panduan membuat graf by BafHcD3

VIEWS: 0 PAGES: 102

									 KARTOGRAFI
SECARA GRAFIK
• jadual, graf, carta dan sebagainya merupakan
 media yang paling berkesan di dalam proses
 kartografi.
• Dengan menggunakan graf dan carta, data dapat
 dianalisis, ditafsir, dijelaskan dan seterusnya
 disampaikan kepada pengguna dengan mudah
 dan berkesan.
• Ianya juga dapat membantu di dalam proses
 perbandingan arah aliran, nilai dan juga
 perhubungan data.
• Graf dan carta menggunakan simbol-simbol titik,
 garisan dan kawasan selain daripada huruf dan
 angka bagi mempersembahkan sesuatu data.
 PRINSIP ASAS REKABENTUK GRAF
 DAN CARTA

• Sebelum sesuatu graf dan carta dihasilkan, 2
 prinsip asas yang perlu diperhatikan ialah:
  i. Kefahaman data
  ii. Pemilihan jenis yang paling sesuai dengan data
• Data yang ingin dipersembahkan di dalam bentuk
 graf dan carta difahami terlebih dahulu.
• Data perlu dianalisis, contohnya dengan
 menggunakan kaedah statistik tertentu dan ditafsir
 bagi memperolehi jumlah, taburan, perhubungan
 dan sebagainya.
• Pemilihan jenis graf dan carta yang paling sesuai
 bergantung kepada jenis data, tujuan, format
 persembahan dan kumpulan pengguna.
• Contonya, bagi data yang mempunyai julat yang
 terlalu besar, jenis yang paling sesuai ialah Graf
 Logaritma. Manakala bagi data yang mempunyai
 julat yang sederhana, jenis yang paling sesuai
 ialah jadual, graf atau carta.
• Sekiranya tujuan persembahan adalah untuk
 menunjukkan perbezaan, pertumbuhan atau arah
 aliran, jenis yang paling sesuai ialah Poligraf.
• Manakala carta dan jadual sering digunakan di
 akhbar-akhbar untuk menyampaikan maklumat
 kepada orang ramai.
• Secara umum, 4 kriteria yang boleh digunakan
 untuk membuat pilihan jenis-jenis graf dan carta
 linear ialah :
   i. Pengkelasan pembolehubah
   ii. Kesesuaian teknik
   iii. Ketepatan isi
   iv. Kejelasan
• Sekiranya jenis-jenis graf dan carta yang dipilih
 mempunyai kesemua kriteria berkenaan dengan
 tepat, jelas, menarik dan mampu memberikan
 gambaran secara spontan, maka jenis yang
 dipilih adalah yang paling sesuai.
 Pengkelasan pembolehubah

• Pembolehubah atau elemen sesuatu data perlu
 dipilih dengan betul dan tepat bagi memastikan
 kejelasan jenis teks bukan linear yang telah dipilih.
• Contoh pembolehubah ialah umur, tahun, jumlah
 dan sebagainya.
• Untuk graf atau atau carta, pemilihan paksi yang
 tepat bagi setiap pembolehubah juga akan
 mempengaruhi kejelasan graf atau carta tersebut.
• Manakala bagi jadual pula, kejelasannya juga
 dipengaruhi oleh kesesuaian pemilihan lajur dan
 baris bagi mewakili pembolehubah yang terdapat di
 dalam data berkenaan.
 Kesesuaian teknik
• Kesesuaian teknik merangkumi pemilihan jenis-
 jenis graf dan carta serta penggunaan simbol yang
 tepat
• Penggunaan simbol, nombor, huruf dan bentuk-
 bentuk gometri yang bersesuaian juga akan
 mempengaruhi kualiti teks berkenaan
• Selain itu, pemilihan warna, corak lorekkan, teknik
 melukis dan jenis kerta juga akan mempengaruhi
 kualiti jenis-jenis graf dan carta yang ingin
 dihasilkan
• Penggunaan teknik yang lemah akan meyebabkan
 kehilangan maklumat, sukar untuk difahami serta
 tidak dapat menarik perhatian pengguna.
 Ketepatan isi
• Isi atau data yang dipindahkan ke dalam graf dan
 carta mestilah tepat dan lengkap
• Penghasilan graf dan carta mestilah berasaskan
 kepada data yang diberikan di dalam petikan atau
 sebagainya, bukannya daripada sumber yang
 berasingan.
• Unit ukuran data yang menjadi sumber untuk
 membentuk jenis-jenis graf dan carta tidak boleh
 diubah atau ditukar, contohnya unit tinggi dalam
 meter tidak boleh ditukar kepada kaki dan
 sebagainya (kecuali diminta untuk berbuat
 demikian)
• Perubahan data daripada nilai asal kepada
 peratusan atau sebaliknya mestilah dibuat dengan
 tepat atau dengan kadar ralat yang paling minimum
Kejelasan
• Graf dan carta yang tidak jelas akan menyebabkan
 ianya tidak dapat difahami dengan mudah dan
 pantas.
• Aspek-aspek kejelasan meliputi elemen berikut:
  – Pemilihan dan pembentukan skala
  – Unit skala
  – Simbol dan singkatan
  – Petunjuk
  – Label
  – Sumber
  – Tajuk (biasanya diperolehi daripada soalan)
 JADUAL
• Jadual merupakan jenis/medium yang paling
 ringkas dan selalu digunakan di dalam proses
 kartografi.
• Jadual senang dihasilkan, mudah untuk difahami
 dan dapat menerangkan beberapa tema/perkara di
 dalam sesebuah jadual.
• Di dalam jadual, pembolehubah-pembolehubah
 data dinyatakan di dalam lajur (column) dan baris
 (row).
• Antara bentuk jadual yang selalu digunakan ialah
 jadual di dalam sektor dan jadual antara sektor
  Jadual 3.1: Gunatenaga di Malaysia Tahun 1999

