Docstoc

ความรู้เบื้องต้น ลีนุกซ์

Document Sample
ความรู้เบื้องต้น ลีนุกซ์ Powered By Docstoc
					                                          1


ลีนุกซ เปนชื่อของระบบปฏิบัติการ (Operating System) ตัวหนึ่ง เชนเดียวกับ ดอส
(Dos), Windows95/98, WindowsNT, OS/2 หรือ Unix โดยที่ลีนุกซถูกออกแบบ มา
ใหใชกับเครื่องคอมพิวเตอร pc (personel computer) ทั่วไป ที่ใชตัวประมวลผล (CPU)
ตระกูลX86ของ Intel (อินเทล) เชน 80386, 486, Pentium เปนตน แตในปจจุบันลี
นุกซยังไดทําการพัฒนา เพื่อใหสามารถใชงานไดบนตัวประมวลผลอื่นๆ ดวย เชน DEC
Alpha , Motorolla Power-PC , MIPS เปนตนลีนุกซเปนระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต ที่มีความเขากันได และมีคุณลักษณะของระบบ
UNIX (ยูนิกซ) ลีนุกซเปนระบบหลายผูใช (Multiuser), หลายงาน (Multitasking)
อยางแทจริง โดยความหมาย ทางเทคนิคแลว ลีนุกซ เปนเพียงเคอรเนล (kernel) หรือ
แกนกลางของระบบปฏิบัติการ ซึ่งลีนุกซถูกเขียนขึ้นใหมโดยไมไดดัดแปลงโคด
(โปรแกรม) มาจากยูนิกซตัวอื่น ๆ

ลีนุกซถือกําเนิดขึ้นในฟนแลนด ป คศ. 1980 โดยลีนุส โทรวัลดส (Linus Trovalds)
นักศึกษาภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science) ในมหาวิทยาลัย
เฮลซิงกิ ซึ่งระบบยูนิกซบนพีซีในขณะนั้น คือ Minix (มินิกซ) ยังมีความสามารถนอย
โทรวัลดสจึงไดทําการพัฒนา ระบบปฎิบัติการ ของตนเองขึ้นมาชื่อวา "ลีนุกซ" โดย
รวมกันพัฒนากับเพื่อน ๆ และทําการแจกซอรสโคด ใหสามารถนําไปพัฒนาตอไดบน
อินเตอรเน็ต ในปจจุบันลีนุกซหาไดในอินเตอรเน็ต และกําลังเปนที่นิยม จึงมีเหลา
โปรแกรมเมอรมากมาย ชวยกันพัฒนาโปรแกรมตางๆ โดยที่เกือบจะทุกโปรแกรม ที่รน     ั
บนลีนุกซ และแมแตตัวเคอรเนลเอง ยังถูกแจกจายไปพรอมกับซอรสโคด ดังนั้นคุณก็
สามารถที่จะ ปรับปรุงโปรแกรมตางๆ ไดดวยตนเองและยังมีที่ ๆคุณ จะสามารถขอความ
ชวยเหลือตางๆ ไดตลอดบนอินเตอรเน็ต ขอสําคัญ "ฟรี" ครับ

เนื่องจากลีนุกซเปนของฟรี เปนระบบปฏิบัติการแบบเปด(แจกซอรสโคด) มี
ความสามารถแบบยูนิกซ สนับสนุนโปรโตคอลแบบ TCP/IP ,SLIP, PPP, UUCP และ
อื่นๆ มีคุณสมบัติทางเน็ตเวอร แบบยูนิกซอีกมากมาย สนับสนุนระบบไฟล ของ
ระบบปฏิบัติการ หลายชนิดไมวาจะเปน DOS (FAT), Windows95 (VFAT หรือ FAT32),
WindowsNT (NTFS) และยังสามารถใชงานรวมกับ DOS และ Windows ได โดยที่คุณ
สามารถ ติดตั้งลีนุกซลงบนพารติชันของ DOS / Windows และยังจะเขียน/อาน
แผนดิสก หรือฮารดดิสคที่ถูกฟอรแมตโดย DOS/Windowsได โดยตรงครับ ทําให
มหาวิทยาลัยตางๆ แมแตบริษัทรายใหญ(เชนบริษัททําภาพยนตเอนิเมชั่นตาง ๆ) หลาย
แหงก็ไดเลือกใชลีนุกซ (มีขาวลือวา แมแตพนักงานของ IBM และ Microsoft ก็ยังมีลี
นุกซไวใชงานซะเลย ^_^ )

ลีนุกซสามารถรันได บนเครื่องที่มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ตั้งแต 80386 / SX ขึ้น
ไป หนวยความจํา 2 เมกะไบต ฟลอบปดิสคขนาด 1.44 หรือ 1.2 เมกะไบต การด
แสดงผล และจอภาพแบบโมโนโครม (ซึ่งนอยไปสําหรับ Windows ) สามารถใช
อุปกรณตางๆ เชน ฮารดดิสค, ซีดีรอม, การดเสียง, เครื่องพิมพ ไดเหมือนกับ windows
(สรุปวากินทรัพยากรนอยกวาวางั้นเถอะ..)

