Уведомително писмо - промени в закони 2011 г

Document Sample
Уведомително писмо - промени в закони 2011 г Powered By Docstoc
					              УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


Относно: Промени в Данъчното законодателство в сила от 01.01.2011г.


В сила от 01.01.2011г. са следните изисквания:
  1. Когато юридическо лице изплаща наем / или друго възмездно предоставяне на
   права или имущество / на физическо лице трябва да удържа авансово данък в
   размер на 10% при изплащането му. Сумата върху, която ще се удържа данъка се
   изчислява като от сумата на наема се приспаднат 10 % разходи и получената
   разлика се облага с 10% данък, който следва да се внесе до 10-то число на
   месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан. Предприятието издава
   за изплатените доходи и удържания данък Сметка за изплатени суми и
   Служебна бележка, които предоставя на лицето, придобило дохода.
  2. Когато юридическо лице изплаща доходи по чл.35 от ЗДДФЛ / обезщетения,
   неустойки, лихви, доходи в натура и др. / на физическо лице трябва да издава за
   изплатените доходи Служебна бележка, която предоставя на лицето, придобило
   дохода.
  3. Когато юридическо лице изплаща наем за недвижимо имущество на
   чуждестранно юридическо лице, което няма място на стопанска дейност в
   България трябва да удържа 10 % данък при източника.
  4. От 01.01.2011 се намалява от 10% на 5 % данъчната ставка на данъка от доходи
   от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, изплатени от местни
   юридически лица на чуждестранни юридически лица от ЕС, когато платецът и
   получателят на дохода са свързани лица. Чл.200а от ЗКПО определя при
   изпълнението на какви условия се прилага данъчна ставка 5%.
  5. Въвежда се облагане на чуждестранни физически и юридически лица
   установени в офшорни зони с данък при източника в размер на 10% за доходи от
   възнаграждения за услуги и права, неустойки и обезщетения. Изкючение са
   обезщетенията по застрахователни договори и случаите, в които услугите или
   правата са реално предоставени.
  6. Данъкът върху недвижимите имоти ще се плаща на 2 вноски в срок от 1 март до
   30 юни и до 30 октомври.
  7. Промяна има и в сроковете за плащане на данъка върху превозните средства.
    Първата вноска ще се дължи между 1 март и 30 април , а втората вноска ще се
    плаща до 30 октомври.
    Запазва се отстъпката от 5%, ако пълният размер на данъка върху недвижимите
    имоти и данъка върху превозните средства се плати до 30 април.
  8. Продавачите на моторни превозни средства следва да предоставят пред
    нотариусите заверен от общините документ, удостоверяващ, че дължимите
    данъци върху превозните средства са платени. Според настоящите разпоредби
    продавачите представят единствено декларация за липса на такива задължения.
  9. Увеличени са глобите за неподаване на декларация за придобиване на недвижим
    имот или промяна на неговата стойност в размер от 500 лв. до 3,000 лв.
    Приложения:
  1. Бланка на Сметка за изплатени суми и Служебна бележка към нея.
  2. Бланка на Служебна бележка за други доходи по чл.35 от ЗДДФЛ.
http://hirudov.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:132
posted:8/4/2012
language:Bulgarian
pages:2
Description: Уведомително писмо във връзка с промени в Данъчното законодателство в сила от 01.01.2011 г.