Docstoc

SUNSHINE ACADEMY TENSES

Document Sample
SUNSHINE ACADEMY TENSES Powered By Docstoc
					                         TENSES
             İngilizce’de zamanları üç periyot altında gruplayabiliriz:
           GEÇMİŞ (PAST), ŞİMDİKİ (PRESENT), ve GELECEK (FUTURE).                        PAST
                                     FUTURE

                              PRESENT


İNGİLİZCE’DE ZAMAN MANTIĞI
                                                1
İngilizce’de birbirine bağlı cümleler oluşturulurken iki kurala dikkat edilmelidir:
  1. Present zaman yapıları ya Future zaman yapıları ile ya da Present zaman veya ‘modal’
    yapıları ile birlikte kullanılır.
  2. Past zaman yapıları sadece Past yapılarla birlikte kullanılır.

PAST TIME                 PRESENT TIME             FUTURE TIME
1. Past Simple              1. Present Simple          1. Future Simple
2. Past Continuous            2. Present Continuous        2. Future Continuous
3. Past Perfect              3. Present Perfect          3. Future Perfect
4. Past Perfect Continuous        4. Present Perfect Continuous    4. Future Perfect Continuous

PRESENT TIME
THE PRESENT SIMPLE TENSE


                    PAST                    FUTURE
                               NOW

   Genel anlatımlarda kullanılır.
Workers wear uniform at work.
After we have lunch at 12 o’clock in the refectory, we have coffee in the garden.

   Genel doğruları, bilimsel anlatımları veya evrensel gerçekleri anlatırken kullanılır.
Ice melts when it is heated.
The earth revolves around the sun.

    Alışkanlık halindeki eylemleri anlatırken kullanılır.
She never takes a bus to work.
Some people don’t like eating fish.
I always leave work at 4.30.

      Sıklık belirten kelimeler bu zaman yapısının belirteçleridir. Bu belirteçlerden sıklık zarflarını,
      cümlelerde özneden hemen sonra; ancak cümlede fiil olarak ‘to be’ (am / is / are)
      kullanılmışsa am / is / are’ dan sonra kullanıyoruz.
TABLO 1
always          all the time      often         frequently       usually


1
  Zaman mantığının geçerli olmadığı istisnai durumlar vardır. Bu durumlar yeri geldikçe belirtilecektir.
generally      mostly        most of the time   sometimes       occasionaly

now and then     now and again     at times       from time to time   once in a while

rarely        seldom        scarcely       barely        hardly ever

almost never     never-at all     every         once-twice-three   still
                                 times …


Not: Sıklık zarflarının olumsuz cümledeki yerleri farklıdır.
Always olumsuzluk ekinden sonra gelir.
A lot of people don’t always have breakfast in the morning.
     Frequently, sometimes, occasionally olumsuzluk ekinden önce kullanılır.
I sometimes don’t want to work.
Usually, generally, often olumsuzluk ekinden önce veya sonra kullanılabilir.
My little brother usually doesn’t sleep alone.
Her cat doesn’t usually eat fishbones.
Sometimes, usually, generally, often, frequently, occasionally bazen vurguyu arttırmak için cümle
başında da kullanılabilirler.
Sometimes she buys expensive clothes.
Occasionally I wear a dark suit.
Rarely, seldom, hardly ever, scarcely (ever), never zaten olumsuz anlam taşıdıkları için olumsuz yapılı
cümlelerde kullanılmazlar.
People never smoke in close ares in Turkey.
Scientists never believe in superstitions.
Seldom, rarely, hardly ever, scarcely, never olumsuz anlam veren sıklık zarflarını cümle başında
kullanırsak arkasından gelen bölümün devrik olması gerekir.
Never do I read poems.
Rarely does a writer read other writers’ books.

     Genel olarak zaman ve koşul bildiren bağlaçlarla birlikte iki eylemlerin oluş sırasını belirlemek
     amacıyla kullanılır.
TABLO 2
After
Before
When
Whenever
While
Once
By the time
Till / Until
As soon as        +   simple present ,          future
If               (present perfect)   will / will have V3 / will be V-ing
As long as
So long as                       am-is-are going to / must / can
Providing
                            have to / should / ought to / may /
Provided
Unless                         had beter / could / would / might/
Even if
Incase
Only if

After I do my homework, I will go out with my friends.
Students will have finished the test by the time the bell rings.
When I get back home from work tonight, my children will be sleeping.
If it doesn’t rain at the weekend, we might go on a picnic.
Unless you practice your English, you can’t improve it.
Only if the government takes measure, will the unemployment decrease.
As long as you tell me the truth, we can stay friends.

