Docstoc

ZP-035-12_DEWIZKA_2012_siwz

Document Sample
ZP-035-12_DEWIZKA_2012_siwz Powered By Docstoc
					       SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
        DO POSTĘPOWANIA ORGANIZOWANEGO NA PODSTAWIE
           USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
             (Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 ze zm.)
1. ZAMAWIAJĄCY
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
  tel.: 61-856-95-00, fax: 61-854-39-88
  www.ue.poznan.pl/pag/i/4010.php     e-mail: zp@ue.poznan.pl
  godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 w dni robocze z wyłączeniem sobót.

2. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
  2.1. Sprawy merytoryczne:
    Zdzisław Flaczyński, Roman Kolasiński tel.: 61-856-95-43
  2.2. Sprawy formalnoprawne:
    mgr Renata Glinkowska, tel.: 61-856-92-79

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone
  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
  Prawo Zamówień Publicznych.

4. NAZWA ZADANIA
  Remont korytarzy i klatek schodowych       Domu   Studenckiego  DEWIZKA
  Sygnatura zamówienia: ZP/035/12
    CPV 45212410-3, 45442100-8

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w Domu Studenckim
    DEWIZKA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Dożynkowej 9B.
    Zakres prac został szczegółowo określony w projekcie budowlanym i obejmuje
    między innymi:
    malowanie korytarzy i klatek schodowych
    malowanie pomieszczeń mieszkalnych, wykonanie listwy odbojowej.
    Projekt te wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
    robót stanowią załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

 5.2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów i urządzeń
    innych producentów niż określono w dokumentacji technicznej pod warunkiem,
    że posiadają one właściwości i cechy a w szczególności parametry techniczne nie
    gorsze od opisanych w dokumentacji i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
 5.3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji
    na wykonane prace, użyte materiały i zainstalowane urządzenia, bez względu
    na terminy udzielone przez ich producentów lub dostawców. Gwarancja
    obejmować będzie zachowanie stanu elementów robót wykonanych w ramach
    modernizacji i ich poprawnego działania, z pominięciem naturalnego zużycia.
    Usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji następuje na koszt Wykonawcy.
 5.4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67
    ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 5.5. Zamawiający ma prawo zrezygnować z wykonania części robót i dostaw.
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  6.1. Termin realizacji zamówienia do 31.07.2012 r.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA
  OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
  7.1. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
     prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: nie dotyczy.
  7.2. Wiedza i doświadczenie:
   7.2.1. Wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
       składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
       okresie, co najmniej jednego zlecenia obejmującego prace w zakresie instalacji
       sanitarnych o wartości min. 100 000,00 zł brutto (obejmuje również wykonanie
       zlecenia w charakterze podwykonawcy), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
       daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
       roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
       ukończone – ocenie podlegać będą w/w dokumenty potwierdzające należyte
       wykonanie robót (referencje).
  7.3. Potencjał techniczny: nie dotyczy.
  7.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
   7.4.1. Dysponowanie i skierowanie do wykonania przedmiotowego zamówienia osoby
       do pełnienia funkcji kierownika budowy, który posiada uprawnienia do
       sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w świetle przepisów Prawa
       budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z
       późn. zm.) Spełnienie tego wymagania będzie polegało na dostarczeniu wykazu
       osób na stanowiskach kierowniczych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
       zamówienia (dotyczy osoby pełniącej funkcję kierownika budowy) – ocenie
       podlegać będzie w/w wykaz.
  7.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
   7.5.1.Wykazanie przychodu netto z działalności średnio rocznie za ostatnie 3 lata
       obrotowe (zatwierdzonego przez organy uprawnione Wykonawcy) w wysokości
       minimum 300 000,00 złotych w sprawozdaniu finansowym albo jego części,
       a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
       o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo
       jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania
       sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz
       zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe,
       a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten krótszy okres - ocenie podlegać
       będzie wyżej wymieniony wykaz przychodu netto.
  7.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
     każdy z warunków określonych w pkt. 7.1. do 7.5. winien spełniać co najmniej jeden
     z tych Wykonawców.
  7.7. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym
     i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
     podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego stosunków łączących go z nimi.
     Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
     iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
     w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
     do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
     przy wykonaniu zamówienia.

8. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
8.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
   ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, których opis
   sposobu oceny spełniania został dokonany w SIWZ Zamawiający wymaga załączenia
   do oferty następujących dokumentów:
  8.1.1. Lista wykonywanych robót zgodnych z wymaganiami określonymi w punkcie
      7.2.1.. Dla każdej roboty wykazanej w liście, o wartości minimum 100 000,00 zł.
      brutto, należy podać nazwę Zamawiającego, wartość wykonanych robót, daty
      wykonania i miejsca robót, a także rodzaj wykonanych robót – załącznik nr 4.
  8.1.2. Dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty (co najmniej jedna)
      określone w punkcie 7.2.1. zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
      i prawidłowo ukończone.
  8.1.3. Informacje dotyczące wysokości przychodu netto z działalności średnio rocznie
      za ostatnie 3 lata – zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 7.5.1.
  8.1.4. Wykaz osób na stanowiskach kierowniczych, które będą uczestniczyć w
      wykonywaniu zamówienia – dotyczy osoby pełniącej funkcję kierownika
      budowy – załącznik nr 7
  8.1.5. Oświadczenie kierownika budowy o gotowości kierowania robotami będącymi
      przedmiotem zamówienia – załącznik nr 5.
8.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
   ustawy, należy przedłożyć:
  8.2.1. Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
      na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik
      nr 2.
  8.2.2. Pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości podatkowych oraz
      o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne – załącznik
      nr 3.
  8.2.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
      do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
      ust. 1, pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
      terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia
      w zakresie art. 24, ust. 1, pkt.2 ustawy, które zawarte jest w załączniku nr 2.
8.3. Inne dokumenty:
  8.3.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1.
  8.3.2. Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w innej formie
      niż pieniądze należy w ofercie złożyć kopię dokumentu, a oryginał dostarczyć
      w miejscu składania ofert do końca terminu składania ofert.
  8.3.3. Wyceniony przedmiar robót (w odniesieniu do projektu wykonawczego)
  8.3.4. Wyszczególnienie składników cenotwórczych do wyceny ewentualnych robót
      uzupełniających: stawka robocizny oraz narzuty: koszty ogólne, zysk, koszty
      zakupu materiałów wraz z podaniem, od jakich pozycji będą liczone.
  8.3.5. Oświadczenie Wykonawcy o sposobie zabezpieczenia mediów podczas robót –
      załącznik nr 6.
8.4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
   Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce
   zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa
   w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego, ze względu na miejsce
   zamieszkania, organu sądowego albo administracyjnego dotyczące niekaralności
   tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione
   nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
   ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
   takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
    złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
    albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
    tych osób.
 8.5. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
    terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 2 ust. 2 i § 4
    Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów
    dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich
    te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817), Wykonawca zobowiązany
    jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających
    odpowiednio, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -
    wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 8.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
    lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 8.2.3,
    zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
    notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
    samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
    osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 8.7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
    z oryginałem przez Wykonawcę.
 8.8. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii
    zawierająca jakąkolwiek treść.
 8.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
    kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
    wątpliwości co do jej prawdziwości.
 8.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
    polski.
 8.11. Osoba podpisująca ofertę lub poświadczająca zgodność dokumentów musi być
    do tego umocowana prawnie wg dokumentów rejestrowych.
 8.12. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy musi być dołączone w oryginale.

9. WADIUM PRZETARGOWE
 9.1. Wykonawca przystępujący do przetargu, obowiązany jest wnieść wadium w terminie
   do 14 czerwca 2012r., do godz. 08:00 – w wysokości 3 000,00 zł. (trzy tysiące zł
   00/100)    na   konto   Uniwersytetu   Ekonomicznego    w   Poznaniu,
   al. Niepodległości 10 w BZ WBK 3 Oddział Poznań 54 109013590000000035018918
   lub wadium w formie poręczeń bankowych, lub w poręczeniach spółdzielczej kasy
   oszczędnościowo kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
   pieniężnym), gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub w formie
   poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
   z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 9.2. Wadium musi być ważne przez okres związania ofertą. Oferta niezabezpieczona
   wadium w wymaganej formie, zostanie odrzucona bez rozpatrzenia.
 9.3. Kserokopię dowodu wniesienia wadium lub gwarancji (poręczenia) należy załączyć
   do oferty.
 9.4. Oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w miejscu składania ofert przed
   upływem terminu składania ofert.
 9.5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 Pzp.
 9.6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
   wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane,
   ale zostanie pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizję
   bankową za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
 9.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
   Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie
    zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
   Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
    należytego wykonania umowy;
   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
    z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
    Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie
    złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 Pzp lub
    pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego
    stronie.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
    jedna cena. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.
 10.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 10.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 10.4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 10.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 10.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 10.7. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza
    powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty.
 10.8. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku
    polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji
    lub innym dokumencie pisemnym zgodnym z treścią załączonego formularza.
 10.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
    kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
    lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 10.10. Oferta powinna być sporządzona w postaci podpisanego wydruku komputerowego,
    maszynopisu lub inną, trwałą, czytelną techniką.
 10.11. Zaleca się, by wszystkie kartki oferty były spięte (zszyte) razem w sposób trwały,
    zapobiegający zdekompletowaniu oferty.
 10.12. Formularz oferty wraz z załącznikami powinien być podpisany przez osobę (osoby)
    uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania wykonawcy. Pożądane jest,
    aby wszystkie strony oferty były parafowane lub podpisane przez Wykonawcę.
    Strony oferty, w tym wszystkie załączniki, należy kolejno ponumerować.
 10.13.W przypadku podpisania oferty przez inną osobę (osoby) niż wymienione w odpisie
    (kopii) z właściwego rejestru, wymagane jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa
    rodzajowego lub szczególnego do czynności prawnych/ej określonego rodzaju.
    Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do reprezentowania
    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy załączyć w formie
    oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność.
 10.14. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane
    przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy wraz z datą
    naniesienia zmiany.
 10.15. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak,
    z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest
    nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony), to znak
    musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać
    co najmniej nazwisko podpisującego.
 10.16. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają
    pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
    reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
    publicznego.
 10.17. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu
    obciążają wyłącznie Wykonawcę.

11. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
 11.1. Forma i zasady porozumiewania:
   11.1.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje
      Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego,
      za pośrednictwem poczty e-mail na adres zp@ue.poznan.pl z zastrzeżeniem
      wyjątków przewidzianych ustawą oraz następujących dokumentów: oferty,
      pełnomocnictwa, umowy, które należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej.
      W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w ofercie adres
      mailowy do korespondencji. W tytule korespondencji elektronicznej
      z Zamawiającym należy wpisać sygnaturę zamówienia z pkt. 4 SIWZ.
      Uwaga:
      1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
      zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczna, każda
      ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
      2. W przypadku prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną za datę
      doręczenia wiadomości rozumie się datę jej umieszczenia na serwerze
      odbiorcy lub podmiotu świadczącego dla niego usługę poczty elektronicznej,
      a nie datę odczytania wiadomości przez odbiorcę.
   11.1.2. Ilekroć zamawiający wprowadza obowiązek zachowania formy pisemnej,
      oznacza to konieczność jej zachowania pod rygorem nieważności
      (bezskuteczności) oświadczenia, dokumentu, wniosku, zawiadomienia oraz
      informacji.
   11.1.3. Wykonawca obowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania dokumentów,
      oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przez
      zamawiającego faksem niezwłocznie, tj. najpóźniej następnego dnia licząc od dnia
      ich otrzymania. Brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie,
      iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez
      zamawiającego – dowód wysłania.
   11.1.4. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski,
      zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez
      Zamawiającego z ich treścią tj. od poniedziałku od piątku w godz. 700-1500
   11.1.5. Strony zobowiązane są informować się nawzajem o każdej zmianie adresów.
      Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio
      podany adres będą uznawane za skutecznie złożone.
   11.1.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
 11.2. Udzielanie informacji dotyczących SIWZ:
   11.2.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dot. treści
      specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi
      zgodnie z art. 38 Pzp.
   11.2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom,
      którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
      źródła zapytania.
   11.2.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
      składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
      Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
      wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
  11.2.4. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia
     wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
     zamówienia.

12. OKRES WAŻNOŚCI OFERT
 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

13. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
 Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie wewnętrznej, a tą w kopercie zewnętrznej:
  a) koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego i posiadać oznaczenie:
    "Remont korytarzy i klatek schodowych Domu Studenckiego DEWIZKA.”;
  b) koperta wewnętrzna musi być zaadresowana i oznaczona jak koperta zewnętrzna,
    prócz tego musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
    „Nie otwierać przed 14 czerwca 2012r. godz. 09:00”.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 14.1. Oferty należy składać na adres podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji, nie później
   niż do 14 czerwca 2012r. godz. 08:00, w Kancelarii, w budynku B, pok. 016.
 14.2. Oferty złożone po terminie będą zwracane Wykonawcy.
 14.3. Zmiana lub wycofanie oferty przez wykonawcę dokonane przed upływem terminu
   do składania ofert są skuteczne.
 14.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2012r. godz. 09:00, w siedzibie
   zamawiającego – budynek B, pokój 107.
 14.5. Otwarcie ofert jest jawne.

15. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ
 15.1. Oferta cenowa musi zawierać kwotę określoną przez Wykonawcę za wykonanie
   całości przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe.
 15.2. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto.
 15.3. Do ustalenia ceny brutto należy zastosować stawki VAT zgodnie z ogólnymi
   zasadami.
 15.4. W celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku
   do przedmiotu zamówienia, Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy
   o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
   ceny.

16. PUBLICZNE BADANIE OFERT
 16.1. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda do wiadomości informacje zawarte
   w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 16.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności opisane w art. 89 ust. 1
   ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 16.3. Zamawiający przygotuje protokół z postępowania przetargowego, który będzie
   zawierał informacje podane do wiadomości osobom obecnym podczas otwierania ofert
   przetargowych.
 16.4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawa
   wynikające z art. 87 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

17. SPOSÓB POPRAWIANIA BŁĘDÓW ARYTMETYCZNYCH W OFERTACH
 W przypadku rozbieżności pomiędzy kwotą wyrażoną liczbowo i kwotą wyrażoną słownie,
 przyjmuje się za poprawną kwotę wyrażoną słownie.

18. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT
 18.1. Zamawiający wybierze tego Wykonawcę, który uzyska największą ilość punktów
   ustalonych w arkuszu pn. "Kryteria oceny oferty".
 18.2. Jako kryterium oceny będzie brana pod uwagę:
        cena oferty – 100%
    Cena – Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w złotych
    polskich. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. Cena musi być
    podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej z pozycji wyższa od zera.
    W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
    zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT, oraz
    wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania
    przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ, umową jak i ewentualne ryzyko
    wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania
    oferty.
    Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje przyjętej w ofercie stawki podatku VAT.
    Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie
    nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
    dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.
    W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę zagranicznego, na podstawie
    obowiązujących przepisów podatkowych, na Zamawiającego zostaje nałożony
    obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten, mimo, iż nie wchodzi
    w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków
    publicznych, przez co Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty powiększoną
    o należny podatek VAT.
 18.3. Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe
   oferty proporcjonalnie mniej.
 18.4. Zwycięzcą przetargu zostanie Wykonawca, którego oferta uzyska największą ilość
   punktów, stosując skalę dziesięciopunktową, w ocenie każdego z członków Komisji
   Przetargowej.

19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
  DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
 19.1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym
   niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 19.2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu w przypadkach
   wskazanych w art. 94 ust 2 Pzp.
 19.3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie
   i miejscu podpisania umowy.
 19.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta została wybrana
   przedłożą umowę regulującą ich współpracę.
 19.5. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany
   przed podpisaniem umowy do przedłożenia zamawiającemu poświadczonych
   „za zgodność z oryginałem” kserokopii zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym
   REGON oraz decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego.

20. ŚRODKI ODWOŁAWCZE
 20.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
   zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
   czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 20.2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
   wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
   czynności:
    1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
      o cenę;
    2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
    3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
    4) odrzucenia oferty odwołującego.
  20.3. Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań określają art. 180 i następne ustawy Prawo
    Zamówień Publicznych.

21. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
 Szczegółowe postanowienia umowy określa załącznik nr 7.

22. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
 22.1. W oparciu o art. 147 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ustanawia
   zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (ceny
   brutto)
 22.2. Zabezpieczenie należy wnieść w terminie zawarcia umowy.
 22.3. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych,
   poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach
   bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez
   podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
   o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 22.4. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
   zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 22.5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie
   wynosić 30% zabezpieczenia.
 22.6. Kwota, o której mowa w pkt. 21.5 SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu
   po upływie okresu rękojmi za wady.

23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami przetargowymi,
 mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz odpowiednie
 przepisy Kodeksu cywilnego.

                                           ZATWIERDZAM
Załączniki:
  Formularz oferty - załącznik nr 1.
  Oświadczenie wymagane od wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 i 2 ustawy Prawo
  Zamówień Publicznych – załącznik nr 2.
  Oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz w opłacaniu podatków – załącznik nr 3.
  Lista referencyjna robót – załącznik nr 4.
  Oświadczenie kierownika budowy – załącznik nr 5.
  Oświadczenie wykonawcy o sposobie zabezpieczenie mediów podczas robót – załącznik nr 6.
  Wykaz osób na stanowiskach kierowniczych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7.
  Specyfikacje technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt budowlany , przedmiary robót – załącznik nr 8.
  Projekt umowy – załącznik nr 9.
                                                                        Załącznik nr 1
……………………………………………….…..
      /nazwa i adres wykonawcy/
……………………………………………………
/nr faxu oraz adres mailowy do korespondencji/                                    …………………………………..
                                                             miejscowość i data                            FORMULARZ OFERTY

                                                            Do
                                                     Uniwersytetu Ekonomicznego
                                                         w Poznaniu

   Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie
   zamówienia publicznego: „Remont korytarzy i klatek schodowych Domu Studenckiego
   DEWIZKA”.

