PANDUAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) DALAM - PowerPoint by BafHcD3

VIEWS: 50 PAGES: 45

									     PENGGUNAAN
  TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
    KOMUNIKASI (ICT)
       DALAM
     PENGAJARAN &
    PEMBELAJARAN


Disediakan oleh: Shahwiran Shahrany / TESL K1.2
Skop Perbincangan

  (1) Pengenalan

  (2) Manfaat

  (3) Penggunaan ICT dalam P&P
       (i) pengajaran = guru mengguna ICT
   (ii) Aspek pembelajaran = murid mengguna ICT
    (1) PENGENALAN
Apakah Maksud Penggunaan ICT Dalam P&P ?

 Penggunaan ICT dalam pengajaran
  dan pembelajaran bermaksud
   menggunakan ICT secara
 terancang dan bersesuaian untuk
 meningkatkan kecekapan proses
 dan pengajaran dan pembelajaran
       (2) MANFAAT
  Apakah Manfaat ICT dalam P&P? Sebagai
    contoh dalam pembelajaran Sains.
  Guru-guru dapat meluaskan lagi konsep
  pembelajaran.

  Guru-guru dapat menyediakan suatu situasi
  pendidikan yang mencabar minda kepada murid
  cerdik yang memerlukan aktiviti pengayaan.

  Berupaya meningkatkan kefahaman dan
  penguasaan murid terhadap pelajaran.
 memberi peluang pembelajaran
 yang sama kepada semua murid
 yang memiliki pelbagai keupayaan.

 meningkatkan motivasi murid.

 membolehkan pembelajaran
 bersendiri (individualise learning).

✓ Membolehkan murid mengakses
 maklumat yang sukar diperolehi.
 Mewujudkan suasana pembelajaran
 yang menyeronokkan dan mencabar.

 Membolehkan murid mengumpul
 maklumat yang perlukan masa
 yang lama atau terlalu mahal
 untuk diperoleh.
 Membolehkan murid mencuba atau
 melaksana eksperimen yang sukar,
 terlalu mahal, mustahil atau bahaya
 untuk dilaksana dengan cara biasa.
 meningkat daya kreativiti dan imaginasi murid.
✓ memberi peluang kepada murid
 belajar secara berkesan dengan
 bimbingan yang minimum.

✓ meningkat kemahiran ICT.
   (2.1) Untuk memperolehi manfaat
   mengguna ICT dalam P&P Sains,
  perkara berikut perlu diberi perhatian
 Penggunaan ICT dalam P&P perlu dirancang
 dengan baik dan bukan sebagai aktiviti
 sampingan yang tidak ada kaitan dengan
 kurikulum.

 Guru mesti menggunakan ICT bersesuaian
 dengan kehendak kurikulum atau untuk
 menyokong sesuatu pendekatan pengajaran
 dan pembelajaran.
 (Ada perkakasan dan perisian yang sesuai yang boleh diguna dalam
            aktiviti pembelajaran)
(3) PENGUNAAN ICT DALAM P&P


  Penggunaan ICT dalam P&P dapat
  dilihat dari 2 aspek,
  ( i ) Aspek pengajaran iaitu
     (guru mengguna ICT), dan
  ( ii ) Aspek pembelajaran
     ( murid mengguna ICT).
  Dalam konteks pembelajaran ,
 penggunaan ICT dalam P&P boleh
    dikategori sebagai :

(Unit 1) ICT sebagai Alat Tutorial
(Unit 2) ICT sebagai Alat Penerokaan (eksploratori)
(Unit 3) ICT sebagai Alat Aplikasi
(Unit 4) ICT sebagai Alat Komunikasi.

Dalam konteks pengajaran pula, ICT boleh
diguna sebagai alat persembahan dan alat
       demonstrasi.
 (3.1) Perlukah Saya Menjadi Pakar
    Komputer Sebelum Boleh
 Menggunakannya Dalam P&P Sains?
Guru tidak perlu menjadi pakar,
cukup   sekadar   menguasai
kemahiran asas ICT yang boleh
diperolehi melalui aktiviti kelab
komputer    sekolah   yang
melaksanakan program Literasi
Komputer Kementerian Pendidikan.
 (3.2) Bagaimana Menggunakan ICT
     Dalam P&P Sains?

 Dalam konteks penggunaan ICT dalam
 P&P, tiada satu cara pun boleh dikatakan
 sebagai terbaik dan mesti digunakan
 Pendekatan terbaik yang sebenarnya
 ialah apabila penggunaan ICT sesuai
 dengan keperluan murid, serta dapat
 membuahkan hasil yang diharapkan
 dalam jangka masa yang munasabah.
(Unit 1)
ICT SEBAGAI
ALAT TUTORIAL
  Apakah maksud ICT untuk
  Pembelajaran Tutorial ?


