Docstoc

Insan Hakları Sunumu

Document Sample
Insan Hakları Sunumu Powered By Docstoc
					Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi
        İnsan Hakları

        Güven Urgan

        Şubat 2009 - İstanbul
        İÇERİK…
 İnsan Hakları Kavramı
 Eşitlik İlkesi (Ayrımcılık Yasağı)
 İnsan Haklarının Özellikleri
 İnsan Hakları Konusunda Genel Yanlışlar
 İnsan Haklarının Tarihi Gelişimi
 İnsan Haklarının Kuşaklar Halinde Gelişimi
 Avrupa Konseyi Koruma Sistemi
   - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi [AİHS]
   - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi [AİHM]
       “Her işte ilk adımı atan o yalnız adamdır.
        Ayrıntılar bir ekip tarafından sonradan
        hazırlanabilir. İlk teşebbüsün fikri, ilk
            sezgi bir tek bireyindir.”
                Alexander Fleming

  İnsan Hakları: İnsanın salt insan olmasından
 kaynaklanarak, yaşadığı toplumda kişiliğini ve
varlığını koruyup geliştirmesini sağlayan haklardır.

İnsan Hakları: İnsanın kişiliğine ve onuruna sıkı
sıkıya bağlı olup, herkese karşı, her zaman öne
  sürülebilen, devredilemez nitelikte mutlak
          haklardır.
Kaynağını doğal hukuktan
  alan insan hakları,
 yazılı hukuk kurallarıyla
   sınırlı olmayıp,
bu kurallardan daha geniş
 ve daha üstün ilkelerden
      oluşur.
 Yürürlükteki anayasa ve yasalar,
 ait oldukları ülkelerin sınırları
  içinde bir anlam ifade eder.
Oysa insan hakları, sınırları aşar ve
     evrensel boyutta
    bir mana ifade eder.
  Ayrım gözetilmeksizin bütün
  insanlara tanınması gereken
       haklardır.
            1982 ANAYASASI
             BİRİNCİ KİTAP
             BİRİNCİ KISIM
              Genel Esaslar

X. Kanun önünde eşitlik
MADDE 10. – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun
önünde eşittir.
(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.) …
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
             5237 sayılı TCK
              BİRİNCİ KİTAP
              Genel Hükümler
              BİRİNCİ KISIM
       Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
             BİRİNCİ BÖLÜM
           Temel İlkeler ve Tanımlar
Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi
MADDE 3. - (1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla
orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.
(2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din,
mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut
düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve
diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir
kimseye ayrıcalık tanınamaz.
İNSAN HAKLARININ
   ÖZELLİKLERİ
1. Kişisellik - Bireysellik
   2. Evrensellik
  3. Dokunulmazlık
  4. Devredilmezlik
   5. Bölünmezlik
İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ
* M.Ö. 2500 Hammurabi Kanunları
* M.Ö. 450 Roma Oniki Levha Kanunları
* Dinsel Metinler: Tevrat, İncil, Kuran-ı Kerim
* Uzak Doğu Felsefeleri (Konfüçyüs - Buddha)
* Magna Carta Libertatum (1215)
* Haklar Bildirgesi (1689 - İngiltere)
* Virginia Haklar Bildirgesi (1776 - ABD)
* İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi (1789 -
 Fransa)
     İNSAN HAKLARININ
   KUŞAKLAR HALİNDE GELİŞİMİ

    1. Birinci Kuşak İnsan Hakları
   (Klasik haklar, negatif statü hakları)

    2. İkinci Kuşak İnsan Hakları
(Ekonomik-sosyal haklar, pozitif statü hakları)

    3. Üçüncü Kuşak İnsan Hakları
(Sağlıklı bir çevrede yaşama ve gelişme hakkı)

