ManualsMania- Brother FAX-T94 - Quick Setup Guide - Polski by manualsmania

VIEWS: 23 PAGES: 1

									              Brother                           1    ZawartoϾ opakowania
                                                                                                  2    Instalowanie zasobnika na papier
                                                                                                      z przed³u¿eniem

Podrêcznik szybkiej
                                                                                przedłużenie
                                             Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się               zasobnika na papier
                                             następujące elementy.                                            A. Zainstaluj przedłużenie         B. Zainstaluj zasobnik na papier.   instalacji
                                                           kabel linii                                     zasobnika na papier.            Upewnij się, że szerokie wypustki
                                                         telefonicznej                 zasobnik na papier
                                                                                                                           zasobnika na papier są umieszczone
                                                                                etykieta numeru
                                                          słuchawka                  skróconego                             przedłużenie
                                                                                                                           w szczelinach znajdujących się
                                                           telefonu                                                   zasobnika     w górnej krawędzi faksu.
           FAX-T94, FAX-T96                                                                                               na papier
                                                        skręcony kabel
                                                          słuchawki                                                              zasobnik na papier

           DZIÊKUJEMY!
                                                                                Podręcznik użytkownika


… ZA ZAKUP FAKSU FIRMY BROTHER.
JESTEŚMY PEWNI, ŻE WYGODA KORZYSTANIA Z TEGO                                                          Podręcznik szybkiej instalacji
URZĄDZENIA ZROBI WRAŻENIE!
Aby rozpocząć pracę z urządzeniem, należy wykonać niniejsze                 Zachowaj opakowanie na wypadek konieczności transportu urządzenia w
instrukcje w podanej kolejności.                               przyszłości. Niewłaściwe zapakowanie urządzenia może spowodować uszkodzenie
                                               faksu i utratę gwarancji.
Więcej szczegółowych informacji oraz pełne opisy innych użytecznych
                                               Aby można było od razu rozpocząć korzystanie z faksu, w opakowaniu znajduje się
funkcji można znaleźć w podręczniku użytkownika.
                                               startowa taśma (kaseta drukująca) umożliwiająca wydrukowanie do 30 stron.
3    £adowanie papieru
                                                  4    Pod³¹czanie s³uchawki, kabla
                                                      zasilaj¹cego i kabla telefonicznego                            5    Liniê telefoniczn¹ wspó³u¿ytkowan¹
                                                                                                        z zewnêtrznym automatem
                                                                                                        zg³oszeniowym nale¿y pod³¹czyæ
                                                                                                        w pokazany poni¿ej sposób.
W zasobniku na papier umieść do 30 arkuszy
papieru (gramatura: 64 g/m2–90 g/m2).

Właściwy papier
Rozmiar:  A4                                                                                                                                TAD
                            Ostukaj papier,
Gramatura: 64–90 g/m2                 aby wyrównać krawędzie arkuszy.
Grubość:  0,08–0,10 mm


                                                                                                                                       TAD
                                                  A. Podłącz słuchawkę.
                                                  B. Podłącz kabel zasilający.
                                                                                                   Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w rozdziale 1 podręcznika
                                                  C. Podłącz kabel linii telefonicznej do faksu (do gniazda oznaczonego jako LINE).
                                                                                                   użytkownika: „Podłączanie zewnętrznego automatu zgłoszeniowego”.
6    Ustawianie daty i godziny
                                              7    Ustawianie identyfikatora stacji
                                                                                                8    Wybór trybu odbioru
                                                                                                Wybierz tryb, naciskając klawisz Tryb do momentu wyświetlenia odpowiedniego ustawienia.
A. Naciśnij klawisz Menu/Set,    ,   .                        A. Naciśnij klawisz Menu/Set,     ,  .                                          Gdy faks jest podłączony do odrębnej linii dedykowanej.
                                                                                                              Wszystkie połączenia są odbierane jako faksowe.
B. Wprowadź dwie ostatnie cyfry roku                            B. Wprowadź numer faksu (do 20 cyfr) i naciśnij                                        Gdy połączenia faksowe i głosowe są odbierane na jednej linii.
  i naciśnij klawisz Menu/Set.                                klawisz Menu/Set.                                                      (Tylko model FAX-T94). Wykorzystywany jest zewnętrzny automat
C. Wprowadź dwucyfrowe oznaczenie                              C. Wprowadź numer telefonu (do 20 cyfr) i naciśnij                                       zgłoszeniowy. Wszystkie połączenia są odbierane przez automat
  miesiąca i naciśnij klawisz Menu/Set.                            klawisz Menu/Set.                                                      i zapisywane jako wiadomości głosowe.
D. Wprowadź dwucyfrowe oznaczenie dnia                           D. Wprowadź swoje nazwisko (do 20 znaków),                                           Wiadomości faksowe są drukowane.
  i naciśnij klawisz Menu/Set.                                posługując się klawiaturą telefonu i tabelą,                                        Gdy połączenia faksowe i głosowe są odbierane na jednej linii.
E. Wprowadź godzinę w formacie                                 a następnie naciśnij klawisz Menu/Set.                                           Użytkownik obsługuje linię i musi odbierać wszystkie połączenia.
  24-godzinnym i naciśnij klawisz Menu/Set.                          Aby wprowadzić spację, naciśnij
                                                                                                Po nagraniu komunikatu zgłoszenia można wybrać poniższy tryb, naciskając przycisk    ,
F. Naciśnij klawisz Stop/Wyjście.                                dwukrotnie klawisz    .                                   aż tryb zostanie wyświetlony. (Tylko model FAX-T96).
                                              E. Naciśnij klawisz Stop/Wyjście.                                               Wszystkie połączenia są odbierane przez wbudowany automat
                                                                                                              zgłoszeniowy, który zapisuje wiadomości głosowe i faksowe.
                                                                                                              Informacje można znaleźć w rozdziale 9 podręcznika użytkownika.
                                                                                                Informacje można znaleźć w rozdziale 5 podręcznika użytkownika: „Wybieranie trybu odbioru”.

                                                                                                                                          LF3386001

								
To top