ICT dikatakan sebagai alat pembelajaran
  tutorial apabila digunakan untuk
 menyampaikan kandungan pelajaran
berdasarkan urutan yang telah ditetapkan.
Pembelajaran tutorial ini merangkumi :


  pembelajaran ekspositori,
  demonstrasi sesuatu fenomena yang
 ditunjukkan dan dikawal urutan, babaknya
 oleh sistem, dan
  latihan atau latihtubi yang disampai dan
 dikawal oleh sistem.
 Penggunaan ICT dalam
 Pembelajaran Tutorial

Alat ICT yang selalu diguna
untuk pembelajaran tutorial
ialah komputer dan perisian
 pendidikan sama ada yang
disimpan di dalam CD-ROM,
cakera keras ataupun laman
      web.
Secara   umum,  setiap  perisian
pendidikan mengandungi satu atau
lebih daripada komponen berikut:


 mempersembahkan maklumat,
 membimbing,
 menyediakan / memberi latihan, dan
 menilai pencapaian
Sebahagian    besar   perisian
pendidikan yang diguna dalam
pembelajaran tutorial direka bentuk
berdasarkan   kepada    model
tradisional P&P, model transmisi,
yang   melihat  guru  sebagai
penyampai maklumat utama dan
murid    sebagai    penerima.
 Sebelum para guru mengguna
 pendekatan ini, perkara-perkara
berikut perlu diberi pertimbangan:

  Ada perisian pendidikan yang
 sesuai. Untuk tujuan ini, guru
  perlu terlebih dahulu menilai
 setiap perisian pendidikan yang
  hendak diguna oleh murid.

 Ada peralatan ICT yang sesuai
  untuk mengguna perisian.
  Ada kemahiran mengendali
    peralatan ICT.

   Ada keperluan untuk
mengguna ICT (penggunaan ICT
  dapat membantu pelajar
 memahami dan menguasai
pengetahuan yang dikehendaki)
  Setelah pasti benar-benar wujud
 keperluan, guru hendaklah merancang
penggunaan ICT. Perancangan ini perlu
mengambil kira perkara-perkara berikut:

 Lokasi peralatan ICT (dalam kelas atau
       di luar kelas)

 Penggunaan secara berkumpulan atau
       individu.

  Penggunaan di dalam atau di luar
   waktu waktu persekolahan.
Apa Situasi Yang Sesuai Untuk Guna
     Pendekatan ini ?

 Penggunaan ICT untuk pembelajaran tutorial
   sesuai diguna dalam situasi berikut:


 ✔Kelas yang mengandungi jumlah pelajar yang
     ramai dengan kemampuan
     pembelajaran yang berbeza.
           (Dalam situasi ini,
      guru boleh memberi tumpuan kepada
     sebahagian murid sementara sebahagian
        yang lain mengguna komputer).
✔ Guru terpaksa bertugas luar dan kelas
     diselia oleh guru ganti.
          ( Dalam situasi
     ini, guru tersebut boleh merancang
    pembelajaran mengguna komputer.)


✔ Terdapat murid yang sukar mengikuti
      pengajaran guru.
        (Dalam situasi ini,
     guru boleh menggunakan perisian
    pendidikan khusus untuk pemulihan.)


   ✔ Terdapat murid cerdik yang
   memerlukan aktiviti pengayaan.
   (Dalam situasi ini, perisian pendidikan
    yang mencabar minda boleh diberikan
         kepada mereka.)
(Unit 2)
ICT SEBAGAI
ALAT PENEROKAAN
(EKSPLORATARI)
     Apa Maksud ICT Untuk
    Pembelajaran Penerokaan?

 ICT dikatakan sebagai alat pembelajaran
 penerokaan apabila ICT digunakan untuk :

✔  Mencari dan mengakses maklumat
  daripada CD-ROM, Internet, portal
  maklumat dan sebagainya.
✔  Mengalami, mempelajari dan
  mengkaji sesuatu fenomena secara
  simulasi.

✔ Melihat  demontrasi sesuatu
  kejadian yang urutan babaknya
  boleh dikawal oleh murid.
Dalam pembelajaran penerokaan, murid
  boleh mengawal dan menentukan
 maklumat yang diterima melalui ICT.

  Ini berbeza dengan pembelajaran
tutorial di mana murid hanya menerima
  bahan pelajaran yang dikawal dan
     ditentukan oleh sistem.
    Penggunaan ICT dalam
    Pembelajaran Penerokaan
 Pendekatan ini sesuai dalam menyokong pendekatan
  constructivism, iaitu teori pembelajaran yang
      memberi penekanan kepada;-
         pemikiran kritis,


 penyelesaian masalah dalam masa sebenar
        (real-time),


 pengalaman pembelajaran dalam situasi yang
 nyata(praktikal) dan pengetahuan yang dibina
      melalui interaksi sosial.
Pelajar-pelajar di dalam kelas Sains
boleh membuat penerokaan seperti
 merujuk kepada laman web NASA
 Kids di mana ia memberi pelbagai
maklumat dalam bidang sains atau
 pun mana-mana laman web yang
  bersesuaian melalui internet.
Capaian juga boleh dibuat di rumah,
   untuk tujuan ulangkaji.
 Selain daripada mencapai maklumat
terus daripada Internet, guru juga boleh
menggunakan maklumat yang disimpan
 di dalam CD-ROM seperti, pangkalan
data, dan lain-lain maklumat yang boleh
     diperolehi di pasaran.
  Pembelajaran penerokaan boleh
  dilaksanakan samada secara
  bersendirian atau berkumpulan.
  Penetapan masa perlu diberikan
 perhatian oleh guru kerana tanpa
 kawalan, aktiviti pembelajaran boleh
    memakan masa yang
 Apa Situasi Yang Sesuai Untuk Mengguna
       Pendekatan ini?