    4. Dördüncü Kuşak İnsan Hakları
(Bilimin kötüye kullanılmasını yasaklayan haklar)
   İnsan Hakları Konusunda
     Genel Yanlışlar
 İnsan Hakları = Medeni Haklar
 İnsan hakları kavramı, Batı’ya aittir.
 İnsan hakları ihlalleri yalnızca az gelişmiş
 ülkelerde olmaktadır.
 Hakkı sahip olma aynı zamanda hakkı
 kullanabilme anlamına da gelmektedir.
 İnsan hakları yalnızca bir ihlal konusudurlar.
 İnsan hakları yalnızca toplumun üst
 kesimlerince konuşulup, anlaşılabilecek bir
 konudur.
 AVRUPA KONSEYİ
  5 Mayıs 1949'da
 Londra'da imzalanan
  Statüsü ile kurulan
              Strazburg
  Avrupa Konseyi,
 günümüzde 47 üyesi
bulunan ve 800 milyon
   Avrupalıyı aşan
"Avrupa ötesi" bir örgüt
 niteliği kazanmıştır.
    AVRUPA KONSEYİ
        (Devam…)
Organları:
 1) AK Parlamenterler Meclisi


 2) Genel Sekreterlik


 3) AK Bakanlar Komitesi


 4) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
         AVRUPA İNSAN HAKLARI
          SÖZLEŞMESİ (AİHS)
* 4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalandı, 3 Eylül 1953
tarihinde yürürlüğe girdi.
* Türkiye, Meclisin onayının ardından 18 Mayıs 1954’ten itibaren
sözleşmeye taraf oldu.
* Bugün Avrupa Konseyine üye 47 devlet sözleşmeye taraf
durumdadır.
* AİHS Sözleşmesi üç kısımdan oluşur:
   a) Temel hak ve özgürlükler
   b) Sözleşme denetim organları, görevleri ve çalışma
    usulleri
   c) Çekinceler, çekilme, imza ve onay
* Sözleşmede tanınan haklar zaman içinde geliştirilen bir dizi ek
protokol ile genişletilmiş durumdadır.
               AİHS
Madde 1: İnsan haklarına saygı yükümlülüğü
Yüksek Sözleşmeci Taraflar kendi yetki alanları içinde bulunan herkese
bu Sözleşme’nin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlükleri
tanırlar.
 Madde 2: Yaşam hakkı
  Madde 3: İşkence veya insanlıkdışı ya da onur kırıcı muamele ve
cezada bulunmama yasağı
    Madde 4: Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı
     Madde 5: Özgürlük ve güvenlik hakkı
     Madde 6: Adil yargılanma hakkı
      Madde 7: Cezaların yasallığı
       Madde 8: Özel hayatın ve aile hayatının korunması
        Madde 9: Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
         Madde 10: İfade özgürlüğü
          Madde 11: Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü
           Madde 12: Evlenme hakkı
           Madde 13: Etkili başvuru hakkı
             Madde 14: Ayrımcılık yasağı
              Madde 15: Olağanüstü hallerde askıya alma
 Ek protokol 1: Mülkiyetin korunması, Eğitim hakkı, Serbest
             seçim hakkı;
  Ek protokol 4: Borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun
 bırakılma yasağı, Serbest dolaşım özgürlüğü, Vatandaşın
         sınır dışı edilme yasağı;
    Ek protokol 6: Ölüm cezasının kaldırılması;
Ek protokol 7: Yabancıların sınır dışı edilme usulleri, Cezai
konularda iki dereceli yargılama, Adli hata halinde tazminat
 hakkı, Aynı suçtan ikinci kez yargılanamama hakkı, Eşler
            arasında eşitlik;
 Ek protokol 12: Ayrımcılığın genel olarak yasaklanması;
Ek protokol 13: Ölüm cezasının her durumda kaldırılması;
Sözleşmenin Özellikleri:
* Sözleşme bireyi uluslararası alana çıkararak ilgili devleti dava
edebilme hakkı vermiştir.
* Sözleşmede diğer insan hakları sisteminin genelinden farklı
olarak hukukun üstünlüğünün tesisi hedeflenmiştir.
* Sözleşme yalnızca sözleşmeye taraf ülke vatandaşlarını değil,
herkesi kapsar.
* Sözleşmeye taraf devletler sözleşmeyle tanınan hakların
korunmasından sorumlu oldukları gibi, diğer devletlerin
