫ﻳ ﺎ ﺻ ﺪﻳﻘﻲ ، ﻟ ﺪﻳﻚ ﺣﻠ ﺖ ﻣﺤﻠ ﻲ‬

    ‫َ‬    ‫ِ‬
‫أﺧﺒﺮوﻧ ﻲ ﺑ ﺎﻷﻣﺲ ، ﻋﻨ ﻚ وﻋﻨﻬ ﺎ‬
   ‫ُ ْ‬
‫ﻓﻠﻤ ﺎذا ﻳ ﺎ ﺳ ﻴﺪي .. ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﻞ ﻟ ﻲ ؟‬

      ‫ً‬      ‫ٍ‬
‫أﻟ ﻒ ﺷ ﻜﺮ .. ﻳ ﺎ ذاﺑﺤ ﺎ آﺒﺮﻳ ﺎﺋﻲ‬
       ‫ّ‬
‫أو ه ﺬا ﺟ ﻮاب ﺣﺒ ﻲ وﺑ ﺬﻟﻲ ؟‬

          ‫ُ َ‬
‫أﻧ ﺎ أﻋﻄﻴﺘ ﻚ اﻟ ﺬي ﻟ ﻴﺲ ﻳﻌﻄ ﻰ‬
       ‫َ‬
‫ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺎﺗﻲ ، وأﻧ ﺖ ﺣﺎوﻟ ﺖ ﻗﺘﻠ ﻲ‬

‫ٍ‬       ‫ِ‬
‫ﻳﺎ رﺧ ﻴﺺ اﻷﺷ ﻮاق .. ﺧﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻴﻦ‬
              ‫ُأ‬
‫آﻨ ﺖ َﺑﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ دﺧ ﺎن .. ورﻣ ﻞ ..‬
‫ٍ‬      ‫َ‬
‫آ ﺎن ﻋﻄ ﺮي ﻟ ﺪﻳﻚ.. أﺟﻤ ﻞ ﻋﻄ ﺮ‬
‫ّ‬     ‫َ‬
‫آ ﺎن ﺷ ﻌﺮي ﻋﻠﻴ ﻚ ﺷ ﻼل ﻇ ﻞ‬

  ‫ّ ً‬
‫آ ﺎن ﺛ ﻮﺑﻲ اﻟﺒﻨﻔﺴ ﺠﻲ رﺑﻴﻌ ﺎ‬
 ‫ﻠ‬   ‫َ‬  ‫ٍ‬      ‫ْ‬
‫آ ﻢ ﻋﻠ ﻰ زه ﺮة ﺟﻠﺴ ﺖ ﺗﺼ ّﻲ‬

 ‫ﺌ‬   ‫َ‬   ‫ُ‬
‫وأﻧ ﺎ اﻟﻴ ﻮم ، ﻟﺴ ﺖ ﻋﻨ ﺪك ﺷ ﻴ ًﺎ‬
‫أﻳ ﻦ ﻋﻴﻨ ﺎي ؟ أﻳ ﻦ ﻃﻴﺒ ﻲ وآﺤﻠ ﻲ ؟‬
      ‫***‬
‫ﻻ ﺗﻼﻣ ﺲ ﻳ ﺪي ﺑﻐﻴ ﺮ ﺷ ﻌﻮر‬
   ‫ّ ّ‬
‫ﻋﻨ ﺪك اﻵن .. ﻣ ﻦ ﺗﺤ ﻞ ﻣﺤﻠ ﻲ‬

 ‫ﺪ‬           ‫ﻠ‬
‫ﺳﺄﺻ ّﻲ .. ﻟﻜ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﺳ ﻌﻴ ًا‬
       ‫ﺗ‬
‫ﻓ ﻲ هﻮاه ﺎ ، ﻓﻬ ﻞ ُﺼ ﻠﻲ ﻷﺟﻠ ﻲ ؟‬

               ‫َ‬
‫أﻧ ﺖ ﻃﻔﻠ ﻲ اﻟﺼ ﻐﻴﺮ .. أﻧ ﺖ ﺣﺒﻴﺒ ﻲ‬
‫آﻴ ﻒ أﻗﺴ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺒﻴﺒ ﻲ وﻃﻔﻠ ﻲ ؟‬