โดยรวมนั้นลีนุกซยังคงเหมาะ กับการใชงานทางดานเน็ตเวิรก ( เพราะคุณสมบัติ
ทางเน็ตเวิกรดีมาก ๆ ) หรือผูที่สนใจจะศึกษา ไมวาจะเปน ตัวระบบปฏิบัติการหรือ
พัฒนาโปรแกรม จะยังไมเหมาะสมเทาใหร กับการใชงานโดยทั่วๆไป หรืออยางนอย
ในตอนนี้ ก็ยังไมสามารถจะใชแทน Windows ไดอยางสบายๆ เพราะลีนุกซเอง เปน
เรื่องที่คอนขางซับซอน และใชงานไดยากกวา ( ดีกวาแตใชยากกวาครับ ) แตใน
                                            2


อนาคต ยังคงมีโปรแกรมเมอรอีกมายมาย ที่กําลังพัฒนาลีนุกซ และโปรแกรมบนลีนุกซ
ใหใชงานไดงายยิ่งขึ้น ( อยางเชน KDE เปนตน ) โดยเฉพาะภาษาไทยโปรแกรมเมอร
คนไทย ก็ไดชวยกันพัฒนาใหลีนุกซใชภาษาไทยกันไดแลวครับ..

                   ่
* แลวผมก็ลืมที่จะบอกถึง ขอเสียทีสําคัญของลีนุกซ สําหรับทานที่เพิ่งเริ่มรูจัก และ
คิดวาลีนุกซเปนเรื่องนาสนใจ ที่คิดจะลองเลนโดยคิดวา จะเหมือนกับแคลงโปรแกรม
สักโปรแกรมหนึ่งบนวินโดวละก็ เสียใจครับ สีนุกซนั้นดีจริงแตไมใชงาย ๆ ครับ ^_^

- เปน os (operarting system) 32 บิท.

- multitasking : ทํางานหลายงานไดในเวลาเดียวกัน

- multiuser : ผูใชหลายคนใชงานภายในเครื่องเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน

- ถาเอา multitasking,multiuser มารวมกัน ก็หมายความวา เครื่องใด ๆที่ใชลีนุกซ
สามารถใชไดหลาย ๆ คน แตละคนใชหลาย ๆ โปรแกรม ทั้งหมดนี่ในเวลาเดียวกันครับ

- multiplatform : สามารถทําไดในซีพียูหลายตระกูลไมเฉพาะแต Intel เทานั้น

- multiprocessor : SMP รองรับการทํางานแบบหลายซีพียู ในขณะนี้ทํางานไดบนชิพ
                ่
Intel และ SPARC สวนเพลตฟอรมอืน ๆกําลังพัฒนา

- มีการปองกันหนวยความจํา คือเปนการปองกัน การรบกวนระหวางโปรเซส เพราะมัน
คือที่มาที่จะทําใหระบบลม

- demand loads executables : หมายถึงเฉพาะสวนของโปรแกรมที่ถูกเรียกทํางาน
เทานั้น ที่จะถูกอานจากดิสคเขาหนวยความจํา ชวยใหการใชงานหนวยความจํามี
ประสิทธิภาพ

- copy-on-write : คือการที่หลาย ๆโปรเซสสามารถใชงานในหนวยความจําสวน
เดียวกันได (คือตองการขอมูลที่เหมือนกันเชนโปรแกรมเดียวกัน) และถามีโปรเซสใด
ตองการจะเขียนก็จะถูกยาย ใหไปเขียนที่อื่นโดยไมไปรบกวน โปรเซสอื่น ๆ ชวยใหเพิ่ม
ความเร็ว และประหยัดหนวยความจํา

- การใชหนวยความจําเสมือน ใชวิธี paging คือทําแบบแยกสวนกันและปรับขนาดได
ทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน และสามารถรองรับไดถึง 2 GB

- unified memory pool : สําหรับใชหนวยความจําเปนดิสคแคช คือหนวยความจําที่
วางทั้งหมด จะถูกใชงานเปนดิสคแคช และจะลดขนาดของดิสคแคชลง เมื่อมีความ
ตองการใชงานหนวยความจําหรือโหลดโปรแกรมเพิ่มขึ้น

- dynamically linked shared libraries (DLL's) : เหมือนกับDLLของWindows คือ
เปนไลบราลี่ไฟล ที่ใชงานรวมกัน ( เชน วาดกรอบ ของวินโดว ) การเขียนเปนไลบราลี่
ไวเรียกใช ชวยใหโปรแกรมมีขนาดเล็กลงมาก

                    ั
- core dumps : ใชในการทดสอบโปรแกรม(ดีบก) เพื่อหาหรือแกไขขอผิดพลาดของ
โปรแกรม
                                            3


- มีคุณสมบัติ เขากันไดกับมาตรฐาน POSIX System V และ BSD ในระดับซอรสโคด
             ั่
คือเขากันได กับยูนิกซทว ๆไปเชน นําซอรสโคดของยูนิกซมาคอมไพลไดโดยไมตอง
แกไขเลย