.
   Bil     Gunatenaga     Jumlah (‘000)
   1  Bilangan bekerja (%)     96.5
   2  Menganggur (%)         3.5
   3  Jumlah tenaga buruh     9,151.5

  Sumber : Buku Perangkaan Malaysia Tahun 2000
Penghasilan jadual

• Jadual merupakan medium yang paling ringkas
 dan mudah untuk dihasilkan
• Tidak terdapat satu cara yang khusus untuk
 menghasilkan jadual. Langkah-langkah berikut
 dapat membantu untuk menghasilkan jadual yang
 tepat dan mudah difahami:
  a) Pilih tajuk untuk jadual
  b) Tentukan pembolehubah-pembolehubah
  c) Cari nilai-nilai bagi setiap pembolehubah
  d) Tentukan bilangan lajur atau baris bagi setiap
    pembolehubah
  e) Bina jadual dan buat semakkan
 GRAF GARISAN
• Merupakan satu siri titik nilai atau kuantiti yang
 diplot mengikut koordinat segi empat dan kemudian
 disambung supya membentuk satu garisan yang
 bersinambungan.
• Sistem koordinat merujuk kepada sepasang garisan
 lurus yang saling bertemu, yang dikenali sebagai
 paksi yang dilukis pada sudut tepat
• Garisan atau paksi menegak dikenali sebagai paksi
 Y manakala garisan atau paksi mengufuk/mendatar
 dikenali sebagai paksi X
• Paksi X dan Y membahagikan dataran kepada 4
 bahagian atau sukuan yang dikira mengikut pisingan
 jam bermula dengan sukuan atas sebelah kanan.
        Paksi Asas Sistem Koordinat
                   X


