Заповед за командировка в чужбина Вариант 1 by hirudov

VIEWS: 342 PAGES: 3

More Info
									     ЗАПОВЕД      №               Дата
 за командировка в чужбина
    На основание Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина
                  КОМАНДИРОВАМ


                  трите имена и длъжността

в (държава)със задача:
за срок       считано от           Пътуването да се извърши с
                      до дата
Командировката е с право на пътни, дневни, квартирни и паспортна такса
Необходимите средства в левове са за сметка на
а във валута на
   Задължавам командирования да ми представи в 10-дневен срок след завръщането си
устен доклад за извършената работи, а в 14-дневен срок финансов отчет, като приложи всички
                 документи от пътуването

               Командировката е съгласувана с:
Гл. счетоводител:            Ръководител:

        подпис                    подпис
                   ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
           за извършените разходи по време на командировката
 № по ред          Вид на разходите         Долари
     1 Дневни пари
     2 Пътни, съгласно НКЧ
     3 Билети
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
      ВСИЧКО РАЗХОДИ:

     Подпис на командирования:
http://hirudov.com
      Дата

ндировки и специализации в чужбина
ОВАМ


ъжността
 Пътуването да се извърши с

 рни и паспортна такса


и в 10-дневен срок след завръщането си
 н срок финансов отчет, като приложи всички
ътуването

ъгласувана с:           печат
ОТЧЕТ
еме на командировката
            Евро     Лева

								
To top