- 387-emulation : ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่ใชลีนุกซเสมือนกับวามี math
co-processor (ตัวคํานวนทางทศนิยม ) หรือที่เรียกวา FPU และถาเครื่องของคุณมี
math co-processor อยูแลวก็สามารถที่จะถอดออกจากเคอรเนล เพื่อเปนการประหยัด
หนวยความจําไดดวย

- สามารถเขาถึงและใชงานพาติชันของ DOS, OS/2 FAT, MS-DOS6 compressed(ที่
บีบอัดขอมูล), VFAT(Win95-NT),FAT32(Win98)

- อานอยางเดียว กับ HPFS-2 พาติชันของ OS/2 version 2.1

- HPFS ระบบ ไฟลของ Macintosh (มีโมดูลเสริมตางหาก)

- CD-ROM แบบฟอรมของ cd-rom

- TCP/IP รองรับเต็มรูปแบบ ทั้ง ftp, telnet, NFS หรือจะเปนโปรโตคอลตาง ๆ เชน
TCP, IPv4, IPv6, AX.25, X.25, IPX, DDP เปนตน

- Appletalk server : Server ของแมคอินทอช

- ขอสําคัญ Linux เปนของฟรี ซอรสโคด,เคอรเนล,ไดรเวอรก็ฟรี เพราะวาลิขสิทธิ์ของ
General Public License (GPL.) โดยการควบคุมของ Free Software Foundation จึง
สามารถแจกจายกันได ไดโดยไมตองจายเงินคาลิขสิทธิ์ แมแตบาทเดียว

                  ้
คราวนี้เราจะมาพูดถึง เรื่องการติดตังลีนุกซกันนะครับ การติดตั้งนั้น จะแบงออกเปน
       ่
ตอน ๆ จะเริมตั้งแตพื้นฐาน เพราะเราจะเนนสําหรับผูเริ่มตน ครับสําหรับตอนนี้จะเปนการ
ติดตั้ง slackware 3.4 จริง ๆแลวในการติดตั้งลีนุกซในตระกูลของ slackware ไมวาจะ
เปนเวอรชั่นใดๆก็ตาม การติดตั้งก็จะคลาย ๆ กัน แตกอนจะติดตั้ง เรามารูจักพื้นฐานกัน
สักเล็กนอย และจะงายขึ้นถาเคยผานการใชดอสมากอน

พาติชั่น แปลเปนไทยตรง ๆก็แปลวาเครื่องกั้น ก็คือแบงพื้นที่ในฮารทดิสก็ออกเปนสวน
ๆ ใชแลวครับ ทานสามารถแบงใชงานไดหลายระบบปฏิบัติการ ในฮารทดิสกตัวเดียว
เชนมีทั้ง ลีนุกซ, วินโดว98 ,ดอส เหมาะสําหรับทานที่ชอบหลายแบบ เดี๋ยว ๆอยาเพิ่งวา
แลวจะไปใชหลายอยางทําไม ? ในความเปนจริงก็คือทุกระบบ มันมีขอดีของมันที่ระบบ
อื่นไมมี ยกตัวอยางเชนวินโดว ตองยกใหเรื่องเกมส คุณคงไมเถียงผมนะ สวนลีนุกซก็
พอที่จะใชงานทั่ว ๆ ไปได ถาคุณไมเกี่ยงกับภาษาไทยที่ไมคอยจะไดเรื่องนัก แตแลก
กับความเสถียร ที่คุณจะไมเสียประสาทอยางในวินโดว การที่จะฟงเพลง (MP3) แลว
แทบจะทําอยางอื่นไมไดอีกเลย ถาไดก็ชา หรือไมก็แฮงกซะเลยจริงมั๊ย แตบนลีนุกซ
ซําบายมากครับ อาว. . นอกเรื่องกันใหญ เรากําลังพูดเรื่อง ของการแบงฮารทดิสก
ออกเปนสวน ๆ โดยแตละสวนสามารถเปนอิสระตอกัน (เชน Format ไดโดยไมรบกวน
สวนอื่นๆ ) เราเรียกกันโดยทั่ว ๆ ไปวา การแบงพาติชั่น (partition)ครับ

โดยที่เจาพาติชั่นนี้แบงได 2 ชนิดครับ คือในฮารทดิสกหนึ่งตัวจะแบงเปนแบบ primary
ได 4 ตว ในแตละprimary แบงเปน extend ไดอีกโขเลยครับ แตวาจะบูทไดเฉพาะ
แบบ primary เทานั้นครับ สรุปวาคุณ ติดตั้งระบบปฏิบัติการได 4 แบบ ในฮารทดิสก
                                            4


