Docstoc

Молба за промяна на длъжност

Document Sample
Молба за промяна на длъжност Powered By Docstoc
					                                     До управителя на
                                     ………………………………………..
                                     гр. …………………………………….
                                МОЛБА


    От ………………………………………………………………………………………
    длъжност ………………………………………………………………………………
    отдел …………………………………………….. дирекция........................................
   Уважаеми (а) господин (жа)............................................... ,
   Моля съгласието Ви за преместването ми от длъжността ........
   .......................................................... в ..............................................................................
   на длъжността ................................ в ............................................................................. ,
   за която притежавам необходимото образование и квалификация и което удостоверявам
   със следните документи:
   1...........................................................................................................................................
   2...........................................................................................................................................
   3...........................................................................................................................................
                    С уважение: …………………………………..

http://hirudov.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:575
posted:8/5/2012
language:Bulgarian
pages:1
Description: Молба за промяна на длъжност. Бланка за попълване (шаблон), състояща се от една страница.