dzyuba programa osnovi aparatnogo ta programnogo zabezpechennya pk nova redakciya by XH6xMh6

VIEWS: 39 PAGES: 46

									      ПРОГРАМА
     курсу за вибором

  «Основи апаратного та програмного
забезпечення персонального комп’ютера»

       Автори:
       Бойко Юрій Володимирович,
       завідувач кафедри комп’ютерної інженерії
       радіофізичного  факультету   Київського
       національного університету імені Тараса
       Шевченка, кандидат фізико-математичних
       наук, доцент;
       Войцеховський Микола Олексійович,
       вчитель інформатики гімназії № 167
       Дніпровського району міста Києва,
       Заслужений вчитель України;
       Дзюба Сергій Миколайович,
       заступник директора Технологічного ліцею
       Дніпровського району міста Києва
          Київ
          2011
            Пояснювальна записка
   Вступ.
   Україна прагне до інтеграції у Європейський союз. Тому під час
організації профільного навчання у сучасному навчальному закладі слід
враховувати загальновизнані у світі стандарти та програми підготовки
спеціалістів у сфері інформаційних технологій (ІТ).
   Інформаційні технології – це сукупність методів, виробничих процесів і
програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки,
зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в
інтересах її користувачів. Професіонал в галузі IT повинен добре розумітися
на комп'ютерних і операційних системах, бути обізнаним у мережних
технологіях
   У сучасному шкільному курсі інформатики, нажаль, на вивчення такої
важливої теми, як апаратне та системне програмне забезпечення комп’ютера
відводиться не достатньо часу. За цей час можливо лише ознайомитись з
основними принципами роботи обчислювальних систем та мережних
технологій.
   Навчальний курс за вибором «Основи апаратного та програмного
забезпечення персонального комп’ютера» (далі курс) протягом 2008-2011
року проходив апробацію у Технологічному ліцеї Дніпровського району
м. Києва та Українському фізико-математичному ліцеї Національного
університету імені Тараса Шевченка.
   Курс передбачає поглиблене вивчення апаратного забезпечення
комп’ютера та операційних систем. Учні вивчають функціональні
можливості апаратних та програмних компонентів персонального
комп’ютера та комп’ютерних мереж, а також найкращі методики технічного
обслуговування та усунення проблем безпеки. Завдяки вправам та
лабораторним роботам учні навчаться збирати і налагоджувати комп’ютер,
встановлювати операційні системи та програми, а також усувати апаратні та
програмні неполадки. Крім того, в навчальну програму вміщено розділи про
мережі та навички комунікації.
   Дана програма розроблена на основі курсу Cisco Systems «Основи ІТ:
Апаратне та програмне забезпечення ПК».
   Після вивчення курсу учні, за бажанням, можуть перевірити свої
знання та здати кваліфікаційні заліки та отримати стандартні міжнародні
промислові сертифікати з навичок роботи з апаратним і програмним
забезпеченням. Наприклад сертифікат CompTIA A+ Комп’ютерного
департаменту Асоціації телекомунікаційної промисловості (Computing
Technology Industry Association – CompTIA) та сертифікат Адміністратор
EUCIP ІТ (European Certification of Informatics Professionals) Ради
Європейських професійних спільнот з інформатики (Council of European
Professional Informatics Societies).

                                      2
    Сертифікати курсів та промислові в області IT згідно з Болонською
системою можуть використовуватися в якості бонусів при навчанні в
університетах і коледжах за такими спеціальностями, як комп'ютерні науки
та телекомунікації. Наприклад, CCNA  Cisco Certified Networking Associate
(Сертифікований Cisco мережевий спеціаліст); CCNA Security  Cisco
Certified Networking Associate Security (Сертифікований Cisco мережевий
спеціаліст  Безпека); CCNP  Cisco Certified Networking Professional
(Сертифікований Cisco мережевий професіонал). Після закінчення кожного
курсу є можливість скласти сертифікаційний іспит та отримати промисловий
сертифікат.
   Мета та завдання курсу за вибором «Основи апаратного та
програмного забезпечення персонального комп’ютера»
   Враховуючи все вищесказане, як основні цілі навчання, виділяються
наступні:
    отримання учнями основ професійних навичок у роботі та
налаштуванні сучасних обчислювальних систем та мереж;
    розвиток системного мислення кожного учня, навчання системному
аналізу, формування навичок дослідницької і пізнавальної діяльності;
    формування інформатичної культури учня, рівень якої визначають:
     o система базових знань, що відображають вклад інформатики у
      формування   сучасної  наукової   картини  світу, роль
      інформаційних процесів в суспільстві і технічних системах;
     o знання і уміння цілеспрямованої роботи з комп’ютером, його
      апаратною та програмною складовими;
     o уміння застосовувати, аналізувати, перетворювати інформаційні
      моделі реальних об'єктів і процесів на базі сучасних
      інформаційно-комунікаційних технологій;
     o навички комунікабельності;
    формування теоретичної бази знань учнів з основ апаратного та
програмного забезпечення сучасних комп’ютерів;
    закріплення теоретичної бази знань учня з основ інформатики та
практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних
технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній
діяльності;
    закріплення та розширення уявлення про сучасні мережні технології;
    оволодіння вміннями застосовувати, аналізувати, перетворювати
інформаційні моделі реальних об’єктів і процесів, використовуючи при
цьому ІТ, в том числі при вивченні інших шкільних предметів;
    розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих
здібностей шляхом засвоєння та використання методів інформатики і засобів
ІТ при вивченні навчальних предметів;


                                     3
    розвиток логічного мислення, творчого і пізнавального потенціалу
учня, його комунікативних здібностей на базі сучасного комп'ютерного
інструментарію;
    набуття учнем досвіду використання інформаційних технологій в
індивідуальній і колективній діяльності;
    підготовка учнів до самостійної, поглибленої науково-практичної та
пошуково-дослідницької роботи;
    виховання відповідального відношення до дотримання етичних і
правових норм інформаційної діяльності;
    ознайомлення з методами та функціями забезпечення безпеки,
доступними для автономного або мережного комп'ютера;
    набуття стійких навичок безпеки життєдіяльності при роботі з
обчислювальною технікою;
    отримання учнем компетентностей в ІКТ для отримання
професійного сертифікату міжнародного зразку.
   Мета курсу досягається через практичне оволодіння учнями роботи з
апаратним та програмним забезпеченням сучасних комп’ютерів, мережних
технологій. Передбачається, що учні не тільки працюють з комп’ютером під
час практичних занять, але і відпрацьовують вдома певний обсяг домашніх
завдань. Тому на уроках потрібно передбачити перевірку і пояснення
домашніх завдань.
   Необхідна теоретична база знань ґрунтується на системному підході
до понять апаратного та програмного забезпечення сучасних комп’ютерів,
мережних технологій.
   До практичних навичок відносяться: навички роботи з апаратними
засобами, налагодження їхньої роботи, визначення та вміння знаходити та
локалізувати нестандартні, хибні процеси їхньої роботи. Необхідними є
навички роботи з сервісами глобальної мережі Інтернет. Учні повинні вільно
складати, описувати та реалізовувати різні алгоритми спілкування з
клієнтами сервісних центрів.
   Завданням курсу є розвиток в учнів уміння:
    використовувати правила щодо формулювання проблем і постановки
задач, побудови відповідних інформаційних моделей;
    самостійно одержувати нові знання та вміння працювати з новим
обладнанням, опановувати нові програмні засоби загального та цільового
призначення, виконувати науково-практичну та пошуково-дослідницьку
роботу;
    використовувати інформаційні технології в індивідуальній і
колективній, науково-практичної та пошуково-дослідницької діяльності;
    використовувати правила техніки безпеки при роботі з апаратними
засобами сучасних комп’ютерів та мережних систем;
    використовувати правила комунікативного спілкування з клієнтами
сервісного обслуговування в сфері ІТ;

                                     4
    використовувати нові знання для розвинення навичок роботи з
апаратними та програмними засобами в сфері ІТ.
   Структура навчальної програми
   Навчальна програма складається з таких розділів:
    пояснювальної записки, де визначено мету та завдання навчання
основ апаратного та програмного забезпечення сучасних комп’ютерів та
мережних технологій, розкрито системно-інформаційну концепцію програми
курсу, подано характеристику структури навчальної програми, а також
наведено рекомендації щодо викладання навчального матеріалу за
програмою;
    розподіл навчальних годин на вивчення тем програми;
    критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;
    зміст навчального матеріалу та вимоги щодо рівня навчальних
досягнень учнів;
    словника іншомовних термінів та абревіатур які зустрічаються у
програмі;
    перелік літератури.
   Основні положення курсу
   Курс охоплює наступні теми:
    Персональні комп'ютери;
    Безпека практичних процедур;
    Пошук і усунення несправностей;
    Операційні системи;
    Портативні комп'ютери;
    Принтери та сканери;
    Мережі;
    Безпека;
    Навички спілкування.
   Курс складається з 16 модулів. Матеріали курсу можуть надаватись
учням крім української мови – англійською та російською мовами (за
вибором). Вивчення курсу англійською дає унікальну можливість учням
ознайомитись з сучасною технічною англійською мовою. Майже кожен
модуль закінчується складанням заліку. Залік доцільно проводити у вигляді
тестів в режимі реального часу.
   Курс розраховано на 140 годин, по 4 години за рахунок годин
варіативної частини навчальних планів. Особливостями програми є
отримання учнями базових знань на першому етапі (модулі 1-10) і
узагальнення та отримання нових знань на другому етапі (модулі 11-16). По
закінченні кожного етапу проводяться підсумкові заліки. На проведення та
підготовку до них надається більше часу (до 3 астрономічних годин).
   Курс розраховано на учнів старших класів фізико-математичного,
природничого, інформаційно-технологічного та технологічного профілів, які
                                    5
мають хорошу фізико-математичну підготовку та хочуть отримати
професійні знання з основ апаратного та програмного забезпечення
персонального комп’ютера.

      Розподіл навчальних годин на вивчення тем програми

№         Зміст навчального матеріалу (Модулі)     Години
з/п
1. Вступ.                                4
2. Модуль 1. Складові персонального комп’ютера.             6
3. Модуль 2. Безпека життєдіяльності. Безпечні лабораторні        6
  процедури та використання інструментів
4. Модуль 3. Збірка комп’ютера – покрокові інструкції.        10
5. Модуль 4. Основи профілактичного обслуговування та         4
  усунення несправності.
6. Модуль 5. Загальні відомості про операційні системи.        10
7. Модуль 6. Загальні відомості про портативні ПК та інші       8
  пристрої.
8. Модуль 7. Загальні відомості про принтери та сканери.         8
9. Модуль 7. Загальні відомості про мережі.               8
10. Модуль 9. Основи безпеки роботи в мережі.              8
11. Модуль 10. Комунікаційні навики.                   6
12. Підсумковий залік за перший етап навчання (модулі 1-10).       6
13. Модуль 11. Розвиток навичок з установки компонентів ПК,       8
  методик усунення неполадок і методик діагностування
  комп'ютера.
14. Модуль 12. Процеси встановлення, настроювання та           8
  оптимізації операційної системи.
15. Модуль 13. Розвиток навичок роботи з портативними ПК.        8
16. Модуль 14. Дослідження функціональних можливостей          8
  принтерів і сканерів.
17. Модуль 15. Мережні технології.                    8
18. Модуль 16. Атаки, які загрожують безпеці комп’ютера та        8
  даним.
19. Підсумковий залік за другий етап навчання (модулі 11-16).     6
20. Резерв.                              2
Усього годин                             140

     Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.
   У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається
рівень навчальних досягнень учнів, відповідний бал та відповідний відсоток
правильних відповідей на заліках. Слід вважати, що знання, уміння та
навички учня відповідають певному рівню навчальних досягнень, якщо вони
                                     6
відповідають критерію, вказаному для цього рівня, та критеріям для всіх
попередніх рівнів.
Рівні навчальних      Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з
         Бали
  досягнень                інформатики
                 Учень (учениця):
              розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;
         1    знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з
            комп’ютерною технікою
                Оцінка 39,9% суми правильних відповідей
                 Учень (учениця):
              розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та
 І.Початковий
         2   може фрагментарно відтворити знання про них
                Оцінка відповідає 40-49,9% суми правильних відповідей
             за курс
                 Учень (учениця):
              має фрагментарні знання незначного загального обсягу за
         3
             відсутності сформованих умінь та навичок
                Оцінка відповідає 50-59,9% суми правильних відповідей
                 Учень (учениця):
              має початковий рівень знань, значну (більше половини)
             частину навчального матеріалу може відтворити;
         4    виконує елементарне навчальне завдання із допомогою
             вчителя;
              має елементарні навички роботи на комп'ютері
                Оцінка відповідає 60-64,9% суми правильних відповідей
                 Учень (учениця):
              має рівень знань вищий, ніж початковий;
              може з допомогою вчителя відтворити значну частину
         5   навчального матеріалу;
 ІІ.Середній
              має стійкі навички виконання елементарних дій з
             опрацювання даних на комп'ютері
                Оцінка відповідає 65-69,9% суми правильних відповідей
                 Учень (учениця):
              пояснює основні поняття навчального матеріалу;
              може самостійно відтворити значну частину навчального
             матеріалу;
         6
              вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;
              має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання
             даних на комп'ютері
                Оцінка відповідає 70-74,9% суми правильних відповідей
                                           7
Рівні навчальних     Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з
         Бали
  досягнень                інформатики
                Сумарний процентний бал по закінченні курсу для
             отримання сертифікату повинен бути не менше 75%.
                Учень (учениця):
              вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних
             ситуаціях;
         7
              може пояснити основні процеси, що відбуваються під час
             роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на
             підтвердження деяких тверджень;
              вміє виконувати навчальні завдання передбачені програмою
                Оцінка відповідає 75-79,9% суми правильних відповідей
                Учень (учениця) вміє:
             аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно
            застосовувати його на практиці;
             контролювати власну діяльність;
 ІІІ.Достатній  8
             самостійно виправляти вказані вчителем помилки;
             самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі;
             використовувати довідкові системи програмних засобів
                Оцінка відповідає 80-84,9% суми правильних відповідей
                Учень (учениця):
             вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на
            практиці;
             вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;
             самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;
         9
             може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання
            навчального завдання;
             використовує електронні засоби для пошуку потрібної
            інформації
                Оцінка відповідає 85-89,9% суми правильних відповідей
                Знання, вміння і навички учня відповідають вимогам
            державної програми у повному обсязі.
                Учень (учениця):
             володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні
            етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища;
 IV.Високий       вміє самостійно знаходити додаткові відомості та
         10
            використовує їх для реалізації поставлених перед ним
            навчальних завдань, судження його логічні і достатньо
            обґрунтовані;
             має сформовані навички керування інформаційними
            системами
                Оцінка відповідає 90-92,9% суми правильних відповідей
                                            8
Рівні навчальних     Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з
         Бали
  досягнень                інформатики
                Учень (учениця):
             володіє узагальненими знаннями з предмета;
             вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати
            результати власної практичної роботи;
             вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей
            і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної
         11   пізнавальної діяльності;
             використовує набуті знання і вміння у нестандартних
            ситуаціях;
             вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною
            програмою;
             має стійкі навички керування інформаційними системами.
                Оцінка відповідає 93-96,9% суми правильних відповідей
                Учень (учениця):
             має стійкі системні знання та творчо їх використовує у
            процесі продуктивної діяльності;
             вільно опановує та використовує нові інформаційні
         12
            технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;
             має стійкі навички керування інформаційними системами в
            нестандартних ситуаціях.
                Оцінка відповідає 97-100% суми правильних відповідей

         Навчально-методичне забезпечення курсу.
   Для навчально-методичного забезпечення необхідні такі програмні та
додаткові технічні засоби:
   1. Комп’ютерний клас.
   2. Операційна система Microsoft Windows ХР або Microsoft Windows 7.
   3. Підключення до Інтернету.
   4. Мультимедійний проектор для демонстрації на екран або локальна
мережа для демонстрації дидактичних матеріалів уроків та прикладів на
учнівські комп’ютери (бажано).
   5. Комплекти для лабораторних робіт:
    набори інструментів.
    комп’ютери (для проведення робіт по збірці та настроюванню).
    антистатичні килимки та браслети.
    браузери.
   6. Безкоштовний програмний пакет CISCO Packet Tracer для
проведення віртуальних лабораторних робіт (за бажанням вчителя).
                                           9
       Зміст навчального матеріалу й вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
                  (138 години + 2 годин резервного навчального часу; 4 години на тиждень)
           Зміст навчального матеріалу                      Навчальні досягнення
            1. Вступ.(4 год.)             Учень (учениця)
    Порядок вивчення матеріалу курсу:             пояснює:
  надання учням навчального матеріалу;               навчальні програми і процеси промислової сертифікації у сфері
  порядок проведення практичних та лабораторних робіт;      ІТ;
  перевірка отриманих знань в он-лайн тестуванні;        описує:
  порядок складання заліків по завершенні модулів та  правила проведення практичних та лабораторних робіт;
   підсумкових заліків.                      порядок перевірки отриманих знань;
    Система промислової сертифікації в галузі IT .        порядок складання заліків по завершенні модулів;
    Вступний залік.                       порядок складання підсумкових заліків;
                                  правила роботи над помилками після складання заліків;
                                 дотримується:
                                  правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;
                                 вміє:
                                  працювати з тестовими завданнями.
  2. Модуль 1. Склад персонального комп’ютера. (6 год.)     Учень (учениця)
    Опис комп'ютерної системи.                 описує:
    Ознайомлення    з   назвами,   призначенням   і  компоненти комп’ютерів;
характеристиками:                          комп’ютерні системи;
  корпусів та блоків живлення;                   запити на переривання;
  внутрішніх компонентів:                     адреси портів введення-виведення й канали DMA;
   o материнських плат;                    називає:
   o центрального процесора (ЦП);                види корпусів та блоків живлення;
   o систем охолодження;                     внутрішні компоненти ПК;
   o постійного запам’ятовуючого пристрою (ПЗП);         порти та кабелі;
   o оперативний запам’ятовуючий пристрій (ОЗП);         системні ресурси;
   o кеш-пам’ять;                       дає означення:
  адаптерних плат;                         пристроїв введення та виведення даних;
  запам'ятовуючих пристроїв та інтерфейсів накопичувачів;
                                                                  10
 внутрішніх кабелів;                   характеризує:
 портів і кабелів;                     системи охолодження;
 пристроїв уведення;                   розпізнає:
 пристроїв виводу.                     порти та кабелі;
    Ознайомлення з системними ресурсами та їх      класифікує призначення та характеристики:
призначенням.                        корпусів та блоків живлення;
    Практична робота № 1 «Пошук в Інтернеті та аналіз   внутрішніх компонентів ПК;
інформації про вакансій в сфері ІТ».             портів та кабелів;
    Практична робота № 2 «Пошук в Інтернеті та засобах  пристроїв введення та виведення даних;
мас-медіа інформації про комп’ютерних комплектуючих для   системних ресурсів
збірки комп’ютера клієнта».                 материнських плат, ЦП, ПЗП, ОЗП і кеш-пам’ять, адаптерних
                              плат, запам'ятовуючих пристроїв;
    Залік по 1 модулю.                 дотримується:
                               правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;
                              вміє:
                               працювати з даними в Інтернеті.
    3. Модуль 2. Безпечні лабораторні процедури та   Учень (учениця)
       використовування інструментів (6 год.)    пояснює:
    Пояснення важливості забезпечення безпечних умов  важливість забезпечення безпеки умов праці та виробничих
праці та виробничих процедур, ознайомлення:        процедур;
  із загальними правилами техніки безпеки;         походження ЕСР;
  із правилами протипожежної безпеки;           описує:
  маркуванням та призначенням різних вогнегасників;     загальні правила техніки безпеки;
  з інструкцією користуванням вогнегасником;        правила протипожежної безпеки;
  з мнемонічною підказкою по правилам користуванням  маркування та призначення різних вогнегасників;
   вогнегасником.                     мнемонічну підказку по правилам користуванням вогнегасників;
    Ознайомлення потенційними небезпеками та їх  потенційні небезпеки для користувачів і технічного персоналу;
усуненням:                          потенційні небезпеки, що виникають при наявності ЕСР;
  для користувачів і технічного персоналу;         правила техніки безпеки для запобігання пошкодження
  для запобігання пошкодження обладнання та втрати даних: обладнання та втрати даних;
    o електростатичний розряд (ЕСР),           правила техніки безпеки для захисту навколишнього середовища
                                                              11
   o походження ЕСР:                      від забруднення;
      кліматичні,                       безпечність матеріалів за їх паспортом;
      флуктуації електроживлення: повне відключення     називає:
       електроживлення, часткове зниження напруги, шум,   види та призначення вогнегасників;
       сплеск напруги, стрибок напруги;           засоби захисту від флуктуації електроживлення;
   o засоби захисту від флуктуації електроживлення:       речовини, що можуть привести до забруднення навколишнього
      обмежувач перенапруги;                середовища;
      джерело безперервного живлення (ДБЖ);         характеризує:
      резервна система живлення (SPS);            призначення та можливості ДБЖ та SPS;
  для захисту навколишнього середовища від забруднення:      інструменти і програмне забезпечення для компонентів
   o паспорт безпечності матеріалів;              персонального комп'ютера та їх призначення;
   o належна утилізація акумуляторів;             класифікує призначення та характеристики:
   o належна утилізація моніторів та електронно-променевих    апаратних засобів;
     трубок (ЕПТ);
                                  програмних засобів;
   o належна утилізація фарбувального порошку, картриджів
                                  організаційних інструментів;
     та проявників;
                                  пристроїв введення та виведення даних;
   o належна утилізація хімічних розчинників і балонів з-під
     аерозолів.                        системних ресурсів
    Ознайомлення    з  інструментами   і  програмним   материнських плат, ЦП, ПЗП і ОЗП, адаптерних плат,
забезпеченням для компонентів персонального комп'ютера і їх   запам'ятовуючих пристроїв;
призначенням:                          дотримується:
  апаратні засоби та їх призначення;               правил техніки безпеки під час роботи з комп’ютером;
  програмні засоби та їх призначення;               правил належної утилізації акумуляторів, моніторів, ЕПТ,
   o засоби керування дисками: Fdisk, Format, Scandisk або   фарбувального порошку, картриджів, проявників, хімічних
     Chkdsk, Defrag, Disk Cleanup, Disk Management      розчинників і балонів з-під аерозолів;
     (Управління дисками), System File Checker (SFC);     правил роботи з сайтом cisco.netacad.net;
   o програмні засоби захисту програмного забезпечення     вміє використовувати:
     (ПЗ):  Центр   забезпечення  безпеки  Windows,   паспорт безпечності матеріалів;
     антивірусна програма, засіб видалення шпигунського    відповідні ручні інструменти;
     ПЗ, Брандмауер;                      антистатичний браслет;
  організаційні інструменти та їх призначення.          антистатичний килимок;
    Правила та демонстрація правильного використання      засоби діагностики;
                                                                12
відповідних інструментів:                    засоби для чищення;
  антистатичного браслета;                   засоби керування дисками: Fdisk, Format, Scandisk або Chkdsk,
  антистатичного килимка;                   Defrag, Disk Cleanup, Disk Management (Управління дисками), System
  різних ручних інструментів;                 File Checker (SFC);
  засобів для чищення;                     програмні засоби захисту програмного забезпечення (ПЗ): Центр
  засоби діагностики.                     забезпечення безпеки Windows, Антивірусна програма, Засіб
    Практична робота № 3 «Пошук в Інтернеті та засобах   видалення шпигунського ПЗ, Брандмауер;
мас-медіа інформації про програми, які дозволяють       вміє:
діагностувати жорсткі диски».                  правильно розбирати системний блок персонального комп’ютера.
    Лабораторна робота № 1 «Розбирання системного блоку
комп’ютера».
    Залік по 2 модулю.
 4. Модуль 3. Складання комп'ютера - покрокові інструкції   Учень (учениця)
              (10 год.)             пояснює:
    Правила відкриття корпусу персонального комп’ютера    призначення внутрішніх та зовнішніх пристроїв та компонентів
(ПК).                             комп’ютерів;
    Встановлення блоку живлення.              описує порядок:
    Підключення компонентів до материнської плати та     підключення компонентів до материнської плати;
встановлення материнської плати. Встановлення:           o встановлення ЦП та вузла радіатора/вентилятора;
  ЦП та вузла радіатора/вентилятора;                o встановлення ОЗП;
  ОЗП;                               o встановлення материнської плати;
  материнської плати.                      встановлення та приєднання внутрішніх дисків, оптичного
    Встановлення внутрішніх дисків, дисководів в зовнішні  дисководу, дисководу для гнучких дисків;
відсіки:                             встановлення адаптерних плат;
  оптичного дисководу;                     підключення всіх внутрішніх кабелів;
  дисководу для гнучких дисків.                 встановлення бічних панелей і підключення до комп'ютера
    Характеристики адаптерних плат та роз’їмів для їх    зовнішніх кабелів;
підключення (PCI, PCIe, AGP, USB). Встановлення адаптерних    первісного завантаження комп'ютера;
плат:                             описує:
  мережної інтерфейсної плати;                 налаштування BIOS
  мережної плати бездротового інтерфейсу;           називає:
                                                                  13
  картки відеоадаптера.                     види корпусів та блоків живлення;
    Характеристики роз’їмів живлення (AUX, SATA, Molex,    внутрішні компоненти ПК;
Berg).                              порти та кабелі;
    Інструкції під’єднання кабелів живлення до відповідних   системні ресурси;
роз’їмів.                            дає означення:
    Характеристики кабелів даних (РАТА, SATA, SCSI,      пристроїв введення та виведення даних;
дисководу гнучких дисків).                   розпізнає:
    Інструкції під’єднання кабелів даних.           роз’їми для підключення адаптерних плат (PCI, PCIe, AGP, USB);
    Встановлення бічних панелей і підключення до        роз’їми живлення (AUX, SATA, Molex, Berg);
комп'ютера зовнішніх кабелів.
                                 внутрішні кабелі живлення та кабелі даних;
    Призначення BIOS (Base Input Output System – Базова
                                 зовнішні порти та кабелі;
система введення-виведення) та CMOS (Complementary Metal-
                                 звукові коди BIOS;
Oxide Semiconductor – Комплементарна структура метал-
оксидного напівпровідника).                   класифікує призначення та характеристики:
    Первісне завантаження комп'ютера:             роз’їмів для підключення адаптерних плат, живлення;
  ознайомлення зі звуковими кодами;               внутрішні кабелі живлення та кабелі даних;
  опис налаштування BIOS.                    мережевої інтерфейсної плати;
    Лабораторна робота № 2 «Встановлення блоку         мережної плати бездротового інтерфейсу;
живлення».                            картки відеоадаптера;
    Лабораторна робота № 3 «Встановлення материнської     зовнішніх портів та кабелів;
плати».                              пристроїв введення та виведення даних;
    Лабораторна робота № 4 «Встановлення дисководів».     системних ресурсів
    Лабораторна робота № 5 «Встановлення адаптерних      материнських плат, ЦП, ПЗП і ОЗП, запам'ятовуючих пристроїв;
плат».                             дотримується:
    Лабораторна робота № 6 «Під’єднання в комп’ютері      правил техніки безпеки під час збору ПК та роботи на
внутрішніх кабелів живлення та даних».             комп’ютері;
    Лабораторна робота № 7 «Завершення збирання ПК».     вміє використовувати:
    Лабораторна робота № 8 «Первісне завантаження       відповідні ручні інструменти;
комп'ютера та перевірка налаштування BIOS».            антистатичний браслет;
    Залік по 3 модулю.                     антистатичний килимок;
                                вміє:

                                                                  14
                                збирати персональний комп’ютер;
                                робити первісне завантаження комп'ютера та перевірка
                               налаштування BIOS.
 5. Модуль 4. Основи профілактичного обслуговування та    Учень (учениця)
        усунення несправностей (4 год.)        пояснює:
   Цілі профілактичного обслуговування:           цілі профілактичного обслуговування;
 апаратного забезпечення;                   цілі захисту даних;
 програмного забезпечення;                  описує:
 переваги профілактичного обслуговування;           порядок та правила збору даних у клієнта щодо несправностей
 план профілактичного обслуговування.            комп’ютера;
   Процес пошуку та усунення несправностей:         порядок та правила перевірки на наявність проблем;
 пояснення цілей захисту даних:                порядок та правила збору даних з комп'ютера;
   o резервне копіювання даних;               називає:
 збір даних у клієнта щодо несправностей комп’ютера:      проблеми роботи ПК, що є очевидними;
   o етикет ведення бесіди;                 розпізнає, характеризує та класифікує:
   o неоднозначні питання;                  проблеми роботи комп’ютера;
   o однозначні питання;                   звукові сигнали при завантаженні комп'ютера;
 перевірка на наявність проблем роботи ПК, що є очевидними використовує:
 спроба   використання   швидких   рішень  усунення  дані диспетчера пристроїв
  несправностей;                       дані BIOS та засобів діагностики;
 збір даних з комп'ютера:                  дотримується:
   o засоби перегляду подій;                 правил техніки безпеки під час роботи з комп’ютером;
   o використання диспетчеру пристроїв;            правил пошуку та усунення несправностей;
   o використання звукові сигнали при завантаженні  етикету ведення бесіди;
     комп'ютера;                      правил етикету при роботі з замовником;
   o використання даних BIOS;                вміє:
   o використання засобів діагностики;            збирати дані щодо несправностей ПК у клієнта та з комп'ютера;
 оцінка проблеми під час роботи ПК та її усунення;       оцінювати проблеми роботи ПК;
 укладення угоди із замовником.                усувати проблеми роботи ПК власними силами;
                                укладати угоди із замовником.
 6. Модуль 5. Основні відомості про операційні системи (10  Учень (учениця)
                                                                15
                год.)               пояснює:
    Призначення операційної системи.               призначення операційної системи;
    Характеристики сучасних операційних систем (ОС):       концепції операційних систем: багатокористувацька, багатозадачна
  керування доступом до апаратного забезпечення            багатопроцесорна багатопоточна;
   o засоби динамічного налаштування конфігурації Plug and    режими роботи ЦП: реальний, захищений, віртуально-реальний
     Play (PnP);                       та режим сумісності;
  курування файлами та папками:                 описує:
   o інтерфейс користувача:                   характеристики сучасних операційних систем;
      інтерфейс командного рядку (CLI);            засоби динамічного налаштування конфігурацїі Plug and Play
      графічний інтерфейс (GUI);               (PnP);
   o керування застосуваннями (програмний інтерфейс       можливості керування застосуваннями (програмний інтерфейс
     застосування (АРІ)).                   застосування);
    Пояснення концепцій операційних систем:           настільні операційні системи (Microsoft Windows, Apple Mac OS
  багатокористувацька,   багатозадачна,  багатопроцесорна,  та UNIX/Linux);
   багатопоточна;                         мережні операційні системи (Microsoft Windows, Novell Netware,
  режими роботи ЦП: реальний, захищений, віртуально-       Linux, (Red Hat, Caldera, SuSE, Debian и Slackware), UNIX);
   реальний та режим сумісності.                 порядок підготовлення жорсткого диск до встановлення ОС;
    Опис і порівняння операційних систем з урахуванням їх    порядок установлення операційної системи з налаштуваннями за
призначення, обмежень і сумісності:                замовчуванням;
  настільні (Microsoft Windows, Apple Mac OS та UNIX/Linux);    призначення клонування дисків;
  мережні (Microsoft Windows, Novell Netware, Linux, (Red Hat,   призначення утиліти Sysprep;
   Caldera, SuSE, Debian и Slackware), UNIX);
                                  порядок створення облікових записів;
    Визначення операційної системи на основі потреб
                                  варіанти вибіркової встановлення;
комп'ютера.
                                  роботу з файлами операційної системи;
    Ознайомлення з програмами та оточенням, сумісні з
операційною системою.                        структуру каталогів;
    Визначення   мінімальних   вимог  до  апаратного   способи навігації по графічному інтерфейсу користувача
забезпечення та сумісність з платформою ОС.            (Windows);
    Встановлення операційної системи:              процес оновлення операційних систем;
    Ознайомлення з процедурами встановлення жорсткого      порядок роботи з файлами операційної системи;
диска:                               порядок здійснення процесу пошуку та усунення несправностей;
                                 називає:
                                                                    16
  поділ на розділи і форматування. Термінологія, що       види сучасних ОС;
   використовується в контексті налаштування жорсткого     елементи робочого столу;
   диску:                          дає означення:
   o основний (первинний) розділ;               пристроїв введення та виведення даних;
   o активний розділ;                     аплетів панелі управління;
   o додатковий (розширений) розділ;             файлів та папок;
   o логічний диск;                      термінам, що використовується в контексті налаштування
   o форматування;                     жорсткого диску: основний (первинний) розділ, активний розділ,
   o кластер, доріжка, циліндр;               додатковий (розширений) розділ, логічний диск, форматування,
   o зіставлення дисків.                  кластер, доріжка, циліндр;
    Підготовка жорсткого диска:               характеризує та порівнює:
  таблиця розподілу файлів, 32-бітна (FAT32);          інтерфейси користувача CLI та GUI;
  файлова система нової технології (NTFS).           файлові системи FAT32 та NTFS;
    Встановлення операційної системи з налаштуваннями за   операційні системи з урахуванням їх призначення, обмежень і
замовчуванням. Створення облікових записів.          сумісності;
    Опис варіантів вибіркового встановлення ОС:
                                 програмами та оточення, сумісні з операційною системою;
  призначення утиліти Sysprep;                розпізнає:
  клонування дисків.                      мінімальні вимоги до апаратного забезпечення та сумісність з
    Ознайомлення з файлами, що використовуються в      платформою ОС;
послідовності завантаження, і файлами реєстру:
                                 несправності операційної системи;
  процес завантаження ОС Windows XP;             класифікує призначення та характеристики:
  меню завантаження Windows;                  елементів робочого столу;
  реєстр Windows;                        аплетів панелі управління;
  ядро NT.                           засобів адміністрування;
    Опис роботи з файлами операційної системи:        системних файлів, що використовуються в послідовності
  Msconfig;                          завантаження, і файлів реєстру;
  Regedit;                          класифікує:
  Режими запуску:                        несправності операційної системи;
   o безпечний режим;                    дотримується:
   o безпечний режим із завантаженням мережних драйверів;   правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;
   o безпечний режим с підтримкою командного рядку;     
                                                                17
   o завантаження останньої вдалої конфігурації.       порядку встановлення операційної системи;
    Опис структури каталогів:                вміє:
  розширення та атрибути файлів;                встановлювати та оновлювати операційні системи;
  угода про імена Windows.                   встановлювати, переміщати й видаляти програми;
    Навігація по графічному інтерфейсу користувача      створювати план профілактичного обслуговування;
(Windows):                            планувати   завдання  автоматичного   запуску  задач
  елементи робочого столу;                  обслуговування;
  аплети (застосування) панелі управління;           обробляти дані реєстру;
  засоби адміністрування.;                   здійснювати резервне копіювання вмісту жорсткого диска;
  встановлення, переміщення й видалення програми;        здійснювати пошук та усунення несправностей операційної
  процес оновлення операційних систем.            системи;
    Визначення та застосування стандартних процедур      встановлювати облікові записи та перевіряти оновлення;
профілактичного обслуговування для операційних систем      запускати команди на виконання;
  план профілактичного обслуговування;             встановлювати ПЗ сторонніх виробників;
  планування автоматичного запуску задач обслуговування;    створювати точки відновлення Windows;
  резервне копіювання вмісту жорсткого диска;          архівувати та відновлювати реєстр Windows.
    Пошук та усунення несправностей операційної системи:
  процес пошуку та усунення несправностей;
  визначення найбільш розповсюджених проблем і їх усунення.
    Практична робота № 4 «Пошук в Інтернеті та засобах
мас-медіа інформації про вакансії в області мережних ОС».
    Практична робота № 5 «Пошук в Інтернеті та засобах
мас-медіа інформації про необхідні комплектуючі для ПК
клієнта».
    Практична робота № 6 «Відповіді на питання про
файлові системи FAT32 та NTFS».
    Лабораторна робота № 9 «Встановлення ОС Windows
ХР».
    Лабораторна робота № 10 «Встановлення облікових
записів та перевірка оновлень».
    Лабораторна робота № 11 «Запуск команд».
                                                                 18
    Лабораторна робота № 12 «Встановлення ПЗ сторонніх
виробників».
    Лабораторна робота № 13 «Створення точки
відновлення Windows».
    Лабораторна робота № 14 «Архівація та відновлення
реєстру Windows».
    Залік по 4 та 5 модулям.
 7. Модуль 6. Основні відомості про портативні ПК та інші    Учень (учениця)
              пристрої (8)             описує:
    Історія розробки портативних ПК.              найбільш розповсюджені області застосування портативних ПК;
    Опис портативних ПК та інших портативних пристроїв:     найбільш розповсюджені області застосування КПК та
  портативні ПК;                        смартфонів;
  КПК (кишенькові ПК) та смартфони.                компоненти портативного ПК;
    Найбільш    розповсюджені   області  застосування   процес пошуку та усунення неполадок в портативних ПК й інших
портативних ПК;                         портативних пристроях;
    Найбільш розповсюджені області застосування КПК та    називає:
смартфонів.                            найбільш розповсюджені бренди портативних ПК, КПК та
    Ідентифікація та опис компонентів портативного ПК:    смартфонів;
  компоненти, що знаходяться на зовнішніх сторонах        внутрішні компоненти ПК;
   портативного ПК;                       системні ресурси;
  компоненти, що знаходяться в середині портативного ПК;    дає означення:
  компоненти, що знаходяться на док-станції портативного ПК.   док-станції портативного ПК;
    Порівняння та відмінності настільних та портативних    порівнює та аналізує:
комп’ютерів:                            відмінності декількох настільних та портативних комп’ютерів;
  материнські плати;                       відмінності материнських плат настільних та портативних
  центральні процесори;                     комп’ютерів;
  управління електроживленням:                  відмінності управління електроживленням настільних та
   o автоматичне управління електроживленням (APM –      портативних комп’ютерів;
     Advanced Power Management);                відмінності можливостей розширення настільних та портативних
   o вдосконалений інтерфейс управління конфігуруванням і   комп’ютерів;
     енергоспоживанням (ACPI Advanced Configuration and   характеризує:
                                                                 19
     Power [Management] Interface);              системи охолодження портативних ПК;
  можливості розширення.                     модулі розширення портативних ПК;
    Настроювання портативних ПК:               класифікує призначення та характеристики:
  настроювання параметрів електроживлення:            стандарти ACPI;
   o стандарти ACPI;                      материнських плат, ЦП, ОЗП, запам'ятовуючих пристроїв
  безпечне  встановлення   та  видалення  компонентів  портативних ПК;
   портативних ПК:                       знає:
   o акумуляторів;                       історію розробки портативних ПК;
   o накопичувача на оптичних дисках;              найбільш розповсюджені проблеми в роботі портативних ПК та їх
   o жорсткого диску;                     усунення;
   o додаткової пам’яті (SODIMM);               дотримується:
   o плати розширення ПК;                    правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;
   o пристрої, які можна міняти у «гарячому» режимі.      правил процесу пошуку та усунення неполадок в портативних ПК
    Порівняння різноманітних стандартів мобільного зв’язку:  й інших портативних пристроях;
  телефонні стандарти США, Європи та Азії;            стандартних    процедур  профілактичного  обслуговування
  Інтернет-послуги стільникового зв’язку.            портативних ПК та інших портативних пристроїв;
    Стандартні процедури профілактичного обслуговування     параметрів оптимального робочого середовища для портативних
портативних ПК та інших портативних пристроїв:          ПК;
  правильні процедури очищення:                 вміє:
   o клавіатури;                        працювати з даними в Інтернеті;
   o системи вентиляції;                    настроювати параметри електроживлення портативних ПК;
   o рідкокристалічного дисплею (РКД);
                                  встановлювати та видаляти компоненти портативних ПК;
   o сенсорної панелі;
                                  розпізнавати найбільш розповсюджені проблеми та знаходити
   o оптичного дисководу;
                                 засоби їх усунення;
   o CD або DVD дисків;
                                  правильно очищувати клавіатуру, системи вентиляції, РКД,
  оптимальне робоче середовище:
                                 сенсорної панелі, оптичні дисководи, CD або DVD диски
   o перевезення та транспортування;
                                 портативних ПК.
   o температура та вологість повітря.
    Процес пошуку та усунення неполадок в портативних ПК
й інших портативних пристроях. Найбільш розповсюджені
проблеми та їх усунення.