     ‫َ‬
‫ه ﻲ ﻓ ﻲ ﻏﺮﻓ ﺔ اﻧﺘﻈ ﺎرك .. ﻓﺎذه ﺐ‬
‫ﺑ ﻴﻦ أﺣﻀ ﺎﻧﻬﺎ ﺳ ﺘﻌﺮف ﻓﻀ ﻠﻲ‬

  ‫ّ‬      ‫ﺮ‬
‫ﻳ ﺎ ﺻ ﺪﻳﻘﻲ ﺷ ﻜ ًا .. أﻧ ﺎ أﺗﻤﻨ ﻰ‬
‫ﻟــــﻮ وﺟﺪت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺒــــﻚ ﻣﺜـﻠﻲ ...‬
     ‫ّ َ‬      ‫َ‬

      ‫ﻗﻄﱵ ﺍﻟﻐَﻀْﺒ‪‬ﻰ‬
   ‫ﺮ ﺗ‬        ‫ﺮ‬
‫ﻟﻠﻤ ّة اﻟﻌﺸ ﺮﻳﻦ .. آ ّر َﻬ ﺎ‬
‫" ه ﻞ ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺎﺗﻲ رﺟ ﻞ ﺁﺧ ﺮ ؟ "‬
 ‫ﺗ‬
‫ﻧﻌ ﻢ .. ﻧﻌ ﻢ .. ﻓﻬ ﻞ ﺗﺼ ﻮر َﻨﻲ‬
           ‫ً‬
‫ﻣﻘﺒ ﺮة ﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺎ زاﺋ ﺮ ؟‬
‫ﻣ ﺎ أآﺜ ﺮ اﻟﺮﺟ ﺎل .. ﻳ ﺎ ﺳ ﻴﺪي‬
‫ﻻ روﺿ ﺔ ، إﻻ ﻟﻬ ﺎ ﻃ ﺎﺋﺮ‬
   ‫ﻧ‬
‫ﺗﺠﺮﺑ ﺔ آﺎﻧ ﺖ .. وه ﺎ أ ّﻨ ﻲ‬
            ‫ُ‬
‫ﻧﺠ ﻮت ﻣ ﻦ ﺳ ﺤﺮك ﻳ ﺎ ﺳ ﺎﺣﺮ‬
 ‫ﺷ ﻔﻴﺖ ﻣ ﻦ ﺿ ﻌﻔﻲ وﻣ ﻦ ﻃﻴﺒﺘ ﻲ‬ ‫ُ‬
 ‫ﻃﻴﺒ ﺔ اﻟ ﻨﻔﺲ ﻟﻬ ﺎ ﺁﺧ ﺮ‬
         ‫***‬
 ‫ﺗﺤ ُﻨ ﻲ ؟ ﻟﻴﺘ ﻚ ﻣ ﺎ ﻗﻠﺘﻬ ﺎ‬    ‫ﺒ‬
 ‫ه ﺬا ﺣ ﺪﻳﺚ ﻏ ﺎﺑﺮ ﻏ ﺎﺑﺮ ..‬
         ‫َ‬
 ‫ﻣﻨ ﺬ ﻣﺘ ﻰ أﺻ ﺒﺤﺖ ﺗﻬ ﺘﻢ ﺑ ﻲ ؟‬
 ‫ﻣﻨ ﺬ ﻣﺘ ﻰ ه ﺬا اﻟﻬ ﻮى اﻟﻐ ﺎﻣﺮ ؟‬
 ‫ﺪ َ ً‬         ‫ُ‬
 ‫ه ﻞ آﻨ ﺖ إﻻ ﻣﻘﻌ ًا ﻣﻬﻤ ﻼ‬
 ‫ﺎﺧﺮ‬     ‫َ‬
      ‫ﻚ اﻟﻔ‬   ‫ُﻪ أﺛﺎﺛ‬‫ﻤ‬   ‫ﻳﻀ‬
       ‫َ‬
 ‫ﻣﺰرﻋ ﺔ .. ﻧﻬﺒ ﺖ ﺧﻴﺮاﺗﻬ ﺎ‬
 ‫ﻻ ذﻣ ﺔ ﺗﻨﻬ ﻰ ، وﻻ زاﺟ ﺮ‬
         ‫***‬
 ‫ﻳ ﺎ أﻳﻬ ﺎ اﻟﺒ ﺎآﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻠﻜ ﻪ‬
 ‫ﻟﻘ ﺪ ﺗ ﺪاﻋﻰ ﻣﻠﻜ ﻚ اﻟﺰاه ﺮ‬
 ‫آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﻚ اﻟﺠﻨ ﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣ ﺔ‬
 ‫ﺛﻤﺎره ﺎ ، وﻋﺸ ﺒﻬﺎ اﻟﻨﺎﺿ ﺮ‬
    ‫ّ‬
 ‫واﻟﻴ ﻮم .. ﻻ ﻧ ﺎر وﻻ ﺟﻨ ﺔ‬
 ‫ه ﺬا ﺟ ﺰاء اﻟﻜﻔ ﺮ ، ﻳ ﺎ آ ﺎﻓﺮ‬
        ‫***‬
          ‫ﻧ‬    ‫َ‬
 ‫ﻟ ﻮ آﻨ ﺖ إﻧﺴ ﺎ ًﺎ ﻣﻌ ﻲ .. ﻣ ﺮة‬
 ‫ﻣـــــﺎ آــــﺎن هــــﺬا اﻟﺮﺟــــﻞ اﻵﺧﺮ‬

