No Slide Title

Document Sample
No Slide Title Powered By Docstoc
					BDO Polska Sp. z o.o.
   ul. Postępu 12
   02-676 Warszawa

   tel. (22) 543 16 00
   fax. (22) 543 16 01

    office@bdo.pl
Kapitałowe świadczenia pracownicze

          dr Andre Helin
     Prezes Zarządu – Senior Partner
           BDO Polska
     Opcje Menedżerskie – Warszawa 14.11 2006 r.
                 PROGRAM KONFERENCJI
1.  Ogólna charakterystyka świadczeń kapitałowych
2.  Doświadczenia z zagranicy
3.  Doświadczenia krajowe
4.  Wycena świadczeń kapitałowych
5.  Świadczenia kapitałowe w świetle kodeksu spółek handlowych
5.  Rachunkowość świadczeń kapitałowych
6.  Aspekty podatkowe
7.  Podsumowanie i dyskusja
                                 4
       ZALETY PROGRAMÓW AKCJI MENEDŻERSKICH


•  Obniżenie kosztów wynagrodzeń – dochód uzyskiwany jest przez uczestników
  programu w wyniku sprzedaży akcji, tak więc koszt ponoszą przede
  wszystkim nabywcy,
•  Zapewnienie świadczeń korzystnych podatkowo dla uczestników –
  odpowiednio zbudowany program powoduje, że dochody nie są
  opodatkowane podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach,
•  Utrzymanie kluczowych pracowników i menedżerów – realizacja świadczenia
  następuje po kilku latach, tylko w wypadku kontynuacji zatrudnienia,
•  Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za firmę – pracownik staje się
  akcjonariuszem, a jego dochód powiązany jest ze wzrostem wartości akcji
  spółki,
•  Utożsamienie interesów pracowników i akcjonariuszy – dochód pracownika
  powstaje tylko w sytuacji, gdy wartość spółki wzrasta
                                        5
                  Wady
•  Tendencje do krótkoterminowej strategii rozwoju Spółki
•  „rozwodnienie„ pozostałych akcjonariuszy
•  Nie uregulowane aspekty prawne w świetle prawa pracy
                               6
             CELE PROGRAMÓW


Główne cele dla jakich tworzone są programy w spółkach w krajach Europy
                 Zachodniej


                Cele programów

100,00%

 80,00%

 60,00%

 40,00%

 20,00%

 0,00%
      Wspólne interesy     Motywacja dla     Korzyści podatkowe
       pracowników i      pracowników
       akcjonariuszy


            źródło: Wall Street Journal „Global Share plan survey 1998”

                                           7
DLACZEGO KAPITAŁOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE SĄ ATRAKCYJNE
           WŁAŚNIE TERAZ•  Atrakcyjne (jeszcze) zasady opodatkowania zysków kapitałowych w

  porównaniu z dochodami z tytułu kontraktów menedżerskich i umów o pracę.


•  W przypadku ustawy o rachunkowości atrakcyjne dla kadry menedżerskiej

  zasady rachunkowości dotyczące prezentacji świadczeń kapitałowych w

  raportach rocznych
                                        8
           DOŚWIADCZENIA Z ZAGRANICYPopularność programów akcji menedżerskich na świecie:


•  95 % amerykańskich firm, których przychody przekraczają 3 mld dolarów, a

  wartość aktywów każdej z nich przekracza 100 mld dolarów;


•  63 % spółek o porównywalnej wielkości działających w najbardziej

  rozwiniętych krajach Europy kontynentalnej;


•  93 % przedsiębiorstw działających w Wielkiej Brytanii oferuje menedżerom i

  pracownikom część wynagrodzenia w postaci prawa do zakupu akcji

                     Źródło: Wall Street Journal „Global share plan survey ”
                                                  9
           DOŚWIADCZENIA Z ZAGRANICYOsoby uprawnione do udziału w programach

•  Programy wyłącznie dla najwyższej kadry kierowniczej  30 %

•  Programy skierowane do wszystkich pracowników      22 %
Warunki przyznawania akcji menedżerskich

•  Stany Zjednoczone – dominują programy bezwarunkowe

•  Europa Zachodnia – emisja uzależniona jest od spełnienia określonych
  wcześniej warunków                               Źródło: Wall Street Journal
                                              10
              DOŚWIADCZENIA Z KRAJU


Popularność programów akcji menedżerskich w Polsce:           Ilość wprowadzonych programów

25

20

15

10

 5

 0
    do 1996      1997      1998       1999       2000

         źródło: Programy akcji menedżerskich w Polsce, Raport Artur Andersen I/2001


                                                11
        DOŚWIADCZENIA Z KRAJU
Wykorzystanie programów w spółkach notowanych na GPW i
          CTO w 2001
                29,00%
                           Spółki korzystające z
                           programów
                           Spółki, które nie
71,00%                        wprowadziły programów
 źródło: Programy akcji menedżerskich w Polsce, Raport Artur Andersen I/2001
                                        12
     DOŚWIADCZENIA Z KRAJU
Struktura branżowa firm oferujących programy

          9,00%         21,00%
     9,00%
  12,00%

                        19,00%
     15,00%
                15,00%


Informatyka i telekomunikacja   Budownictwo
Inne gałęzie przemysłu      Inne usługi
Przemysł ciężki          Bankowość
Handel
 źródło: Programy akcji menedżerskich w Polsce, Raport Artur Andersen I/2001                                        13
         DOŚWIADCZENIA Z KRAJU
       Popularność programów wg branż

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
   IT         Banki     Branża handlowa Branża budowlana

   źródło: Programy akcji menedżerskich w Polsce, Raport Artur Andersen I/2001                                          14
             DOŚWIADCZENIA Z KRAJUOpcje na akcje jako wariant wynagrodzenia wykorzystuje:

•  18% spółek zagranicznych obecnych w Polsce,

•  8% spółek z kapitałem polskim,

Tylko 6 proc. dyrektorów, kierowników, specjalistów, pracowników biurowych i
  pracowników fizycznych z Warszawy korzysta z kapitałowych świadczeń
  pracowniczych.           źródło: badania kadry menedżerskiej przeprowadzone przez Hewitt Polska Sp. z o.o.
                                                     15
      DOŚWIADCZENIA Z KRAJU
     Osoby uprawnione do udziału w programach
      16,00%
                           31,00%
28,00%

                      25,00%
     Zarząd
     Zarząd i osoby o kluczowym znaczeniu dla firmy
     Wszyscy pracownicy
     Zarząd i inne osoby wskazane w uchwale WZA


źródło: Programy akcji menedżerskich w Polsce, Raport Artur Andersen I/2001                                       16
             DOŚWIADCZENIA Z KRAJU


Występowanie warunków realizacji prawa do nabycia akcji:

•  25 % przypadków - warunki występują

•  75 % przypadków - warunki nie występująNajczęściej spotykane kryteria:

•  zysk nie mniejszy niż 10 % wartości kapitału akcyjnego

•  osiągnięty zysk na akcję przynajmniej w wysokości prognozowanej przez
  zarząd,

•  zysk w wysokości co najmniej prognozowanej przez zarząd,

•  wykonanie planu w spółce matce i grupie kapitałowej,

•  osiągnięcie zakładanego zysku i wielkości sprzedaży
                                      17
             DOŚWIADCZENIA Z KRAJUKryteria przyznawania pracownikom praw do nabycia akcji:

•  Uznaniowe

•  Z góry zdefiniowane

   - okres zatrudnienia w spółce,

   - osiągnięcie określonego stanowiska,

   - osiągnięcie określonego wyniku.
                              18
           DOŚWIADCZENIA Z KRAJU
       Okres trwania programów w Polsce

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
     do 1 roku      1-2 lata      2-3 lata    powyżej 3 lat

     źródło: Programy akcji menedżerskich w Polsce, Raport Artur Andersen I/2001                                            19
             DOŚWIADCZENIA Z KRAJUCena emisyjna a cena rynkowa akcji