                                                                  20
    Практична робота № 7 «Пошук в Інтернеті та засобах
мас-медіа пропозицій по портативним ПК, смартфонам та
надолонним комп’ютерам».
    Практична робота № 8 «Питання по модулям
розширення переносних комп’ютерів».
    Практична робота № 9 «Встановлення відповідності
стандартам ACPI».
    Практична робота № 10 «Пошук в Інтернеті інформації
про запчастини для портативних комп’ютерів на веб-сайтах
виробітників»;
    Залік по 6 модулю.
  8. Модуль 7. Основні відомості про принтери та сканери     Учень (учениця)
    Типи існуючих в даний час принтерів.            пояснює:
    Характеристики і можливості принтерів.            призначення принтерів, сканерів та багатофункціональних
    Взаємодії принтера з комп'ютером. Інтерфейси сумісні з   пристроїв;
ПК:                                 принципи подачі живлення і підключення пристроїв через
  провідні: послідовний, паралельний, SCSI, USB, FireWire;   локальний або мережевий порт;
Ethernet;                             описує:
 безпровідні: Bluetooth, Wi-Fi, інфрачервоні порти.        типи існуючих в даний час принтерів, їх характеристики та
    Лазерні принтери. Етапи процесу друку. Перелік переваг   принципи взаємодії з комп’ютером;
та недоліків лазерних принтерів.                  типи сканерів та інтерфейсів;
    Типи принтерів ударної дії. Перелік переваг та недоліків   порядок процесу встановлення і налаштування принтерів та
принтерів ударної дії.                      сканерів;
    Струменеві принтери. Типи дюз струминних принтерів:     види багатофункціональних пристроїв
теплові, п’єзоелектричні. Перелік переваг та недоліків      називає:
струминних принтерів.                        основні бренди сучасних принтерів та сканерів;
    Принтери з твердим барвником. Перелік переваг та       параметри і настройки конфігурації принтерів та сканерів що
недоліків принтерів з твердим барвником.             використовуються за мовчазною згодою;
    Принтери інших типів:                   дає означення:
  з термопереносом фарби, перелік переваг та недоліків       багатофункціональних пристроїв;
   принтерів з термопереносом фарби;
                                  найбільш розповсюджених проблем підключення та роботи і їх
  з термічною сублімацією фарби, перелік переваг та недоліків
                                                                 21
   принтерів з з термічною сублімацією фарби.          усунення;
    Процес встановлення і налаштування принтерів:       характеризує та порівнює:
  налаштування принтера;                      якість, швидкість та вартість роботи різних типів принтерів;
  принцип подачі живлення і підключення принтера через       типи існуючих в даний час сканерів;
   локальний або мережний порт;                 розпізнає:
  етапи встановлення і оновлення драйвера принтера, вбудоване   несправності в принтерах і сканерах;
   ПЗ та ОЗУ;                           найбільш розповсюджені проблеми використання принтерів та
  параметри і настройки конфігурації принтера що         сканерів;
   використовуються за замовчуванням;              класифікує:
  оптимізація продуктивності принтера;               апаратні та програмні несправності в принтерах і сканерах;
  друк пробної сторінки;                     дотримується:
  спільне використання принтера.                  правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;
    Типи існуючих в даний час сканерів, роздільна здатність   порядку    заміни  витратних  матеріалів   принтерів та
та інтерфейси:                          багатофункціональних пристроїв;
  багатофункціональні пристрої, переваги та недоліки;       правил профілактики принтерів та сканерів;
  планшетні, ручні та барабанні сканери.              порядку процесу встановлення і налаштування принтерів,
    Процес встановлення і налаштування сканерів:       сканерів та багатофункціональних пристроїв;
  подача живлення і підключення;                 вміє:
  встановлення та оновлення драйвера пристрою;           встановлювати та оновлювати драйвери пристроїв;
  параметри конфігурації та настройки, що використовуються     створювати план профілактичного обслуговування принтерів,
   за замовчуванням;                      сканерів та багатофункціональних пристроїв;
    Застосування   спільних  методів  профілактичного   замінювати     витратний   матеріал   принтерів  та
обслуговування принтерів та сканерів:               багатофункціональних пристроїв;
  технічне обслуговування принтера;                встановити та налаштовувати багатофункціональні пристрої;
  технічне обслуговування сканера.                 здійснювати пошук та усунення несправностей принтерів,
    Усунення несправностей в принтерах і сканерах:      сканерів та багатофункціональних пристроїв.
  процес пошуку та усунення несправностей;
  найбільш розповсюджені проблеми і їх усунення.
    Лабораторна робота № 15 «Встановлення і
налаштування багатофункціонального пристрою».
    Залік по 7 модулю.
                                                                   22
      9. Модуль 8. Загальні відомості про мережі     Учень (учениця)
    Принципів створення мереж:              пояснює:
  визначення комп'ютерних мереж;               принципи створення мереж;
  переваги організації мереж;                 переваги мережних технологій;
    Типи мереж:                       поняття смуги пропускання і передачі даних;
  LAN;                           описує:
  WAN;                            різні типи мереж (LAN, WAN, WLAN, тощо);
  WLAN;                            найбільш розповсюджені області мережних технологій;
  однорангові мережі;                     принципи IP-адресації;
  мережі з архітектурою «клієнт / сервер».          програми та протоколи Інтернету;
    Базові концепції та технології створення мереж:     фізичні компоненти мережі (назви, призначення і характеристики
  смуга пропускання і передачі даних;            мережних пристроїв та найбільш поширених мережних кабелів);
  режими передачі даних у мережі:               види топології та архітектури локальних мереж;
    o симплексний, напівдуплексний, повнодуплексний;     стандарти Ethernet;
  опис IP-адресації:                     моделі даних OSI та TCP/IP;
    o класи IP-адресації;                  стандартні процедури профілактичного обслуговування, що
    o маска підмережі;                   використовуються для мереж;
    o ручне налаштування;                 називає:
    o МАС-адреса (Media Access Control);           організації стандартизації;
  визначення протоколу DHCP;                дає означення:
  програми і протоколи Інтернету;               протоколу DHCP;
  протокол ICMP, команда Ping;                моделей даних OSI та TCP/IP;
    Фізичні компоненти мережі:              порівнює та аналізує:
  назви, призначення і характеристики мережних пристроїв:   відмінності моделі даних OSI та TCP/IP;
    o концентратори;                    розпізнає:
    o мости та комутатори;                  найбільш поширені мережні кабелі;
    o маршрутизатори;                   класифікує призначення та характеристики:
    o багатоцільові пристрої;                мережних адаптерів і модемів;
  назви, призначення і характеристики найбільш поширених   різні типи мереж;
   мережних кабелів:                     базових концепцій і технологій створення мереж;
    o вита пара:                       ВЧ-зв'язку по ЛЕП;
                                                                 23
      неекранована вита пара (НВП), категорії НВП;      широкосмугового зв'язку;
      екранована вита пара (ЕВП);               передачі голосу по IP-мережах (VoIP);
   o коаксіальний кабель, типи коаксіальних кабелів:      технології телефонного зв'язку;
      Thicknet або 10BASE5, Thinnet 10BASE2, RG-59, RG-    мережних кабелів;
       6;                         дотримується:
   o волоконно-оптичний кабель:                 правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;
      багатомодовий та одномодовий;              стандартних процедур профілактичного обслуговування, що
    Топології та архітектури локальних мереж.         використовуються для мереж;
    Організації по стандартизації.
                                  порядку пошуку та усунення несправностей в мережах;
    Стандарти Ethernet:
                                 знає:
  стандарти кабельних Ethernet;                  найбільш розповсюджені проблеми роботи мереж;
  стандарти бездротових Ethernet.                 стандартні процедури профілактичного мереж;
    Моделі даних OSI та TCP/IP:
                                  класи IP-адреси;
  модель TCP/IP:
                                 вміє:
   o протоколи рівня застосувань;
                                  працювати з даними в Інтернеті;
   o транспортні протоколи;
   o Інтернет-протоколи;                    встановлювати мережні адаптери та модеми;
   o протоколи мережного рівня;                 встановлювати або оновлювати драйвери мережного адаптера;
  модель OSI;                           підключати комп'ютер до існуючої мережі;
  порівняння OSI та TCP/IP                    розпізнавати найбільш розповсюджені проблеми мереж та
    Встановлення мережного адаптера та модему:        знаходити засоби їх усунення;
  встановлення або оновлення драйвера мережного адаптера;     розпізнавати та визначати найбільш розповсюджені несправності
                                 мережі та знаходити засоби їх усунення;
  підключення комп'ютера до існуючої мережі;
                                  визначати клас IP-адреси;
  встановлення модему
    Назви, призначення і характеристии інших технологій, що   знаходити драйвери мережної карти в Інтернеті;
використовуються для встановлення з'єднання:            відповіді на питання про смуги пропускання;
  технології телефонного зв'язку:                 робити діагностику мережних проблем;
   o аналогові;                         заповнювати навчальний бланк інженера технічної підтримки;
   o цифрова мережа з інтегрованими сервісами (ISDN –      налагоджувати мережний адаптер Ethernet для використання
     Integrated Services Digital Network);          протоколу DHCP.
   o цифрова абонентська лінія (DSL – Digital Subscriber