Not: Yukarıda belirtilen bağlaçlardan sonra Simple Present yerine Present Perfect, ana cümleye de
Simple Future yerine diğer modal (kip) yapıları ya da Simple Present kullanılabilir. Ancak, bağlaç
cümlesinin içinde ‘will’ kullanılamaz.

    İngilizce’de bazı fiiller Türkçe’de şimdiki zaman gibi –yor ekiyle çevrilseler de İngilizce’de
    Simple Present Tense ile kullanılır.

TABLO 3
HİS BELİRTEN EYLEMLER      love-dislike-loathe-hate-appreciate-fear-like-dislike-detest-envy-
                adore-forgive-prefer-mind-wish-please-confide-trust
ZİHİNSEL EYLEMLER        agree-believe-realize-suppose-think*-want-recall-understand-
                perceive-desire-remember-forget-doubt-imagine-recollect-recognize
DUYU EYLEMLERİ         feel*-hear-see*-smell*-taste*
İYELİK EYLEMLERİ        belong-have*-own-possess
DİĞER DURUM FİİLLERİ      advise-appear*-be*-concern-consist of -contain-cost-depend-exist-fit-
                forget-include-know-mean-need-owe-promise-realize-refuse-require-
                seem-sound-weigh*-resemble-care-involve-look*

*Bu eylemler Present Continuous yapısında da kullanılabilir; ancak anlamlarında değişiklik meydana
gelir; o an gerçekleşen eylemleri anlatırlar.

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE                   PAST            FUTURE
                             NOW
   Şu an devam etmekte olan veya yapılmakta olan eylemleri anlatırken kullanılır.
The children are playing in the garden now.
Mr. Brown is washing his car at the moment.
Sshh! The baby is sleeping.

    Belirli zaman zarfları ile kullanılarak sadece konuşma anında gerçekleşen bir eylemi değil,
     daha geniş anlamdaki yani son zamanlarda, bugünlerde gelişen eylemleri de anlatırken
     kullanılır.
He is working in a cafe as a waiter these days.
I’m not sleeping well nowadays.

    Bir sıfatın karşılaştırma halinin, “comperative adjectives”, art arda yazılması ile eylemin git
     gide artarak, değişerek gerçekleştiğini anlatırken kullanılır.
Students are studying harder and harder to pass the exams because the exams are getting more and
more diffucult.
The oil prices are getting higher and higher in Turkey.
The population of İstanbul is getting more and more crowded as more and more people are moving
into there.

    Gelecek zaman zarfları ile birlikte kullanıldıklarında gelecekte yapmayı planladığımız eylemleri
     anlatır.
I’m flying to NewYork tomorrow.
We’re giving a birthday party for her next Sunday.
I’m having a meeting with the manager on Wednesday.
    ‘The Simple Present Tense’ yapısı ile kullanılan always, constantly, continually, forever sıklık
     zarfları eğer bu zaman yapısında kullanılırsa gerçekleşen eylemden duyulan yakınma,
     bıkkınlık veya şaşkınlık ifadesi anlatılır.
I don’t believe her because she’s always telling lies.
You’re constantly making the same mistake.
My nextdoor neighbour is continually listening to loud music.

TABLO 4 “The Continuous Present Tense” işaret eden ipuçları
Now              At the moment               At the present
Right now           Just now                 At present
For the time being       Currently                 Lately
These days           Nowadays                 Still
Today - This week – Next week Look! – Listen!              More and more

ÖNEMLİ UYARI: Simple Present Tense kullanılarak kurulan cümlede eylemin devamlı ve daimi olduğu
anlatılmak istenirken Continuous Present Tense ile kurulan cümlede eylemin değişken ve geçici
olduğu anlatılmak istenir.

THE PRESENT PERFECT TENSE- THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE                   PAST           FUTURE
                            NOW


   Geçmişte bitmiş ama etkileri hala süren olayları anlatırken kullanılır. ( Sadece Present Perfect)
I have already done my homework.
My mother has done the ironing.
Hımm. My mum has just cooked a cake.
I have lost my keys. Have you seen them?

