Заявка за митническо посредничество

Document Sample
Заявка за митническо посредничество Powered By Docstoc
					                           До http://hirudov.com , гр. София
                          Тел.99999999; 9999999 Факс: 9999999


        Заявка за митническо посредничество

1. Наименование на фирмата: ……………………………………………………………………….
2. Тел. за връзка: ………..………………………………..Факс:………………..…………………...
3. Лице за контакт: ……………………………………………………………..………………………..
4. Имейл:……………………………………………………………………………………………………….
5. БУЛСТАТ:………………………………......................................................................
6. Данъчна служба, към която е регистрирана фирмата:……………………..………….
7. Режим за оформяне :

   Износ   Временен износ    Пасивно усъвършенстване      Реекспорт
   Внос    Временен внос     Активно усъвършенстване      Реимпорт
   Транзит

8. Описание на стоките и тарифен номер:
……………………………………………………...                    …………………………….
……………………………………………………...                    …………………………….
……………………………………………………...                    …………………………….
……………………………………………………...                    …………………………….
……………………………………………………...                    …………………………….
……………………………………………………...                    …………………………….
……………………………………………………...                    …………………………….

9. Банка, наименование на клон, банково число на клона, банкова сметка в
  лева, от която се тегли сумата за мита и ДДС на клиента при режим ‘внос’ и
  ‘износ’.
  ………………………………………………………………………………………
9. Банка, наименование на клон, банково число на клона, банкова сметка във
  валута, в която ще постъпи валутата от износа/ от която ще се заплати
  стоката по вноса
  ………………………………………………………………………………………

10*. Номер на автомобил …………………………; брой пломби …………………
* попълва се само при режим ‘транзит’ и осигурен от клиента транспорт; получаващо
митническо учреждение....................................; * попълва се задължително при режим
транзит.

Долуподписаният ………………………………………… декларирам, че
горепосочената информация е вярна и поемам последствията от всички
евентуални несъответствия с декларираното.

Дата:………………..                      Подпис и печат:
http://hirudov.com

				
DOCUMENT INFO
Description: Заявка за митническо посредничество. Бланка за попълване (шаблон), състояща се от една страница.