Panduan Pengurusan Mesyuarat by putriepatmamuhaidah

VIEWS: 5 PAGES: 15

									Panduan Pengurusan
  Mesyuarat
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
       Bil. 2/1991
  Tanggungjawab Urusetia
3 peringkat tindakan:


    PRA    SEMASA    SELEPAS
  Tindakan Pra Mesyuarat
 Tentukan agenda, tarikh dan tempat
 mesyuarat
 Buat tempahan bilik mesyuarat
 Tentukan kertas kerja berkaitan
 disediakan
 Hantar surat jemputan

                   …
   PRA      SEMASA      SELEPAS
  Tindakan Pra Mesyuarat
…
 Persediaan kemudahan bilik
 mesyuarat
 Tentukan kehadiran
 Perbincangan pra mesyuarat
 Beritahu ahli-ahli mesyuarat tentang etiket
 mesyuarat

   PRA      SEMASA     SELEPAS
Tindakan semasa mesyuarat
Catatan minit mesyuarat

 Senarai kehadiran
 Perkara penting yang dibincangkan
 Keputusan yang dibuat
 Tindakan susulan yang perlu diambil


  PRA     SEMASA    SELEPAS
Tindakan selepas mesyuarat
 Penyediaan minit
 Format minit mesyuarat
 Susunan nama ahli-ahli  mesyuarat
 Catatan perbincangan
 Pengesanan maklumbalas   pelaksanaan
 keputusan mesyuarat
                 …
  PRA     SEMASA     SELEPAS
 Tindakan selepas mesyuarat
…
 Laporan maklumbalas oleh urusetia
 Tentukan format maklumbalas
 Sediakan laporan maklumbalas
   PRA     SEMASA    SELEPAS
FORMAT MINIT
 MESYUARAT
   FORMAT MINIT MESYUARAT

 I  Perutusan Pengerusi
II  Pengesahan minit mesyuarat

III  Perkara-perkara berbangkit

IV  Perbincangan Kertas Kerja atau
   Perkara yang dibincangkan
V   Hal-hal lain

VI  Penutup
   Perutusan Pengerusi
 Perkara penting bangkitkan oleh
 Pengerusi
 Samada semasa membincangkan perkara
 berbangkit atau Kertas kerja atau di akhir
 mesyuarat
Pengesahan Minit Mesyuarat
 Catatan minit mesyuarat yang lepas
 Disahkan tanpa sebarang pindaan
 atau
 Disahkan tertakluk kepada pindaan
 dengan menyatakan pindaan tersebut
 Perkara-perkara Berbangkit
 Catatan perkara yang dibangkitkan dalam
 mesyuarat yang lepas

   tajuk perkara berbangkit
   muka surat
   perenggan minit mesyuarat
   pihak yang dipertanggungjawabkan
   mengambil tindakan
 Perbincangan Kertas Kerja
Perkara yang perlu dicatatkan

 Tajuk kertas kerja
 Pihak (jabatan/unit) yang sediakan kertas
 kerja
 Tujuan utama
 Isu-isu yang dibangkitkan
 Pandangan ahli mesyuarat ke atas isu
 Keputusan mesyuarat dan tindakan
       Hal-hal Lain

 Merekod perkara lain yang tiada di dalam
 agenda mesyuarat
         Penutup
 Merekodkan

   Bila mesyuarat tamat atau ditangguhkan
   Ucapan terima kasih daripada Pengerusi
   Mesyuarat
   Catatan tarikh mesyuarat akan datang
   (sekiranya telah ditetapkan)

								
To top