 1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę:
 Cena netto za całość                              Cena brutto za całość
            Podatek VAT (PLN)
    (PLN)                                      (PLN)
  Cena brutto – słownie: …………………………………………..…… złotych
  2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do: .......................................
    ........................................................................................................................................................
  3. Na wykonane prace, użyte materiały i zainstalowane urządzenia (bez względu na terminy
    udzielone przez ich producentów lub dostawców) udzielamy gwarancji na
    okres..................................................................... miesięcy.
  4. Za wykonane roboty oczekujemy zapłaty wynagrodzenia przelewem na podstawie faktury
    VAT w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej i zgodnej z umową
    faktury.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
    załączników do niej i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w
    niej zawarte.
  6. Adres mailowy wykonawcy do korespondencji…………………………………………………
  7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
    w SIWZ.
  8. Składniki cenotwórcze do wyceny zamówień uzupełniających R – robocizna ...... zł/r-g, Kp -
    koszty pośrednie…...%, Kz - koszty zakupu ……%, Z - zysk (od R + S + Kp) …….%.
  9. Oświadczamy, że akceptujemy proponowany przez zamawiającego projekt umowy.
  10. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami, lub następujące roboty zamierzamy
    zlecić podwykonawcom:
    1/ …………………………….………..… podwykonawca ……………………….……………
    2/ …………………………….………..… podwykonawca ……………………………….……
                                              .....................................................................................
                                                           podpis wykonawcy
11. Wymagane w SIWZ wadium zostało wniesione w dniu..............................................................
  w formie........................................................................................................................................
12. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
  i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
13. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej
  w siwz wysokości ......% ceny ofertowej tj. o wartości ................................zł,
  słownie.........................................................................................................................................
  w     formie..................................................................................................................................
  przed terminem podpisania umowy.
14. Oferta została złożona na...........kartkach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ...... do
  nr ..........
15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (jeśli dołączane są odpisy
  dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez uprawnionego
  przedstawiciela wykonawcy):
      1. ………………………………………………………………………....str. oferty ….…....
      2. …………………………………………………………………………str. oferty……….
      3. …………………………………………………………………………str. oferty……….
      4. …………………………………………………………………………str. oferty……….
      5. …………………………………………………………………………str. oferty……….
      6. …………………………………………………………………………str. oferty……….
      7. …………………………………………………………………………str. oferty……….
      8. …………………………………………………………………………str. oferty……….
      9. …………………………………………………………………………str. oferty……….
      10. ………………………………………………………………………str. oferty………..
                                           .....................................................................................
                                                        podpis wykonawcy
                                                      Załącznik nr 2

                                                       …………..................................................
                                                           miejscowość i data
                       Do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
    Niniejszym oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
       art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2010, nr 113 poz. 759 z póź. zm.) który stanowi:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub)
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od
  umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie
  albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość
  niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;
2) wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
  wszczęciem postępowania;
3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
  ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
  wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
  przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
  całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
  za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
  lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
  zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
  majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
   postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
   przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
   w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
   związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
  przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
  zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
  postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
  przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
  związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności
  podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia
  oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni
  uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art.
  67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46
  ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.


                                      .....................................................................................
                                                        podpis wykonawcy
                                                 Załącznik nr 3                                           .............................................
                                                  miejscowość i data
            Do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
              Niniejszym oświadczam, że Wykonawca

                ................................................,

    którego reprezentuję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

  Remont korytarzy i klatek schodowych Domu Studenckiego DEWIZKA

na dzień dzisiejszy nie posiada zaległości:

    1. w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne
    2. w opłacaniu podatków
lub Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
                                ....................................................................
                                          podpis wykonawcy
                                                                 Załącznik nr 4
                             Lista wykonanych robót zgodnych
                          z wymaganiami określonymi w pkt. 7.2.1 Siwz
  Zrealizowane zlecenia o wartości min. 100 000,00 zł oferowanej ceny brutto za wykonanie prac instalacyjnych określonych w pkt.7.2.1 siwz – (co
  najmniej jedna realizacja):


LP         Przedmiot zamówienia           Termin     Wartość brutto   Nazwa i adres     Tel. kontaktowy do
         określony wg 5.1. SIWZ          realizacji    zamówienia    Zamawiającego      Zamawiającego
                             zamówienia                        i nazwisko pracownika
                                                            Zamawiającego


1

2

3

4

5

                                                           ...............................................
                                                                 podpis wykonawcy
                                     Załącznik nr 5

                               .............................................
                                     miejscowość i data
           Do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  Remont korytarzy i klatek schodowych Domu Studenckiego DEWIZKA                  oświadczam, że:


wyrażam gotowość do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia i załączam
zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań postawionych w pkt. 7.4.1. SIWZ.
                               …………………………..
                                   podpis kierownika robót
                               ...........................................
                                     podpis wykonawcy
                                             Załącznik nr 6
                     OŚWIADCZENIE
    Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie

   Remont korytarzy i klatek schodowych Domu Studenckiego DEWIZKA


wyrażam zgodę, aby media (prąd, ogrzewanie, wodę, kanalizację, zaplecze, itp.) zostały udostępnione mi przez
Zamawiającego i zgadzam się, aby mój udział w kosztach powyższych mediów wyniósł 0,5% wynagrodzenia
netto określonego § 4 pkt. 1 zawartej umowy + VAT.
Niniejszym   nieodwołalnie   wyrażam    zgodę   na   potrącenie    powyższych       kosztów
z wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego i skompensowania jej z fakturą
Wykonawcy.
                                       ...........................................
                                             podpis wykonawcy
                                      Załącznik nr 7
Wykaz osób na stanowiskach kierowniczych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
     zamówienia – dotyczy osoby pełniącej funkcję kierownika budowy
                                    Podstawa dysponowania
                                    osobami zdolnymi do
                Rodzaj posiadanych uprawnień     wykonania zamówienia w
Lp.    Imię i nazwisko   (nazwa, specjalność, nr i przez kogo   przypadku polegania na
                                    osobach zdolnych do
                  wydane, data wydania)       wykonania zamówienia
                                   innych podmiotów (art.26
                                     ust. 2b ustawy Pzp)
                              ………………………………………………