•  Cena rynkowa niższa niż cena emisyjna           6%

•  Cena rynkowa równa cenie emisyjnej            11 %

•  Cena rynkowa do 2 razy większa od ceny emisyjnej     30 %

•  Cena rynkowa od 2 do 10 razy większa od ceny emisyjnej  28 %

•  Cena rynkowa od 10 do 50 razy większa od ceny emisyjnej  19 %

•  Cena rynkowa ponad 50 razy większa od ceny emisyjnej   6%
                                   20
       PRZYKŁADY Z KRAJOWYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
2004 – 3-letni program motywacyjny (drugi w Spółce)
Założenia:
Emisja 300 tys. akcji serii D (2,9% kapitału) dla kadry kierowniczej w latach 2004-
2006
Uwarunkowania przydziału akcji za dany rok:
       50% wzrost kursu na giełdzie
       30% wzrost EBITDA
       20% wzrost zysku netto
Suma wskaźników 27,5% -> prawo do zakupu 100 tys. akcji
W 2003 roku wyniosła 76% -> 7 osób zakwalifikowanych do programu
motywacyjnego zapisało się na od razu na 300 tys. akcji.
Cena nominalna 1 akcji = 2,50 zł
Wartość pakietu akcji serii D = 43,2 mln zł (wg ówczesnych notowań)
Warunek dodatkowy: akcje serii D niezbywalne przez 2 lata od dni nabycia
                                           21
       PRZYKŁADY Z KRAJOWYCH SPÓLEK GIEŁDOWYCH
2 lutego 2004 – uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych jako elementu opcji zakupu
akcji serii F po atrakcyjnej cenie dla przewodniczącego Rady Nadzorczej, Eli Alroya
(148,8 tys. sztuk), za wkład w rozwój firmy
13 stycznia 2005 – ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F
           Eli Alroy obejmuje:
           89 tys. akcjj serii F po 1 zł
           7,72 tys. akcji serii F po 41,71 zł
           Wydatek 411 tys. zł
           Wartość rynkowa 9,5 mln zł
Warunek
Akcje serii F niezbywalne przez 18 miesięcy od daty uchwały o emisji warrantów
subskrypcyjnych
Dodatkowe uprawnienia
E. Alroy uprawniony do wykonania po 148,8 tys. zł warrantów subskrypcyjnych w latach
2006-2007
                                            22
       PRZYKŁADY Z KRAJOWYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
2 lutego 2004 – uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych jako elementu opcji zakupu
akcji serii F po atrakcyjnej cenie dla przewodniczącego Rady Nadzorczej, Eli Alroya
(148,8 tys. sztuk), za wkład w rozwój firmy
13 stycznia 2005 – ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F
           Eli Alroy obejmuje:
           89 tys. akcjj serii F po 1 zł
           7,72 tys. akcji serii F po 41,71 zł
           Wydatek 411 tys. zł
           Wartość rynkowa 9,5 mln zł
Warunek
Akcje serii F niezbywalne przez 18 miesięcy od daty uchwały o emisji warrantów
subskrypcyjnych
Dodatkowe uprawnienia
E. Alroy uprawniony do wykonania po 148,8 tys. zł warrantów subskrypcyjnych w latach
2006-2007
                                            23
       PRZYKŁADY Z KRAJOWYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
23 czerwca 2005 – uchwałą Zarządu i Rady Nadzorczej Spółka (Plan Opcyjny dla Wyższej
Kadry Zarządzającej i Nadzorczej Spółki) wyemitowała 304 tys. niezabezpieczonych, nie
oprocentowanych i zdematerializowanych obligacji imiennych o wartości nominalnej i
cenie emisyjnej 1 grosz z prawem pierwszeństwa w dwóch seriach:
-152 tys. obligacji serii A – każda z prawem do subskrybowania 1 akcji zwykłej na
okaziciela serii C
-152 tys. obligacji serii B – każda z prawem do subskrybowania 1 akcji zwykłej na
okaziciela serii D


Cena emisyjna Akcji Serii C – 62 zł
Cena emisyjna Akcji Serii D – 68,20 zł
Terminy wykupu (zapłata kwoty odpowiadającej wartości nominalnej obligacji):
27 czerwca 2007 – dla obligacji Serii A
26 czerwca 2008 – dla obligacji Serii B
         źródło: Programy akcji menedżerskich w Polsce, Raport Artur Andersen I/2001


                                                24
       PRZYKŁADY Z KRAJOWYCH SPÓŁEK GIEDOWYCH
EUROCASH
Emisja obligacji serii A i B, zamiennych na akcje, wydana Decyzją Zarządu
Każda seria liczy 127,7 tys. sztuk


Papiery zostaną wydane zarządzającym, kadrze kierowniczej i osobom mającym
strategiczne znaczenie dla działalności spółki.


Połowa walorów zostanie przekazana w 2008 roku. Pierwszą pulę otrzyma około
czterdziestu menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz grupa pracowników
zatrudnionych w przedsiębiorstwie od 1995 roku. Pozostałe obligacje będą wydane w
2009 roku.


Pojedyncza obligacja uprawnia do objęcia 25 akcji
Suma wyemitowanych akcji – 6,39 mln (5% kapitału)
         źródło: Programy akcji menedżerskich w Polsce, Raport Artur Andersen I/2001


                                                25
        PRZYKŁADY Z KRAJWOYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
2005 – wprowadzenie 3 letniego programu motywacyjnego
2,1 mln (2% kapitału) – łączna liczba akcji dla kadry kierowniczej

Kryteria przyznawania akcji ustalone przez Radę Nadzorczą (zgodnie z długoterminową
strategią rozwoju) :
- poziom sprzedaży
- pozom zysku
- wykonanie indywidualnych zadań


Cena jednej akcji dla kadry kierowniczej – 1,5 zł (wartość nominalna to 1 zł)
           źródło: Programy akcji menedżerskich w Polsce, Raport Artur Andersen I/2001


                                                  26
      RODZAJE ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCH
    BAZOWANYCH NA AKCJACH - SHARE BASED PAYMENT
Formy wynagradzania, w których kadra menedżerska otrzymuje świadczenia

  kapitałowe, takie jak: akcje, prawo do objęcia nowej emisji akcji, prawo do

  nabycia akcji już wyemitowanych lub inne instrumenty kapitałowe, których

  wartość (wycena) jest zależna od kursu akcji.


Świadczenia kapitałowe bazowane na akcjach można podzielić na właściwe

  świadczenia kapitałowe i pochodne świadczenia kapitałowe.
Podział jest istotny ze względu na zróżnicowane zasady opodatkowania

  beneficjanta jak i aspekty prawne wynikające prawa spółek
                                         27
        RODZAJE ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCH
     BAZOWANYCH NA AKCJACH - SHARE BASED PAYMENT


WŁAŚCIWE ŚWIADCZENIA KAPITAŁOWE OPCJE NA AKCJE

Fixed Plan

•  jest to prawo przyznające pracownikowi opcję nabycia już będących w
  obrocie akcji na podstawie umowy, w której wszystkie takie warunki, jak:
  data przyznania i wykorzystania opcji, ilość akcji i cena nabycia zostały z góry
  ustalone na dzień przyznania opcji. Prawo zbycia akcji przez pracownika jest
  ograniczone, a nabycie akcji jest uwarunkowane ustalonym w umowie
  okresem zatrudnienia pracownika w jednostce emitującej akcje.

Stock Option and Purchase Plan ( performance basaed options)

•  Oznacza umowę, w myśl, której pracownik ma zagwarantowane prawo
  nabycia określonej ilości akcji po z góry określonej cenie (zazwyczaj
  preferencyjnej) w ściśle ustalonym okresie, jeżeli zostaną spełnione bliżej
  określone warunki (np. osiągnięta zostanie minimalne cena akcji, lub zysku
  przedsiębiorstwa)

Warrant

•  jest to prawo do objęcia nowej emisji akcji po z góry określonym kursie
  (zazwyczaj preferencyjnym)

                                            28
       RODZAJE ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCH
     BAZOWANYCH NA AKCJACH - SHARE BASED PAYMENT


POCHODNE ŚWIADCZENIA KAPITAŁOWE

Instrumenty kapitałowe bazowane na wycenie akcji, ale nie będące same
  papierami wartościowymi (zwane z ang. Stock Appreciation Rights,
  Performance based options, Phantom Stock Plan)

Stock Bonus and Award Plan

•  jest to umowa, w myśl której pracownikowi przysługuje dodatkowe
  wynagrodzenie, płatne przez pracodawcę w formie określonej ilości akcji
  wyemitowanych przez płatnika. Przy nabyciu akcji pracownik nie ponosi
  żadnych dodatkowych kosztów.