                                                                  24
     Line);
   o асиметрична цифрова абонентська лінія (ADSL –
     Asymmetrical Digital Subscriber Line);
  високочастотний   зв'язок  (ВЧ-зв'язок)   по  лініям
   електропередач (ЛЕП);
  широкосмуговий зв'язок:
   o кабельний, DSL, ISDN та супутниковий;
  передача голосу по IP-мережах (VoIP)
    Стандартні процедури профілактичного обслуговування,
що використовуються для мереж.
    Усунення несправностей в мережах:
  процес пошуку та усунення несправностей;
  найбільш поширені мережні проблеми та їх усунення.
    Практична робота № 11 «Визначення класу IP-адреси».
    Практична робота № 12 «Пошук драйверів мережної
карти в Інтернеті».
    Практична робота № 13 «Відповіді на питання про
смуги пропускання».
    Практична робота № 14 «Діагностика мережних
проблем. Заповнення учбового бланку інженера технічної
підтримки».
    Лабораторна робота № 16 «Налагодження мережного
адаптеру Ethernet для використання протоколу DHCP».
    Залік по 8 модулю.
   10. Модуль 9. Основи комп’ютерної безпеки (8 год.)      Учень (учениця)
    Пояснення причин важливості       питань безпеки.  пояснює:
Комп’ютерна злочинність.                       причини важливості питань безпеки;
    Загрози безпеки:                       необхідні елементи базової політики локального захисту;
  фізична загроза;                         поняття web-безпеки;
  загроза даних;                          завдання, які потрібно виконувати для захисту фізичного
  внутрішня та зовнішня загрози: структуровані та         обладнання;

                                                                25
   неструктуровані;                      описує:
 визначення вірусів, хробаків і троянів;             види загроз безпеці;
 пояснення web-безпеки;                     проходження атак «Відмова в обслуговуванні» та «соціальна
 визначення рекламного, шпигунського і небажаного ПЗ;     інженерія»;
 атака «Відмова в обслуговуванні (DoS-атаки – denial-of-     види спаму і спливаючих вікон;
   service attack)»:                       способи захисту даних;
   o Ping of death (Пінг смерті);                причини та способи руйнування та утилізації апаратного
   o поштова атака;                      забезпечення;
  спам і спливаючі вікна, шахрайський вміст, основні признаки   технології забезпечення безпеки бездротових пристроїв;
   повідомлень, що містять спам;                 порядок оновлення файлів сигнатури для антивірусних і
  опис атаки «соціальна інженерія», міри запобігання від    антишпигунських програм;
   соціальної інженерії;                    називає:
  опис атак TCP/IP, найбільш розповсюджені атаки TCP/IP;     процедури забезпечення безпеки;
  опис руйнування та утилізації апаратного забезпечення для    основні признаки повідомлень, що містять спам;
   забезпечення неможливості відновлення уразливих даних;   дає означення:
    Процедури забезпечення комп’ютерної безпеки, піраміда   рекламного, шпигунського, шахрайського і небажаного ПЗ;
безпеки:                             характеризує:
  необхідні елементи базової політики локального захисту;     дії та розповсюдження вірусів, хробаків і троянів;
  завдання, які потрібно виконувати для захисту фізичного     види атак «Відмова в обслуговуванні»: пінг смерті та поштова
   обладнання;                         атака;
  захист даних:                         розпізнає:
   o захист паролем;                      наслідки атак найбільш поширених загроз безпеці;
   o шифрування даних;                    класифікує призначення та характеристики:
   o захист портів;                       найбільш поширених вірусів, хробаків і троянів;
   o резервне копіювання даних;                 найбільш поширені атаки рекламного, шпигунського і
   o захист файлової системи;                 небажаного ПЗ;
  технології забезпечення безпеки бездротових пристроїв:     антивірусних програм, програм-сканерів, програм-лікарів та
   o методики захисту бездротових мереж;           програм-вакцин;
   o рівні безпеки бездротових мереж.              завдань, які потрібно виконувати для захисту фізичного
    Стандартні процедури профілактичного обслуговування,   обладнання;
спрямованими на забезпечення безпеки:              дотримується:
                                                                 26
  оновлення  файлів  сигнатури   для  антивірусних  і  правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;
  антишпигунських програм;                   стандартних процедур профілактичного обслуговування щодо
  процес встановлення пакетів оновлень і виправлень «пробоїв» забезпечення безпеки;
  системи безпеки операційних систем              способів захисту даних;
    Усунення несправностей в системі забезпечення безпеки:   порядку оновлення файлів сигнатури для антивірусних і
  процес пошуку та усунення несправностей;           антишпигунських програм;
  найбільш розповсюджені проблеми і їх усунення.         правил встановлення пакетів оновлень і виправлень пробоїв
    Практична робота № 15 «Пошук в Інтернеті та засобах   системи безпеки операційних систем;
мас-медіа інформації про злочинність у комп’ютерній сфері».   вміє:
    Практична робота № 16 «Пошук в Інтернеті та засобах    працювати з даними в Інтернеті;
мас-медіа інформації про антивірусне ПЗ».             встановлювати та оновлювати антивірусні програми, програми-
    Практична робота № 17 «Оновлення операційної       сканери та програми-лікарі;
системи».                             оновлювати операційні системи;
    Лабораторнана робота № 17 «Отримання інформації від    отримувати інформацію від клієнта, як інженер віддаленої
клієнта  інженером  віддаленої  підтримки.  Заповнення підтримки;
навчального бланку інженера технічної підтримки».         заповнювати навчальний бланк інженера технічної підтримки;
                                 настроювати роботу брандмауерів;
                                 знаходити в Інтернеті та засобах мас-медіа інформацію про
                                злочинність у комп’ютерній сфері;
                                 знаходити в Інтернеті та засобах мас-медіа інформацію про
                                антивірусне ПЗ
                                 розпізнавати найбільш розповсюджені проблеми та знаходити
                                засоби їх усунення.
    11. Модуль 10. Комунікаційні навики. (8 годин)      Учень (учениця)
    Взаємозв'язок між навичками спілкування та усуненням пояснює:
неполадок. Ресурси технічних спеціалістів.            взаємозв'язок між навичками спілкування та усуненням
    Навички спілкування та професійної поведінки:      неполадок;
  визначення комп’ютерної проблеми клієнта, три правила  професійну поведінку при спілкуванні з клієнтом;
   бесіди з клієнтом: знання, відношення, розуміння;      етичні та юридичні аспекти роботи з комп'ютерними
  професійна поведінка при спілкуванні з клієнтом;       технологіями;
  перелік дій, які не можна робити при спілкуванні з клієнтом; описує:
                                                                27
  акцентування уваги клієнта на проблемі в процесі розмови;    ресурси технічних спеціалістів;
   o п’ять типів проблемних клієнтів та способи спілкування   навички спілкування та професійної поведінки;
     з ними:                          як визначити комп’ютерні проблеми клієнта;
      балакучий клієнт;                    роботу центру обробки викликів;
      грубий клієнт;                     сфери відповідальностей технічного фахівця першого рівня;
      злий клієнт;                      сфери відповідальностей технічного фахівця другого рівня;
      знаючий клієнт;                    називає:
      недосвідчений клієнт;                  три правила бесіди з клієнтом;
  правила мережного етикету;                   дії, які не можна робити при спілкуванні з клієнтом;
  загальні правила інтерактивного способу спілкування з     дає означення:
   клієнтами та співробітниками;                 типам проблемних клієнтів та способам спілкування з ними;
  реалізація технологій керування часом та стресом:       розпізнає:
   o ергономічність робочого місця;               тип проблемного клієнта;
   o керування часом;                     класифікує призначення та характеристики:
   o керування стресом, способи релаксації;
                                  ергономічності робочого місця;
  дотримання угоди про рівень обслуговування (SLA – Service
                                  ступень пріоритетності викликів;
   Level Agreement);
                                 дотримується:
  дотримання ділової політики:                  правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;
   o правила обробки викликів клієнтів;
                                  правил спілкування та професійної поведінки;
   o правила поведінки співробітників центру обробки
                                  угод про рівень обслуговування;
     викликів.
    Пояснення етичних та юридичних аспектів роботи з      технологій часом та стресом;
комп'ютер-ними технологіями:                    правил мережного етикету;
  етичні правила;                         загальних правил інтерактивного способу спілкування     з
  правові норми.                        клієнтами та співробітниками;
    Опис роботи центру обробки викликів. Сфери         правил обробки викликів клієнтів;
відповідальності технічного фахівця:                правил поведінки співробітників центру обробки викликів;
  опис обстановки в центрі обробки викликів;          має навички:
  довідкове програмне забезпечення;                спілкування та професійної поведінки;
  встановлення ступеню пріоритетності викликів;         вміє:
  опис відповідальностей технічного фахівця першого рівня;    працювати з даними в Інтернеті;

