1_pielikums_tehniska_specifikacija_2011_29 by wanghonghx

VIEWS: 1 PAGES: 6

									TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkuma priekšmeta daļā "Rīga (Vestienas, 4)"
Nr.p.k.       Prasība


1.
     pakalpojuma uzdevums

2.
     pakalpojuma objekts


3.
     paredzamais pakalpojuma
     līguma termiņš
     Pakalpojuma     izpildes
4.
     nosacījumi:


4.1.
     izvešanas pakalpojuma
     izpildes termiņš un kārtība

4.2.   glabāšanas pakalpojuma
     izpildes termiņš

4.3.
     piegādes termiņš

4.4.   Degvielas piegādes adrese

     Atskaites dokumenti par
4.5.
     degvielas saņemšanu
                                  Pielikums Nr. 1
                                  atklātā konkursa
        “Par naftas produktu izsniegšanu Valsts policijas strūktūrvienībām"
        (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2011/29) nolikumam

ā "Rīga (Vestienas, 4)"
                     Apraksts
     Izpildītājs nodrošina Degvielas uzglabāšanu un piegādi attiecīgajai VP
     struktūrvienībai līdz tiek sasniegts iepirkuma priekšmeta daļā
     paredzētais apjoms, bet ne ilgāk divus gadus no iepirkuma līguma
     noslēgšanas dienas
     degvielas, kas atrodas naftas bāzē „Torņi”, Saldus pagasts, Saldus
     novads, izvešana attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā paredzētajā
     apjomā, uzglabāšana un piegāde

      Izpildītājs nodrošina Degvielas glabāšanu un piegādi līdz tiek sasniegts
     nolikuma 1.pielikumā norādītais attiecīgās Degvielas apjoma limits, bet
     ne ilgāk kā 2 gadus no līguma noslēgšanas dienas.     Izpildītājs iepriekš ar pasūtītāju saskaņotā termiņā nodrošina degvielas
     izvešanu ar savu transportu pa daļām vai visu apjomu kopā attiecīgajā
     iepirkuma priekšmeta daļā paredzētajā apjomā līdz 2011.gada
     01.decembrim
      Izpildītājs nodrošina Degvielas glabāšanu līdz tiek sasniegts nolikuma
     1.pielikumā norādītais attiecīgās Degvielas apjoma limits, bet ne ilgāk
     kā 2 gadus no līguma noslēgšanas dienas.

     izpildītājs nodrošina pasūtījumā norādītās degvielas piegādi (aptuveni 10
     t DD un 10 t 95E) 24 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas

     Degvielas izsniegšanas vieta atbilstoši nolikuma 1. pielikumā
     noteiktajām apdzīvotajām teritorijām (attiecīgās administratīvās
     teritorijas robežās vai ne vairāk kā 1km ārpus tām)

     par katru piegādi izpildītājs iesniedz rēķinu
                                                   Pielikums Nr. 1
                                                  atklātā konkursa
                        “Par naftas produktu izsniegšanu Valsts policijas strūktūrvienībām"
                         (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2011/29) nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k.       Prasība                       Apraksts

                     Izpildītājs nodrošina Degvielas izsniegšanu attiecīgajai VP
1.                    struktūrvienībai līdz tiek sasniegts iepirkuma priekšmeta daļā paredzētais
                     apjoms, bet ne ilgāk divus gadus no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas
     pakalpojuma uzdevums
                     degvielas, kas atrodas naftas bāzē „Torņi”, Saldus pagasts, Saldus
2.                    novads, izvešana attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā paredzētajā
     pakalpojuma objekts       apjomā, uzglabāšana un izsniegšana