หนึ่งตัว (จริง ๆไดมากกวานี้ ) ถาใหลีนุกซก็เอาไป 2 สวนครับ สวนแรกเปนของการ ใช
งานจริง ควรจะมีขนาดตั้งแต 500 เมกะไบตขึ้นไปครับ สําหรับอีกสวนนั้นเจาลีนุกซ จะ
เอาไปทํา swap file ครับ เขาแนะนําวา ใหมี ขนาดเปน 10% ของพาติชั่น แรกแตผม
ขอแนะนําไวสําหรับเลนคนเดียวไมไดเปน server ก็แบงไวสัก 50 เมกะไบตก็พอครับ

ในเมื่อตองแบงพาติชั่นใหแตละระบบ ก็แปลวามันใชงาน ฮารทดิสกไมเหมือนกัน ? ใช
แลว เราเรียกวา ระบบไฟลไมเหมือนกันครับ คือการเก็บขอมูลลงบนฮารทดิสก ของแต
       ั
ละระบบปฏิบติการ ( Operating System ตอไปนี้จะเรียกวา os นะครับ) จะมีวิธีการเก็บ
ขอมูลในแบบของตัวเอง ยกตัวอยางเชน ดอสจะมีระบบไฟลที่เราเรียกกันวา FAT หรือ
พูดงาย ๆวาอยูบทพาติชั่นที่เปน FAT และวินโดว 98 ก็อยูบน พาติชั่นที่พัฒนา มาจาก
ดอสมันก็คือ VFAT หรือ FAT32 นั่นเอง

เขาใจพาติชั่นกับระบบไฟลแลว ก็มาพูดถึงการแบงชุดโปรแกรม (Diskset) ของ
slackware กัน โดยเขาจะแบงชุดโปรแกรมสําหรับติดตั้งออกเปนชุด ๆ แยกออกตาม
หัวขอ ตองการชุดใดก็ ดาวโหลดมาเฉพาะชุดที่ตองการก็ได แตชุด A เปนชุดพื้นฐานที่
ตองมี คือเปนตัวระบบของลีนุกซเองครับ
ชุด A จะเก็บระบบพื้นฐานที่จําเปนในการใชงาน ถาติดตั้งเพียงชุดเดียว ก็เพียงพอที่จะ
ทําใหระบบทํางานได
ชุด AP แอพพลิเคชั่นหลายชนิด เชน manual pages, term, joe, gosh-script
ชุด D เก็บเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม เชน GCC, C++ ,make, C libraries
และเครื่องมืออื่นๆ
ชุด E เก็บโปรแกรม GNU emacs (เอดิเตอรชนิดหนึ่ง)
ชุด F เก็บ FAQ (Frequently Asking Question) และเอกสารที่นาสนใจอื่นๆ
ชุด K Source code of Linux kernel
ชุด N เก็บโปรแกรมที่ใชงานเกี่ยวกับระบบเครื่อขาย เชน TCP/IP, UUCP, mailx, dip
และอื่นๆ
ชุด T โปรแกรม Tex และ LaTex2e
ชุด TCL เก็บ Tcl, Tk, TclX
ชุด X เก็บโปรแกรมระบบ XFree86 (X window) และแอพพลิเคชั่นที่อยูบนระบบ X
window
ชุด XAP เก็บแอพพลิเคชั่นที่นาสนใจที่อยูบนระบบ X window เชน Xfilemanager
ชุด XV โปรแกรมกราฟฟกบนระบบ Xwindow
ชุด Y เกมสตางๆ ซึ่งรวมทั้ง BSD game, Tretis, Doom

* ทั้งหมดนี้เปนคําแนะนําสําหรับผูเริ่มตน อยางงาย ๆ ซึ่งในสวนของการปฏิบัติจริง ๆ
                                     ่
อาจมีความแตกตางกัน เพราะลูกเลน (tactic) อื่น ๆ ซึ่งจะทําใหมีวิธีการ ทีแตกตางกัน
ออกไปอีกก็ได

ขั้นตอนตอไปเปนการทําแผนบูตดิสกและรูทดิสก สรางโดยการคัดลอก image file ที่
เราคัดเลือกแลววา ตรงกับอุปกรณที่เครื่องมี ลงไปบนแผน disk การคัดลอก image file
สําหรับสราง boot disk ใหเลือกจากประเภทของ Harddisk ที่จะติดตั้งลงไป วาเปน
ชนิด IDE หรือ SCSI ถาเปน IDE ใหเลือก กลุมไฟลนามสกุล ที่เปน i เชน bare.i ถา
เปน SCSI ใหเลือกกลุมไฟลนามสกุล ที่เปน s เชน SCSI.S จากนั้นใหเลือกวา ตนฉบับ
ของลีนุกซเปนชนิดอะไร เชน จาก cdrom ยี่หอ goldstar ก็ใหเลือก goldstar.i ถา
source อยูใน harddisk ชนิด IDE หรือ cdrom IDE ทั่วไป แนะนําใหเลือก bare.i
สําหรับการสรางroot disk มี image ใหเลือก 4 ชนิด คือ color.gz, umsdos.gz,
text.gz, pcmcia.gz โดยสวนใหญแนะนําใหเลือก color.gz
                                           5