                 5
     SUKUAN IV
                         SUKUAN I
      - X, + Y
                 4         + X, + Y

                 3
                             P  X = 2.5
                 2              Y = 3.0


                 1


Y                                      Y

  -5  -4   -3  -2  -1      1  2    3     4    5
                 -1


                 -2

     SUKUAN III                SUKUAN II
                 -3
      - X, - Y                + X, - Y
                 -4

                 -5


                   X
• Graf garisan selalu digunakan untuk menerangkan
 data statistik, fizikal, penduduk, ekonomi dan
 sebagainya secara grafik
• Gras garisan dapat memudahkan pentafsiran,
 menunjukkan proses kemajuan, perkembangan
 atau anjakan sesuatu aktiviti atau perkara di dalam
 tempoh masa tertentu.
• Lazimnya paksi menegak (Y) akan menerangkan
 bilangan atau jumlah sesuatu perkara/fenomena
 yang ingin ditunjukkan/diterangkan
• Paksi mendatar/mengufuk (X) pula akan
 menerangkan temph masa tertentu seperti hari,
 bulan.
KOMPONEN UTAMA GRAF GARISAN
• Terdapat 5 komponen utama iaitu Tajuk, Skala,
 Angka Skala, Garisan Grid dan Titik Plotan.
• Tajuk mestilah ringkas, padat dan tepat/
• Tajuk biasanya diletakkan di sebelah atas atau di
 luar kawasan graf
• Tajuh seharusnya dapat menjawab soalan APA, DI
 MANA dan BILA
• Skala penting bagi memastikan graf yang
 dihasilkan dapat menjelaskan semua maklumat
• Kesilapan memilih skala akan menyebabkan
 sebahagian daripada maklumat hilang, menjadi
 kurang jelas dan sebagainya.
• Skala mengufuk dan menegak yang diplot perlu
 mempunyai angka skala dan petunjuk yang
 menjelaskan skala dan simbol yang digunakan
• Penggunaan angka skala yang berbeza akan
 menghasilkan bentuk graf garisan yang berbeza.
• Garis Grid diplot bagi memudahkan rujukan
 terhadap nilai atau angka skala yang digunakan
• Bilangan garisan grid perlu diminimumkan untuk
 memudahkan kita melihat nilai pada sebarang titik
 di atas garisan yang diplot
• Titik plotan dilukis bagi menunjukkan nilai-nila
 tertentu di sepanjang garisan graf bagi mewakili
 tempoh masa atau nilai tertentu.
 B     A     KEMATIAN AKIBAT BATUK KERING 1950-2000
C  70

   60

   50                   E
   40      D
   30

   20

   10

   0
     1950  1960    1970  1980    1990    2000

      Batuk kering    G            F
•  A – Tajuk
•  B – Angka Skala Paksi Y
•  C – Petunjuk Skala Untuk Paksi Y
•  D – Garisan Grid
•  E – Titik Plotan
•  F – Angka Skala Paksi X
•  G – Petunjuk
     Jenis-jenis Graf Garisan

Terdapat pelbagai jenis/bentuk graf garisan.
Antara graf garisan yang selalu digunakan ialah:

   i. Graf Garisan Mudah
   ii. Poligraf
   iii. Poligraf 3 paksi
   iv. Graf Majmuk Menokok
   v. Graf Logaritma
   vi. Lain-lain bentuk
 GRAF GARISAN MUDAH
• Graf mudah yang mengandungi satu garis
• Mempunyai 2 paksi – menegak dan mengufuk
• Lazimnya paksi menegak untuk nilai dan paksi
 mendatar untuk tempah masa (tahun, bulan dll)
• Garisan dihasilkan dengan menyambung titik-titik
 koordinat yang menunjukkan perhubungan
 pembolehubah paksi menegak dan paksi mendatar
• Nilai unit selalunya bermula dengan sifar
• Ia sering digunakan untuk menunjukkan jumlah,
 perkembangan, pertumbuhan atau kemajuan
 sesuatu fenomena seperti aktiviti ekonomi,
 pengeluaran, import dan sebagainya.
           Graf Garisan Mudah


25

20

15

10

5

0
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004
 POLIGRAF
• Mempunyai ciri-ciri asas yang sama seperti graf
 garisan mudah.
• Mengandungi 2 atau lebih garisan yang mewakili
 cerapan yang berbeza-beza tetapi mempunyai unit
 nilai yang sama.
• Titik-titik yang mewakili cerapan yang berbeza diplot
 berdasarkan kepada koordinat menegak dan
 mengufuk, sama seperti graf garisan mudah.
• Setiap garisan yang mewakili satu cerapan perlu
 dibezakan di antara satu dengan yang lain.
• Salah satu cara yang mudah untuk menunjukkan
 perbezaan ialah dengan menggunakan warna.
• Warna yang terang/pekat lazimnya digunakan untuk
 mewakili perkara yang ingin ditonjolkan
• Jika garisan yang dihasilkan adalah banyak, salah
 satu cara yang boleh digunakan ialah dengan
 mengubah bentuk atau ketebalan garisan graf
 berkenaan
• Mempunyai kegunaan yang sama dengan graf
 garisan mudah
• Poligraf mampu memberi gambaran yang jelas
 untuk membuat perbandingan ciri-ciri antara dua
 atau lebih perkara.
• Ianya juga boleh menunjukkan titk perseimbangan,
 titik pertumbuhan, menunjukkan lebihan serta
 kekurangan bagi perkara-perkara yang berkaitan.
               Poligraf
45
40
35
30
25
20
15
10
 5
 0
   1960  1965  1970   1975   1980  1985   1990   1995  2000