Phantom Stock Plan

•  według tego modelu pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, płatne
  w gotówce lub w formie papierów wartościowych. Prawo otrzymania
  dodatkowego wynagrodzenia i jego wielkość zależy od określonego wzrostu
  wartości rynkowej akcji jednostki, w której pracownik jest zatrudniony. Tego
  rodzaju rozwiązania przypominają tradycyjną tantieme.

•  Pochodne świadczenia kapitałowe są popularne gdyż stanowią koszty
  uzyskania przychodów dla jednostki (nie mają charakteru dywidendy) oraz
  „omijają aspekty prawne KSH) gdyż nie są akcjami.
                                          29
PRZYKŁADY ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCH NA POSTAWIE WYBRANYCH
             SPÓŁEK


FORD – Long Term Incentive Plan

Opcje na akcje

•  33 % opcji przyznanych w ramach programu może być wykonane nie
  wcześniej niż po roku od przyznania opcji, 66 % po minimum dwóch latach,
  zaś 100 % w okresie nie krótszym niż 3 lata od chwili przekazania opcji.

•  Prawa wynikające z opcji wygasają w okresie 10 lat od chwili ich przyznania

•  Jeśli beneficjent programu przechodzi na emeryturę, rentę lub umiera prawa
  z opcji mogą być wykonywane aż do pierwotnie określonej daty wygaśnięcia
  wynikających z nich praw. W większości pozostałych przypadków wygaśnięcia
  stosunku pracy prawa z opcji wygasają z chwilą zakończenia stosunku pracy.

•  Opcje podlegają pewnym ograniczeniom, w tym zakazowi zatrudnienia u
  konkurencji. Opcje nie mogą być przenoszone na inne osoby z wyjątkiem
  dziedziczenia w formie spadku.

•  Co do zasady każdy beneficjent programu opcji na akcje zobowiązuje się do
  pozostania w spółce przez minimum 1 rok od momentu otrzymania opcji.
                                         30
PRZYKŁADY ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCH NA POSTAWIE WYBRANYCH
             SPÓŁEK


Inne instrumenty kapitałowe uzależnione od osiąganych wyników

PSR (Performance Stock Rights)

•  Skierowane do szczególnie cenionych pracowników

•  Niezbywalne

•  Przyznawane są co roku i uprawniają do otrzymania po określonym okresie
  czasu nagród w postaci pewnej liczby akcji.

•  Ilość otrzymywanych w zamian akcji jest uzależniona od tego czy określone
  uprzednio warunki (wyniki) zostały osiągnięte.

•  Okres w którym następuje rozliczenie założonych zadań to 3 lata.

•  Jeśli pracownik odchodzi, przechodzi na emeryturę bez akceptacji spółki,
  zostaje zwolniony lub po wygaśnięciu stosunku pracy decyduje się na
  zatrudnienie u konkurencji niewykorzystane nagrody wynikające z programu
  PSR są anulowane, chyba że Spółka zadecyduje inaczej. Podobnie dzieje się
  gdy oceniający Komitet uzna, że pracownik działał na szkodę Spółki.
                                        31
PRZYKŁADY ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCH NA POSTAWIE WYBRANYCH
             SPÓŁEK


RSU (Restricted Stock Units)

•  Skierowane do szczególnie cenionych pracowników

•  Niezbywalne

•  Uprawniają do otrzymania po upływie określonego okresu czasu oraz pod
  warunkiem osiągnięcia założonych celów równowartości w gotówce ceny
  rynkowej jednej akcji na dzień realizacji praw z RSU.
                                      32
PRZYKŁADY ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCH NA POSTAWIE WYBRANYCH
             SPÓŁEK


GENERAL MOTORS
1. General Motors 2002 Stock Incentive Plans (“GMSIP”)
•  Opcje przyznane przed 1997 rokiem w połowie mogą być wykonane po 1 roku, a w całości
  po dwóch latach od momentu przyznania.
•  Prawa z opcje przyznanych po 1997 roku nabywane są przez okres 3 lat.
•  Cena wykonania z opcji jest równa cenie rynkowej na moment przyznania opcji.
•  Opcje wygasają po okresie 10 lat od chwili przyznania, o ile nie wygasną wcześniej na z
  góry określonych warunkach
2. Hughes Electronic Corporation Incentive Plan (“Plan Hughes”)
•  Cena wykonania z opcji jest równa cenie rynkowej na moment przyznania opcji.
•  Prawa z wydawanych opcji nabywane są w okresie od dwóch do pięciu lat
•  Opcje wygasają po okresie 10 lat od chwili przyznania, o ile nie wygasną wcześniej na z
  góry określonych warunkach.
3. General Motors 1998 Salaried Stock Option Plan (“GMSSOP”)
•  Ilość akcji jaka może być przyznana w ramach programu uzależniona jest od zarządu.
•  Prawa wynikające z opcji są nabywane po okresie roku od ich przyznania, zaś ich
  wykonanie jest możliwe po okresie dwóch lat od przyznania.
•  Opcje wygasają po okresie 10 lat i dwóch dni od chwili przyznania, o ile nie wygasną
  wcześniej na z góry określonych warunkach


                                               33
PRZYKŁADY ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCH NA POSTAWIE WYBRANYCH
             SPÓŁEK


MICROSOFT

Opcje na akcje

•  Bezwarunkowe

•  Opcje przyznane przed 1995 rokiem są w pełni wykonywalne po okresie 4,5
  roku i wygasają po 10 latach od chwili przyznania

•  Prawa z opcji przyznanych między 1995 a 2001 rokiem, co do zasady są
  nabywane w okresie 4,5 roku i wygasają po 7 latach od ich przyznania, zaś
  prawa z części opcji są w pełni nabywane przez okres bądź 4,5 bądź 7,5 lat
  oraz wygasają po 10 latach

•  Opcje przyznane w 2002 roku mogą być w pełni wykonane po okresie 4,5 roku
  i wygasają po 10 latach od chwili przyznania.
                                         34
PRZYKŁADY ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCH NA POSTAWIE WYBRANYCH
             SPÓŁEK


Program zakupu akcji przez pracowników

•  Akcje mogą być nabywane w 6-miesięcznych odstępach czasu

•  Cena nabycia to niższa z dwóch kwot: 85 % wartości rynkowej wyznaczonej
  na pierwszy lub ostatni dzień każdego okresu sześciomiesięcznego

•  Pracownicy nie mogą zakupić akcji o wartości przekraczającej 15 %
  wynagrodzenia otrzymanego w danym 6-miesięcznym okresie.

•  Ilość akcji kupionych w:

     2000         2,5 mln

     2001         5,7 mln

     2002         5,4 mln
                                       35
         WYCENA ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCH
1. Wartość wewnętrzna

2. Wartość czasowa

3. Aktualna wartość rynkowa

4. Model wyceny opcji (Option Pricing Model)
                         36
         WYCENA ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCHOpcja jako instrument finansowy

Dwa podstawowe rodzaje kontraktów opcyjnych:

•  opcja kupna (call) daje posiadaczowi prawo nabycia określonych walorów
  przed upłynięciem określonego terminu po ustalonej cenie,

•  opcja sprzedaży (put) daje możliwość zbycia waloru przed upłynięciem
  określonego terminu po określonej w kontrakcie cenie.