IDE และ SCSI เปนชนิดของอินเทอเฟส (interface) คือรูปแบบการติดตอระหวางฮารท
ดิสกกับเครื่อง โดย ide จะเปนแบบที่ใชกันอยูทั่ว ๆ ไป สําหรับ scsi จะมีความเร็วสูง
มากกวา ide แตราคาก็สูงกวามากเปนเทาตัวเลยทีเดียว

กอนทําการติดตั้ง ผมขอแนะนําใหใชโปรแกรม จําพวกพาติชั่นเมจิกแบงพาติชั่นเกา ที่มี
อยูพาติชั่นเดียวทั้งฮารทดิสก ออกเปนหลายๆ พาติชั่น โดยที่ขอมูลไมหาย (แตอยา
ไวใจนะครับ สํารองไวแนนอนกวา ) และสามารถจะเซ็ทใหกลายเปนพาติชั่นของ ลีนุกซ
ไดเลยโดยไมตองใช fdisk ของลีนุกซ ซึ่งจะสามารถขามขั้นตอนการใชงาน fdisk ไป
ไดเลย

สําหรับหลัง จากทําแผนบูทและรูทเสร็จแลว ก็ใหบูทเครื่องดวยแผนบูท จะปรากฏ
ขอความตอนรับของ slackWare 3.4.0 ในตอนทายจะปรากฏ
Boot: ใหกดปุม Enter ขอมูลตางๆเกี่ยวกับ driver จะถูก Load ขึ้นมา และทายที่สุดจะ
ปรากฏขอความวา
VFS : insert ROOT floppy disk to be loaded in to ramdisk and press Enter
ใหใสแผน ROOT disk แลวกดปุม Enter
จะมีขอความ Slackware Login: ใหพิมพ root แลวกดปุม Enter
จากนั้นจะได # (linux prompt) ตอไปการแบงพาติชั่นของฮารทดิสก

การสราง root partition
ที่ Linux prompt (#) ใหพิมพ fdisk แลวกดปุม Enter จะปรากฏขอความ
Using /dev/hda as default device
Command (m for help) :
กดปุม p แลว Enter เพื่อแสดง partition ที่มีอยูเดิม
กดปุม n แลว Enter เพื่อสราง partitionใหม จะปรากฏขอความ
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
กดปุม p แลว Enter จะมีขอความ
partition number (1-4):
ใหกดปุมเลข 2 (หรือเลขที่ตอจากที่มีอยูเดิม) แลว Enter จะมีขอความ
first cylinder (123-999): จํานวนในวงเล็บจะมีคาตางกันใน harddisk แตละตัว
ใหใสหมายเลขชุดแรก ในที่นี้คือ 123 แลวกดปุม Enter จะมีขอความวา
last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK ([123]-999):
ใหใสจํานวน(ขนาด) Mb ที่จะเปน root partition (มันคือขนาดของพาติชั่นลีนุกซ
นั่นเอง) แลวกดปุม Enter
จากนั้นจะกลับไปที่ command(m for help): อีกครั้ง
กดปุม p แลว Enter จะเห็นวามี partition เพิ่มขึ้นมา

การสราง swap partiton
การสราง swap partition ก็คือการสราง พาติชั่นเหมือนขั้นตอนขางบน แตหลังจาก
สรางแลว จะมีการเปลี่ยน ID ใหเปน linux swap นั่นเองครับ
ที่ command (m for help): กดปุม n แลว Enter
จะมีขอความ
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
กดปุม p แลว Enter จะมีขอความ
                                            6


partition number (1-4):
กดปุม 3 แลว Enter (เลขที่ตอจากเมื่อกี้ไง ในที่นี้เปน 3 ) จะมีขอความ
first cylinder (606-999):
ใหใสหมายเลขชุดแรก ในที่นี้คือ 606 แลว Enter จะมีขอความ
last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK ([606]-999):
ใหใสขนาดที่ตองการหรือหมายเลขตัวหลัง หมายถึงใชเนื้อที่ที่เหลืออยูทั้งหมด
ในที่นี้คือ 999 แลวกดปุม Enter

* อธิบายตรงนี้นิดหนึ่งครับ วาถาเราคํานวณขนาดที่เหลือจากการสราง partition เอาไว
แลว
(ขนาดฮารดดิสก - (ขนาดพาติชั่นเดิม + root partition) = จํานวนฮารดดิสกที่เหลือ)
ก็จะเปนการงายและไมเหลือฮารดดิสกทํา swap มากเกินไป

การเปลี่ยน ID ใหเปน swap partition
ถาใชคําสั่ง p จะปรากฏ partition ขึ้นมาใหมอีก 2 partition (ที่สรางเอาไวเมื่อสักครู)
ซึ่งจะเปน ชนิด linux native อยุทั้งคู ในที่นี้จะตองเปลี่ยนใหเปน linux swap เสีย 1 พา
ติชั่น (ตามที่เราตั้งใจไว)
ที่ command (m for help): ใหกดปุม t แลว Enter จะมีขอความ
partition number (1-4): ใหกดเลข 3 แลว Enter (หรือหมายเลข partition ที่ตองการ
ใหเปน swap)
จะมีขอความ Hex code (type l to list code):
ใหพิมพหมายเลข 82 แลวกดปุม Enter จะมีขอความ
Changed system type of partition 3 to 82 (linux swap)
ใชคําสั่ง w เพื่อเขียน partition ลงบน harddisk (save & exit)
จากนั้นจะกลับไปที่ linux prompt (#)