       ‫ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺜﺎ‪￿‬ﻲ‬
‫أﻧ ﺎ هﻨ ﺎ .. ﺑﻌ ﺪ ﻋ ﺎم ﻣ ﻦ ﻗﻄﻴﻌﺘﻨ ﺎ‬
  ‫ﺪ‬            ‫ﺪ‬
‫أﻻ ﺗﻤ ّﻳﻦ ﻟ ﻲ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺮﺟ ﻮع ﻳ ًا ؟‬

‫أﻻ ﺗﻘ ﻮﻟﻴﻦ : ﻣ ﺎ أﺧﺒﺎره ﺎ ﺳ ﻔﻨﻲ ؟‬
     ‫ِ‬
‫أﻧ ﺎ اﻟﻤﺴ ﺎﻓﺮ ﻓ ﻲ ﻋﻴﻨﻴ ﻚ دون ه ﺪى‬

             ‫ُ‬
‫ﺣﻤﻠ ﺖ ﻣ ﻦ ﻃﻴﺒ ﺎت اﻟﺼ ﻴﻦ ﻗﺎﻓﻠ ﺔ‬
             ‫ُ‬
‫وﺟﺌ ﺖ أﻃﻌ ﻢ ﻋﺼ ﻔﻮرﻳﻦ ﻗ ﺪ رﻗ ﺪا‬

             ‫ُ‬
‫وﺟﺌ ﺖ أﺣﻤ ﻞ ﺗ ﺎرﻳﺨﻲ ﻋﻠ ﻰ آﺘﻔ ﻲ‬
 ‫ﺪ‬     ‫ِ‬      ‫ﺮ‬
‫وﺣﺎﺿ ًا ﻣﺮهﻖ اﻷﻋﺼﺎب ، ﻣﻀ ﻄﻬ ًا‬

‫ٌ‬           ‫ِ‬
‫ﻣ ﺎذا أﺻ ﺎﺑﻚ ؟ ه ﻞ وﺟﻬ ﻲ ﻣﻔﺎﺟ ﺄة‬
  ‫ﺪ‬        ‫ِ ّ‬
‫وه ﻞ ﺗﻮهﻤ ﺖ أﻧ ﻲ ﻟ ﻦ أﻋ ﻮد ﻏ ًا ؟‬

‫ﻣ ﺎ ﻟﻠﻤﺮاﻳ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺪراﻧﻬﺎ اﺧﺘﻠﺠ ﺖ‬
  ‫ُ‬          ‫ُ‬    ‫ّ‬
‫ﻟﻤ ﺎ دﺧﻠ ﺖ ، وﻣ ﺎ ﻟﻠﻄﻴ ﺐ ﻗ ﺪ ﺟﻤ ﺪا‬

 ‫َ ﺪ‬        ‫ِ‬    ‫ُ‬
‫ﺗﺮآ ﺖ ﺻ ﺪرك ﻓ ﻲ ﺗﻔﺘﻴﺤ ﻪ وﻟ ًا‬
 ‫َ ﺪ‬          ‫ُ‬
‫وﺣ ﻴﻦ ﻋ ﺪت إﻟﻴ ﻪ .. ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺪ وﻟ ًا‬

             ‫ِ‬
‫وﻧﺎه ﺪاك .. أﺟﻴﺒ ﻲ ، ﻣ ﻦ أذﻟﻬﻤ ﺎ ؟‬
           ‫ُ‬
‫وﻳ ﻮم آﻨ ﺖ أﻧ ﺎ .. ﷲ ﻣ ﺎ ﺳ ﺠﺪا‬