sözleşmeye uyup uymadıklarını denetlemekle de yükümlüdürler.
* Sözleşme kapsamında bir devlet başka bir devleti sözleşmeye
aykırılıktan dolayı AİHM’ne şikayet edebilir.
* Sözleşmeye taraf devletler AİHM’nin kararlarına uymayı
taahhüt etmişlerdir.
* Mahkeme ulusal mahkemenin yerine karar almaz. AİHM’nin
aldığı kararların ne şekilde yerine getirileceği konusunda ulusal
merciler yetkilidirler.
          AİHM
 * 1959 YILINDA KURULDU, KASIM 1998’DEN İTİBAREN TAM
ZAMANLI TEK YARGISAL ORGAN OLARAK, STRAZBURG’TA
            ÇALIŞMAKTADIR.
   * ÜYE DEVLET SAYISI KADAR HAKİMDEN OLUŞUR.
          * HAKİMLERİ AKPM SEÇER.
   * HAKİMLER 6 YIL SÜRE İÇİN SEÇİLİRLER, TEKRAR
         SEÇİLMELERİ MÜMKÜNDÜR.
        * MAHKEME 5 KISIMDAN OLUŞUR.
    * DAVANIN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ KONUSUNDA,
           3 HAKİMLİ KOMİTE VE
         7 HAKİMLİ DAİRE YETKİLİDİR.
  * KARARLARIN ESASI HAKKINDA 7 HAKİMLİ DAİREDE
        OYÇOKLUĞU İLE HÜKÜM VERİLİR.
  * 3 AY İÇİNDE İLGİLİ TARAFLAR (DEVLET VEYA BİREY)
   7 HAKİMLİ DAİRE KARARINA İTİRAZ EDEBİLİRLER.
          AİHM
         (Devam…)
  * BU İTİRAZ, 5 HAKİMLİ KOMİTE TARAFINDAN CİDDİ
 OLARAK DEĞERLENDİRİLİRSE DAVA 17 HAKİMLİ BÜYÜK
      DAİRE ÖNÜNDE TEKRAR ELE ALINIR.
  * ÜÇÜNCÜ KİŞİ, KURUM YA DA DEVLETLERE DAVAYA
      MÜDAHİL OLMA HAKKI TANINMIŞTIR.
   * MAHKEME RE’SEN KİŞİ, KURULUŞ VE BİLİRKİŞİ-
UZMANLARIN BİLGİSİNE BAŞVURABİLMEKTE, DURUŞMAYA
     KATILIMLARINI SAĞLAYABİLMEKTEDİR.
 * MAHKEMENİN VERMİŞ OLDUĞU KARARLARIN YERİNE
 GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİNİ DENETLEMEK ÖNCELİKLE
          AKBK’NİN GÖREVİDİR.
  * KARARLARIN İLGİLİ DEVLET TARAFINDAN YERİNE
   GETİRİLMEMESİ DURUMUNDA DEVLETİN AVRUPA
  KONSEYİNDEN DIŞLANMASI SÖZ KONUSU OLABİLİR.
   AİHM’ne Başvuru Koşulları ve Süreç
1.  Kişi, kişi grubu ya da devlet, sözleşmeye taraf devleti dava
   edebilir.
2.  Koruma sistemi ulusal iç hukuku tamamlayıcı nitelikte
   olduğundan kural olarak olağan ulusal iç hukuk yollarını
   bitirmek gereklidir.
3.  İç hukuk yollarının bitirilişinden sonraki 6 ay içinde mahkemeye
   başvurmak gereklidir.
4.  Dava konusu ile ilgili olarak başka bir uluslararası kuruluşa
   başvurulmamış olması gereklidir.
5.  Başvuru konusu sözleşme kapsamındaki haklarla ilgili
   olmalıdır.
6.  Başvuru sahibinin kimliğinin belli olması, dilekçesinin bizzat
   kendisi tarafından imzalanmış olması gereklidir.
7.  Daha önce Mahkeme tarafından incelenmiş bir konuda
   başvurulmamalıdır.
   AİHM’ne Başvuru Koşulları ve Süreç
             (Devam…)
8.  Başvuru dayanaktan yoksun ve başvuru hakkının kötüye
   kullanılması niteliğinde olmamalıdır.
9.  Avukat tutmak zorunlu değildir.
10.  Duruşmalar esas olarak evrak üzerinde yapılır. Gerek
   görülürse halka açık oturum yapılır.
11.  Mektup ve faks ile başvuru yapılabilir.
12.  Başvuru esnasında kullanılan dil sözleşmeye taraf devletlerin
   dillerinden biri olabilir. Dava hakkında kabul edilebilirlik kararı
   alınmasından sonra yazışma dilleri Mahkeme başkanı aksi
   yönde karar vermedikçe resmi diller İngilizce ya da
   Fransızca’dan biri olabilir.
13.  Kararlar Mahkeme’nin resmi dillerinden biri ile yazılır.
AİHM’ne Başvurmak İçin Ulusal İç Hukuk Yolunun
Tüketilmesini Gerektirmeyen Durumlar
–  İç hukuk yolunun etkisiz olması
–  Açık bir ulusal yasa hükmünün bulunması
–  Yerleşmiş bir yargı içtihadının bulunması
–  Sözleşmeye aykırı yerleşmiş yönetsel uygulamalar
–  Davanın sürüncemede kalması
–  Engelleme
      AİHM’ne Erişim Bilgileri


