Съкратен счетоводен баланс - двустранен

					                                                       Приложение № 6 към СС 1
                                                           Двустранна форма

                            СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
                             на ............................
                             към ...........................

     АКТИВ              Сума (в хил. лв.)            ПАСИВ               Сума (в хил. лв.)
  РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,          Текуща    Предходна         РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,         Текуща     Предходна
    СТАТИИ            година     година            СТАТИИ            година      година
      а               1          2          а              1        2
А. Записан, но
                                      А. Собствен капитал
невнесен капитал
Б. Нетекущи
                                      I. Записан капитал
(дълготрайни) активи
I. Нематериални                               II. Премии от
активи                                   емисии
II. Дълготрайни                               III. Резерв от
материални активи                              последващи оценки
III. Дългосрочни
                                      IV. Резерви
финансови активи
                                      V. Натрупана
IV. Отсрочени данъци
                                      печалба (загуба) от
                                      минали години
                                      VI. Текуща печалба
Общо за раздел Б:
                                      (загуба)
В. Текущи
                                      Общо за раздел А:
(краткотрайни) активи
I. Материални запаси                            Б. Провизии и
                                      сходни задължения
                                      В. Задължения, в
II. Вземания, в т.ч.:
                                      т.ч.:
над 1 година                                до 1 година
III. Инвестиции                               над 1 година
IV. Парични средства
Общо за раздел В:
Г. Разходи за бъдещи                            Г. Финансирания и
периоди                                   приходи за
                                      бъдещи периоди
СУМА НА АКТИВА                               СУМА НА
(А + Б + В + Г)                               ПАСИВА (А + Б +
                                      В + Г)

Дата на съставяне: ................................. Съставител: .................................... Ръководител: ....................

http://hirudov.com

				
DOCUMENT INFO
Description: Съкратен счетоводен баланс на предприятие - двустранна форма.