                                                                  28
  опис відповідальностей технічного фахівця другого рівня.     знайти в Інтернеті відомостей про технічні веб-ресурси;
    Практична робота № 18 «Пошук в Інтернеті відомостей     акцентувати увагу клієнта на проблемі в процесі розмови;
про технічні веб-ресурси».                     використовувати довідкове програмне забезпечення;
    Залік по 9 та 10 модулям.                  встановлювати ступені пріоритетності викликів.
  12. Підсумковий залік першої частини навчання (1-10      Учень (учениця)
             модулі) (4 годин)            дотримується:
    Підготовка до заліку (1 година)               правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;
    Залік (3 години)                      
                                 вміє:
                                  працювати з даними в Інтернеті;
                                  працювати з тестовими завданнями, правильно відповідати на
                                 поставлені запитання.
 13. Модуль 11. Розвиток навичок з установки компонентів     Учень (учениця)
 ПК, методик усунення неполадок і методик діагностування     пояснює:
           комп'ютера. (8 годин)             найбільш розповсюджені проблеми оновлення та налаштування
    Завдання, які технічний спеціаліст повинен виконувати на  компонентів персонального комп'ютера і периферійних пристроїв і
місці експлуатації комп'ютерів, віддаленим чином і на своєму   способи їх усунення;
робочому місці.                          описує:
    Техніка безпеки при виконанні практичних робіт та      завдання які технічний спеціаліст повинен виконувати на місці
використанні інструментів:                    експлуатації комп'ютерів;
  правила техніки безпеки;                     правила безпеки при практичних роботах та використанні
  огляд безпечних місць роботи та процедур;           інструментів;
  огляд назв, призначень, характеристик та безпечного й      назви, призначення та характеристики інструментів;
   належного використання інструментів;              екологічні проблеми при практичних роботах з апаратними
  організоване зберігання інструментів;             засобами ПК;
  потенційні загрози безпеки життєдіяльності та реалізація     ситуації, що вимагають заміни компонентів комп'ютера;
   належних процедур захисту компонентів комп'ютера;      називає:
  опис екологічних проблем при утилізації компонентів       найбільш розповсюджені проблеми і способи їх усунення;
   комп’ютерів;                          процедури забезпечення безпеки життєдіяльності;
    Опис ситуацій, що вимагають заміни компонентів        ознаки зношеності жорстких дисків;
комп'ютера. Правила вибору компонентів для заміни:        розпізнає:
                                                                  29
 корпус та блок живлення;                    ситуації, що вимагають заміни компонентів комп'ютера;
 материнська плата;                      класифікує призначення та характеристики:
 центральний процесор (ЦП) та вузол радіатора/вентилятора;   корпусу та блоку живлення,материнської плати, ОЗУ,адаптерних
 ОЗУ;                             плат;
 адаптерні плати;                        центрального процесора (ЦП) та вузларадіатора/вентилятора
 запам'ятовуючі пристрої та жорсткі диски:           запам'ятовуючих пристроїв і жорсткихдисків, пристроїв введення
   o ознаки зношеності жорстких дисків;           і виведення;
   o роз’їми жорстких дисків;                 процесу пошуку та усунення несправностей;
   o шлейф SCSI;                        стандартні   процедури   профілактичного  обслуговування
   o типи SCSI;                       компонентів персонального комп'ютера;
  пристрої введення і виведення:                 роз’їми жорстких дисків, шлейфів та типів SCSI;
   o загальноприйняті символи означення портів введення та  дотримується:
     виведення;                        правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;
   o апаратні інтерфейси різних типів.             стандартних процедур профілактичного обслуговування щодо
    Оновлення та налаштування компонентів персонального   забезпечення безпеки;
комп'ютера і периферійних пристроїв:               правил оновлення та налаштування компонентів персонального
  материнської плати;                     комп'ютера і периферійних пристроїв;
  ЦП та вузла радіатора/вентилятора;               правил вибору компонентів для заміни;
  ОЗУ;                              правил очищення внутрішніх компонентів, корпусу;
  оновлення та зміни в системі BIOS;               порядку огляду компонентів комп'ютера;
  конфігурація запам'ятовуючих пристроїв і жорстких дисків;   правил усунення несправностей компонентів комп'ютера і
  конфігурація пристроїв введення і виведення         периферійних пристроїв;
    Опис   і  застосування   стандартних  процедур  вміє:
профілактичного обслуговування компонентів персонального     працювати з даними в Інтернеті;
комп'ютера:                            встановлювати та оновлювати антивірусні програми, програми-
  очищення внутрішніх компонентів;               сканери та програми-лікарі;
  очищення корпусу;                       настроювати роботу брандмауерів;
  огляд компонентів комп'ютера.                 розпізнавати та визначати найбільш розповсюджені проблеми та
    Усунення несправностей компонентів комп'ютера і     знаходити засоби їх усунення;
периферійних пристроїв:                      застосовувати    стандартні   процедури  профілактичного
  огляд процесу пошуку та усунення несправностей;       обслуговування компонентів персонального комп'ютера;
                                                                  30
  найбільш розповсюджених проблем і їх усунення.         заповнювати навчальний бланк інженера віддаленої технічної
    Застосування навичок з усунення неполадок.        підтримки;
    Практична робота № 19 «Пошук в Інтернеті та аналіз     встановлювати та замінювати:
інформації про вакансій в сфері обслуговування та ремонту       o мережні плати;
обчислювальної техніки».                       o додаткову пам’ять;
    Практична робота № 20 «Пошук в Інтернеті та засобах     шукати файли оновлення BIOS;
мас-медіа інформації про комп’ютерні комплектуючі для заміни    встановлювати, настроювати та розмічати другий жорсткий диск;
на комп’ютері клієнта».                      визначати проблеми із завантаженням комп’ютера;
    Лабораторна робота № 18 «Встановлення мережної       визначати проблеми із завантаженням системи в якості інженера
плати».                             віддаленої підтримки;
    Лабораторна робота № 19 «Встановлення додаткової      застосовувати навички з усунення несправностей.
пам’яті».
    Лабораторна робота № 20 «Пошук файлів оновлення
BIOS»;
    Лабораторна робота № 21 «Встановлення, настройка та
розмітка другого жорсткого диску».
    Лабораторна робота № 22 «Визначення проблем із
завантаженням комп’ютера».
    Лабораторна робота № 23 «Визначення проблем із
завантаженням системи інженером віддаленої підтримки.
Заповнення навчального бланку інженера віддаленої технічної
підтримки».
    Залік по 11 модулю.
 14. Модуль 12. Процеси встановлення настроювання та      Учень (учениця)
     оптимізації операційної системи. (8 годин)       пояснює:
    Вибір операційної системи на основі потреб клієнта:     правила вибору операційної системи на основі потреб клієнта;
  опис операційних систем, вимоги ОС до апаратного        необхідні елементи базової конфігурації ОС;
  забезпечення;                        описує:
  опис мережних операційних систем, мережні протоколи.      операційні системи та мережні операційні системи;
    Встановлення, налагодження та оптимізація операційної    вимоги ОС до апаратного забезпечення;
системи:                              порядок установлення, налагодження та оптимізації операційної
  порівняння і протиставлення встановлення за замовчуванням і
                                                                  31
   вибіркового встановлення;                   системи;
  вибіркове встановлення операційної системи (автоматизоване,    порядок вибіркового встановлення операційної системи;
   віддалене встановлення та на основі образів);          порядок встановлення, використання та настройки програм
  створення, перегляд і керування дисками, каталогами та     електронної пошти;
   файлами;                            порядок встановлення роздільної здатності екрана;
  процедури та утиліти, що використовуються для оптимізації     алгоритм оновлення відео-драйвера;
   продуктивності роботи операційних систем;            алгоритм встановлення другої операційної системи;
  процедури та утиліти, що використовуються для оптимізації     процес оновлення операційних систем;
   продуктивності браузерів, параметри Internet Explorer (ІЕ);   процедури профілактичного обслуговування операційних систем
  встановлення,   використання  та  настройки   програм  називає:
   електронної пошти, протоколи електронної пошти;         види операційних систем;
  встановлення роздільної здатності екрана та оновлення      характеризує:
   відеодрайвера;                         процедури і утиліти, що використовуються для оптимізації
  алгоритм встановлення другої операційної системи, файл     продуктивності операційних систем;
   boot.ini, налаштування двохваріантного завантаження ОС;     процедури і утиліти, що використовуються для оптимізації
  оновлення операційних систем;                  продуктивності оглядачів;
    Процедури профілактичного обслуговування ОС:        порівнює:
  планування автоматичних завдань і оновлень;            процеси установлення за замовчуванням і вибіркової
  встановлення точок відновлення.                 встановлення ОС;
    Усунення несправностей в операційних системах:       дотримується:
  процес пошуку та усунення несправностей;             правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;
  визначення найбільш розповсюджених проблем і їх усунення;    
  застосування навичок з усунення неполадок.            стандартних процедур профілактичного обслуговування щодо
    Лабораторна робота № 24 «Розширене встановлення      забезпечення безпеки;
ОС».                                 стандартних   процедур  профілактичного  обслуговування
    Лабораторна робота № 25 «Створення розділу         операційних систем;
жорсткого диска».                          порядку планування автоматичних завдань і оновлень;
    Лабораторна робота № 26 «Настроювання параметрів       правил встановлення пакетів оновлень і виправлень «пробоїв»
віртуальної пам’яті».                       системи безпеки операційних систем;
    Лабораторна   робота   №   27   «Встановлення  вміє:
альтернативного браузера».                      працювати з даними в Інтернеті;
                                                                   32
    Лабораторна робота № 28 «Усунення несправностей в     використовувати розширене встановлення ОС;
операційних системах».                      встановлювати та настроювати роботу брандмауерів;
    Лабораторна робота № 29 «Визначення проблем та      створювати нові розділи жорсткого диска;
усунення несправностей в операційних системах інженером     настроювати параметри віртуальної пам’яті;
віддаленої підтримки. Заповнення навчального бланку інженера   визначати проблеми та усувати несправностей в операційних
віддаленої технічної підтримки».                системах в якості інженера віддаленої підтримки, заповнювати
                                навчальний бланк інженера віддаленої технічної підтримки;
                                 розпізнавати   найбільш   розповсюджені   несправності   в
                                операційних системах та знаходити засоби їх усунення;
                                 застосовувати навички з усунення неполадок.
 15.  Модуль 13. Розвиток навичок роботи з портативними    Учень (учениця)
             ПК (8 годин)             пояснює:
    Організація бездротового зв'язку для ноутбуків і     вибір компонентів портативного ПК;
портативних пристроїв. Опис технології:            описує:
  Bluetooth;                          способи бездротового зв'язку для ноутбуків і портативних
  інфрачервоний зв'язок;                   пристроїв  (технології  Bluetooth,  інфрачервоного   зв'язку,
  стільникові глобальні мережі;                стільникових глобальних мереж, Wi-Fi та супутникового зв'язку);
  Wi-Fi;                            процедуру профілактичного обслуговування портативних ПК;
  супутниковий зв'язок.                     процес усунення неполадок в портативному ПК;
    Усунення несправностей портативних ПК та інших     називає:
портативних пристроїв.                      найбільш розповсюджені несправності портативних ПК та інших
    Вибір компонентів портативного ПК для заміни:      портативних пристроїв проблеми і способи їх усунення;
  акумуляторів;                         процедури забезпечення безпеки;
  док-станції або повторювача порту;             розпізнає:
  запам'ятовуючих пристроїв;                  ситуації, що вимагають заміни компонентів комп'ютера;
  додаткового ОЗУ.                      класифікує призначення та характеристики:
    Процедури профілактичного обслуговування портативних   акумуляторів;
ПК:                               док-станції та повторювача порту;
  планування та виконання робіт з технічного обслуговування   запам'ятовуючих пристроїв і жорстких дисків;
   портативних ПК:                      дотримується:
   o очищення;                        правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;
                                                                   33
   o обслуговування жорсткого диску (утілити очищення та    стандартних процедур профілактичного обслуговування щодо
     дефрагментацї);                     забезпечення безпеки;
  методи керування версіями даних між настільними і        правил оновлення та налаштування компонентів портативних ПК;
   портативними комп'ютерами.                  правил очищення внутрішніх компонентів, корпусу;
    Усунення неполадок в портативному ПК:            порядку огляду компонентів портативних ПК;
  огляд процесу пошуку та усунення несправностей;        має навички:
  визначення найбільш розповсюджених проблем і їх усунення    спілкування з клієнтом;
  застосування навичок з усунення неполадок.          вміє:
    Практична робота № 21 «Дослідження роботи центрів      працювати з даними в Інтернеті;
обслуговування портативних ПК».                  розпізнавати та визначати найбільш розповсюджені проблеми та
    Практична робота № 22 «Батареї для портативних ПК».    знаходити засоби їх усунення;
    Практична робота № 23 «Пошук в Інтернеті та засобах     застосовувати    стандартні  процедури  профілактичного
мас-медіа інформації про стикувальні вузли портативних ПК».   обслуговування компонентів портативного ПК;
    Практична робота № 24 «Пошук в Інтернеті та засобах     працювати з наряд-замовленнями;
мас-медіа інформації про DVD для портативних ПК».         застосовувати навички з усунення несправностей.
    Практична робота № 25 «Пошук в Інтернеті та засобах
мас-медіа інформації про додаткове ОЗУ для портативних ПК».
    Практична робота № 26 «Перевірка даних наряд-
замовлення».
    Залік по 12 та 13 модулям.
 16. Модуль 14. Дослідження функціональних можливостей      Учень (учениця)
           принтерів і сканерів (8)          пояснює:
    Потенційні небезпеки та правила техніки безпеки, що     найбільш розповсюджені проблеми оновлення та налаштування
пов'язані з експлуатацією принтерів та сканерів.         периферійних пристроїв персонального комп'ютера і способи їх
    Встановлення і налагодження локальних принтера й     усунення;
сканера:                              поняття локального пристрою;
  порти комп’ютера; підключення пристрою до локального     описує:
   порту;                            потенційні небезпеки, що пов'язані з експлуатацією принтерів та
  встановлення та налаштування драйвера та програмного     сканерів;
   забезпечення;                         правила техніки безпеки про обслуговуванні та експлуатації
   o мова опису сторінки (PDL – Page Description Language):  принтерів та сканерів;