ที่ root prompt (#) พิมพ setup
จะมีกรอบ Slackware Linux Setup (Version 3.4.0) ขึ้นมา

SLACKWARE LINUX SETUP (VERSION 3.4.0)
HELP Read The slackware setup help file
KEYMAP Remap your keyboard if you're not using a US one
MAKE TAGS Experts may customize tag files to preselect packages
ADDSWAP Setup your swap partion(s)
TARGET Setup your target partitions
SOURCE Select source media
DISK SET Decide wich desk sets you wish to install
INSTALL Install selected disk set
CONFIGURE Reconfigure you linux system
EXIT Exit slackware linux setup

1.Setup swap
ใหเลือกที่ Add Swap แลว Enter
จะแสดงกรอบ Swap space detected
ใหเลือกที่ /dev/hda3 หรือที่ swap ที่ตองการแลว Enter
จะมีกรอบ MKswap Warning ใหกด Enter
จะมีกรอบ Use Mkswap ใหเลือก Yes แลว Enter
จะมีกรอบ Active swap space ใหเลือก Yes แลว Enter
                                         7


จะมีกรอบ Swap space configured ใหกด Enter
จะมีกรอบ continue with installation ใหเลือก NO และจะกลับไป รายการหลัก

2.กําหนด partition ที่จะติดตั้ง
ใหเลือกที่ Target แลว enter
จะมีกรอบ Select Linux Installation Partition
ใหเลือก Partition ที่จะใหติดตั้งหรือที่สรางไวนั่นเอง แลว enter
จะมีกรอบ Format Partition
ใหเลือกที่ Format Quick format with no bad block checking แลว enter
จะมีกรอบ Select Inode density
ใหเลือก 4096 1 inode per 4096 bytes (default) แลว enter
จะทําการ Format Partition
จะมีกรอบ Dos and OS/2 Partition setup ใหเลือก No แลว enter
จะมีกรอบ continue with installation ใหเลือก NO และจะกลับไป รายการหลัก

3.กําหนด Source
ใหเลือกที่ Source แลว enter
จะมีกรอบ Source media selection ให enter
ใหเลือก 5 install from CD-ROM แลว enter
จะมีกรอบ Install from the slackware CD-ROM
ใหเลือกชนิดของ CD-ROM ใหเลือกที่ Scan try to scan for your cd-drive
จะมีกรอบ CD-ROM drive detected successfully ให enter
จะมีกรอบ Pick your installation method
ใหเลือก slackware Normal installation to hard drive แลว enter
จะมีกรอบ Continue ใหเลือก Yes แลว enter

4.เลือกชุดโปรแกรมที่จะติดตั้ง
จะมีกรอบ Disk set ขึ้นมา
ในเบี้องตนนี้ ใหเลือก Disk set A,AP,D,N,X,XP,XV โดยการกดปุม Spacebar เลือก
แลว enter
จะมีกรอบ Continue ใหเลือก Yes แลว enter
จะมีกรอบ Select promping mode
ใหเลือกที่ Menu Choose package subsystems from interactive menus แลว
enter
จะมีกรอบ selecting software from series A
ใหเลือก ibcs2,pnp,getty เพิ่มเติม แลว enter จะทําการติดตั้งโปรแกรมตามที่ไดเลือก
ไว
จะมีกรอบ selecting software from series AP
ใหเลือก workbone,mc,mt_st เพิ่มเติม
จะมีกรอบ selecting software from series D
ไมตองเลือกเพิ่มเติม
จะมีกรอบ selecting software from series N
ใหเลือก dip,ppp,pine,lynx เพิ่มเติม
จะมีกรอบ selecting software from series X
จะมีกรอบใหเลือก การดแสดงผล ใหเลือกใหใกลเคียงกับการดที่มีอยูในเครื่อง ถาไม
ทราบ ใหเลือก X331 svga
จะมีกรอบ selecting software from series X ไมตองเลือกเพิ่มเติม
จะมีกรอบ selecting software from series XAP
                                           8


ใหเลือก arena,xfm,xfileman,xgrame เพิ่มเติม
จะมีกรอบ selecting software from series XV ไมตองเลือกเพิ่มเติม
จะมีกรอบ install linux kernel ใหเลือกที่ bootdisk แลว enter
ใหใสแผน bootdisk ที่เคยจัดทําไวแลว ใน drive A: แลว enter

5.การ configure modem,mouse
จะมีกรอบ configure your system ใหเลือกที่ Yes แลว enter
จะมีกรอบ Make bootdisk ใหเลือกที่ continue แลว enter
จะมีกรอบ Modem configuration ถามี modem ใหเลือก Yes
จะมีกรอบ Select callout device ใหเลือก port ตามตองการ โดยมากจะเปน com2
จะมีกรอบ Mouse configuration ใหเลือก Yes แลว enter
จะมีกรอบ select mouse type
ถาใช mouse PS/2 ใหเลือกขอ 2 ถาใช serial mouse ใหเลือกขอ 1
จะมีกรอบ screen font configuration ใหเลือก NO