    Geçmişte başlamış ama henüz sona ermemiş olayları anlatırken kullanılır.
I have lived in İzmir since I was born.
She hasn’t eaten anything for 2 days.
Aysel and I have known each other since the primary school.
The students haven’t turned up yet.
He has been sleeping in his room for 15 hours.
My uncle has been staying with us recently.
I’ve been studying hard form my exams this week.

NOT: Simple Present Tense ile kullanılan sıklık zarfları bu zaman yapısı ile birlikte de kullanılabilir.
I have always wanted to have a house like this.
She has frequently visited me since I had the accident.

    Deneyimleri, zaman belirtmeden, anlatırken kullanılır. ( Sadece Present Perfect)
I have seen that film before.
My brother has never been to London.
Have you ever seen a lion?
I’ve had 5 interviews up till now.

    Bir sıfatın ‘en’ halinin “superlative adjectives” the best – the first – the most gibi, yazılması
     durumunda yaşanan tecrübe hakkında bilgi vermek için kullanılır. ( Sadece Present Perfect)
This is the best meal I have ever eaten. Thank you!
This is the fastest car I’ve ever driven.
This is the first time I’ve heard such a thing.
Renault 11 is the most expensive car I’ve bought.

    TABLO 2’de belirtilen bağlaçlar ile birlikte, Simple Present Tense yerine bu zaman yapısı
     kullanılabilir. ( Sadece Present Perfect)
After you have cleaned your room, you can go out with your friends.
She won’t drive a car until she has learned how to do it.
If she has finished writing the report, she will be able to leave earlier.

TABLO 5 “Present Perfect Tense” işaret eden ipuçları
Today       Till now       Until now        Up until now     Up till now
Up to now     So far        To date         Hitherto       Still
Ever       Never         Ever since        Just         Yet
Already      Recently       Lately          For          Since
Several times   Five books      Once-twice        This month-week    Before
During the past Throughout    the For the last/past     Over the past 10   In the last 2
two months    last three days    several years      years         weeks

NOT:İngilizce’de zaman uyumu mantığının uygulanmadığı durumlardan biri “since” kelimesinin
kullanımıdır.

Since Simple Past, Present Perfect
I haven’t seen him since we went to the party.
The government has taken some measures to lessen the unemployment since they were elected in
2000.
The mechanics have been trying to fix the engine since it suddenly broke down last night.

FUTURE TIME
THE FUTURE SIMPLE TENSE
                   PAST           FUTURE
                            NOW


    Geleceğe yönelik plan ve eylemleri anlatırken kullanılır.
I will spend my holiday in Bodrum this summer.
People will fly to Mars soon.
She will start a new course next month.

    Konuşma anında yapmaya karar verilen eylemleri anlatırken kullanılır.
A: The phone is ringing.
B: I’ll answer it.

X: I’m really hungry.
Y: I will make a sandwich for you. Wait a minute.

    TABLO2’de belirtilen bağlaçlarla birleştirilen cümlelerde, ana cümleyi kurarken bu yapı
    kullanılır.

When she comes home, I’ll let you know.
If she doesn’t pass the exam, she won’t take scholarship.
After I finish this project, I’ll have an important meeting with the deputy manager.
     Bazı fiillerle birlikte kullanılarak geleceğe dair aktarımlar yapar. Bu fiiller ya Present Simple
     Tense ya da Present Perfect Tense ile yazılırlar ancak ana cümle Future Tense yapısı ile
     kurulur.
I think (that) the scientists will find out the cure for cancer.
I hope you will get better soon.
I believe she will get that job.
I promise I will give your money back.
She has assured me that she will come back tomorrow.
The government declares that they will cut down the oil prices.
I expect they will offer me the position.
I guess she won’t call me again.
I predict that it will snow soon.

    Bazı sıfatlarla birlikte kullanılarak geleceğe dair aktarımlar yapar.
It’s certain that the interest rates will go down.
It’s clear that they will lose the game.
I’m confident that they will accept my offer.
It’s evident that she will be fired soon.
It’s likely that they will finish building next month.
It’s obvious that the manager will ask for more projects from us.
It’s possible that people will live on Mars.
I’m sure that she will buy me a book for my birthday.

