Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Декларация за ползване на отпуск по чл 165 ал 1 от КТ

VIEWS: 32 PAGES: 1

Декларация за ползване на отпуск по чл. 165, ал. 1 от Кодекса на труда. Бланка за попълване (шаблон), състояща се от една страница.

More Info
									                          ДЕКЛАРАЦИЯ
   за ползване на отпуск по чл. 165, ал. 1 от КТ от майката (осиновителката) на детето
   Подписаната...............................................................................................................
              (трите имена по документ за самоличност)
като майка (осиновителка) на ................................................................................................
                      (трите имена на детето)
родено на........................ 20.... г.


   Декларирам, че не съм лишена от родителски права, родителските ми права не са
ограничени по установен ред, осиновяването не е прекратено, че детето не е дадено за
осиновяване или не е настанено в детско заведение, не съм дала съгласие за ползване на
отпуска от друго лице по чл. 164, ал. 3 от КТ, че детето не се отглежда по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето или от лице по програмата "В подкрепа на майчинството".

   Заявявам, че при настъпване на някое от посочените събития се задължавам незабавно да
уведомя работодателя, за да прекрати разрешения отпуск.

    Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
и че дължа възстановяване на неоснователно изплатените ми суми заедно със законната лихва.
........................... 20... г.
Декларатор:..........................................

     Забележки
     1. Излишното се зачерква.
     2. Примерният образец може да бъде използван и в други аналогични случаи


http://hirudov.com

								
To top