Opcje:

•  amerykańskie mogą być wykonane w dowolnym momencie przed upływem
  terminu wygaśnięcia (do tego rodzaju opcji należy większość kontraktów
  opcyjnych znajdujących się w obrocie)

•  europejskie mogą być wykonane tylko w momencie wygaśnięcia
                                       37
          WYCENA ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCHTerminologia:
•  expiration date (strike date) - data wygaśnięcia opcji określona w kontrakcie
  opcyjnym,

•  excercise price (strike price) – podana w kontrakcie cena wykonania lub
  realizacji opcji

•  klasa opcji (option class) – wszystkie opcje danego typu (kupna lub
  sprzedaży),

•  seria opcji (option series) – wszystkie opcje danej klasy o tym samym
  terminie wygaśnięcia i cenie wykonania,

•  in-the-money – opcja, która w chwili natychmiastowego wykonania
  prowadziłaby do dodatnich przepływów pieniężnych,

•  at-the-money - opcja, która w chwili natychmiastowego wykonania dawałaby
  zerowy przepływ pieniężny,

•  out-of-the-money - opcja, która w chwili natychmiastowego wykonania
  prowadziłaby do ujemnych przepływów pieniężnych                                          38
         WYCENA ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCHPozycje w kontraktach opcyjnych:

•  długa pozycja w opcjach kupna – zajmuje ją inwestor kupujący opcję call
  Dochód inwestora w dniu wygaśnięcia opcji:  max (ST - X ; 0)

•  długa pozycja w opcjach sprzedaży – zajmuje ją inwestor kupujący opcję put
  Dochód inwestora w dniu wygaśnięcia opcji:  max (X - ST ; 0)

•  krótka pozycja w opcjach kupna – zajmuje ją inwestor sprzedający
  (wystawiający) opcję call
  Dochód inwestora w dniu wygaśnięcia opcji:  min (X – ST ; 0)

•  krótka pozycja w opcjach sprzedaży – zajmuje ją inwestor sprzedający
  (wystawiający) opcję put
  Dochód inwestora w dniu wygaśnięcia opcji:  min (ST – X ; 0)

• ST – cena waloru bazowego w dniu wygaśnięcia opcji,

• X – cena wykonania                                         39
          WYCENA ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCH


Aktywa bazowe:
•  akcje,
•  indeksy akcji,
•  waluty obce,
•  kontrakty futures,
•  stopy procentowe,
•  obligacje,
•  SWAPy


Główne giełdy transakcji opcyjnych:
•  Chicago Board Option Exchange (CBOE) – opcje na indeksy S&P 100 oraz S&P
  500
•  American Stock Exchange (AMEX) – opcje na Major Market Stock Index
•  Philadelphia Stock Exchange (PHLX) – opcje walutowe
•  New York Stock Exchange (NYSE) – opcje na NYSE Index
•  Pacific Stock Exchange (PSE),
•  Większość giełd oferujących kontrakty futures prowadzi również handel
  opcjami wystawionymi na te kontrakty.


                                        40
          WYCENA ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCHWartość wewnętrzna i wartość czasowa opcji

Całkowita wartość opcji może być przedstawiona jako suma jej wartości
  wewnętrznej i wartości w czasie.

•  wartość wewnętrzna (intrinsic value) – wyższa z dwóch wielkości: zera oraz
  wartości jaką otrzymalibyśmy w wypadku natychmiastowego wykonania
  opcji,

ST – X dla długiej pozycji w opcji kupna i krótkiej pozycji w opcji sprzedaży

X - ST dla długiej pozycji w opcji sprzedaży i krótkiej pozycji w opcji kupna

•  wartość czasowa opcji (time value) – część wartości opcji odzwierciedlająca
  szansę zmiany ceny aktywu bazowego w stosunku do ceny wykonaniaWartość czasowa opcji maleje wraz ze zbliżaniem się do momentu wygaśnięcia
 opcji. W dniu wygaśnięcia opcji wartość czasowa opcji wynosi 0, a wartość
 łączna opcji równa jest dokładnie jej wartości wewnętrznej.                                         41
          WYCENA ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCHCharakterystyka modelu Blacka –Scholes’a
Czynniki wpływające na cenę opcji na akcję:

•  aktualna cena akcji (S),

•  cena wykonania (X),

•  czas pozostający do wygaśnięcia opcji (T),

•  zmienność ceny akcji (volatility) σ

•  wolna od ryzyka stopa procentowa (r),

•  dywidendy spodziewane w okresie ważności opcji (q),

Niepewność wbudowana w wycenę w modelu Blacka Scholes’a

•  wykorzystanie parametrów opartych na danych historycznych w odniesieniu
  do przyszłości

•  wykonanie opcji menedżerskich często warunkowane jest spełnieniem
  określonych kryteriów, których prawdopodobieństwo wystąpienia bądź nie
  wystąpienia nie jest w klasycznym modelu uwzględnione,


                                       42
         WYCENA ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCHCena akcji a cena wykonania

  Wartość opcji kupna rośnie w miarę wzrostu cen akcji, a spada gdy wzrasta
  cena wykonania.

  Wartość opcji sprzedaży maleje, gdy cena akcji rośnie; gdy zaś wzrasta cena
  wykonania wartość opcji rośnie.

Czas do wygaśnięcia

  Im dłuższy jest ten czas, tym większa wartość zarówno amerykańskich opcji
  sprzedaży, jak i kupna.
  (posiadacz opcji o dłuższym okresie ważności ma do dyspozycji wszystkie
  możliwości wykonania opcji o krótszym okresie ważności, a także dodatkowo
  możliwości, które pojawią się po wygaśnięciu tamtej opcji).

  Wartość europejskich opcji kupna i sprzedaży nie musi wzrastać w miarę
  wydłużania się czasu pozostającego do wykonania opcji.
  (posiadacz dłuższej opcji nie dysponuje wszystkimi możliwościami jej
  wykonania, jakimi dysponuje posiadacz opcji krótszej)                                         43
         WYCENA ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCHZmienność

 Miara niepewności odnośnie przyszłych zmian cen akcji.

 Wzrost zmienności oznacza wyższe prawdopodobieństwo bardzo
 niekorzystnych lub bardzo korzystnych zmian ceny akcji. Zarówno wartość
 opcji kupna, jak i sprzedaży rośnie w miarę wzrostu zmienności ceny akcji.

Wolna od ryzyka stopa procentowa

 Wzrost wartości wolnej od ryzyka stopy procentowej wiąże się z
 oczekiwanym zwiększeniem się stopy wzrostu cen akcji. Jednocześnie
 zmniejsza się obecna wartość przyszłych przepływów pieniężnych, które
 otrzyma posiadacz opcji. Oba zjawiska powodują spadek cen opcji sprzedaży.

 W przypadku opcji kupna wzrost wartości stopy procentowej wolnej od
 ryzyka powoduje wzrost cen opcji.
                                        44
         WYCENA ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCHDywidendy

 Dywidendy powodują spadek cen akcji w chwili ustalenia prawa do
 dywidendy. Ma to negatywny wpływ na wartość opcji kupna, a pozytywny na
 wartość opcji sprzedaży.

 Im większa jest spodziewana dywidenda:

  - tym mniejsza jest wartość opcji kupna,

  - tym większa jest wartość opcji sprzedaży.
                                      45
         WYCENA ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCHZałożenia modelu Blacka – Scholesa OPM (The Option Pricing Model)
  wyceny opcji

1. Ceny akcji zachowują się zgodnie z modelem logarytmiczno – normalnym.

  Ceny akcji podlegają błądzeniu przypadkowemu (random walk). Oznacza to,
  że dla krótkiego okresu rozkład proporcjonalnych zmian cen akcji ma
  charakter rozkładu normalnego, z tego zaś wynika, że dla dowolnego
  przyszłego momentu ceny te mają rozkład logarytmiczno – normalny.

Parametry rozkładu logarytmiczno – normalnego:

•  oczekiwana stopa zwrotu z akcji, czyli średnia stopa zwrotu osiągana przez
  inwestorów w krótkich okresach, która uzależniona jest od poziomu ryzyka
  związanego z posiadanym walorem (korelacja dodatnia) oraz od poziomu
  stóp procentowych w gospodarce (korelacja dodatnia),

•  zmienność cen akcji – to miara niepewności co do zwrotu z danej akcji, która
  jest odchyleniem standardowym stopu zwrotu z akcji.

