Договор за монтаж на дограма by hirudov

VIEWS: 554 PAGES: 1

More Info
									                   ДОГОВОР
                   №....….дата......................

Днес, …………… година, в град София между:

Фирма за монтаж на дограма, със седалище адрес на управление: град Варна, ул………………….., с
адрес за кореспонденция: гр. …………………………………………………., рег. по ф.д.№ХХХХХХ/ХХХг.на СГС, ДДС №
BG999999999, ИН 999999999, представлявано от Име на управителя - Управител, наричано по-долу
за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от една страна и
http://hirudov.com, със седалище и адрес на управление: град ……………………………….., ДДС №
BG999999999, ИН 999999999, рег.по ф.д. №........ г. на Софийски градски съд, представлявано
от Име на управителя – Управител, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от друга страна,
се сключи настоящия договор за следното:

                1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработи, достави и монтира поръчания от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вид дограма по проект и материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

                2. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Страните се договориха за срок на изпълнение на настоящия договор до ……………………..

              3. ЦЕНИ И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Страните се споразумяха за цена по изпълнение на предмета на настоящия договор в размер на
………. лв (словом ……………………….. лв). Посочената сума ще бъде изплатена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва:
Аванс в размер на 50% от общата сума по договора: …….. лв (словом ……………………………….. лв).
Доплащане в деня на монтажа в размер на…….. лв (словом ……………………………….. лв).

               4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Да изработи качествено и в срок договореното по т.1
Да достави и монтира дограмата в договорения срок

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възможност за вземане на размери
Да осигури нормални условия за монтаж на дограмата
Да заплати договорената цена

                5. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Гаранцията върху изработката и монтажа на договореното по т.1 е за срок от 24 месеца, при
правилна експлоатация.

                      5. ДРУГИ
Страните се споразумяха за неуредените в настоящия договор въпроси, да се прилага
законодателството на Република България.
Изпълнител:                                Възложител:
                                     http://hirudov.com

								
To top