TABLO 6 “Future Tense” işaret eden ipuçları
I hope      I think       I’m sure         It’s clear      Tomorrow
Don’t worry    Soon         Probably         Likely        Next year
If-As long as   After        Before          When         Whenever
While       Once         By the time        Till-Until      As soon as

THE FUTURE CONTINUOUS TENSE


                   PAST           FUTURE
                            NOW
    Gelecekte belli bir zamanda bir süre için gerçekleşecek olan olayları anlatır.
The students will be having exam tomorrow afternoon.
I’ll be giving a presentation tomorrow afternoon from two to four.
This time tomorrow I’ll be swimming in the pool.
What will you be doing at 7 p.m. tomorrow?
She’ll be seeing her clients all day tomorrow.

TABLO 7 “Future Continuous Tense” işaret eden ipuçları
This time tomorrow       Tonight                  All day tomorrow
At … o’clock tomorrow     This time next week            From…to…

THE FUTURE PERFECT TENSE - THE FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE                   PAST           FUTURE
                           NOW
    Bir eylemin gelecekte sözü edilecek bir zamanda tamamlanmış olacağını anlatmak için
     kullanılır. (Sadece Future Perfect)
Bu zaman yapısında yazılan cümlelerle birlikte zaman cümlecikleri, saatler ve zaman zarfları
kullanılmaktadır. Bu zaman zarflarının en sık kullanılan belirteci “by” kelimesidir.

By the time the policemen arrive the murder scene, the murderers will have already gone away.
She will have graduated from university by the time her brother starts primary school.
Engineers will have made flying cars by 2050.
I will have passed the UDS by the next year.

     Gelecekte belli bir zamanda devam eden bir eylemin ne kadar süredir yapıldığını anlatır.
     (Sadece Future Perfect Continuous)
I will have been learning in English for ten years by 2015. I hope I will have passed the KPDS by then.
My brother will have been working for Vestel for twenty years by the end of 2015.

   TABLO2’de belirtilen bağlaçlar ile kullanılır.
Before she comes home, we will have finished all the preparations.
Until the police get the bank, we will have robbed the bank.
When you read this letter, I’ll have already gone away.
When you come to visit me, I will have been staying in İzmir for two years.

TABLO 8 “Future Perfect Tense - Future Perfect Continuous Tense” işaret eden ipuçları
By           By the end of the year  By the beginning of the By the time
                         year
After          Before          When           Until
İn a week’s time    On March the second   In January        By … for

PAST TIME
THE PAST SIMPLE TENSE                  PAST           FUTURE
                           NOW

    Geçmişte belli bir zamanda olup bitmiş eylemleri anlatır.
Atatürk founded the Turkish Republic after the War of Independence on 29 October 1923.
We visited Dolmabahçe Palace when we were in Ankara.
I didn’t watch the match last night because I wasn’t at home.
My friends and I had a wonderful time at the party.

THE PAST CONTINUOUS TENSE
                  PAST           FUTURE
                         NOW

    Geçmişte belli bir zamanda devam etmiş olan bir eylemi anlatmak için kullanılır.
It was raining cats and dogs last night.
In 1993, I was working in a factory as a worker.
The sun was shining brightly in İzmir last weekend.

THE PAST PERFECT TENSE                 PAST            FUTURE
          1          2                         NOW

    Geçmişte belli bir zamandan veya başka bir eylemden önce olmuş eylemi anlatır.
I had lived in Eskişehir before İzmir.
They had eaten dinner before the party.
I didn’t understand why she had talked like that.
I was surprised that he had brought me some red roses.
Before this job, I had worked as a salesman for 3 years.

THE PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE                 PAST            FUTURE
          1        2                         NOW

    Geçmişte belli bir zamandan önce devam etmekte olan bir eylemin ne kadar süredir
     yapıldığını anlatır.
I started to work in 1990. By 2000, I had been working for 10 years.
He looked tired because he hadn’t been sleeping for 2 days.

ÖNEMLİ NOT: Past Tense yapıları bağlaçlar ile birlikte kullanılarak iki eylem arasındaki ilişkiyi
anlatırlar.

   WHEN + PAST SIMPLE, PAST SIMPLE
   kısa olay   kısa olay
Geçmişte iki eylemin art arda yapıldığını anlatır.
When I got home, my family ate dinner.
(They waited for me. I got home and they started to eat dinner.)

The thieves ran away when they saw the police car.