6.การติดตั้ง Lilo
จะมีกรอบ Lilo installation ใหเลือกที่ begin
จะมีกรอบ Optional append=line ใหกด enter
จะมีกรอบ Select Lilo target location
ใหเลือก MBR แลว enter
จะมีกรอบ Choose Lilo delay ใหเลือก 5 seconds
จะกลับมาที่ กรอบ Lilo installation
ใหเลือกที่ Dos add a Dos partition to the Lilo config file แลว enter
ใหพิมพ partition ที่เปน dos ในที่นี้คือ /dev/hda1 ลงไปในชองวางแลว enter
จะมีกรอบ Select partition name ใหพิมพคําวา dos ลงไป แลว enter
จะมีกรอบ Lilo installation ขึ้นมาอีกครั้ง
ใหเลือก Linux add a linux partition to the Lilo config file แลว enter
จะมีกรอบ Select linux partition
ใหดูดานบน จะมี Partition ของ Linux ขึ้นมา ใหเลือกอันที่เปน root partition เชน
/dev/hda2 ใหพิมพ /dev/hda2
ลงไปในชองวาง แลว enter
จะมีกรอบ Select partition name ใหพิมพคําวา linux ลงไป แลว enter
จะมีกรอบ Lilo installation ขึ้นมาอีก
ใหเลือก install install lilo แลว enter

7.ขั้นตอนสุดทาย
จะ มีกรอบ configure network ใหเลือก no ถาไมมี network
จะมีกรอบ GPM configuration ใหเลือก No
จะมีกรอบ sendmail configuration
ใหเลือก smtp+bind แลว enter
จะมีกรอบ Time Zone configuration
ใหเลือก Asia/bangkok แลว enter
จะมีกรอบ setup complete แลว enter
จะกลับมาที่ MENU หลัก ใหเลือก Exit
จะกลับมาที่ Linux prompt (#) ใหถอด แผนดิกสออก
พิมพคําวา reboot เพื่อทําการ boot เครื่องใหม
จะมีคําวา LILO ขึ้นมา
ใหรอประมาณ 5 วินาที Dos หรือ Windows จะเริ่มทํางาน
                                             9


หากไมตองการ boot Dos ใหกดปุม Shift คางไว จะมีคําวา boot: ขึ้นมา
ใหพิมพคําวา linux ถาตองการ boot Linux
ถากดปุม tab จะมีตัวเลือกใหเลือก

ชนิดของไฟล 3 ชนิด
-- User data.ขอมูลตาง ๆของคุณเอง (user) เปนขอมูลแบบงาย ๆ ที่อยูในรูป
ตัวหนังสือและตัวเลข.
                    ้
-- System data. ขอมุลตาง ๆ บอยครังที่ขอมูลเหลานี้อยูในรูปของ text file ขอมูล
เหลานี้ถูกใชงานโดยตัว linux เอง
-- Executable files. เปน file บรรจุคําสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถทํางานได หรือที่
หรือที่เรียกกันวา program นั่นแหละครับ ชื่อไฟล Linux สามารถตั้งชื่อไฟลไดยาวถึง
256 ตัวอักษร (ไมใชwin95ทําไดคนเดียวนะ) ซึ่งแตกตางกัน ระหวางตัวเล็กและตัว
ใหญ ใชเครื่องหมาย dash(-) underscore(_) และ dot(.) ไดแตไมสามารถใช ! ? \
และชองวาง (space) เพราะเครื่องหมายเหลานี้หมายถึงตัว shell ครับ ..

Home Directory
คือไดเรกทอรี่สวนตัว ไวสําหรับยุสเซอรตาง ๆ ที่ linux ไดจัดเตรียมไวให แลวทําไม
ตองมี home กันไวดวยหละ ก็คือไดเรกทอรี่ที่คุณมีสิทธิเต็มที่ ซึ่งจะกลาว เรื่องสิทธิ
(Permissions) ตอไปครับ

File and Directory Ownership
                       
หลังจากคุณสรางไฟลหรือไดเรกทอรี่ มันก็จะระบุวามันเปนของคุณ (เพื่ออางสิทธิ) และ
คุณสามารถโอนใหกลายเปนของคนอื่นๆ ไดอีกดวย : chown ระวัง! โอนไปแลวจะโอน
กลับไมไดนะ....