Parametry rozkładu logarytmiczno – normalnego są stałe.


                                          46
         WYCENA ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCH
2. Koszty transakcyjne oraz podatki są pomijane, a papiery wartościowe są
  doskonale podzielne.

3. W okresie ważności opcji akcje bazowe dla danego kontraktu nie przynoszą
  dywidend.

4. Nie istnieją możliwości pozbawionego ryzyka arbitrażu.

5. Obrót papierami wartościowymi jest ciągły

6. Uczestnicy rynku mogą pożyczać i inwestować środki według tej samej
  wolnej od ryzyka stopy procentowej.

7. Krótkoterminowa wolna od ryzyka stopa procentowa r jest stała.
                                       47
          WYCENA ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCHWartość europejskiej opcji kupna (call) spółki wypłacającej dywidendę w
 sposób ciągły (stopa dywidendy jest równa q) w modelu wyceny Blacka-
 Scholes’a:

                 T          T
               q          r
        C  Se       Nd1   Xe
                 12
                            Nd2 
                            12
gdzie:
                S         2  T
               ln      r  q 
                            
                X         2  12
                            
           d1 
                        T
                      
                        12

                   T
            d 2  d1  
                   12
                                     48
          WYCENA ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCHPraktyczne zastosowanie modelu w Polsce na przykładzie opcji na
  akcje BRE Banku
Założenia:

•  kontrakt zawarty w dniu 28.02.2002,

•  termin realizacji 28.02.2003 (T=12),

•  cena realizacji równa cenie rynkowej na dzień zawarcia kontraktu, tj. 137,50
  zł (S = X = 137,50)

•  stopa procentowa wolna od ryzyka w wysokości rentowności bonów
  skarbowych w skali 360 dni na dzień zawarcia kontraktu (r) 9,6 %;

•  stopa dywidendy (q) 8,47 %

•  zmienność określona na podstawie danych empirycznych ze 180 ostatnich
  sesji według stanu na moment zawarcia kontraktu (σ): 31,90 %
                                          49
         WYCENA ŚWIADCZEŃ KAPITAŁOWYCH     Wycena europejskiej opcji kupna call
     Dane:
     T  Ilość miesięcy na jakie opiewa opcja     12,00
     S  Cena giełdowa na dzień wystawienia opcji  137,50
     X  Cena wykonania               137,50
     q  Stopa dywidendy               8,47%
     r  Stopa procentowa wolna od ryzyka      9,60%
       Zmienność                 31,90%
     Wynik:
     C  Wartość opcji kupna (call)          16,64


     Wartość akcji na dzień wykonania opcji      68,00


Wartość opcji wyniosła 16,64 zł.

Wartość rynkowa w chwili wykonania jest niższa niż cena wykonania i wynosi
68 zł (opcja out-of-the-money).

                                       50
    ŚWIADCZENIA KAPITAŁOWE W ŚWIETLE KODEKSU SPOŁEK
             HANDLOWYCHŚwiadczenia typu Warrant:


•  Nowa emisja akcji


•  Uchwała walnego zgromadzenia
                             51
  ŚWIADCZENIA KAPITAŁOWE W ŚWIETLE USTAWY O PAPIERACH
      WARTOŚCIOWYCH I WYTYCZNYCH KPWIG


Prospekt emisyjny

•  cel emisji (opcje menedżerskie)

•  sposób objęcia (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, ogólne
  zasady)

•  warunki objęcia przez beneficjentów

•  sposób sfinansowania (kapitał zapasowy / koszty)

•  spodziewany wpływ na rozwodnienie kapitału

Informacje bieżące i okresowe

•  informacja o zamiarze

•  informacja o podjętych czynnościach

•  informacja o objęciu
                                     52
ŚWIADCZENIA KAPITAŁOWE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI
           PODATKOWYCH


Zagadnienia do rozważenia o charakterze ogólnym

•  podatnik

•  płatnik

•  tytuł świadczenia

•  forma świadczenia

•  moment świadczenia dla potrzeb podatkowych

•  zasada opodatkowania beneficjenta i spółki
                              53
   Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej – MSSF 2
    Warszawa, 23 września 2005 r.
            Kapitałowe świadczenia pracownicze wg MSSF
  MSSF 2 dotyczy:


•  Zakupu towarów i usług w zamian za instrumenty kapitałowe (własne lub spółki

  dominującej lub powiązanych),


•  Zobowiązań dotyczących zakupów towarów i usług powiązanych/ustalonych w

  oparciu o cenę w/w instrumentów,


•  Planów wynagrodzeń opartych na w/w instrumentach np. pracowniczych planów

  zakupu, planów menedżerskich
                                          55
                Kapitałowe świadczenia pracownicze  Zakres stosowania MSSF 2

•  MSSF 2 stosuje się do okresów finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2005 r
  lub później,

•  Do programów wynagrodzeń instrumentami kapitałowymi spółki, w których data
  uzyskania uprawnień (tytułu) do nabycia instrumentów kapitałowych będzie miała
  miejsce po 1 stycznia 2005 r.

•  Zakresem tego standardu objęte są akcje przyznane w dniu 7 listopada 2002 roku lub
  później, w przypadku, gdy nie zapadły prawa realizacji do dnia zastosowania
  standardu,

•  Wymaga dokonania przekształcenia danych porównawczych

•  MSSF 2 nie stosuje się do programów wynagradzania instrumentami kapitałowymi
  spółki rozpoczętymi przed 7 listopada 2002 roku,

•  MSSF 2 nie stosuje się do programów wynagradzania instrumentami kapitałowymi
  spółki , których data uzyskania tytułu do nabycia instrumentów kapitałowych będzie
  miała miejsce przed wejściem w życie MSSF 2 – przed 1 stycznia 2005 r.


                                             56
               Kapitałowe świadczenia pracownicze
  Kluczowe wymogi standardu

•  Spółki mają obowiązek ujmowania jako koszt wynagrodzenia, przyznanych na rzecz
  pracowników opcji na akcje przez okres od dnia przyznania do daty nabycia praw do
  akcji,

•  Wysokość kosztu ocenia się na bazie wartości godziwej i dokonuje się wyceny na
  dzień przyznania instrumentów,

•  Ze względu na z reguły występujący brak możliwości bezpośredniej wyceny wartości
  godziwej świadczeń, wycenić należy wartość godziwą przyznanych instrumentów
  kapitałowych,

•  Wartość godziwą przyznanych instrumentów kapitałowych wycenia się przy pomocy
  modelu wyceny opcji (metoda Blacka-Scholesa, metoda dwumianu i symulacje Monte
  Carlo),
                                            57
               Kapitałowe świadczenia pracownicze
  Wybór modelu zależy od złożoności programu wynagrodzeń/świadczeń w postaci
                     akcji.
  MSSF 2 wymaga uwzględnienia pewnych założeń , obejmujących między innymi:

•  Zmienność cen akcji,

•  Stopa procentowa wolna od ryzyka,

•  Przyszłe dywidendy,

•  Cena realizacji opcji,

•  aktualna cena akcji objętych programem,

•  przewidywana rezygnacja z praw,

•  dodatek za spełnienie warunków dotyczących osiągniętych wyników
                                         58
               Kapitałowe świadczenia pracownicze
  Ujęcie skutków wyceny przyznanych instrumentów kapitałowych rozliczanych w

  formie akcji wycenianych według wartości godziwej z użyciem modelu wyceny opcji


•  przyznany instrument kapitałowy podlega wycenie według jego wartości godziwej na

  datę przyznania i nie podlega późniejszej ponownej wycenie,


•  koszt ujmowany jest proporcjonalnie w okresie nabywania uprawnień (vesting

  period),


•  ustalone w powyższy sposób wartości odnoszone są w koszty wynagrodzeń oraz

  wyodrębnioną pozycję kapitału rezerwowego (share option resererve),
                                            59
                Kapitałowe świadczenia pracownicze
•  z wyceny instrumentu kapitałowego zostają wyłączone wszystkie warunki nabycia

  praw z wyjątkiem tych, które opierają się na warunkach rynkowych,

•  w wyliczeniu wartości łącznego kosztu wynagrodzenia z tego tytułu uwzględnia się

  szacunek dotyczący rezygnacji pracowników z przyznanych praw,

•  początkowy koszt ocenia się na podstawie przewidywanej liczby opcji, do których

  beneficjenci nabędą prawa a następnie koryguje się go w okresie nabywania praw do

  akcji jeśli faktyczne wyniki są inne od przewidywanych,

•  wszystkie koszty wynagrodzeń z tego tytułu wyliczone na dzień przyznania ale

  dotychczas nie ujęte w rachunku zysków i strat ujmuje się bezpośrednio w rachunku

  zysków i strat na dzień rozliczenia lub unieważnienia,
                                            60
               Kapitałowe świadczenia pracownicze
  Ujęcie skutków wyceny przyznanych instrumentów kapitałowych wycenianych
  według wewnętrznej wartości opcji