‫ٍ‬     ‫ﻟ َ‬
‫آﺎﻧ ﺎ أﻣﻴ ﺮﻳﻦ .. آﺎﻧ ﺎ ُﻌﺒﺘ ﻲ ﺧ ﺰف‬
‫ﺗﻘ ﻮم دﻧﻴ ﺎ إذا ﻗﺎﻣ ﺎ .. وإن ﻗﻌ ﺪا‬

‫ﻳﺎ ﻣﺪﻓﻦ اﻟﺜﻠﺞ .. ه ﻞ ﻏﻴ ﺮي ﻳﺰاﺣﻤﻨ ﻲ ؟‬
 ‫د‬
‫وه ﻞ ﺳ ﺮﻳﺮ اﻟﻬ ﻮى ﻣ ﺎ ﻋ ﺎد ﻣﻨﻔ ﺮ ًا‬

‫ﺟﺮﻳ ﺪة اﻟﺮﺟ ﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ .. وﻣﻌﻄﻔ ﻪ‬
 ‫ﺘ ﺪ‬               ‫ِ‬
‫وﺗﺒﻐ ﻪ .. ﻟ ﻢ ﻳ ﺰل ﻓ ﻲ اﻟﺼ ﺤﻦ ﻣ ّﻘ ًا‬

    ‫ُ‬   ‫ِ ّ‬
‫ﻣ ﺎ ﻟ ﻮن ﻋﻴﻨﻴ ﻚ ؟ إﻧ ﻲ ﻟﺴ ﺖ أذآ ﺮﻩ‬
 ‫ﺪ‬         ‫ُ‬    ‫ﻧ‬
‫آ ﺄ ّﻨﻲ ﻗﺒ ﻞ ﻟ ﻢ أﻋﺮﻓﻬﻤ ﺎ أﺑ ًا‬

       ‫ِ‬     ‫ُ‬
‫إﻧ ﻲ ﻷﺑﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﻋﻴﻨﻴ ﻚ ﻋ ﻦ ﻗ ﺪري‬  ‫ّ‬
  ‫ﺪ‬
‫وﻋـﻦ وﺟـﻮدي ، وﻟﻜـﻦ ﻻ أرى أﺣـ ًا ..‬