                      Izpildītājs nodrošina Degvielas glabāšanu un izsniegšanu līdz tiek
3.                    sasniegts nolikuma 1.pielikumā norādītais attiecīgās Degvielas apjoma
     paredzamais pakalpojuma
                     limits, bet ne ilgāk kā 2 gadus no līguma noslēgšanas dienas.
     līguma termiņš
     Pakalpojuma     izpildes
4.
     nosacījumi:
                    Izpildītājs iepriekš ar pasūtītāju saskaņotā termiņā nodrošina degvielas
                    izvešanu ar savu transportu pa daļām vai visu apjomu kopā attiecīgajā
4.1.
     izvešanas pakalpojuma     iepirkuma priekšmeta daļā paredzētajā apjomā līdz 2011.gada
     izpildes termiņš un kārtība  01.decembrim
                     Izpildītājs nodrošina Degvielas glabāšanu līdz tiek sasniegts nolikuma
4.2.   glabāšanas pakalpojuma    1.pielikumā norādītais attiecīgās Degvielas apjoma limits, bet ne ilgāk kā
     izpildes termiņš       2 gadus no līguma noslēgšanas dienas.
                    Gadījumā, ja Degvielas izsniegšana tiek nodrošināta degvielas uzpildes
4.3.   izsniegšanas pakalpojuma   stacijā (DUS), tad Izpildītājam jānodrošina Degvielas izsniegšana DUS
     izpildes termiņš       darba laikā, bet ne mazāk kā no 8.00 līdz 18.00.
                    Degvielas izsniegšanas vieta atbilstoši nolikuma 1. pielikumā noteiktajām
4.4.   Degvielas izsniegšanas adrese apdzīvotajām teritorijām (attiecīgās administratīvās teritorijas robežās vai
                    ne vairāk kā 1km ārpus tām)
                    Izpildītājs Degvielas izsniegšanai nodrošina bezskaidras naudas norēķinu
4.5.                  kārtību ar Degvielas karšu, degvielas talonu vai citu atskaites dokumentu
     Norēķinu veids        palīdzību
     Atskaites dokumenti par    Izpildītājs var piedāvāt izmantot degvielas kartes, degvielas talonus vai
4.6.   degvielas saņemšanu      citu līdzīgu atskaites dokumentu
5.     Degvielas kartes:
                    Degvielas karšu saņemšanai Pasūtītājs pieprasījumu sagatavo rakstiski un
                    nosūta uz piegādātāja norādīto faksa numuru. Degvielas kartes Izpildītājs
                    izgatavo un izsniedz Pasūtītājam 4 (četru) darba dienu laikā no Pasūtītāja
5.1.                  rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža. Izpildītājs nodrošina
                    nekvalitatīvas/ bojātas vai nozaudētas degvielas kartes atjaunošanu 4
                    (četru) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma izdarīšanas
     Degvielas karšu saņemšana   dienas.
                     Izpildītājs nodrošina, lai Degvielas kartēm būtu iespējams noteikt limitus
5.2.                   (diennakts uzpildes limits, mēneša limits, vienreizējās uzpildes limits),
     Degvielas karšu limiti     atsevišķus Degvielas veidus.
                    Izpildītājs nodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī,
                    t.i., vismaz līdz 5.datumam par karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī,
                    būtu iespējams saņemt atskaiti, kurā ietverta informācija par katras
5.3.                  degvielas kartes norēķiniem, t.i., degvielas iegādes datums, laiks, vieta,
                    iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā
    Atskaites par degvielas karšu  atlaide. Pretendents var paredzēt atskaites nosūtīšanu ne tikai pa pastu,
    izmantošanu           bet arī elektroniski.
                    vismaz 1 (viens) gads no degvielas kartes izsniegšanas dienas
     Degvielas kartes derīguma
5.4.                 (maksimālais derīguma termiņš nav noteikts un tas atbilst Pretendenta
    termiņš
                   piedāvājumam)
    Degvielas karšu izgatavošanas Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana un izmantošana Pasūtītājam ir
5.5.
    izmaksas           bez maksas
6.   Degvielas taloni:

                     Degvielas talonu saņemšanai Pasūtītājs pieprasījumu sagatavo rakstiski
                    un nosūta uz piegādātāja norādīto faksa numuru. Degvielas talonu
6.1.
                    izsniegšana tiek nodrošināta katra mēneša sākumā pēc norādītā pielikumā
                    Nr.1 ikmēneša izsniegšanas daudzuma.
    Degvielas talonu izsniegšana
                    Minimālais un obligātais degvielas talonu nomināls ir 10 litri, citi
6.2.
    Degvielas talonu nomināls    nomināli pēc Pretendenta ieskatiem.
                    vismaz viens mēnesis no degvielas talonu izsniegšanas dienas
                    (maksimālais derīguma termiņš nav noteikts un atbilst pretendenta
6.3.                  piedāvājumam). Pēc abpusējas vienošanās degvielas talonu derīguma
    Degvielas talonu derīguma    termiņu var pagarināt vai arī degvielas talonus var apmainīt pret citiem
    termiņš             degvielas taloniem (arī cita Degvielas veida).
    Minimālās prasības degvielas
                    degvielas talona identifikācijai uz tām ir jābūt norādītam piegādātāja
6.4.  talonu  identifikācijai  un
                    nosaukumam, Degvielas markai, degvielas talona nominālam
    drošībai
    Degvielas talonu izgatavošanas  Degvielas talonu izgatavošana, izsniegšana un izmantošana Pasūtītājam ir
6.5.
    izmaksas             bez maksas
                                                                         Pielikums Nr. 1
                                                                     tehniskajai specifikācijai
Iepirkuma priekšmeta daļas un piegādes vietas
     Benzīns A-95 bl/15C     0.7396853                               Dīzeļdegviela bl/15C           0.8380662
                    739.6853                                                    838.0662
                              Benzīns (mēnesī)                   Dīzeļdegviela (mēnesī)
                                                                         Izņemšanas
      Struktūrvienības                                Izņemšanas
Nr.p.k.             Piegādes vieta                                                   laiks
       nosaukums              tonnas   kilogrami    litri   laiks mēn./litri  tonnas   kilogrami   litri
                                                                         mēn./litri par
                                             par periodu
                                                                          periodu
                 Kopā (plānots)    170    170000    229668     12        225    225000  270433         25
   1             Valmiera        3.8     3772     5100      61271      2.2     2179   2600       64040
   2             Cēsis         2.4     2441     3300      39646      1.3     1257   1500       36946
   3             Valka         2.2     2167     2930      35201      1.8     1760   2100       51725
   4   Vidzemes RP    Limbaži        1.5     1479     2000      24028      1.1     1089   1300       32020
   5             Madona         1.6     1627     2200      26431      1.2     1173   1400       34483
   6             Gulbene        1.3     1331     1800      21625      0.8     838   1000       24631
   7             Alūksne        1.3     1331     1800      21625      0.8     838   1000       24631
                          14.15     14150     19130      229827      9.1     9135   10900       268475

                 Kopā (plānots)    170    170000    229668     12        225    225000   268475          12
   8             Daugavpils       5.0     4993     6750        82299     7     7040   8400        98695
   9             Rēzekne        3.0     2996     4050        49379     3     3017   3600        42298
   10             Ludza         1.5     1479     2000        24385     2     2011   2400        28199
       Latgales RP
   11             Balvi         1.5     1479     2000        24385     2     2011   2400        28199
   12             Preiļi         1.5     1516     2050        24994     3     3059   3650        42886
   13             Krāslava        1.5     1479     2000        24385     2     2011   2400        28199
                           13.9     13943     18850       229827   19.1    19149.8   22850        268475

                 Kopā (plānots)    170    170000    229668     9        225    225000  270433          16
   14             Jelgava        5.4     5400     7300        66314    3.8  3771.2979   4500        71067
   15             Dobele         2.3     2330     3150        28615    1.7  1676.1324   2000        31585
       Zemgales RP
                            Benzīns (mēnesī)                   Dīzeļdegviela (mēnesī)
                                                                       Izņemšanas
     Struktūrvienības                               Izņemšanas
Nr.p.k.            Piegādes vieta                                                  laiks
       nosaukums             tonnas   kilogrami    litri   laiks mēn./litri  tonnas   kilogrami   litri
                                                                       mēn./litri par
                                            par periodu
                                                                        periodu
   16           Tukums        2.7     2663      3600       32703    2.1   2095.1655    2500      39482
      Zemgales RP
   17           Aizkraukle      2.7     2663      3600       32703    2.1   2095.1655    2500      39482
   18           Bauska        2.7     2663      3600       32703    2.1   2095.1655    2500      39482
   19           Jēkabpils       3.0     2996      4050       36791    2.5   2514.1986    3000      47378
                         18.7    18714.0    25300.0     229827.5    14.2    14247.1  17000.0     268475.2

               Kopā (plānots)    170    170000    229668     15        225    225000   270433        17
   20           Liepāja        3.0     2996     4050       62680     4.0     4023    4800      82608
   21           Kuldīga        2.0     1997     2700       41787     2.0     2011    2400      41304
      Kurzemes RP
   22           Ventspils       2.0     1997     2700       41787     2.5     2514    3000      51630
   23           Talsi         2.0     1997     2700       41787     2.5     2514    3000      51630
   24           Saldus         2.0     1997     2700       41787     2.0     2011    2400      41304
                         11.0    10984.3    14850.0     229827.5    13.1    13073.8  15600.0     268475.2

              Kopā (plānots)    492.98    492980    666009      9      616.88    616880   741442        16
   25          Rīga(Vestienas 4)    51.0     51038     69000      617670    36.0     36037   43000      676901
    VP GAP Transporta
   26          Jūrmala         1.3     1331     1800       16113     1.1     1089    1300      20464
       birojs
   27          Ogre           2.7     2663     3600       32226     2.3     2347    2800      44077
                         55.0    55032.6    74400.0     666009.2    39.5    39472.9  47100.0     741442.3

								
To top