Informacioni sistemi u preduzecu

Document Sample
Informacioni sistemi u preduzecu Powered By Docstoc
					Razlozi uvođenja IT u organizacije :

  1 – obavljanje postojećih funkcija za kraće
  vrijeme sa ciljem povećanja efikasnosti

  2 – uvođenje novih IT dovodi do unapređenja
  indeksa price-to-performance i veće efektivnosti.
                          2
Odlučujući faktori za uvođenje IT
     TEHNOLOŠKI FAKTORI                 ORGANIZACIONI FAKTORI
 • Relativne komparativne prednosti        • Veličina firme
 • Kompleksnost tehnologije poslovanja       • Kvalitet i kompatibilnost IT sa postojećom
 • Kompatibilnost tehnoogije            opremom
 • Troškovi                    • Potrebe za specijalizacijom
 • Imidž firme u poslovnim krugovima        • Podrška rukovkodstva


                 ОDLUČUJUĆI FAKTORI
                   ZA UVOĐENJE
                  INFORMACIONIH
                   TEHNOLOGIJA
                   U PREDUZEĆE
      FAKTORI OKRUŽENJA           INDIVIDUALNI FAKTORI
     • Uticaj konkurencije       • Inovativnost menadžera
     • Uticaj kupaca i dobavljača    • Poznavanje informacionih
     • Političke mjere         tehnologija od strane menadžera
     • Uloga države
                                               3
Koliko se isplati investicija u IT i kako je izmjeriti?


   Evaluacija
     produktivnosti
     koristi
     troškova
     drugih ekonomskih aspekata IT
                             4
Produktivnost kao mjera
Produktivnost je indeks izlaza i ulaza.

Protivriječnost koja se javlja pri pokušaju prikazivanja
porasta output-a na osnovu investicija u IT na
nacionalnom nivou naziva se paradoks produktivnosti

   Moguće objašnjenje paradoksa produktivnosti
   1. problemi sa podacima ili analizama skrivaju porast
    produktivnosti postignut primjenom IT
   2. dobit na produktivnosti od IT se neutralizuje
    gubicima u drugim oblastima
   3. povećanje produktivnosti od IT se neutrališe
    troškovima ili gubicima samih IT.
                               5
  Vrijednost informacije - evaluacija

Vrijednost informacije = Neto korist sa informacijom – Neto korist bez informacije
             Generalno, pretpostavka je da sistem sadrži
            informacije relevantne za podršku odlučivanju, čiji
            će rezultat biti kvalitetnija odluka, koja će dovesti
                     do većeg prihoda.
                                         6
Koristi i troškovi (Cost-Benefit)
 Postoji razlika između investiranja u IT infrastrukturu i IT aplikacije.

 IT infrastruktura predstavlja osnovu za IT aplikacije (baze
 podataka, mreža, date warehouse, baze znanja) i to su dugoročne
 investicije koje se koriste u cijelom preduzeću.

 IT aplikacije su specifični programi i sistemi za konkretne aktivnosti
 (obračun plata, stanje magacina, narudžbine) koje obavlja nekoliko
 odjeljenja u preduzeću, i čiji su efekti vidljivi na kraći rok.

    Evaluacija IT investicija
       Vrijednost informacija za donošenje odluka
       Tradicionalna Cost-Benefit analiza (opipljivo)
       Scoring Matrix ili Scorecard (neopipljivo)
                                      7
  Cost-Benefit analiza
Poredi ukupnu vrijednost koristi u odnosu na odgovarajuće
troškove.Tradicionalni alati za evaluaciju kapitalnih investicija su

    Net present value (NPV, neto sadašnja vreijdnost) poredi
    sadašnju vrijednost investicije sa budućom koristi, umanjeno
    za troškove


    Return on investment (ROI, povraćaj investicija) mjera
    uspješnosti  menadžmenta    u  generisanju  profita
    raspoloživom aktivom. Proračunava se dijeljenjem neto
    prihoda od projekta sa prosječnom aktivom investiranom u
    projekat.


                                  8
  Evaluacija nemjerljivih koristi
      (pobojšanja kvaliteta, brži razvoj proizvoda,
    veća fleksibilnost dizajniranja, bolji korisnički servis,
          bolji uslovi rada zaposlenih)
             Subjektivne ocene


    Evaluacija nemjerljivih koristi
       Definisati grubo novčanu vrijednost za svaku od nemjerljivih
       veličina i primeniti NPV ili sličnu finansijsku analizu.
       Sračunati Scorecard matricu
9
  Evaluacija opravdanosti investicije u IT

 Metode za procjenu mogu se svrstati u sljedeća 4 tipa
 (Turban)

  Finansijske (ROI) metode mjere samo uticaj novčane vrijednosti.
  Fokus je na ulaz i izlaz novčanih tokova (cash flows)
  Višekriterijumske metode ocjene obuhvataju finansijske i ne-
  finansijske uticaje koje se ne mogu izraziti novcem. Ove metode
  obuhvataju kvantitativne i kvalitativne tehnike za podršku
  odlučivanju.
  Racio (IT trošak vs. ukupan prihod) metode koriste nekoliko racjia
  za procjenu IT investicija
  Portfolio metode primjenjuju portfolio matrice za prikaz više
  varijanti IT investicija nasuprot kriterijuma odlučivanja.


                                   10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:8/7/2012
language:Serbo-Croatian
pages:10