          Kelapa sawit   Getah  Kayu balak   Koko
     POLIGRAF TIGA PAKSI
• Mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan
 poligraf
• Mempunyai 2 atau lebih garisan yang mewakili
 cerapan atau perkara yang berbeza-beza dan juga
 mempunyai nilai cerapan yang berbeza
• Graf ini mempunyai nilai paksi mendatar (Paksi X)
 yang mewakili tempoh masa tertentu
• Mempunya 2 paksi menegak (Paksi Y) di sebelah
 kiri dan kanan yang bagi 2 cerapan yang berbeza
• Contoh paksi kiri = Jumlah pengeluaran untuk
 ladang dan pekebun kecil bagi tanaman getah
• Paksi kanan = jumlah keluasan bagi ladang dan
 kebun kecil yang ditanan dengan getah
• Graf jenis ini sesuai untuk menunjukkan
 perhubungan antara tiga perkara yang saling
 berkaitan iaitu jangka masa, keluasan dan
 pengeluaran.
• Ianya juga sesuai untuk membuat perbandingan
 dari segi perkembangan dan perbezaan di antara
 dua sektor/perkara yang saling bersaingan seperti
 sektor import dengan sektor eksport,
 perbelanjaan dengan pendapatan dan
 sebagainya.
                 Poligraf Tiga Paksi
25000                                          160
                                         B
                                            140
20000
                                            120

                                          A
                                            100
15000
                                          D 80

10000
                                            60

                                          C 40
5000
                                            20

  0                                          0
    1950  1955   1960  1965  1970  1975  1980  1985  1990  1995  2000
           A – Luas estet   B – Pengeluaran estet
           C – Luas kebun   D – Pengeluaran kebun
  GRAF MAJMUK MENOKOK
• Mempunyai paksi yang serupa dengan graf garisan
• Setiap komponen di dalam sesuatu tempoh (contoh
 satu bulan) akan ditambah/ditokok dengan nilai-
 nilai sebelumnya.
• Ianya dapat menunjukkan nilai-nilai bagi setiap
 bahagian di dalam satu komponen data/maklumat
 (contohnya Jum. Perbelanjaan bulanan = makanan
 + pakaian + pengangkutan + pendidikan +
 simpanan + lain-lain perbelanjaan)
• Setiap bahagian/ruangan akan diwarna/lorek
 secara berbeza-beza bagi menunjukkan perbezaan
 setiap nilai.
           Graf Majmuk Menokok

1200
1000
 800
 600
 400
 200
  0
  Jan   Feb   Mac  April    Mei   Jun  Julai   Ogos

    Makanan  Pengangkutan   Pendidikan  Simpanan   Lain-lain
 GRAF LOGARITMA
• Logaritma (log) merupakan kuasa berganda 10.
 Contohnya log 10 = 1, log 100 = 2, log 100,000 = 5
• Lazimnya skala menegak diplot dengan skala biasa,
 tetapi untuk nila yang mempunyai julat yang terlampau
 besar, contohnya 5,000,000, maka skala biasa tidak
 mampu untuk memplot nilai berkenaan.
• Nilai tersebut akan diplotkan dalam skala logaritma
 dengan nilai 1,10,100,10000, 100000, 1000000 dan
 seterusnya.
• Terdapat kertas graf yang khas untuk melukis graf
 logaritma.
• Pemilihan skala logaritma adalah bergantung kepada
 nilai yang ingin dikemukakan.
              Graf Logaritma
100000000
                                  Pembuatan
10000000