•  wycena według wewnętrznej wartości przyznanych opcji stosowana może być jedynie
  w sytuacji braku możliwości wyceny tych instrumentów według wartości godziwej,

•  trudności w oszacowaniu zmienności cen akcji dla spółek, które niedawno weszły na
  giełdę lub w ogóle nie są notowane lub niska płynność obrotu akcjami stanowią
  przesłanki do uznania iż niemożliwa jest wycena według wartości godziwej z
  zastosowaniem odpowiedniego modelu wyceny,

•  przyznane instrumenty kapitałowe wyceniane    według ich wartości wewnętrznej
  podlegają wycenie na dzień ich przyznania oraz powtórnej wycenie na każdy dzień
  sprawozdawczy, do czasu nabycia , rozliczenia lub rezygnacji z przyznanych praw,

•  skutki wyceny ujmowane są w rachunku zysków i strat okresu na każdy dzień wyceny,                                            61
           Kapitałowe świadczenia pracownicze  Gotówkowe rozliczanie przyznanych opcji

•  przyznane opcje na akcje, które podlegają rozliczeniu w formie wypłat
  gotówkowych, stanowią zobowiązanie spółki a nie jej kapitał własny,

•  wartość godziwą takich instrumentów kapitałowych ustala się według modelu
  wyceny opcji na dzień przyznania opcji i dokonuje się jej aktualizacji aż do
  dnia rozliczenia praw,

•  programy rozliczane w formie wypłat pieniężnych wykazuje się przez ujęcie
  zobowiązania w wysokości równej kwocie kosztu ujętego w pierwszym
  okresie,

•  zobowiązanie to wycenia się w późniejszych okresach na każdy dzień
  sprawozdawczy według wartości godziwej przyznanych instrumentów
  kapitałowych przez zastosowanie modelu wyceny opcji,

•  skutki finansowe wynikające z wyceny wartości godziwej takich
  instrumentów odnoszone są w rachunek zysków i strat w momencie ich
  powstania.                                          62
            Kapitałowe świadczenia pracownicze  Skutki finansowe wynikające ze zmian programu dotyczącego przyznanych
  instrumentów kapitałowych

•  jednostka powinna wycenić i ująć     jako koszt wynagrodzeń wartość
  przyznanych instrumentów kapitałowych, chyba że instrumenty te nie nabiorą
  praw z powodu nie spełnienia warunków,

•  zmiany programu zwiększające wartość godziwą przyznanych instrumentów
  kapitałowych w okresie nabierania praw do ich realizacji ( w okresie tzw.
  „vesting period”) uwzględniane są   w wycenie kwot ujętych jako koszt
  wynagrodzenia od daty modyfikacji do końca okresu nabierania praw jako
  przyrost,

•  skutki  modyfikacji  programu  w  okresie  „vesting  period”  skutkujące
  zwiększeniem liczby przyznanych instrumentów kapitałowych ujmowane są
  od momentu modyfikacji do końca „westing period” w wartości godziwej
  nowo przyznanych instrumentów kapitałowych,
                                           63
            Kapitałowe świadczenia pracownicze
•  zmiany programu w okresie „vesting period” zmieniające warunki przyznania
  instrumentów kapitałowych w sposób korzystny dla beneficjenta ujmowane
  są jako koszt w momencie zmiany, np. skrócenie okresu „ westing period”
  spowoduje konieczność wcześniejszego ujęcia kosztu,
•  zmiany programu występujące po okresie „vesting period”, w wyniku których
  zwiększeniu podlega wartość godziwa przyznanych instrumentów
  kapitałowych, powinny zostać natychmiast ujęte w koszty lub przez kolejny
  „westing period” jeśli taki został ustalony w związku z modyfikacją,
                                        64
           Kapitałowe świadczenia pracownicze•  niekorzystne dla beneficjenta modyfikacje programu dotyczące warunków
  przyznania instrumentów kapitałowych np. wydłużenie okresu „vesting
  period” lub dodanie dodatkowego warunku innego niż warunek rynkowy;
  skutki finansowe wynikające z tych modyfikacji nie są brane pod uwagę ( np.
  wydłużenie okresu „westing period” o rok – to skutki finansowe należy ująć
  w pierwotnym okresie np. 3 lata),

•  skutki finansowe wynikające z modyfikacji zmniejszających wartość godziwą
  przyznanych instrumentów kapitałowych, nie są brane pod uwagę ; spółka
  nie powinna uwzględniać tego spadku wartości godziwej a powinna
  kontynuować wycenę jak ustalono pierwotnie (jakby nie było modyfikacji),
                                         65
            Kapitałowe świadczenia pracownicze•  jeżeli jednostka unieważnia lub rozlicza wcześniej przyznane instrumenty
  kapitałowe jeszcze w okresie „vesting period”, powinna ująć natychmiast
  wszystkie kwoty, które byłyby ujęte w pozostałym okresie nabywania praw,

•  wszystkie płatności na rzecz pracowników w tytułu unieważnienia lub
  wcześniejszego rozliczenia powinny być ujęte jako odkupienie udziałów w
  kapitale tj. poprzez potrącenie z kapitału do wysokości , w której płatność nie
  przekracza wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych na
  dzień wykupienia,

•  każda nadwyżka wartości tego instrumentu ponad wartość godziwą jest
  ujmowana jako koszt,

•  jeżeli  przyznawane są nowe instrumenty kapitałowe – spółka powinna
  zidentyfikować te nowe instrumenty jako zastępujące instrumenty anulowane
  i powinna rozliczać to w ten sam sposób jak rozliczenie modyfikacji .

  Przedstawione poniżej przykłady 1 – 5   ilustrują praktyczne zastosowanie
  MSSF 2.


                                           66
           Kapitałowe świadczenia pracownicze


PRZYKŁAD 1
2 stycznia 20X4 roku spółka przyznała 50 osobom spośród kadry zarządzającej po
1.000 opcji na akcje. Prawo wykonania opcji przysługuje począwszy od końca roku
20X6, pod warunkiem kontynuowania zatrudnienia. Okres trwania życia opcji wynosi
10 lat. Cena wykonania opcji oraz bieżąca cena akcji wg stanu na dzień przyznania
opcji są równe i wynoszą PLN 60.
Ponieważ obrót akcjami jest mało płynny, spółka uznała, że nie jest w stanie
wiarygodnie oszacować wartości godziwej przyznanych opcji.
Trzech pracowników odeszło z pracy 31 grudnia 20X4 roku. Szacuje się, że dalszych 7
odejdzie ze spółki w ciągu 20X5 oraz 20X6. Dlatego spółka oczekuje, że ostatecznie
wykonane zostaną prawa z 80% przyznanych opcji.
Dwóch dalszych pracowników odeszło z pracy w 20X5 roku, w związku z czym spółka
skorygowała szacunki w stosunku do oczekiwanej liczby opcji które zostaną
wykonane do poziomu 86%.
W 20X6 roku kolejni dwaj pracownicy odchodzą z pracy. W rezultacie na dzień 31
grudnia 20X6 roku w posiadaniu pracowników jest 43.000 opcji na akcje z których
przysługują prawa wykonania.
Poniższa tabela prezentuje cenę akcji w okresie 20X4-20X13 oraz liczbę opcji
wykonanych w okresie 20X7-20X13. Wszystkie opcje są wykonywane na koniec
każdego okresu.                                           67
      Kapitałowe świadczenia pracownicze
  Rok  Cena akcji na dzień 31.12      Liczba wykonanych opcji


20X4                 63 zł                0


20X5                 65 zł                0


20X6                 75 zł                0


20X7                 88 zł               6 000


20X8                 100 zł               8 000


20X9                 90 zł               5 000


20X10                 96 zł               9 000


20X11                105 zł               8 000


20X12                108 zł               5 000


20X13                115 zł               2 000


                                        68
           Kapitałowe świadczenia pracowniczePytanie

•  Jakie kwoty będą ujęte każdego roku jako koszt?