                                   podpis Wykonawcy
                                       załącznik nr 9
Projekt

                  UMOWA NR ………..
              zawarta w dniu .………. 2012 r. w Poznaniupomiędzy:

Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu ,
61-875 Poznań, al. Niepodległości 10, zwanym dalej „Zamawiającym”,
który jest reprezentowany przez:
dr hab. Jacka Mizerkę        - Prorektora ds. Finansów i Rozwoju
przy kontrasygnacie finansowej
mgr Renaty Stefaniak        - Kwestora UEP
a
………………………………………………………….
z siedzibą przy ……………………………. zarejestrowanym w ……………………, zwanym
dalej w tekście umowy Wykonawcą , działają reprezentowanym przez:
1. ………………………………………
2. ………………………………………                      §1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.
  „Remont korytarzy i klatek schodowych Domu Studenckiego DEWIZKA”.
2. Wykonawcę zamówienia wybrano w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie
  przetargu nieograniczonego (ZP/035/12), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku
  Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655).

                      §2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
  Warunków     Zamówienia,   niniejszą   umową,    projektem budowlanym
  i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami współczesnej
  wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz Prawa
  zamówień publicznych.
2. Wykonawca zobowiązany jest szczególnie do:
    a)   wykonania wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy,
    b)   zapewnienia należytego zabezpieczenia robót w zakresie ochrony mienia,
       przeciwpożarowej, środowiska i sanitarnej, przepisów bhp,
    c)   zapewnienia przy budowie odpowiedniego nadzoru i kierownictwa robót
       zgodnego z prawem budowlanym,
    d)   umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznania się
       w każdym czasie ze wszystkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały
       przebieg robót, a także bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich
       istotnych sprawach dotyczących realizacji przedmiotu Umowy,
    e)   stosowania przy wykonywaniu robót tylko dopuszczonych do stosowania
       materiałów,
    f)   w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatów robót lub ich części
        w toku realizacji prac, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu przed
        uszkodzeniem lub zniszczeniem,
    g)   wykonania wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa
        na placu budowy,
    h)   prowadzenia prac w sposób zapewniający zabezpieczenie budynku przed
        wpływami atmosferycznymi (opadami);
    i)   po zakończeniu robót - uporządkowania całkowicie i fachowo na swój koszt
        terenu, na którym były prowadzone prac,
    j)   usunięcia na własny koszt wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku
        działalności Wykonawcy,
    k)   skompletowania atestów, protokołów badań technicznych, przedkładania
        Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów, potwierdzających
        prawidłowość wykonanych robót,
    l)   usunięcia wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru; Wykonawca usunie
        wady/usterki w terminie 7 dni od powiadomienia go o ich wystąpieniu chyba,
        że strony biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wad/usterek
        ustalą termin dłuższy;
3. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy ma jedynie charakter przykładowy i nie
  wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także
  nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek
  czynności niewymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie potrzebnych
  do należytego wykonania Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał
  wyczerpujące informacje o warunkach na terenie nieruchomości, na której mają być
  wykonane roboty oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu
  jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i okresu koniecznego do należytego
  wykonania przedmiotu umowy oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji
  wynagrodzenia.
  W związku z powyższym Wykonawca nie będzie podnosił roszczeń finansowych
  związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu robót, a będących wynikiem np.
  nieścisłości, niezgodności ze stanem faktycznym albo nieodbycia wizji lokalnej.
5. W przypadku wątpliwości Wykonawcy co do zgodności pomiędzy wymaganiami
  lub ustaleniami Umowy łącznie z jej załącznikami lub pomiędzy tymi załącznikami,
  lub innymi decydującymi wymaganiami, ustaleniami, przepisami, lub w przypadku
  powstania w tym względzie niezgodności lub niejasności, Wykonawca jest
  zobowiązany zwrócić się niezwłocznie z odpowiednim zapytaniem do Zamawiającego.
  Nie wyjaśnienie wątpliwości przez Zamawiającego nie powoduje wyłączenia
  lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie zobowiązań
  wynikających z Umowy.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową z należytą
  starannością z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności.

