Docstoc

Молба за ползване на платен годишен отпуск

Document Sample
Молба за ползване на платен годишен отпуск Powered By Docstoc
					                       До управителя на
                       ………………………………………..
                       гр. …………………………………….
                    МОЛБА    От ………………………………………………………………………………………
    длъжност ………………………………………………………………………………
    отдел …………………………………………….. дирекция........................................
Уважаеми г-н управител,
Моля да ми разрешите ползването на ………… дни платен годишен отпуск, считано от ……………….
до …………………..г. включително.
   През време на отпуска ще бъда заместван от …………………………………………….


                   С уважение: ………………………
                             (подпис)Гр. (с.)…………………,
…………………………. г.

_________________________________________________________________________
                    СПРАВКА
   Към ………………… г. служителят има право да ползва ……………………… работни дни
платен годишен отпуск, в това число ………… работни дни основен платен отпуск и
………….работни дни допълнителен платен отпуск по чл. 156, т. … от КТ. на основание заповед №
………/……………… г.

                   Началник отдел “Персонал”: ………………….
                                   (подпис)
______________________________________________________________________

   Мнение на прекия ръководител: ………………………………………………
                     (подпис)
_________________________________________________________________________http://hirudov.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:928
posted:8/5/2012
language:Bulgarian
pages:1
Description: Молба за ползване на платен годишен отпуск със справка за неизползваните дни. Бланка за попълване (шаблон), състояща се от една страница.