•  Jakie kwoty byłyby ujęte, gdyby wartość godziwa opcji na akcje była
  wiarygodnie ustalona na poziomie PLN 53?
Rozwiązanie

•  Rozwiązanie z użyciem wartości wewnętrznej opcji – koszty ujęte w każdym
  okresie do wygaśnięcia opcji
                                        69
                  Kapitałowe świadczenia pracownicze
                                               Koszty
      Liczba   Szacowany        Cena           Liczba              Koszty
                   Cena          Wartość               za
 Rok  Niewykonanych  wskaźnik       wykonania        Wykonanych  Okres        Narastająco
                   akcji         wewnętrzna             Okres
       opcji   Wykonania        opcji           opcji              (PLN)
                                               (PLN)

20X4     50 000    80%    63 zł    60 zł     3 zł      0  0,33   40 000    40 000

20X5     50 000    86%    65 zł    60 zł     5 zł      0  0,67  103 333   143 333

20X6     43 000    100%    75 zł    60 zł    15 zł      0  1,00  501 667   645 000

20X7     37 000    100%    88 zł    60 zł    28 zł    6 000  1,00  559 000  1 204 000

20X8     29 000    100%    100 zł    60 zł    40 zł    8 000  1,00  444 000  1 648 000

20X9     24 000    100%    90 zł    60 zł    30 zł    5 000  1,00  -290 000  1 358 000

20X10     15 000    100%    96 zł    60 zł    36 zł    9 000  1,00  144 000  1 502 000

20X11     7 000    100%    105 zł    60 zł    45 zł    8 000  1,00  135 000  1 637 000

20X12     2 000    100%    108 zł    60 zł    48 zł    5 000  1,00   21 000  1 658 000
20X13        0   100%    115 zł    60 zł    55 zł    2 000  1,00   14 000  1 672 000

                                      43 000      1 672 000
                                                          70
                Kapitałowe świadczenia pracownicze


 2) Rozwiązanie z użyciem wartości godziwej opcji obliczonej z użyciem modelu Blacka-
 Scholesa-Mertona przy założeniu stopy procentowej wolnej od ryzyka 4% oraz
 odchylenia standardowego 28%.


      Liczba   Szacowany      Wartość   Liczba       Koszty za   Koszty
                  Cena
 Rok  niewykonanych  Wskaźnik      Godziwa  wykonanych  Okres   okres   narastająco
                  opcji
       opcji   wykonania       opcji   Opcji       (PLN)     (PLN)


20X4     50 000     80%   60 zł   53 zł      0  0,33   706 667   706 667

20X5     50 000     86%   60 zł   53 zł      0  0,67   812 667  1 519 333

20X6     43 000    100%   60 zł   53 zł      0  1,00   759 667  2 279 000
20X7     37 000    100%   60 zł         6 000
20X8     29 000    100%   60 zł         8 000
20X9     24 000    100%   60 zł         5 000
20X10     15 000    100%   60 zł         9 000
20X11     7 000    100%   60 zł         8 000
20X12     2 000    100%   60 zł         5 000
20X13       0    100%   60 zł         2 000
                              43 000      2 279 000                                                   71
               Kapitałowe świadczenia pracownicze
PRZYKŁAD 2

•  Spółka wprowadziła program wynagrodzeń rozliczanych w gotówce – przyznane
  zostało 100 gotówkowych „Share Appreciation Rights” każdemu z 500 pracowników.
  Wykonanie praw z SAR -ów jest uwarunkowane utrzymaniem zatrudnienia przez
  okres kolejnych 3 lat.

•  W ciągu pierwszego roku 35 pracowników odeszło z firmy. Szacowne jest, że 60
  kolejnych odejdzie w ciągu 2 i 3 roku.

•  W ciągu drugiego roku kolejnych 40 pracowników odeszło. Szacowne jest, że 25
  odejdzie w ciągu 3 roku.

•  W ciągu trzeciego roku odeszło 22 pracowników.

•  Wykonanie praw z SAR –ów przebiegało następująco:

•  koniec trzeciego roku  150 pracowników

•  koniec czwartego roku  140 pracowników

•  koniec piątego roku   113 pracowników                                           72
            Kapitałowe świadczenia pracowniczeSzacowana wartość godziwa SAR -ów na koniec każdego roku była następująca:
       Rok      Szacowana wartość   Wypłacona wartość
                 godziwa        godziwa


            1        14,40 zł

            2        15,50 zł

            3        18,20 zł        15,00 zł

            4        21,40 zł        20,00 zł

            5                    25,00 zł
                                       73
              Kapitałowe świadczenia pracownicze


Pytanie - Oblicz wartość kosztów oraz zobowiązania z tytułu programu
  wynagrodzeń rozliczanych w gotówce (SAR)
                                   Koszty
     Rok           Obliczenia                   Zobowiązanie
                                 wynagrodzeń
        (500-95) pracowników x 100 SAR-ów x 14,40 zł x           194 400,00
     1                           194 400,00 zł
          1/3                                    zł
        [(500-100) pracowników x 100 SAR-ów x 15,50             413 333,33
     2                           218 933,33 zł
          zł x 2/3] - 194.400 zł                          zł
        [(500-97-150) pracowników x 100 SAR-ów x              460 460,00
     3                            47 126,67 zł
          18,20 zł x 3/3] - 413.333 zł                       zł
        plus
        150 pracowników x 100 SAR-ów x 15,00 zł     225 000,00 zł
        razem                      272 126,67 zł
        [(500-97-150-140) pracowników x 100 SAR-ów x            241 820,00
     4                           -218 640,00 zł
          21,40 zł] - 460.460 zł                          zł
        plus
        140 pracowników x 100 SAR-ów x 20,00 zł     280 000,00 zł
        razem                       61 360,00 zł
        [(500-97-150-140-113) pracowników x 100 SAR-
     5                           -241 820,00 zł     0,00 zł
          ów x 25,00 zł] - 241.820 zł
        plus
        113 pracowników x 100 SAR-ów x 25,00 zł     282 500,00 zł
        razem                       40 680,00 zł
    RAZEM                           787 500,00 zł          74
             Kapitałowe świadczenia pracowniczeKsięgowania

                                    Zobowiązanie
   Rok        Konto       Dt       Ct
                                     narastająco
       Wynagrodzenia      194 400,00 zł
    1
       Zobowiązania               194 400,00 zł  194 400,00 zł

       Wynagrodzenia      218 933,33 zł
    2
       Zobowiązania               218 933,33 zł  413 333,33 zł
       Wynagrodzenia      272 126,67 zł
       Zobowiązania               272 126,67 zł  685 460,00 zł
    3
       Zobowiązania       225 000,00 zł

       Gotówka                 225 000,00 zł  460 460,00 zł
       Wynagrodzenia       61 360,00 zł
       Zobowiązania               61 360,00 zł  521 820,00 zł
    4
       Zobowiązania       280 000,00 zł

       Gotówka                 280 000,00 zł  241 820,00 zł
       Wynagrodzenia       40 680,00 zł

    5   Zobowiązania               40 680,00 zł  282 500,00 zł

       Zobowiązania       282 500,00 zł
       Gotówka                 282 500,00 zł      0,00 zł 75
           Kapitałowe świadczenia pracowniczePRZYKŁAD 3

Założenia

•  Spółka przyznała każdemu z 500 pracowników po 100 opcji na akcje.
  Wykonanie prawa z opcji jest uwarunkowane kontynuowaniem zatrudnienia
  przez minimum 3 lata. Spółka szacuje, że wartość godziwa opcji na jej akcje
  wynosi 15 zł.