     ‫ﺇﱃ ﻗﺪﻳﺴﺔ‬
         ‫ﻣﺎذا إذن ﺗﺘﻮﻗﻌﻴﻦ ؟‬
       ‫ﻳﺎ ﺑﻀﻌﺔ اﻣﺮأة .. أﺟﻴﺒﻲ‬
          ‫ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻌﻴﻦ ؟‬
        ‫ِ‬
   ‫أأﻇﻞ أﺻﻄﺎد اﻟﺬﺑﺎب هﻨﺎ .. وأﻧﺖ ﺗﺪﺧﻨﻴﻦ ؟‬    ‫ﱡ‬
                     ‫ﺸ‬
           ‫أﺟﺘﺮ آﺎﻟﺤ ّﺎش أﺣﻼﻣﻲ ..‬    ‫ّ‬
                         ‫ِ‬
                   ‫وأﻧﺖ ﺗﺪﺧﻨﻴﻦ ..‬
       ‫ّ‬
  ‫وأﻧﺎ .. أﻣﺎم ﺳﺮﻳﺮك اﻟﺰاهﻲ .. آﻘﻂ ﻣﺴﺘﻜﻴﻦ‬
         ‫ﺪ‬
    ‫ﻣﺎﺗﺖ ﻣﺨﺎﻟﺒﻪ .. وﻋﺰﺗﻪ .. وه ّﺗﻪ اﻟﺴﻨﻴﻦ‬
              ‫أﻧﺎ ﻟﻦ أآﻮن - ﺗﺄآﺪي -‬
                ‫اﻟﻘﻂ اﻟﺬي ﺗﺘﺼﻮرﻳﻦ‬   ‫ّ‬
              ‫ﻮ‬
   ‫ﻗ ‪‬ﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ اﻟﻤﺠ ّف ﻻ ﻳﺤﺮآﻪ اﻟﺤﻨﻴﻦ‬        ‫ﻄ‬
               ‫ّ ْ‬
         ‫ﻳﻐﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺳﻲ إذ ﺗﺘﺠﺮدﻳﻦ‬
  ‫وﻳﺮد ﻋﻴﻨﻴﻪ .. إذا اﻧﺤﺴﺮت ﻗﺒﺎب اﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ ..‬   ‫ّ‬
           ‫***‬
            ‫ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﺗﺪهﺸﻨﻲ‬    ‫َ‬
                      ‫ﺗ‬
                 ‫ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ُﺪهﺸﻴﻦ ..‬
                       ‫هﺬا أﻧﺎ ..‬
        ‫هﺬا اﻟﺬي ﻋﻨﺪي .. ﻓﻤﺎذا ﺗﺄﻣﺮﻳﻦ ؟‬
     ‫ِ‬        ‫ِ‬
‫أﻋﺼﺎﺑﻲ اﺣﺘﺮﻗﺖ وأﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮك ﺗﻘﺮأﻳﻦ ..‬    ‫َ‬
 ‫أأﺻﻮم ﻋﻦ ﺷﻔﺘﻴﻚ ؟. ﻓﻮق رﺟﻮﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻴﻦ‬
  ‫ﻣﺎ ﺣﻜﻤﺘﻲ ؟ ﻣﺎ ﻃﻴﺒﺘﻲ ؟ هﺬا ﻃﻌﺎم اﻟﻤﻴﺘﻴﻦ ..‬
                     ‫ﻣﺘﺼﻮف ؟؟‬
           ‫ﻮ‬
        ‫ﻣﻦ ﻗﺎل ؟ إﻧﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﻤﺘﺼ ّﻓﻴﻦ ..‬
            ‫ّ‬
     ‫أﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﻳﺎ ﻗﺪﻳﺴﺘﻲ اﻟﺮب اﻟﺬي ﺗﺘﺨﻴﻠﻴﻦ‬  ‫ُ‬
                 ‫رﺟﻞ أﻧﺎ آﺎﻵﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ٌ‬
                     ‫ﺑﻄﻬﺎرﺗﻲ ..‬
                      ‫ﺑﻨﺬاﻟﺘﻲ ..‬
                 ‫رﺟﻞ أﻧﺎ آﺎﻵﺧﺮﻳﻦ‬
     ‫ﻓﻴﻪ ﻣﺰاﻳﺎ اﻷﻧﺒﻴﺎء ، وﻓﻴﻪ آﻔﺮ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ‬
               ‫وداﻋﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻴﻪ ..‬
                    ‫ﺣ‬
                ‫وﻗﺴﻮة اﻟﻤﺘﻮ ّﺸﻴﻦ ..‬
           ‫***‬
             ‫رﺟﻞ أﻧﺎ .. آﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ..‬
               ‫ّ‬
  ‫رﺟﻞ ﻳﺤﺐ - إذا أﺣﺐ - ﺑﻜﻞ ﻋﻨﻒ اﻷرﺑﻌﻴﻦ‬  ‫ّ‬
                     ‫ِ ﻣ‬
                ‫ﻟﻮ آﻨﺖ ﻳﻮ ًﺎ ﺗﻔﻬﻤﻴﻦ‬
                  ‫ﻣﺎ اﻷرﺑﻌﻮن ؟ .‬
        ‫ّ‬
   ‫وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺣﺐ اﻷرﺑﻌﻴﻦ‬
      ‫ِ‬
 ‫ﻳﺎ ﺑﻀﻌﺔ اﻣﺮأة .. ﻟﻮ أﻧﻚ ﺗﻔﻬﻤﻴﻦ ..‬

     ‫ﺇﱃ ﻣﺮﺍﻫﻘﺔ ..‬
‫ّ‬      ‫ﺘ‬      ‫َ‬
‫" رﺟ ﻞ أﻧ ﺖ ؟ " .. ﻗﻠ ِﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺤ ﺪ‬
              ‫ّ‬
‫ﺿ ﺎع ﻣﻨ ﻲ ﻓﻤ ﻲ .. ﻣ ﺎذا أﺟﻴ ﺐ‬

‫ﻻ ﺗﻜ ﻮﻧﻲ ﺣﻤﻘ ﺎء .. ﻣ ﺎ زال ﻟﻠﻨﺴ ﺮ‬
‫ﺟﻨ ﺎح .. ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺬرى ﻣﺴ ﺤﻮب‬