   WHEN + PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS
  kısa olay      uzun olay
Geçmişte oluş zamanları kesişen iki eylemden birinin sürekli olduğunu ve diğerinin onu kestiğini
anlatır.
When I got home, they were eating dinner.
(They didn’t wait for me. They started dinner without me but I saw them eating and I sat the table.)

Kids were sleeping when I came in the room.

   WHEN + PAST SIMPLE, PAST PERFECT
  ikinci olay ilk olay
Geçmişte bir eylemin diğer eylem başlamadan önce olup bittiğini anlatır.
When I got home, my family had eaten dinner.
(They started and finished dinner before me. I didn’t see them eating, too)

When I arrived the office, the meeting had already started.

   WHILE + PAST CONTINUOUS, PAST SIMPLE
  uzun olay     kısa olay
Geçmişte devam etmekte olan bir eylemin başka bir eylem tarafından kesildiğini anlatır.

While the President Mr. Bush was talking to the crowd, a pressman threw his shoe to him.
I fall asleep while I was watching TV last night.

   WHILE + PAST CONTINUOUS, PAST CONTINUOUS
uzun olay       uzun olay
Geçmişte oluş zamanları kesişen iki sürekli eylemi anlatır.

My colleague was watching a film in his computer while I was working in my computer.
As my students were having exam, I was reading a newspaper.

ÖNEMLİ: WHILE = AS = JUST AS

   BY THE TIME + PAST SIMPLE, PAST PERFECT
    ikinci olay     ilk olay
Geçmişte bir eylemin diğeri gerçekleşene kadar olup bittiğini anlatır.

By the time I finished my exam, everybody had already left the class.
The opera had already finished by the time I got the saloon.

    AS SOON AS + PAST PERFECT, PAST SIMPLE
ilk olay    ikinci olay
As soon as we had come in the saloon, the lights went off.
As soon as I (had) left the school, it started to rain heavily.
NOT: ‘As soon as’ ile kurulan cümlede, Past Perfect yapısı yerine Simple Past yapısı kullanılabilir.
Ancak Simple Past yapısı yerine Past Perfect yapısı asla yazılamaz.

    ONCE + PAST PERFECT, PAST SIMPLE
ilk olay    ikinci olay
Geçmişte bir eylemin diğerinin ardından yapıldığını anlatır.

Once I had cleaned all ehe house, I went out with my friends.
Once she (had) read all the letters from her ex-boyfriend, she tore them all.
NOT: ‘Once’ ile kurulan cümlede, Past Perfect yapısı yerine Simple Past yapısı kullanılabilir. Ancak
Simple Past yapısı yerine Past Perfect yapısı asla yazılamaz.

   NO SOONER + PAST PERFECT THAN + PAST SIMPLE
  ilk olay         ikinci olay
Geçmişte bir eylemin diğerinin hemen ardından yapıldığını anlatır.

I had no sooner slept than a baby started to cry and I woke up.
No sooner had she got on the car than she realized that she had forgotten her purse in the office.
NOT: Eğer ‘No sooner’ bağlacı cümle başında kullanılırsa cümle devrik, yani soru kalıbıyla, yazılır.

   HARDLY + PAST PERFECT WHEN + PAST SIMPLE
  ilk olay         ikinci olay
Geçmişte bir eylemin diğerinin hemen ardından yapıldığını anlatır.

They had hardly left the building when it collapsed.

    SCARCELY + PAST PERFECT WHEN + PAST SIMPLE
  ilk olay         ikinci olay
Geçmişte bir eylemin diğerinin hemen ardından yapıldığını anlatır.

We had scarcely gone out of the school when we heard the bomb explode.

   UNTIL + PAST SIMPLE ,PAST PERFECT        /    UNTIL + PAST PERFECT , PAST SIMPLE
  ikinci olay  ilk olay                ilk olay   ikinci olay

KULLANIM 1: Geçmişte bir eylemin diğer bir eylem oluncaya kadar gerçekleşmediğini anlatır.
I think the police hadn’t announced the facts to the public until they found the criminals.
Turkey had never seen such a devastating earthquake until the eartquake in İzmit demolished the city.

KULLANIM 2: Until ile Past Perfect kullanımı pek yaygın değildir. Ancak yan cümledeki eylemin temel
cümledeki eylemden önce tamamlanmış olduğunu vurgulamak istersek Past Perfect kullanabiliriz.
Until she had told me the truth, I didn’t talk to her.
Until I had promised to give it back in two days, he didn’t lend me his computer.

