Docstoc

Декларация за отписване на МПС

Document Sample
Декларация за отписване на МПС Powered By Docstoc
					                                                      Приложение № 1
                                                ТДД ....................................
                                                ДП ......................................
                                                Вх. № ..................../ ............


                            ДЕКЛАРАЦИЯ


Подписаният ..........................................................., ЕГН ........................................................,
Като пълномощник на ..............................................................................................................,
Представител на ............................................................ с инд № от НДР ..............................,
                /наименование на предприятието/

ЕИК по БУЛСТАТ .................................................................................

Община ............................... Гр./с. .................................. ул. .................................. № .............
          /постоянен адрес; седалище и адрес на управление/

Декларирам, че притежаваното превозно средство вид .........................................................
Марка ......................., модел ........................................., рег. № ..............................................,
№ на двигателя .................................................... е ...................................................................
              /продадено, спряно от движение, унищожено, бракувано и др./
на /считан от датата/ ...............................................

   Към настоящата декларация прилагам документ № ............... от дата .....................
Удостоверяващ горното обстоятелство.
Дата ..............................                              Декларатор ..........................

                           http://hirudov.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:2614
posted:8/4/2012
language:Russian
pages:1
Description: Декларация за отписване на МПС. Бланка за попълване (шаблон), състояща се от една страница.