                                                                   34
      мова керування друком (PCL – Printer Control      порядок встановлення і налагодження локального принтера й
      Language);                      сканера;
      PostScript (PS);                    інтерфейс графічних пристроїв;
      порівняння PCL та PostScript;              назви, призначення та характеристики інструментів;
      інтерфейс графічних пристроїв (GDI – Graphic Device   типів серверів друку;
      Interface).                      процедури профілактичного обслуговування принтерів та
  параметри    конфігурації  та   налаштування,  що  сканерів;
   використовуються за замовчуванням;              метод надання загального доступу до принтера та сканера в
  перевірка функціональності.                  мережі
    Опис методу надання загального доступу до принтера та    порядок встановлення програмного забезпечення мережевого
сканера в мережі:                        принтера і драйверів на комп'ютері;
  типи серверів друку:                      порядок модернізації та налаштування принтерів та сканерів;
   o пристрої мережних серверів друку;            називає:
   o сервер друку на виділеному ПК;               параметри порівняння PCL та PostScript;
   o загальний доступ до принтера, що під’єднаний до ПК;
                                  параметри конфігурації і налаштування, що використовуються за
  встановлення програмного забезпечення і драйверів для     замовчуванням;
   мережного принтера на комп'ютері.
                                  найбільш розповсюджені проблеми роботи принтерів та сканерів
    Модернізація та налаштування принтерів та сканерів:
                                 і способи їх усунення;
  модернізація принтера:
                                  процедури забезпечення безпеки;
   o встановлення пам’яті принтера;
                                 дає означення:
   o додаткові можливості модернізації принтера;
                                  видам принтерів та сканерів;
  оптимізація сканера.
                                 характеризує і розпізнає:
    Процедури профілактичного обслуговування принтерів та
                                  мову опису сторінки;
сканерів:
                                  PCL та PostScript;
  планове обслуговування, відповідно до рекомендацій
                                  несправності принтерів та сканерів;
   виробника; комплект для ремонту;
                                  ситуації, що вимагають заміни компонентів комп'ютера;
  правила експлуатації принтерів та сканерів;
                                 дотримується:
  способи очищення;
                                  правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;
  перевірка рівня чорнила і тонера.
    Усунення несправностей принтерів та сканерів:        стандартних процедур профілактичного обслуговування щодо
                                 забезпечення безпеки;
  огляд процесу пошуку та усунення несправностей;
                                  правил пошуку та усунення несправностей принтерів та сканерів;
                                                                  35
  визначення найбільш розповсюджених проблем і їх усунення;    правил очищення принтерів та сканерів;
  застосування навичок з усунення неполадок.          вміє:
    Практична робота № 26 «Пошук в Інтернеті інформації     працювати з даними в Інтернеті;
про вакансії сертифікованого інженера по обслуговуванню      застосовувати    стандартні  процедури   профілактичного
принтерів».                           обслуговування принтерів та сканерів;
    Лабораторна    робота   №  30  «Встановлення   розпізнавати найбільш розповсюджені проблеми підключення,
багатофункціонального пристрою, що суміщає в собі принтер та   встановлення налаштування та експлуатації принтерів і сканерів та
сканер».                             знаходити засоби їх усунення.
    Лабораторна     робота    №   31   «Надання   визначати проблеми та усувати несправності в принтерах та
багатофункціональному пристрою загального доступу».       сканерах в якості інженера віддаленої підтримки, заповнювати
    Лабораторна робота № 32 «Оптимізація результатів     навчальний бланк інженера віддаленої технічної підтримки;
сканування».                            встановлювати багатофункціональний пристрій;
    Лабораторна робота № 33 «Усунення несправностей в      надавати багатофункціональному пристрою загального доступу;
роботі принтера».                         оптимізувати результати сканування;
    Лабораторна робота № 34 «Визначення проблем та
                                  складати графік профілактичного обслуговування;
усунення несправностей в роботі принтера інженером віддаленої
                                  застосовувати навички з усунення несправностей принтерів та
підтримки. Заповнення навчального бланку інженера віддаленої
                                 сканерів.
технічної підтримки».
     Залік по 14 модулю.
     17. Модуль 15. Мережні технології (8 годин)       Учень (учениця)
    Ознайомлення з потенційними загрозами безпеці і      пояснює:
реалізація належних процедур захисту, пов'язаних з мережами:    потенційні загрози безпеці, що пов'язані з мережами;
  правила техніки безпеки при використанні драбин;       описує:
  правила техніки безпеки при роботі з кабелями;         правила техніки безпеки при використанні драбин;
   o правила техніки безпеки при роботі з оптоволокном;     правила техніки безпеки при роботі з кабелями;
   o правила техніки безпеки при роботі з мідними кабелями   правила техніки безпеки при роботі з оптоволокном;
     (різаки та різання кабелів).               загрози безпеки при роботі з мідними кабелями, різаками та при
    Проектування мережі на основі потреб клієнта:       різанні кабелів;
  визначення топології;                      способи проектування мережі на основі потреб клієнта;
  визначення протоколів і мережних застосувань:          правила встановлення та тестування мережі клієнта;
   o дані про протоколи;                    налаштування для клієнта Інтернету і мережних ресурсів;
                                                                   36
   o порти протоколів.                    порядок встановлення та налаштування бездротового мережевого
    Опис компонентів мережі клієнта:            адаптера;
  вибір типу кабелів:                      порядок   встановлення  та  налаштування   бездротових
  вибір типу підключення до постачальника послуг Інтернету;  маршрутизаторів;
  вибір мережних адаптерів;                   порядок тестування з'єднання;
  вибір мережевого пристрою, характеристики та призначення:   процедуру профілактичного обслуговування мереж;
   o концентраторів, комутаторів, маршрутизаторів.      порядок пошуку і усунення несправностей в мережі;
    Реалізація мережі клієнта:                порядок встановлення, настройки і управління простим поштовим
  перелік контрольних запитань по встановленню мережі;    сервером;
  встановлення та тестування мережі клієнта, етапи      називає:
   встановлення мережі;                    типи підключення до постачальника послуг Інтернету;
  налаштування для клієнта Інтернету і мережних ресурсів.    процедури забезпечення безпеки;
    Модернізація мережі клієнта:              дає означення:
  встановлення та налаштування бездротового мережного      топології мереж;
   адаптера;                          протоколів і мережних застосувань;
  встановлення та налаштування бездротових маршрутизаторів;  розпізнає:
  тестування з'єднання, команди «Мережне підключення»,     ситуації, що вимагають заміни компонентів комп'ютера;
   «Ping», «Ipconfig», «Tracert».              класифікує призначення та характеристики:
    Опис встановлення, настроювання та управління простим   типів кабелів;
поштовим сервером:                        типів підключення до постачальника послуг Інтернету;
  протоколи електронної пошти: SMTP, POP, IMAP;         мережних адаптери та мережних пристрої;
  сервер електронної пошти;                   стандартні   процедури  профілактичного  обслуговування
  встановлення сервера електронної пошти.           компонентів мереж;
    Опис процедур профілактичного обслуговування мереж.    протоколів електронної пошти: SMTP, POP, IMAP;
    Пошук і усунення несправностей в мережі:        дотримується:
  процес пошуку та усунення несправностей;           правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;
  визначення найбільш розповсюджених проблем і їх усунення;  
  застосування навичок з усунення неполадок           стандартних процедур профілактичного обслуговування щодо
    Практична робота № 27 «Визначення найкращого для    забезпечення безпеки;
клієнта підключення до Інтернету».                правил техніки безпеки при роботі з кабелями;
    Лабораторна робота № 35 «Настроювання параметрів     правил оновлення та налаштування компонентів комп'ютерних
                                                                  37
браузера».                        мереж;
   Лабораторна робота № 36 «Надання загального доступу вміє:
до папки та принтеру, налаштування дозволу загального    працювати з даними в Інтернеті;
доступу».                          настроювати параметри браузера;
   Лабораторна робота № 37 «Встановлення плати      проектувати мережі на основі потреб клієнта;
бездротового мережного з’єднання».             встановлювати та тестувати мережі клієнта;
   Лабораторна робота № 38 «Настроювання бездротового  налаштовувати для клієнта Інтернет і мережеві ресурси;
маршрутизатора».                      встановлювати та налаштовувати бездротовий мережевий адаптер
   Лабораторна робота № 39 «Перевірка плати      та бездротовий маршрутизатор;
бездротового мережного з’єднання».
                              тестувати з'єднання;
                              встановлювати, настроювати і управляти простим поштовим
                             сервером;
                              надавати загальний доступ до папок та принтерів, налаштовувати
                             дозвіл загального доступу;
                              розпізнавати та визначати найбільш розповсюджені несправності
                             мережі та знаходити засоби їх усунення;
                              застосовувати    стандартні  процедури   профілактичного
                             обслуговування компонентів комп'ютерних мереж
                              застосовувати навички з усунення несправностей.
18. Модуль 16. Атаки, які загрожують безпеці комп’ютера Учень (учениця)
           та даним. (8 годин)         пояснює:
   Основні вимоги до безпеки на основі потреб клієнта:  основні вимоги до безпеки на основі потреб клієнта;
 принципи політики локальної безпеки;           якої шкоди задає шкідливе ПЗ: віруси, шпигунське, рекламне та
 рекомендації щодо використання апаратних засобів фішінг;
  забезпечення безпеки;                 описує:
 рекомендації щодо використання програмного забезпечення  принципи політики локальної безпеки;
  для виконання вимог безпеки.              рекомендації з використання апаратних засобів забезпечення
   Вибір компонентів захисту на основі потреб клієнта: безпеки;
 опис і порівняння методик захисту;            рекомендації щодо використання програмного забезпечення для
 опис і порівняння пристроїв керування доступом;     виконання вимог безпеки;
 опис і порівняння типів міжмережних екранів.       порядок налаштування міжмережних екрані;
                                                               38
    Реалізація плану по забезпеченню безпеки обладнання і    принципи захисту від шкідливого ПЗ: вірусів, шпигунського,
даних клієнта:                          рекламного, фішінгу;
  настроювання параметрів безпеки;                порядок настроювання параметрів безпеки;
  налаштування міжмережних екранів;                порядок налаштування оновлень операційних систем;
  захист від шкідливого ПЗ:                    порядок ведення облікових записів;
   o вірусів;                          процедури резервного копіювання даних, доступу до резервних
   o шпигунського ПЗ;                     копій і безпечного зберігання носіїв резервних копій;
   o рекламного ПЗ;                       процес пошуку та усунення несправностей;
   o фішінга.                         називає:
    Виконання   профілактичного  обслуговування  для   процедури забезпечення безпеки;
забезпечення безпеки:                      дає означення:
  налаштування оновлень операційних систем;            рекламного, шпигунського і небажаного ПЗ;
  ведення облікових записів:                  характеризує і порівнює:
   o заборона доступу співробітнику;              різні методики захисту;
   o облікові записи з правами «Гість»;             пристрої керування доступом;
  процедури резервного копіювання даних, доступу до        типи міжмережних екранів;
   резервних копій і безпечного зберігання носіїв резервних  розпізнає:
   копій; типи резервного копіювання даних.           найбільш розповсюджені проблеми і способу їх усунення;
    Усунення несправностей в системі забезпечення безпеки:  класифікує призначення та характеристики:
  процес пошуку та усунення несправностей;            різних методики захисту;
  визначення найбільш розповсюджених проблем та їх        стандартних    процедур   профілактичного   обслуговування
   усунення;                          компонентів персонального комп'ютера;
  застосування навичок з усунення неполадок.           найбільш поширені атаки рекламного, шпигунського і
    Практична робота № 28 «Питання про політику        небажаного ПЗ;
безпеки».
                                  антивірусних програм, програм-сканерів, програм-лікарів та
    Практична робота № 29 «Пошук в Інтернеті та засобах
                                 програм-вакцин;
мас-медіа інформації про брандмауери».
                                 дотримується:
    Лабораторна робота № 40 «Настроювання брандмауера
                                  правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;
ОС Windows».
    Лабораторна робота № 41 «Вирішення проблем         стандартних процедур профілактичного обслуговування щодо
                                 забезпечення безпеки;
пов’язаних з безпекою».
                                  правил оновлення та налаштування компонентів персонального
                                                                    39
    Лабораторна робота № 42 «Вирішення проблем       комп'ютера і периферійних пристроїв;
пов’язаних з безпекою інженером віддаленої підтримки.     вміє:
Заповнення навчального бланку інженера віддаленої технічної   працювати з даними в Інтернеті;
підтримки»                           настроювати роботу брандмауерів;
                                розпізнавати та визначати найбільш розповсюджені проблеми
    Залік по 15 та 16 модулям.               безпеки та знаходити засоби їх усунення;
                                вирішує проблеми пов’язані з безпекою в якості інженера
                               віддаленої підтримки;
                                заповнювати навчальний бланк інженера віддаленої технічної
                               підтримки;
                                застосовувати навички з усунення неполадок.
 19.  Підсумковий залік за другу частину навчання (11-16   Учень (учениця)
           модулі) (6 годин)            знає:
    Повторення матеріалу 11 – 15 модулів.          програмний матеріал курсу;
    Підсумковий залік.                   володіє:
                                навичками безпечної роботи з комп’ютером;
                               дотримується:
                                правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;
                               вміє:
                                працювати з даними в Інтернеті;
                                працювати з тестовими завданнями.
                                                               40
 Словник іншомовних термінів та абревіатур які зустрічаються у
                 програмі
1. ACPI – Advanced Configuration and Power [Management] Interface –
  вдосконалений    інтерфейс   управління  конфігуруванням   і
  енергоспоживанням.
2. ADSL – Asymmetrical Digital Subscriber Line – асиметрична цифрова
  абонентська лінія.
3. AGP – Accelerated Graphics Port – прискорений графічний порт.
4. АРІ – Application Programing Interface – інтерфейс прикладних
  програм.
5. APM – Advanced Power Management – автоматичне управління
  електроживленням.
6. АТХ – Advanced Technology Extended – форм-фактор корпусів сучасних
  персональних настільних комп’ютерів.
7. AUX – auxiliary – допоміжний, додатковий.
8. Berg – роз’їм живлення для накопичувачів гнучких дисків.
9. BIOS – Base Input Output System – базова система введення-виведення.
10.Bluetooth – промисловий стандарт бездротового зв'язку з
  використанням не ліцензованої радіочастоти для ближнього зв'язку, що
  забезпечує взаємозв'язок між портативними пристроями на коротких
  відстанях.
11.CEPIS – Council of European Professional Informatics Societies – Рада
  Європейських професійних спільнот з інформатики.
12.Chkdsk – утиліта (Windows ХР) перевіряє цілісність файлів та папок і
  сканує поверхню жорсткого диску на предмет наявності фізичних
  помилок.
13. CLI – 1. Command Line Interface – інтерфейс командного рядка. 2. Call
  Level Interface – API рівня виклику SQL
14.CMOS – Complementary Metal-Oxide Semiconductor – комплементарна
  структура метал-оксидного напівпровідника.
15. CompTIA – Computing Technology Industry Association – Комп’ютерний
  департамент Асоціації телекомунікаційної промисловості.
16.Defrag – команда, яка реорганізує дані та переписує всі файли на
  жорсткому диску у його початок, що прискорює та спрощує роботу по
  отриманню даних з жорсткого диску.
17.DHCP – Dynamic Host Configuration Protoco – протокол динамічного
  конфігурування вузла [хост-комп’ютера].
18. DIMM – Dual In-line Memory Module – модуль пам’яті з двостороннім
  розміщенням мікросхем.
19.Disk Cleanup – утиліта очищення диска.
20.Disk Management – дозволяє ініціалізувати диски, створювати локальні
  диски, форматувати локальні диски під файлові системи FAT, FAT32
  або NTFS, а також створювати відмовостійкі дискові системи.
21.DNS – Domain Name System – служба доменних імен.
                                    41
22.DSL – Digital Subscriber Line – абонентська цифрова лінія.
23. Ethernet – специфікація мережі LAN з передачею немодульованих
  сигналів, винайдена Xerox Corporation і спільно реалізована
  компаніями Xerox, Intel і Digital Equipment Corporation.
24.EUCIP – European Certification of Informatics Professionals –
  Європейська сертифікація спеціалістів з інформатики.
25. FAT32 – File Allocation Table – таблиця розміщення файлів, що
  підтримує розділи до 32 Гбайт (із кластером 16 Кбайт).
26.Fdisk – системна утиліта для управління розділами жорсткого диску.
27.FireWire – високошвидкісна шина зв'язку, незалежна від платформи.
28.Format – команда DOS для форматування диску.
29.GDI – Graphic Device Interface – інтерфейс графічних пристроїв.
30.GUE – Graphical User Environment – графічне середовище користувача.
31.GUI – Graphical User Interface – графічний інтерфейс користувача.
32.ICMP – Internet Control Massage Protocol – протокол керівних
  повідомлень [мережі] Інтернет.
33.IMAP – Interactive Mail Access Protocol – протокол інтерактивного
  доступу до електронної пошти.
34.IP – Internet Protocol –протокол Інтернету, протокол мережного рівня
  (частина набору протоколів TCP/IP), відповідальний за передавання та
  маршрутизацію повідомлень між вузлами Інтернету.
35.Ipconfig – утиліта командного рядку для керування мережними
  інтерфейсами. В операційних системах Microsoft Windows ipconfig – це
  утиліта командного рядку для виводу деталей поточного з’єднання та
  керування клієнтськими сервісами DHCP і DNS.
36.ISDN – Integrated Services Digital Network – цифрова мережа з
  інтегрованими сервісами
37.LAN – Local Area Network – локальна [обчислювальна] мережа, ЛОМ.
38.МАС 1. – Media Access Control – керування доступом до середовища
  керування. 2. – multiplier/accumulator – помножувач/суматор, один з
  блоків процесора.
39.Molex – роз’їм живлення для накопичувачів РАТА.
40.NTFS – New Technology File System – файлова система нових ОС
  Windows, що підтримує об’єктно-орієнтовані застосування, розглядає
  файли як об’єкти з атрибутами, визначеними користувачем або
  системою.
41.OSI – Open Systems Interconnection – взаємодія відкритих систем,
  семирівнева модель протоколів передавання даних для забезпечення
  взаємодії відкритих систем.
42.РАТА – Parallel Advanced Technology Attachment – паралельний
  інтерфейс підключення накопичувачів (жорстких дисків та оптичних
  приводів) до комп’ютера.                                   42
43. PCI – Peripheral Connect [Component] Interconnect – міжз’єднання
  периферійних компонентів (33МГц) 32-роздядна локальна шина для
  пересилання даних між ЦП і периферією.
44.PCIe – PCI Express – шина з основними параметрами PCI та з
  забезпеченням швидкості передавання даних до 250 Мбайт/с.
45.PCL – Printer Control Language – мова керування друком.
46.PDL – Page Description Language – мова опису сторінки
47.Ping – Packet Internet Groper – відправник пакетів Інтернету, утиліта,
  яка посилає інформаційні пакети певному комп’ютеру в мережі.
48.PnP – Plug and Play – «підключай і працюй» – принцип і специфікація
  швидкого підключення до комп’ютера додаткового обладнання і
  самоконфігурація системи.
49.POP – Post Office Protocol – протокол поштового офісу.
50.PS – PostScript – мова опису сторінок, призначена для виводу на
  друкувальні пристрої тексту, зображень і графіки.
51.RG-6, RG-59 – телевізійні кабелі (Broadband/Cable Television), 75 Ом.
52.SATA – Serial ATA – послідовний інтерфейс обміну даними з
  накопичувачами інформації.
53.ScanDisk – утиліта (Windows 2000) перевіряє цілісність файлів та папок
  і сканує поверхню жорсткого диску на предмет наявності фізичних
  помилок.
54.SCSI – Small Computer Systems Interface – інтерфейс малих
  обчислювальних систем, тип паралельного інтерфейсу «швидких»
  периферійних пристроїв (жорстких дисків, принтерів, сканерів тощо).
55.SIMM – Single In-line Memory Module – модуль пам’яті з одностороннім
  розміщенням мікросхем.
56.SLA – Service Level Agreement – дотримання угоди про рівень
  обслуговування.
57.SMTP – Simple Mail Transfer Protocol – простий протокол передавання
  електронної пошти.
58.SODIMM – Small Online Dual In-line Memory Module – модуль пам’яті
  для ноутбуків.
59.SPS – Standby Power System – система аварійного (резервного)
  електроживлення.
60.System File Checker – перевірка системних файлів – утиліта Microsoft
  Windows , яка дозволяє користувачам відшукувати та відновлювати
  пошкодженя у файлах ОС Windows.
61.TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol – протокол
  керування   передаванням/міжмережний    протокол,   платформо-
  незалежний набір протоколів для комунікації в глобальних мережах.
62.USB – Universal Serial Bus – універсальна послідовна шина.
63.Thicknet – RG-8, RG-11 – «Товстий Ethernet» коаксіальний кабель, 50
  Ом. Стандарт 10BASE5.


