Молба за прекратяване на трудов договор

Document Sample
Молба за прекратяване на трудов договор Powered By Docstoc
					                               До управителя на
                               ………………………………………..
                               гр. …………………………………….
                           МОЛБА


    От ………………………………………………………………………………………
    длъжност ………………………………………………………………………………
    отдел …………………………………………….. дирекция........................................
   Уважаеми (а) господин (жа)............................................... ,

   Моля трудовият ми договор да бъде прекратен по взаимно съгласие.
                 С уважение: …………………………………..

http://hirudov.com

				
DOCUMENT INFO
Description: Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие. Бланка за попълване (шаблон), състояща се от една страница.