 ‫ﺰ‬    ‫ّ‬    ‫ِ‬  ‫ْ‬
‫ﻟ ﻢ أﺗ ﺐ ﻋﻨ ﻚ ﻳ ﺎ ﻏﺒﻴ ﺔ ، ﻋﺠ ًا‬
‫وﻣﺘ ﻰ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻨﺴ ﻮر ﺗﺘ ﻮب ؟‬

‫ُ‬
‫ﻻ ﺗﻤﺴ ﻲ رﺟ ﻮﻟﺘﻲ .. ﻟ ﻮ أﻧ ﺎ ﺷ ﺌﺖ‬
         ‫ُ‬
‫ﻃﻌﺎﻣ ﺎ .. ﻟﻜﻨ ﺖ ﻣﻨ ﻪ أﺻ ﻴﺐ‬ ‫ً‬

 ‫ﺮ‬   ‫ِ‬          ‫ُ‬
‫آﻨ ﺖ أﺳ ﺘﻄﻴﻊ أن أﺣﻴﻠ ﻚ ﺟﻤ ًا‬
     ‫ّ‬
‫ﻓﺄذﻳ ﺐ اﻟﺮﺧ ﺎم .. ﺛ ﻢ أذوب ..‬
      ‫***‬
‫ﻣﻨﻄ ﻖ اﻷرﺑﻌ ﻴﻦ .. ﻳﻠﺠ ﻢ أﻋﺼ ﺎﺑﻲ‬
        ‫ُﺜ‬     ‫ﻮ‬
‫ﻓﻌﻔ ًا .. إن ﻟ ﻢ ﺗ ِﺮﻧ ﻲ اﻟﻄﻴ ﻮب‬

‫ﻣ ﺎ أﻧ ﺎ ﻓﺎﻋ ﻞ ﺑﺨﻤﺴ ﺔ ﻋﺸ ﺮ‬
‫ﺬﻳﺐ‬  ‫ﻪ ﺗﻌ‬  ‫ّ‬
       ‫ﻬﺪ اﷲ أﻧ‬  ‫ﺷ‬

         ‫ِ‬
‫ﺷ ﻔﺘﺎك اﻟﺼ ﻐﻴﺮﺗﺎن أﻣ ﺎﻣﻲ‬
‫وﺿ ﻤﻴﺮي ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻣﺼ ﻠﻮب‬

‫وﺛ ﺐ اﻷرﻧﺒ ﺎن ﻧﺤ ﻮي .. ﻓﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫آﺠ ﺪار اﻟﺠﻠﻴ ﺪ ﻻ أﺳ ﺘﺠﻴﺐ ؟‬

         ‫ْ‬
‫آﻠﻤ ﺎ ﻓﻜ ﺮت ﻳ ﺪاي ﺑﻘﻄ ﻒ‬
               ‫د‬
‫ر ّﻧ ﻲ اﻟﻄﻬ ﺮ ﻋﻨﻬﻤ ﺎ .. واﻟﺤﻠﻴ ﺐ‬
‫اذهﺒ ﻲ .. ﻓﺎﻟﺼ ﺪاع ﻳﺤﻔ ﺮ رأﺳ ﻲ‬
‫واﻟ ﺮؤى .. واﻟ ﺪﺧﺎن .. واﻟﻤﺸ ﺮوب‬

           ‫ﺒ‬
‫ﻻ ﺗﺼ ّﻲ اﻟﻜﺤ ﻮل ﻓ ﻮق ﺟﺮاﺣ ﻲ‬
‫ﻓﺎﻟﺼ ﺮاع اﻟ ﺬي أﻋ ﺎﻧﻲ رهﻴ ﺐ‬

              ‫ِ‬
‫ﻟ ﻚ ﻋﻤ ﺮ اﺑﻨﺘ ﻲ .. وﻟ ﻴﻦ ﺻ ﺒﺎهﺎ‬
‫وﺗﻘﺎﻃﻴﻌﻬ ﺎ .. ﻓﻜﻴ ﻒ اﻟﻬ ﺮوب ؟‬

‫اﻟﻴ ﺪان اﻟﺸ ﻤﻌﻴﺘﺎن .. ﻳ ﺪاهﺎ‬
     ‫ﻜ‬   ‫ُ‬   ‫ّ‬
‫واﻟﻔ ﻢ اﻟﻄﻔ ﻞ .. ﺳ ّﺮ وزﺑﻴ ﺐ‬

