degree-and-non-cu-degree by huanghengdong

VIEWS: 4 PAGES: 16

									Field Name (#) : Degree ( 501, 511, 521,
531, 541, 551, 561) and Non-CU Degree
(401, 402, 403)

Field is populated with Codes (column A)
Use column A for Harris queries

Data Field Code              Field Numbers
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
ALAP
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
AA
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
AB
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
AE
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
AS
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
ADN
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
AGS
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BA
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BI
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
B AR
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BEc
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BE
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BEV
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BFA
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BMUE
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BAMUS
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BMUS
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BAC
                      401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSAE
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSAS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSAM
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSARE
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSAR
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSBU
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSBA
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSCB
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSCHE
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSCH
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BCM
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSCHA
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSCV
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSCE
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSCS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSDH
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSEDE
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSECS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BS ED
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSEC
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSEE
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSEP
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSEPH
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSEV
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BHE
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSJR
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSKIN
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSME
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSMC
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSMS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSMT
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSM
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSMUS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSNU
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSOBG
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSPH
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSPE
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSPT
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BES
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSREC
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BSMLS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BA3
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BA2
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
LLB
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BS2
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
FIFCO
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BARD
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
CEDIR
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
CUBIC
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
CDM
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
CHA
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
DCLF
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
CES
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
CIS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
JST
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
NPC
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
CPT
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
PMC
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
CPH
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
CTE
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
TAM
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
REA
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
CERT
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
CER
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
DPG
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
DNU
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
DIPL
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
DBA
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
DDS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
EDE
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
D MUA
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
ND
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
PHRMD
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
DPAD
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
DAUD
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
EDD
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
DMA
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
DNP
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
DPT
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
DRPH
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
DOC
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
XXX
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
ENDS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
F
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
GER2
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
GNU
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
HIGHS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
HON
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
I
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
JD
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
LICN
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MAR
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MAUD
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MARCH
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MA
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MBE
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MCJ
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MDS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
M ED
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MEc
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MENG
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MFA
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MH
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MHUM
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MIDS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MIS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MLA
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MLAR
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MMUS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MMUE
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MPAS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MPAD
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MPA
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MSC
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MSSC
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
M UAF
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MUD
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MURP
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MAS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MBA
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MD
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
M EDS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MPH
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MBS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MSCS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MSIB
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MS MC
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MS ME
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MNU
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MPS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MSPH
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MSS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MSTC
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
ME
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
LLM
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MS2
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MA2
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
MMU2
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
BMU2
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
NNP
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
NCU
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
NCNC
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
NDEG
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
NONDG
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
PHD
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
PCE
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
PTE
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
R
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
RMLP
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
SPAC
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
EDS
    401,402,403,501, 511, 521, 531, 541, 551, 561
UN
Description

Admin Leadrship & Policy

Assoc - Arts

Assoc - Bus

Assoc - Engr Tech

Assoc - Science

Associate Degree in Nursing

Associate of General Studies

BA

BA - Innovation

BA - Arch

BA - Economics

BA - Engr Tech

BA - Envr Dsgn

BA - Fine Arts

BA - Mus Ed

BA - Music

BA - Music

BA Level Degree

BS
BS - Aerosp Eng

BS - Aerospace Engineering

BS - Appl Math

BS - Arch Engr

BS - Arch Engr

BS - Bus

BS - Bus Adm

BS - Chem & Bio Eng

BS - Chem Engr

BS - Chemical Engineering

BS - Chemistry

BS - Child Health

BS - Civil Eng

BS - Civil Engr

BS - Comp Sci

BS - Dent Hyg

BS - EDEE

BS - EE/Cptr Sci

BS - Education

BS - Elec & Comp Eng

BS - Elec Engr

BS - Engineering Physics

BS - Engr Physics
BS - Environmental Eng

BS - Home Econ

BS - Journalism

BS - Kinesiology

BS - Mechanical Eng

BS - Mechanical Eng

BS - Med Sci

BS - Med Tech

BS - Music

BS - Music Media

BS - Nursing

BS - OB/GYN

BS - Pharmacy

BS - Phys Ed

BS - Phys Therapy

BS - Phys/Ener Sci

BS - Recreation

Bachelor Of Sci-Med Lab Sci

Bachelor of Arts

Bachelor of Arts

Bachelor of Laws

Bachelor of Science

Cert - 50 for CO
Cert - Bard Center for Entrep

Cert - CO Exec Dev in Residence

Cert - CU BU Intensive

Cert - Certificate in Digital Media

Cert - Child Health/Phys Assist

Cert - Denver Community Leadership Forum

Cert - Ethnic Studies

Cert - Inst Adv

Cert - Jewish Studies

Cert - Nurse Practitioner

Cert - Phys Therapy

Cert - Post Masters

Cert - Public Health

Cert - TOEFL

Cert - Tech, Arts, and Media

Cert ? Real Estate

Certificate

Certificate

Degree-in-Progress

Dipl - Nursing

Diploma Level

Doct - Bus Admin

Doct - Dental Surg
Doct - Education

Doct - Musical Arts

Doct - Nursing

Doct - Pharmacy

Doct - Pub Admin

Doctor of Audiology

Doctor of Education

Doctor of Musical Arts

Doctor of Nursing Practice

Doctor of Physical Therapy

Doctor of Public Health

Doctoral Level

Dummy Degree

Endorsement

Fellow

German Concurrent Degree

Graduate in Nursing

High School Degree

Honorary Degree

Intern

Juris Doctor

Licensure

MA - Arch
MA - Arch/Urb Dsgn

MA - Architecture

MA - Arts

MA - Bus Ed

MA - Crim Justice

MA - Design Studies

MA - Education

MA - Electronic Commerce

MA - Engr

MA - Fine Arts

MA - Humanities

MA - Humanities

MA - Int Desgn

MA - Integrated Science

MA - Landscape Arch

MA - Ldscp Arch

MA - Music

MA - Music Ed

MA - Physician Assnt Studies

MA - Pub Admin

MA - Public Admin

MA - Sciences

MA - Social Sci
MA - Urban Affairs

MA - Urban Design

MA - Urban/Reg Pln

MA Level Degree

MBA

MD

MEd - Special Ed

MPH-Masters of Public Health

MS

MS

MS - Clinical Science

MS - International Business

MS - Mechanical Engineering

MS - Mechanical Engineering

MS - Nursing

MS - Personnel Svc

MS - Pub Health

MS - Social Sciences

MS - Technical Comm

Master of Engineering

Master of Laws

Master of Scence

Music
Music

Music

Neonatal Nurse Pract

Non CU Degree

Non-Cred/Cont Ed

Non-Degree

Non-Degree (IA)

PhD

Prof Cert - Educ

Prof Cert - TOEFL

Resident

Rocky Mountain Leadership Program

School Psych (Access Program)

Spec - Education

Unknown Degree

								
To top