Заповед за командировка в чужбина Вариант 2 by hirudov

VIEWS: 506 PAGES: 1

More Info
									                http://hirudov.com


  З  А  П  О  В  Е  Д      №       дата

    На основание на Наредбата за служебни командировки и
           специализации в чужбина


           К О М А Н Д И Р О В А М:
Име на командирования                     Traveller's name
Длъжност, отдел                       Title, department
До град, държава                       To City, Country
маршрут начало-дестинация-край              Route - From-to-to

в наименование на учреждението                 In company name

със задача:                             with task:

за 6 дни                              for 6 days

          От дата до Data From date to date Командировката е с право на пътни,дневни и квартирни пари, паспортни,
    визови и други такси и разходи за служебен багаж и други

  Необходимите средства в левове и валута са за сметка на
            http://hirudov.com
Задължавам командированият да ми представи в 10-дневен срок от завръщането
      си доклад за извършената дейност и финансов отчет

Гл.Счетоводител:                Управител:

								
To top