           ‫ِ‬
‫آﻠﻤ ﺎ ﻃﻔ ﺖ ﻓ ﻲ ﻣﻜ ﺎن ﺟﻠﻮﺳ ﻲ‬
‫ﻃ ﺎف ﺑ ﻲ وﺟﻬﻬ ﺎ اﻟﺼ ﻐﻴﺮ اﻟﺤﺒﻴ ﺐ‬

‫أﻳﻦ أﻧﺠﻮ ﻣﻦ ﻋﻘ ﺪﺗﻲ ؟ آﻴ ﻒ أﻧﺠ ﻮ ؟‬
‫ﻣ ﻦ وراﺋ ﻲ .. وﻣ ﻦ أﻣ ﺎﻣﻲ اﻟﻠﻬﻴ ﺐ‬
        ‫***‬
    ‫ِ‬
‫اذهﺒ ﻲ .. اذهﺒ ﻲ .. آﺴ ﺮت ﺳ ﻼﺣﻲ‬
             ‫ﻨ‬
 ‫ﺿﺎع ﻣـــ ّﻲ ﻓﻤــﻲ .. ﻓﻤﺎذا أﺟﻴـﺐ ؟‬

    ‫ﺻﻮﺕ‪ ‬ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﻢ‬
        ‫-١-‬
                ‫ﺗ ﺒ‬
            ‫" ُﺤ ّﻨﻲ " !‬
         ‫ﺗ‬
      ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺠﻮﻓﺎء ذا ُﻬﺎ ..‬
           ‫" ﺗﺤﺒﻨﻲ " !!‬
       ‫اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﺒﻠﻬﺎء ذاﺗﻬﺎ ..‬
           ‫" ﺗﺤﺒﻨﻲ " !!‬
   ‫اﻟﻨﻐﻤﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ دوﺧﺘﻨﻲ‬
         ‫أ ّل ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻨﻲ ..‬ ‫و‬
       ‫أﺿﻌﺖ إﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﻬﺎ‬‫ُ‬
            ‫ﺰ‬
          ‫ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻬ ّﻧﻲ ..‬
                ‫-٢-‬
                      ‫" ﺗﺤﺒﻨﻲ " !‬
               ‫آﺄي .. أي اﻣﺮأة ﺗﺤﺒﻨﻲ‬   ‫ّ‬
 ‫ِ‬
 ‫وﺟﻪ أﻧﺎ .. وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻓﻲ دﻓﺘﺮك اﻟﻤﻠﻮن‬
        ‫ﺟﺮﻳﺪة ﺻﻔﺮاء ﺗﻄﻮﻳﻨﻲ إذا ﻗﺮأﺗﻨﻲ‬
        ‫ِ‬
        ‫ﺳﻮﺳﻨﺔ ﺗﻀﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ أﻟﻮف اﻟﺴﻮﺳﻦ‬
                  ‫وﻟﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﺰف ..‬
                            ‫ﻠ‬
                        ‫ﺗﺸﻴُﻨﻲ ..‬
                           ‫ﻄ‬
                       ‫ﺗﺤ ّﻨﻲ ..‬
                       ‫َ‬
                ‫ﻓﺈذا رأﻳﺖ ﻟﻌﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬
                      ‫ﺣ ّﻤﺘﻨﻲ ..‬ ‫ﻄ‬
                 ‫-٣-‬
                          ‫ﺒ‬
                      ‫" ﺗﺤ ّﻨﻲ " !‬
                   ‫ﺮ‬
             ‫ﻻ .. ﻻ ﺗﻌﺪهﺎ ﻣ ّة أﺧﺮى ..‬
                     ‫ﻓﻘﺪ أﺿﺤﻜﺘﻨﻲ‬
           ‫ﺟ‬
         ‫ﻳﺎ ﻻﻋ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺮك .. ﻳﺎ ﻣﻬﺮ ًﺎ ..‬‫ﺒ‬
      ‫ِ‬
     ‫ﺑﺄﻟﻒ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﻌﺎر .. أﻟﻒ دور ﻣﺘﻘﻦ ..‬     ‫ِ‬
             ‫ﻴ‬