 1000000

 100000
                                 Perkhidmatan

  10000

  1000
                               Perlombongan
   100

   10
                                    Pertanian

    1
      1960  1965  1970  1975  1980  1985  1990   1995   2000
     LANGKAH-LANGKAH
   MENGHASILKAN GRAF GARISAN
• Tidak terdapat langkah yang khusus untuk
 menghasilkan jenis-jenis graf garisan
• Pengalaman dan kebolehan seseorang untuk
 melukis, mengnalisis data dan
 mempersembahkan data tersebut ke bentuk grafik
 akan menentukan mutu graf yang di hasilkan.
• Secara umum beberapa langkan yang boleh
 dijadikan panduan asas untuk menghasilkan graf
 garisan ialah:
• Menganalisis data/maklumat yang diberikan
• Menentukan unit dan pembolehubah yang
 diperlukan
• Menentukan skala yang sesuai (nilai min/mak)
• Lukis paksi menegak dan mendatar
 (bergantung kepada saiz kertas)
• Membina garisan-garisan
• Melukis simbol dan petunjuk
• Membina tajuk rajah
• Menulis sumber
• Melukis bingkai (jika perlu)
• Membuat semakan/pembetulan/kemasan
 terhadap rajah yang dihasilkan
 Jumlah (‘000 ekor)
4000

             3600
3500


3000                   3000

2500
                     2350

2000
                               1700
1500    1500
             1400
                                       1200
                               1000
1000    1100
                                       800
     480       650                450
                     600
500
                                       400
      200      180                250       170
                     200
 0
     1995     1996      1997        1998      1999

           lembu   kerbau     kambing     bebiri
JENIS-JENIS
 CARTA
  CARTA
• Merupakan satu medium kartografi yang selalu
 digunakan untuk mempersembahkan data
• Seperti mana graf, carta perlu disesuaikan dengan
 jenis data supaya matlamat proses kartografi dapat
 dicapai.
• Apabila data dianalisis, persoalan berikut selalu
 dikemukakan iaitu:
  i.  Apa yang paling penting?
 ii.  Bagaimana sesuatu fenomena berubah?
 iii.  Apakah yang akan terjadi?
 iv.  Bagaimana kesan arah aliran yang terjadi?
• Setiap soalan akan memberi implikasi tentang
 kaedah yang paling asas untuk menghasilkan carta
 iaitu membuat perbandingan data.
• Perbanding data boleh dibuat terhadap sesuatu
 fenomena yang ingin diterangakan (contohnya
 pertumbuhan ekonomi) pada satu masa tertentu
 atau pada masa-masa yang berbeza.
• Dalam proses membentuk carta, matlamat terakhir
 carta berkenaan ialah dapat mempersembahkan
 hasil daripada perbandingan yang paling bekesan
 dan seterusnya dapat menerangkan situasi
 fenomena yang ingin dikemukakan.
• Perbandingan data merupakan asas kepada proses
 pembentukan carta
  JENIS - JENIS CARTA
•  Carta bar mudah
•  Carta bar kompaun
•  Carta bar komponen (jumlah)
•  Carta bar komponen (jumlah)
•  Carta bar bertindan
•  Carta bar terapung
•  Carta bar dan keluk (satu paksi)
•  Carta bar dan keluk (dua paksi)
•  Carta bar memesong
•  Carta piramid
•  Carta pai mudah
•  Carta pai berbanding
•  Carta pai bertindih
•  Carta pai bertingkat

• Setiap jenis carta mempunyai fungsi, kelebihan dan
 kekurangan masing-masing bagi menerangkan
 sesuatu fenomena
• Kesilapan memilih jenis carta akan menyebabkan
 maklumat yang ingin diterangkan menjadi tidak
 jelas, hilang dan boleh mengelirukan pengguna
• Analisis perbandingan perlu dilaksanakan sebelum
 memilih sesuatu jenis carta.
 CARTA BAR MUDAH
• Berbentuk turus atau bar yang saling berpisah
 antara satu sama lain
• Mempunyai dua jenis iaitu carta bar menegak (carta
 turus) dan carta bar mendatar (carta bar)
• Setiap bar mesti dilorek/warna dengan
 menggunakan warna yang sama kerana mewakili
 satu perkara/fenomena sahaja
• Skala unit/ukuran fenomena/perkara yang dikaji
 mestilah berkadaran tetap – 10,20,30,40,50,…..
• Ianya sesuai untuk menjelaskan satu
 perkara/fenomena di dalam satu siri masa/tempoh
 tertentu sahaja.
Langkah-langkah menghasilkan carta bar mudah
• Tidak terdapat satu cara yang khusus
• Saiz dan rekabentuk bergantung kepada data, jenis
 kertas, masa yang diperuntukan dan tujuan carta
 berkenaan dihasilkan
• Langkah berikut boleh dijadikan panduan
 - Menentukan skala (nilai minimum dan maksimum)
 - Melukis paksi X dan Y
 - Menentukan unit bagi setiap bar/turus
 - Melukis turus atau bar
 - Mewarna atau melorek turus atau bar (1 warna)
 - Menulis tajuk, petunjuk dan sumber
          Carta bar turus