NOT: ‘Until’ ile kurulan cümlede, Past Perfect yapısı yerine Simple Past yapısı kullanılabilir. Ancak
Simple Past yapısı yerine Past Perfect yapısı asla yazılamaz.

    AFTER + PAST PERFECT, PAST SIMPLE
ilk olay    ikinci olay
Geçmişte bir eylemin diğer bir eylemin ardından yapıldığını anlatır.

After I had watched Beyaz Show on TV, I slept.
He stopped gambling after he (had) lost a fortune.
NOT: ‘After’ ile kurulan cümlede, Past Perfect yapısı yerine Simple Past yapısı kullanılabilir. Ancak
Simple Past yapısı yerine Past Perfect yapısı asla yazılamaz.

    BEFORE + PAST SIMPLE, PAST PERFECT
ikinci olay   ilk olay
Geçmişte bir eylemin diğer bir eylemden önce yapıldığını anlatır.

Before we moved to İzmir, we (had) lived in Manisa.
I had taken some English lessons for 4 months before I passes the KPDS exam.
NOT: ‘Before’ ile kurulan cümlede, Past Perfect yapısı yerine Simple Past yapısı kullanılabilir. Ancak
Simple Past yapısı yerine Past Perfect yapısı asla yazılamaz.
Eğer cümlede “for-since” gibi Perfect yapı isteyen kelimeler varsa sadece Past Perfect kullanılır.

DİĞER PAST TENSE KULLANIMLARI

    I WISH + PAST SIMPLE (KEŞKE)
Geniş zamanla ilgili gerçeğe aykırı ya da bir başka deyişle varsayıma dayalı yargılar veya istekleri
anlatmak için kullanılır.
I wish she were here with me now.
I wish my parents bought me a new mobile phone. Mine is as old as my grandfather.
I wish I knew French.

    I WISH + PAST CONTINUOUS
Şimdiki zamanla ilgili gerçeğe aykırı ya da bir başka deyişle varsayıma dayalı yargılar veya istekleri
anlatmak için kullanılır.
I wish I were swimming in Konyaaltı Beach now.
I wish they weren’t listening to loud music.

    I WISH + PAST PERFECT
Geçmiş zamanla ilgili gerçeğe aykırı ya da bir başka deyişle varsayıma dayalı yargılar veya istekleri
anlatmak için kullanılır.
I wish you had called me before you came yesterday.
I wish I had passed the KPDS exam last year.
   PRESENT SIMPLE + AS IF + PAST SIMPLE (-MIŞ GİBİ YAPMAK)
She speaks as if she were the Queen of England.
My colleague acts as if he conquered Istanbul.

    IT IS (HIGH) TIME + PAST SIMPLE (TAM ZAMANI – ZAMANI GELDİ)
It’s high time you went to bed, boy.
It’s time we had a coffee break.

   THE LAST TIME + PAST SIMPLE (SON KEZ)
The last time I won some money from lottery was 2 years ago.
The last time I went on a vacation was 5 years ago.

TABLO 9 ANA CÜMLE İLE YAN CÜMLE ARASINDAKİ ZAMAN UYUMU
ANA CÜMLE            YAN CÜMLE
                 - Simple present tense
                 - Present continuous tense
                 - Present perfect tense
                 - Present perfect continuous tense
1. Simple present tense     - Future tense
                 - Future continuous tense
                 - Future perfect tense
                 - Simple past tense
                 - Past continuous tense
                 - Past perfect tense
                 - Simple present tense
                 - Simple past tense
2. Present continous tense    - Present perfect tense
                 - Present perfect continuous tense
                 - Future tense
                 - Simple past tense
3. Simple past tense       - Past continuous tense
                 - Past perfect tense
                 - Past perfect continuous tense
             - Simple past tense
4. Past continuous tense     - Past continuous tense
                 - Past perfect tense
                 - Past perfect conti. tense
                 - Simple present tense
                 - Present continuous tense
                 - Present perfect tense
5. Present perfect tense     - Present perfect continuous tense
                 - Future tense
                 - Future continuous tense
                 - Future perfect tense
                 - Simple past tense
6. Past perfect tense      - Simple past tense
                 - Simple present tense
                 - Present continuous tense
7. Future tense         - Future continuous. tense
                 - Future perfect tense

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:89
posted:8/3/2012
language:Unknown
pages:11