                      §3

1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego ustala się na dzień
  …..…….2012 r.
2. Termin zakończenia zadania inwestycyjnego ustala się na dzień 31.07.2012r.
3. Wpływy atmosferyczne nie będą traktowane jako siła wyższa, chyba że Wykonawca
  dowiedzie, że ich działanie było nadzwyczajne i miało istotny wpływ na wykonanie
  przedmiotu umowy. Ciężar dowodu w zakresie ustalenia przyczyn niezachowania
  terminów spoczywa na Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i środki potrzebne do terminowego,
  prawidłowego i kompletnego wykonania robót w zakresie określonym w Umowie.
5. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające z Umowy z zachowaniem
  najwyższej staranności określonej zawodowym i profesjonalnym charakterem
  prowadzonej działalności.
6. Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać użytkowania zgodnie
  z przeznaczeniem obiektów zlokalizowanych w Poznaniu a w szczególności nie mogą
  zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący następstwem koniecznych zakłóceń
  wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót.

                     §4

1. Wynagrodzenie   Wykonawcy    za  realizację  przedmiotu  umowy   zgodnie
  z ofertą przetargową Wykonawcy ustala się ryczałtowo na:
  kwotę netto: …………… zł. + 8 % VAT.
  słownie: ……………………………………………………………………… złotych
  podatek VAT ……………… zł.
  czyli ogółem: ……………. zł brutto.
  słownie: …………………………………………………………………… złotych brutto.
2. Określone w ust.1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i ryzyka związane
  z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym także (gdy chodzi o wynagrodzenie brutto)
  podatek VAT. Wykonawca nie może więc żądać dodatkowego wynagrodzenia ani żądać
  pokrycia dodatkowych kosztów albo dopłat. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje
  przyjętej w umowie stawki podatku VAT.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać ewentualne zamówienia uzupełniające zlecone
  przez Zamawiającego.
4. Podstawą wykonania robót uzupełniających będzie protokół konieczności podpisany
  przez Inspektora Nadzoru i zawarta umowa o roboty uzupełniające.
5. Zamówienia uzupełniające nieujęte w dokumentacji wykonawczej i specyfikacji
  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostaną rozliczone kosztorysem
  powykonawczym przy zastosowaniu składników cenotwórczych określonych w ofercie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru lub akceptacji materiałów i urządzeń innych
  niż przewidziane w projekcie.
7. Zamawiający ma prawo zrezygnować z wykonania części robót i dostaw,
  za jednoczesnym odpowiednim umniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Zamawiający wyznacza na inspektora nadzoru Zdzisława Flaczyńskiego.

                     §5

Strony uzgadniają, że woda, energia elektryczna, urządzenia sanitarne, jak również
oświetlenie placu budowy - głównych dróg komunikacyjnych, itp. zostaną udostępnione
Wykonawcy przez Zamawiającego. Udział Wykonawcy w kosztach powyższych mediów,
usług i wyposażenia wynosi 0,5% wynagrodzenia netto określonego § 4 pkt. 1 plus podatek
VAT. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na potrącenie powyższych
kosztów z Wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego
i skompensowania jej z fakturą Wykonawcy.

                     §6

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
  brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę …………. zł (słownie: ……………
  ………………………… złotych).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……… .
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający uprawniony jest
  do skorzystania z zabezpieczenia i przeznaczenia go na pokrycie swoich roszczeń w tym
  także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4. Zwrot lub zwolnienie kwoty zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 nastąpi
  w następujący sposób:
  70% - zgodnie z pkt. 22.4 siwz, a pozostałe 30% - zgodnie z pkt. 22.6 siwz.

                     §7

Wykonawca wyznaczył kierownika budowy w osobie …………………… posiadającego
uprawnienia budowlane nr …………………………………, będącego członkiem Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa nr ……………………..

                     §8

Do momentu końcowego odbioru robot wykonanych zgodnie z warunkami określonymi
w Umowie, ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca.

                     §9

1. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady lub usterki,
  wówczas Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru (zostanie wówczas
  sporządzony protokół rozbieżności) i odmówić zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia
  wad/usterek, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Protokół odbioru zostanie
  sporządzony dopiero po usunięciu wad/usterek.
2. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiający może
  żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi albo odstąpić od umowy nie ponosząc
  żadnych świadczeń na rzecz Wykonawcy i żądać przywrócenia terenu obiektu do stanu
  pierwotnego.

                     § 10

1. Na wykonane prace, użyte materiały oraz dostarczone urządzenia i osprzęt objęte umową
  Wykonawca udziela gwarancji jakości. Gwarancja obejmować będzie zachowanie stanu
  elementów robót wykonanych w ramach przedmiotu umowy z pominięciem naturalnego
  zużycia. Usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji następuje na koszt Wykonawcy.
2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego
  protokołu odbioru końcowego, chyba że okresy gwarancji udzielone przez producentów
  materiałów i urządzeń są dłuższe.
3. W przypadku stwierdzenia wad/usterek w okresie gwarancji, Zamawiający wyznaczy
  Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad/usterek.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego
  terminie, Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi uprawniony jest do usunięcia tych
  wad/usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Usunięcie wad/usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.