Adres: European Court of Human Rights
    Council of Europe 67075 Strasbourg
    Cedex FranceFaks: (0033) 388 41 27 30          Telefon: (0033) 388 41 24 32
               (0033) 388 41 34 95

       Web sitesi: www.echr.coe.int
  Türk Hukukunda AİHM Kararları:
* Türkiye, 1987 yılından itibaren vatandaşlarına
Avrupa insan hakları koruma sistemine bireysel
başvuru hakkını tanımıştır.
* 1982 Anayasası Madde 90/Son Değ.
07/05/2004: ”Usulüne göre yürürlüğe konulmuş
temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası
andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek
uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma
hükümleri esas alınır.”
* Mahkemenin kararları doğrultusunda bireye
ödenmesi öngörülmüş maddi ve/veya manevi
tazminatın ödenmesi yükümlüğü vardır.
* AİHM’ce alınan karar doğrultusunda iç hukukta
gerekli adli, idari düzenlemelerin yapılması
gereklidir.
        AİHM KARARLARI (1999-2007)
           Au moins une    Non    Règlement
  Etat en cause /   violation /  violation /  amiable /
  State concerned   At least one    No     Friendly
            violation   violation   settlement
Belgium          64       6      12
Bulgaria         160       4       3
Croatia          101       4      26
France          470      56      49
Greece          319       8      19
Italy          1322      27      332
Poland          419      28      39
Romania          240       8      21
Russian Federation    372      13      11
Sweden           18       6      18
Turkey          1395      33 %2     202
Ukraine          366       3       2
United Kingdom      160      35      57
TOTAL          6749      354 %5     965
AİHM KARARLARI (1999-2008)
                           FRANCE/  GREECE/   ITALY/  RUSSIA/  TURKEY/
               AİHS’NİN MADDELERİ
                           Fransa  Yunanistan  İtalya  Rusya   Türkiye
               2. YAŞAM HAKKI       3     3     0     47    63

               3. İŞKENCE YASAĞI     1     0     0     15    19
               3. İNSANLIKDIŞI VEYA
                            8     8     3     96    142
               ONURKIRICI MUAMELE
               4. KÖLELİK VE ZORLA
                            1     0     0     0     0
               ÇALIŞTIRMA YASAĞI
               5. ÖZGÜRLÜK VE
                            27     6     20    138    329
               GÜVENLİK HAKKI
               6. ADİL YARGILANMA
                            200    81     208    363    513
               HAKKI
               6. YARGILAMA
                            251    265    992    73    240
               SÜRESİNİN UZUNLUĞU
               7. CEZALARIN
                            2     0     0     0     4
               YASALLIĞI
               8. ÖZEL YAŞAMIN VE
               AİLE HAYATININ      14     2     97    21    43
               KORUNMASI
               9. DÜŞÜNCE, VİCDAN VE
                            0     5     0     2     1
               DİN ÖZGÜRLÜĞÜ
               10. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ    13     6     3     10    166
               11. DERNEK KURMA VE
                            1     4     3     6    26
               TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ
               12. EVLENME HAKKI     0     0     0     0     0
               13. ETKİLİ BAŞVURU
                            25     68     59    87    176
               HAKKI
               14. AYRIMCILIĞIN
                            8     4     1     1     2
               YASAKLANMASI
               P1-1. MÜLKİYETİN
                            17     46     270    302    446
               KORUNMASI
               P1-2. EĞİTİM HAKKI     0     0     0     1     3
               P1-3. SERBEST SEÇİM
                            0     2     15     2     5
               HAKKI
TEŞEKKÜRLER...

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:262
posted:8/7/2012
language:Unknown
pages:31