File Permissions
linux จะระบุสิทธิในการ อาน เขียนและทํางาน ของไฟล เรียกวาคา Permission
สามารถกําหนดใหมีคา 3 คาดังนี้
คา (R) read สําหรับสิทธิในการมองเห็น
คา (W) write สําหรับสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือลบไฟล (และถาเปนไดเรกทอรี่ จะ
เปนสิทธิสําหรับสราง,ยายและลบ )
คา (X) exeute สําหรับสิทธิในการเรียกใช (และถาเปนไดเรกทอรี่ จะเปนสิทธิสําหรับ
การเขาสู directory )
ซึ่ง(r,w,x )3 คานี้กําหนดไวสําหรับ 3 กลุมผูใช คือสําหรับ owner(เจาของ)
group(กลุมเดียวกับเจาของ) orther(ทุกคน) ซึ่งจะวางคา Permission สามคาติดกัน
สําหรับหนึ่งกลุมผูใชคือ rwx และจะวางติดไปสามชุดสําหรับสามกลุมผูใช (rwxrwxrwx)
ชุดแรกของ owner ชุดที่สองของ group และชุดที่สามสําหรับ orther ดูไดจาก ls -l
-rw-r--r-- 1 ar users 163 Dec 7 14:30 ar_file
ตัวแรกเปนเครื่องหมายสําหรับบอกลักษณะของไฟล ตัวแรกเครื่องหมาย '-' หมายถึง
เปนไฟลธรรมดา ถาเปนไดเรกทอรี่ก็จะเปนเครื่องหมาย 'd' แทน
r = อาน (มีคาเปน 4)
w = เขียน (มีคาเปน 2)
x = ทํางาน (มีคาเปน 1)
      ิ
'-' = ไมมีสทธินั้น ๆ (มีคาเปน 0) สรุปไดวา :
-rw-r--r-- 1 ar users 163 Dec 7 14:30 ar_file
owner มีสิทธิอานและเขียน(หรือลบ) คือ r + w
group มีสิทธิอานอยางเดียว คือ r
orther มีสิทธิอานอยางเดียว คือ r
                                            10


และเรายังสามารถเขียนเปนตัวเลขได (r = 4),(w=2),(x=1) คือ rw-r--r-- (แบง 3 ชุด
เหมือนเดิม)
'rw-' = 4 + 2 + 0
'r--' = 4 + 0 + 0
'r--' = 4 + 0 + 0
นํามาตอกันเปน 644 (งายดีมั๊ย)

สําหรับการระบุคาเปนตัวเลขนี้จะใชประโยชนตอการเปลี่ยน Permissions ของไฟลครับ
การเปลี่ยน Permissions ของ ไฟล ใชคําสั่ง chmod <สิทธิเปนตัวเลข> <ชื่อไฟล>
การเปลี่ยน Permissions ของ ไดเรกทอรี่ ก็เหมือนกับของ file นั่นแหละตางกันตรงคา
ของ x จะหมายถึงสิทธิที่จะเขาไปในไดเรกทอรี่นั้นๆครับ

Directory ที่สําคัญตาง ๆ
/ ก็ root หรือหองชั้นนอกสุดคุณจะออกไปไมไดอีกแลวครับ
/home home directoryของผูใชตาง ๆ
/dev Linux ทําทุกอยางเปนไฟล เจาหองนี้เก็บเปน device ของทุกอยางไวครับ ไมวา
จะเปน diskdrive,harddisk เปนตน
/bin เก็บคําสั่งพื้นฐานของ Linux
/usr/bin Linux โปรแกรม
/usr/sbin เก็บไฟลของ ผูดูแลระบบ (system administration)
/var/spool mail,print file etc.
/sbin ไฟลระบบ(system) ของ Linux
/etc เก็บ configuration ไฟล (คาตาง ๆของระบบ)

     ้
คําสั่งเบืองตนเกี่ยวกับบทนี้ครับ
-- ls ดูรายชื่อไฟล (เหมือน dir ของ dos)
-- pwd เอาไวดูวาตอนนี้คุณอยูที่ไดเรกทอรี่ใหน.
-- cd (chang directory) ใชคลาย ๆ cd ของ dos นั่นแหละครับ
-- cp สําเนาไฟล (copy ของ dos)
-- mv ยายไฟล-ไดเรกทอรี่ (move ของ dos)
-- mkdir สราง ไดเรกทอรี่ (mk ของ dos)
-- rmdir ลบ ไดเรกทอรี่ (rm ของ dos)
-- . และ .. คือ เจา . ใชอางถึง directory ที่คุณอยูในขณะนั้น สวนเจา .. ใชอางถึง ได
                                
เรกทอรี่กอนหนาที่คุณอยู 1 ชั้นครับ วิธีใช cd กับ . และ ..ก็ตางจาก dos เล็กนอยคือ
คุณจะพิมพ cd.. ไมไดครับ ตองเวนกอน เปนยังงี้ครับ cd ..
-- cat เปนคําสั่งพื้นฐานสํารับ input,output (ใชสรางไฟลได)โดยปกติ จะใช
keyboard เปน input และจอภาพแปน output และใช ^d (Ctrl + d) เปนการจบการ
ทํางาน
-- chmod <สิทธิเปนตัวเลข> <ชื่อไฟล> เปลี่ยน Permissions ของไฟล,ไดเรกทอรี่ .

				
DOCUMENT INFO
Description: ความรู้เบื้องต้น ลีนุกซ์