                     § 11

1. Wykonawca wystawi fakturę końcową w oparciu o protokół odbioru końcowego
  zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
2. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy
  wskazany w treści faktury, w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
  prawidłowej i zgodnej z umową faktury.

                     § 12

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia
     umownego brutto za każdy dzień opóźnienia; taka sama kara będzie naliczona
     w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji, w stosunku
     do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;
   b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
     Wykonawcy wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
   c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie,
     w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
   d) za niewykonanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
     Wykonawcy - wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
   Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10%
   wynagrodzenia umownego brutto:
3.  Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
   przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
4.  Zapłata przez Wykonawcę kary, o której mowa w pkt. 1lit. a) jest niezależna od zapłaty
   kar, o których mowa w ust. 1lit. b) - d).
5.  Zamawiający może potrącić kwoty kar umownych z wynagrodzenia przysługującego
   Wykonawcy.

                      § 13

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:
  a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 1).
  b) Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 2).

                      § 14

1. Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu robót podwykonawcami. Do
  zawarcia umowy z podwykonawcą wymagane jest uzyskanie wcześniejszej zgody
  Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. W celu uzyskania zgody, której mowa w ust. 1, a także na każde żądanie Zamawiającego
  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:
  a) kompletny wykaz podwykonawców, wraz z kwotami należnych im wynagrodzeń;
    przy czym wysokość wynagrodzeń należnych poszczególnym podwykonawcom
    musi być przez nich potwierdzona własnoręcznym podpisem;
  b) umowy zawarte z podwykonawcami (lub ich projekty), wraz z częścią dokumentacji
    dotyczącą wykonania prac określonych w umowie z podwykonawcą.
3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą konieczna jest
  pisemna (pod rygorem nieważności) zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W takim
  przypadku stosuje się odpowiednio zapisy ust. 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu.
4. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na korzystanie z podwykonawców,
  o której mowa w ust. 1, od ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia terminowej
  wypłaty przez niego wynagrodzeń na rzecz podwykonawców.
5. Formę zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, ustala Zamawiający. W szczególności
  Zamawiający może ustalić z Wykonawcą, że:
  a) wstrzyma się z płatnością należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w części równej
    sumie wynagrodzeń podwykonawców, i zwolni to wynagrodzenie dopiero
    po uregulowaniu przez Wykonawcę płatności wobec jego podwykonawców
    (i po potwierdzeniu tego faktu na piśmie przez podwykonawców); albo, że:
  b) Zamawiający będzie przelewać wynagrodzenie należne podwykonawcom – z puli
    wynagrodzenia Wykonawcy – bezpośrednio na ich rachunki, po potwierdzeniu przez
    Wykonawcę, że zostały spełnione warunki wypłaty wynagrodzenia na rzecz danego
    podwykonawcy. Przekazanie wynagrodzenia podwykonawcom nie może jednak
     nastąpić wcześniej, aniżeli zostaną spełnione wszystkie warunki wypłaty
     wynagrodzenia samemu Wykonawcy; albo, że:
6.  Ustalenie formy zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców
   nastąpi w formie aneksu do umowy.
7.  Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
8.  W przypadku wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcom, Zamawiający
   może występować przeciwko tym podwykonawcom, ze wszystkimi roszczeniami, jakie
   przysługują samemu Wykonawcy.
9.  W przypadku, jeżeli Wykonawca zalega z wymagalnymi płatnościami na rzecz
   podwykonawców, Zamawiający może – po wezwaniu Wykonawcy do uregulowania
   wymagalnych zobowiązań w wyznaczonym terminie - w drodze jednostronnej decyzji
   zakomunikowanej Wykonawcy na piśmie postanowić, że:
   a) wstrzymuje płatność należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w części równej sumie
     zaległych wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców, i zwolni to wynagrodzenie
     dopiero po uregulowaniu przez Wykonawcę płatności wobec jego podwykonawców
     (i po potwierdzeniu tego faktu na piśmie przez podwykonawców); albo, że:
   b) Zamawiający będzie przelewać wynagrodzenie należne podwykonawcom – z puli
     wynagrodzenia Wykonawcy – bezpośrednio na ich rachunki, po potwierdzeniu przez
     Wykonawcę, że zostały spełnione warunki wypłaty wynagrodzenia na rzecz danego
     podwykonawcy.

                     § 15

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie
z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu
zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:
  a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy,
    zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
  b) zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
    lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
  c) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie
    wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
    lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
  d) zmianę zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą (np.
    nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego
    pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie,
  e) wykonanie robót zamiennych bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

                     § 16

Postanowienia końcowe:
1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania
  formy pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
  Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie
  bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej – pod rygorem nieważności – w formie
  pisemnej.
5. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą starały się
  rozstrzygać polubownie. W przypadku braku takiej możliwości Strony poddadzą je pod
  rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu siedziby Zamawiającego.
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
  Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.


 WYKONAWCA:                       ZAMAWIAJĄCY:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:8/1/2012
language:Polish
pages:24