            ‫آﻔﻰ .. آﻔﻰ .. ﻓﺘﻠﻚ ﻣﺴﺮﺣ ّﺔ‬
                 ‫ﻣﺜﻠﺘﻬﺎ أول ﻣﺎ رأﻳﺘﻨﻲ‬
                         ‫ُ‬
                 ‫وﻋﺸﺖ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﺎ ..‬
                ‫ﺘ‬         ‫ً‬
               ‫ﻣﺄﺧﻮذة ﺑﻜﻞ ﻣﺎ أﺳﻤﻌ َﻨﻲ‬
              ‫ّ‬
   ‫ﺑﺎﻟﻀﻮء ، ﺑﺎﻟﺤﻮار ، ﺑﺎﻟﺠﻮ اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻐﻨﻲ‬
                    ‫ﻓﻤﺸﻬﺪ ﻳﻘﻴﻤﻨﻲ ..‬
                   ‫وﻣﺸﻬﺪ ﻳﻘﻌﺪﻧﻲ ..‬
    ‫وأﻧﺖ ، ﻓﻮق اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻤﻀﺎء ﺗﺴﺘﺜﻴﺮﻧﻲ‬      ‫َ‬
     ‫ِ‬
   ‫ﺑﺎﻟﺠﻤﻞ اﻟﺠﻮﻓﺎء .. ﺑﺎﻟﺤﺮف اﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ ..‬
           ‫ِ‬
         ‫ﻣﺎ أرﺧﺺ اﻟﺤﺮف إذا ﻟﻢ ﻳﺆﻣﻦ ..‬
                 ‫-٤-‬
                          ‫ﺒ‬
                      ‫" ﺗﺤ ّﻨﻲ " !‬
       ‫ِ‬
     ‫ﻣﻌﺰوﻓﺔ .. ﻣﻌﺎدة .. رﺧﻴﺼﺔ اﻟﻤﻠﺤﻦ ..‬
          ‫ِ‬
          ‫ﺗﺪﻳﺮهﺎ .. ﺗﺪﻳﺮهﺎ ﻟﻜﻞ وﺟﻪ ﺣﺴﻦ‬
  ‫ﻗﻞ ﻏﻴﺮهﺎ .. أﺗﻠﻔﺖ أﻋﺼﺎﺑﻲ ﺑﻬﺎ .. أﺗﻠﻔﺘﻨﻲ ..‬
                  ‫َ‬
‫ﻗﻞ ﻏﻴﺮهﺎ .. ﻗﻞ ﺗﺸﺘﻬﻲ ﻃﻴﺒﻲ .. ودفء ﻣﺴﻜﻨﻲ‬
   ‫ﻗﻞ إﻧﻨﻲ .. ﺟﻤﻴﻠﺔ .. وﺳﻬﻠﺔ .. وإﻧﻨﻲ ..‬
           ‫َ‬        ‫ُ‬
     ‫أﻋﻄﻴﺖ ﻓﻲ ﺑﻼهﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﺘﻨﻲ ..‬
        ‫وﺁ أﺳﻔﻲ .. ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﺘﻨﻲ ..‬
             ‫-٥-‬
               ‫ﻴ‬
           ‫ﺗﺮﻳﺪﻧﻲ .. ﻣﺤﻈ ّﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬
    ‫ِ‬
    ‫ﺗﺪﻓﻨﻬﺎ .. وراء ﺟﺪران اﻟﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺰﻣﻦ‬
                ‫أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺈﻧﻨﻲ ..‬
      ‫ﺒ‬         ‫ﻣ ﺮ‬
 ‫أﺑﺤﺚ ﻳﺎ ُﺴﺘﺜﻤ ِي .. ﻋﻦ رﺟﻞ ﻳﺤ ّﻨﻲ ..‬
  ‫وأﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺮف أن ﺗﺤﺐ .. أن ﺗﺤﺒﻨﻲ ..‬   ‫َ‬
              ‫ٍ‬
              ‫ﻓﺄﻧﺖ ﻏﺎوي ﺗﺤﻒ‬ ‫َ‬
     ‫ِ‬
   ‫ﻣﻴﺪاﻧﻚ اﻟﻌﻴﻮن .. ﻻ ﻣﺎ وراء اﻷﻋﻴﻦ ..‬
       ‫ٌ ََِ ِّ‬
      ‫وأﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﻻﻋﺐ ﺑﺎﻟﺤﺮز اﻟﻤﻠﻮن ..‬ ‫َ‬
‫***********************‬
‫********* اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ *********‬
‫***********************‬

								
To top