                                    43
64.Thinnet – RG-58 – «Тонкий Ethernet» коаксіальний кабель, 50 Ом.
  Стандарт 10BASE2.
65.Tracert – (у системах Microsoft Windows ця програма має назву tracert,
  а у системах GNU/Linux, Cisco IOS и Mac OS – traceroute) – це
  службова комп’ютерна програма, що призначена для визначення
  маршрутів слідування даних у мережах TCP/IP.
66.VoIP – Voice over IP – передавання голосу (голосового трафіку) по ІР-
  мережах, телефонія на основі ІР.
67.WAN – Wide Area Network – глобальна [обчислювальна] мережа,
  регіональна мережа, ГОМ.
68.WLAN – wireless LAN – безпроводова локальна мережа.
69.WECA – Wireless Ethernet Compatibility Alliance – Асоціація контролю
  сумісності з бездротовим Ethernet.
70.Wi-Fi – Wireless Fidelity (дослівно «бездротова відданість») – стандарт
  на бездротовий зв’язок, а також логотип, який видають після
  сертифікації обладнання асоціацією WECA.
                                    44
                 Література.
1. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика.
Освітня галузь «Технології». – Київ, Освіта України. 2008, 2005.
2. Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної
підготовки. — К., Вид. група BHV, 2009. — 400 с.
3. Програма курсу за вибором «Основи Інтернету» (Ю.О. Дорошенко, І.О.
Завадський, Н.С. Прокопенко)
4. Програма курсу за вибором «Основи комп'ютерної безпеки» (В.П. Пасько,
Н.С. Прокопенко)
5. Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С. Основи Інтернету. – К.,
2009, Вид. група BHV, 320 c.
6. Інформатика. Навчальна програма профільного рівню (Інформаційно-
технологічний профіль) 10-11 клас. / Т.П. Караванова, В.П. Костюков,
І.О. Завадський
7. Програма курсу «Прикладна інформатика. 1-10 класи» для гуртків, груп
або інших творчих об’єднань навчального закладу системи загальної
середньої освіти. Автори: Журавльова Л. А., Прокопенко Н.С., Проценко Т.Г.
8. Інформатика. Базовий курс для 10-11 класів інформаційно-технологічний
профелю: підр.-посіб. / авт. В. В. Лапінський, Л.А. Карташова, Л.В. Осипа,
Т.П. Соколовська – К.: Педагогічна думка, 2009. – 260 с., табл., іл..
9. Microsoft Corporation «Основи комп’ютерних мереж і Інтернету»
(навчально-методичний посібник), Видавнича група BHV
10. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Базовий курс
інформатики у 2-х книгах. (навчально-методичний посібник), Видавнича
група BHV, 2005 (2006)
11. Інформатика 10 клас. Академічний та профільний рівень.
Завадський І.О., Стеценко І.В., Левченко О.М. видавнича група ВНV 2010
12. Інформатика 11 клас. Академічний та профільний рівень. Ривкінд Й.Я.,
Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Видавництво «Генеза»; 2011
13. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки,
Інтернету і програмування. – Вид. 2. – К. Видавничий дім «СофтПрес», 2006.
– 824 с.
14. CompTIA A+. Установка, настройка, обслуживание и ремонт ПК (+
DVD). (Exams 220-602, 220-603, 220-604). Автор Чарльз Дж. Брукс.
Переводчик Сергей Таранушенко – С-П. ВНV. 2010. 1232 с.
15. PC Hardware and Software Course Booklet, Version 4.1 (2nd Edition) by
Cisco Networking Academy. Cisco Press. 2010. Indianapolis. Indiana 46240.
USA.
16. IT Essentials: PC Hardware and Software Companion Guide (4th Edition) by
Cisco Networking Academy Hardcover. Cisco Press. 2011. Indianapolis. Indiana
46240. USA.


                                     45
17. IT Essentials: PC Hardware and Software Lab Manual (4th Edition) (Lab
Companion) by Cisco Networking Academy Paperback. 2010. Indianapolis.
Indiana 46240. USA.
18. IT Essentials: PC Hardware and Software Labs and Study Guide, Third
Edition. Patrick Regan. by Cisco Networking Academy. Cisco Press. 2008.
Indianapolis. Indiana 46240. USA.
19. Толковый словарь сетевых терминов и аббревиатур. Официальное
издание Cisco Systems, Inc.. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом
«Вильямс», 2002. – 368 с. : ил. – Парал. Тит. Англ.
                                    46

								
To top