ICT sesuai digunakan untuk pembelajaran
penerokaan dalam situasi:

* pembelajaran yang berbentuk inkuiri
 penemuan.

* pembelajaran yang menjurus kepada
 penyelesaian masalah kehidupan
 sebenar.
* Aktiviti yang berkaitan kajian masa
 depan.

* Aktiviti pembelajaran yang berbentuk
 simulasi.
  Apa Kelebihan Mengguna ICT Untuk
    Pembelajaran Penerokaan?Memberi peluang kepada murid untuk
 menentukan haluan dan kemajuan
  pembelajaran masing-masing.

Mendorong murid terlibat secara lebih
   aktif dalam pembelajaran.
         .
  Memberi peluang kepada murid untuk
menangani masalah sebenar di dalam kelas

   Memberi peluang kepada guru
 menerapkan teori pembelajaran moden
  seperti constructivism, multiple
    intelligence dan lain-lain.
(Unit 3)
ICT SEBAGAI ALAT
APLIKASI
Apa Maksud ICT Sebagai Alat Aplikasi?


  ICT dikatakan sebagai alat pembelajaran
 aplikasi apabila ICT digunakan sebagai
   medium bagi membantu pelajar
  melaksanakan aktiviti pembelajaran.
 (Cth: Microsoft Word, Excel, Encarta dan CAD)
    Penggunaan ICT dalam
    Pembelajaran Aplikasi


  Di kalangan guru, ada yang beranggapan
 penggunaan ICT dalam konteks di atas telah
dipenuhi bila pelajarnya menyediakan esei dan
 huraian dengan menggunakan pemproses
         perkataan.
 Menurut Clark dan Sun, penggunaan seperti
ini tidak menyokong mana-mana falsafah
pendidikan, sebaliknya, komputer dan
pemproses perkataan digunakan hanya
digunakan seperti mesen taip sahaja.

 Bagaimanapun, apabila sekumpulan pelajar
berbincang, mengedit dan mengolah
kandungan esei atau huraian dengan bantuan
pemproses perkataan dan mempersembahkan
hasil esei dan huraian ini, barulah boleh
dikatakan ICT telah digunakan secara yang
bermanfaat.
 Situasi ini turut mengambarkan
pengoperasian teori pembelajaran sosio-
budaya (socio-cultural learning) yang
mengatakan budaya atau persekitaran sosial
turut membantu pembelajaran – pelajar
saling mempelajari dan membantu sesama
mereka membangunkan kemahiran kognitif,
metakognitif, bertutur (verbal) dan
bekerjasama (Brown, 1994; Perkins, 1992;
McInerney & McInerney, 1998)
Apa Kelebihan Mengguna ICT Sebagai Alat
        Aplikasi?


 Murid boleh memberikan tumpuan kepada
 aktiviti pembelajaran yang
 nyata(praktikal).

 Guru boleh mengemukakan masalah yang
 boleh mencabar minda murid.

 Murid dapat meningkat kecekapan dan
 ketepatan hasil pembelajaran.
(Unit 4 )
ICT SEBAGAI ALAT
KOMUNIKASI
Apa Maksud ICT Sebagai
  Alat Komunikasi?


ICT dikatakan sebagai alat komunikasi
 apabila digunakan untuk menghantar,
 menerima dan berkongsi maklumat
 dalam pelbagai bentuk melalui media
   elektronik diantara dua pihak.
  Kemajuan ICT pada hari ini
membolehkan komunikasi dilakukan
dalam pelbagai mod seperti berikut:


    teks
    grafik
    audio
    video
    atau kombinasi pelbagai mod.
  Penggunaan ICT sebagai Alat
     Komunikasi
Terdapat empat teknik komunikasi
melalui penggunaan ICT, iaitu:

- Teknik Seorang - Sendirian,
- Teknik Seorang kepada Seorang,
- Teknik Seorang kepada Ramai, dan
- Teknik Ramai kepada Ramai.
 Apa Kelebihan Guna ICT Sebagai
    Alat Komunikasi?

Boleh melaksana pembelajaran
kolaboratif.

Tingkat penglibatan murid dalam
proses pembelajaran melalui “peer
group” yang bersifat global.

Boleh melibat pakar di dalam dan luar
negara dalam proses pembelajaran.

								
To top