•  Na bazie średniego ważonego prawdopodobieństwa Spółka oszacowała, że
  20% jej pracowników odejdzie z pracy w ciągu 3 lat od daty przyznania opcji,
  tym samym tracąc prawa ich wykonania.

Scenariusz 1

•  Jeśli wydarzenia potoczą się zgodnie z oczekiwaniami Spółki, to jednostka
  ujmie jako koszty wynagrodzenia z tytułu otrzymanych usług, następujące
  kwoty w okresie narastania praw z opcji (vesting period):                                          76
               Kapitałowe świadczenia pracownicze
Rok          Obliczenia         Wynagrodzenie za okres  Wynagrodzenie narastająco1   50.000 opcji x 80% x 15 zł x 1/3 roku         200 000 zł          200 000 zł   (50.000 opcji x 80% x 15 zł x 2/3 roku) -
2                              200 000 zł          400 000 zł
     200.000 zł


   (50.000 opcji x 80% x 15 zł x 3/3 roku) -
3                              200 000 zł          600 000 zł
     400.000 zł
                                                    77
             Kapitałowe świadczenia pracowniczeScenariusz 2

•   Podczas pierwszego roku odchodzi 20 pracowników. Spółka aktualizuje
   swoje szacunki całkowitej liczby odejść w okresie 3 lat z 20% (100 osób)
   do 15% (75 osób). Podczas drugiego roku odchodzą kolejne 22 osoby, a
   jednostka ponownie zmienia wartość szacunków odejść z 15% na 12% (60
   pracowników). W roku trzecim odeszło z pracy 15 osób, dlatego w sumie
   prawa wykonania opcji utraciło 57 osób (20+22+15), a zatem prawa do
   wykonania narosły w stosunku do 44.300 opcji.

                           Wynagrodzenie za  Wynagrodzenie
Rok           Obliczenia
                              okres     narastająco1    50.000 opcji x 85% x 15 zł x 1/3 roku       212 500 zł    212 500 zł
    (50.000 opcji x 88% x 15 zł x 2/3 roku) -
2                             227 500 zł    440 000 zł
      212.500 zł


    (44.300 opcji x 100% x 15 zł x 3/3 roku) -
3                             224 500 zł    664 500 zł
      440.000 zł                                             78
           Kapitałowe świadczenia pracowniczePRZYKŁAD 4

•  Przyznanie praw z opcji uzależnione od osiągniętych wyników (innych niż
  rynkowe), ze zmienną długością okresu narastania praw z opcji (vesting
  period)]

Założenia

•  Na początku roku 1, Spółka przyznała każdemu z 500 pracowników po 100
  akcji. Prawa z akcji przechodzą na pracowników pod warunkiem
  kontynuowania zatrudnienia w okresie trzech lat. Prawa z akcji zostaną
  przekazane:

•  -na koniec pierwszego okresu, jeśli przychody Spółki wzrosną o więcej niż
  18%,

•  -na koniec roku drugiego, jeśli przychody Spółki będą średnio rosnąć w
  okresie dwóch lat o więcej niż 13% oraz

•  -na koniec trzeciego roku, jeśli średni przyrost przychodów w okresie 3 lat
  będzie wyższy niż 10% rocznie.

•  Wartość godziwa akcji wynosi 30 zł wg stanu na koniec roku pierwszego, co
  jest równe cenie akcji na dzień ich przyznania.. Spółka nie planuje wypłacać
  dywidendy w okresie najbliższych 3 lat.
                                          79
                Kapitałowe świadczenia pracownicze
•  Na koniec pierwszego roku Spółka osiąga 14 procentowy wzrost przychodów, a z
  pracy odchodzi 30 pracowników. Oczekuje się, że dynamika przychodów zostanie
  utrzymana w kolejnym roku, co oznacza, że warunki przyznania praw z akcji zostaną
  spełnione na koniec roku drugiego. Spółka spodziewa się również, że kolejnych 30
  pracowników   odejdzie  w   ciągu  roku  drugiego.  Dlatego  szacowana  liczna
  pracowników, którzy otrzymają prawa z akcji na koniec tego okresu wynosi 440 (po
  100 opcji każdy).

•  Na końcu roku drugiego okazuje się, że przychody wzrosły o 10% i dlatego prawa do
  akcji nie zostaną jeszcze przyznane. 28 pracowników odchodzi i szacuje się, że
  kolejnych 25 jeszcze odejdzie w ciągu trzeciego roku, a dynamika przychodów
  wyniesie 6% co pozwoli osiągnąć średnią 10% w okresie 3 lat.

•  Do końca roku trzeciego 23 pracowników odchodzi, przyrost przychodów wynosi 8%,
  co daje średnia 10,67% w okresie 3 lat. Stąd, 419 pracowników otrzymuje prawa do
  akcji na koniec roku trzeciego.                                                80
             Kapitałowe świadczenia pracownicze
Rok         Obliczenia       Wynagrodzenie za okres  Wynagrodzenie narastająco
1   44.000 akcji x 30 zł x 1/2            660 000 zł         660 000 zł
   (41.700 akcji x 30 zł x 2/3 roku) -
2                            174 000 zł         834 000 zł
     660.000 zł
   (41.900 akcji x 30 zł x 3/3 roku) -
3                            423 000 zł        1 257 000 zł
     834.000 zł
                                                 81
                Kapitałowe świadczenia pracownicze
PRZYKŁAD 5

Założenia – wartość opcji zależna od warunków rynkowych !

•  Na początku roku pierwszego Spółka przyznała menedżerowi zarządzającemu 10.000
  opcji, których wykonanie jest uwarunkowane kontynuowaniem zatrudnienia do końca
  roku trzeciego. Jednakże opcje nie mogą być wykonana do momentu, gdy cena akcji
  wzrośnie z poziomu 50 zł (stan na początek roku pierwszego) do minimum 65 zł na
  końcu roku trzeciego. Jeśli ten warunek będzie spełniony, to menedżer będzie mógł
  wykonać opcję przez okres 7 kolejnych lat, to jest do końca roku dziesiątego.

•  Spółka zastosowała dwumianowy model wyceny opcji, który uwzględnia możliwość,
  że cena akcji wzrośnie ponad 65 zł na koniec roku 3-go (i tego, że prawa z opcja
  zostaną wówczas wykonane) oraz możliwość, że cena nie przekroczy 65 zł (i tego, że
  prawo z opcji zostanie utracone). Szacuje, że wartość godziwa opcji ustalona na
  warunkach rynkowych wynosi 24 zł.


                                             82
           Kapitałowe świadczenia pracownicze
•  Ponieważ IFRS 2 paragraf 21 wymaga, aby jednostka ujęła wszystkie usługi

  jakie otrzymuje od kontrahentów spełniających wszystkie warunki przyznania

  praw z opcji (vesting conditions) niezależnie od tego czy czynniki rynkowe są

  spełnione, czy nie, więc fakt czy cena akcji przekroczy ustalony nie ma w tym

  wypadku znaczenia. Prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 65 zł jest już

  uwzględnione w wycenie wartości opcji na dzień jej przyznania. Dlatego, jeśli

  spółka oczekuje, że menedżer będzie kontynuował zatrudnienie przez 3 lata i

  tak rzeczywiście jest, to w kolejnych latach ujęte zostaną następujące kwoty:
                                          83
              Kapitałowe świadczenia pracownicze
                                       Wynagrodzenie
Rok          Obliczenia          Wynagrodzenie za okres
                                        narastająco
1   10.000 opcji x 24 zł x 1/3                80 000 zł       80 000 zł
   (10.000 akcji x 24 zł x 2/3 roku) - 80.000
2                                80 000 zł      160 000 zł
     zł
   (10.000 akcji x 24 zł x 3/3 roku) - 660.000
3                                80 000 zł      240 000 zł
     zł
                                               84

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:8/7/2012
language:Polish
pages:84