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
  Ahad  Isnin  Selasa  Rabu  Khamis  Jumaat  Sabtu
       Carta bar menegak

 Sabtu

Jumaat

Khamis

 Rabu

Selasa

 Isnin

 Ahad

     0  20  40   60   80  100
     CARTA BAR KOMPAUN
• Mengandungi bebrapa kelompok turus/bar yang
 mewakili sesuatu fenomena/perkara yang berbeza
• Mempunyai dua jenis iaitu carta kompoun menegak
 dan carta kompoun mendatar
• Setiap bar mesti diwarnakan dengan warna yang
 berlainan untuk menunjukkan perbezaan
• Ianya sesuai untuk menenrangkan satu fenomena
 yang mempunyai ciri-ciri atau perkaitan yang
 berbeza dalam satu siri masa/tempoh tertentu
• Contohnya pengeluaran kelapa sawit mengikut zon
 Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak dari
 tahun 1950 hingga 1990
 Langkah-langkah membuat carta bar kompaun

• Hampir sama dengan langkah-langkah
 menghasilkan carta bar mudah
• Skala ditentukan berdasarkan kepada komponen
 yang mempunyai nilai yang paling banyak
• Saiz setiap bar dan jarak di antara bar ditentukan
 oleh jumlah keseluruhan komponen
• Corak warna atau lorekan mestilah dibezakan bagi
 setiap komponen supaya setiap komponen mudah
 untuk dikenal pasti
• Jarak antara kolompok komponen dengan
 kelompok yang lain mestilah berkadaran tetap
      Carta bar kompaun

50
45
40
35
30
25
20
15
10
 5
 0
   1950  1960  1970  1980  1990
  CARTA BAR KOMPONEN (JUMLAH)
• Mengandungi beberapa bar yang saling berpisah
 antara satu sama lain
• Setiap bar dibahagikan kepada komponen-
 komponen tertentu yang mewakili sesuatu
 fenomena/perkara
• Setiap bar diplot mengikut jumlah/nilai mutlak
 fenomena/perkara yang dikaji
• Setiap komponen diwarnakan secara berasingan
 bagi menunjukkan perbezaan
• Ianya sesuai untuk menunjukan perbezaan,
 pertumbuhan atau jumlah sesuatu komponen di
 dalam sesuatu fenomena dalam siri masa tertentu
     Langkah-langkah menghasilkan
     carta bar komponen (jumlah)
• Hampir sama dengan carta-carta sebelumnya iaitu:
 - Mengira jumlah bagi setiap perkara/fenomena
 - Menentukan skala (nilai maksimum dan minimum)
 - Menentukan unit bagi setiap komponen
 - Membina turus atau bar
 - Mewarna/melorek turus/bar (warna berasingan)
 - Melukis petunjuk
 - Membuat tajuk rajah
 - Menulis sumber
 - Membuat semakan terhadap rajah
        Carta bar komponen (jumlah)
160000

140000

120000
                        Lain-lain
100000
                        Ragut
 80000                     Curi motosikal
                        Curi kereta
 60000
                        Pecah rumah
 40000

 20000

   0
     1997   1998  1999  2000  2001
  CARTA BAR KOMPONEN (PERATUS)
• Hampir sama dengan carta bar komponen (jumlah)
• Setiap bar dibahagikan kepada saiz reletif setiap
 komponen tanpa mengambil kira jumlah nilai
 mutlak fenomena/perkara yang dikaji.
• Setiap fenomena dianggap sebagai mempunyai
 nilai 100 % dan setiap komponen akan diplot
 berdasarkan kepada peratusan nilai komponen
 berkenaan daripada jumlah keseluruhan fenomena
 yang dikaji
• Carta ini lebih mudah digunakan untuk tujuan
 perbandingan tetapi tidak dapat melihat jumlah
 keseluruhan sesuatu fenomena di dalam satu siri
 masa/tempoh tertentu.
     Langkah-langkah menghasilkan
     carta bar komponen (peratus)
• Hampir sama dengan carta komponen jumlah :
 - Mengira % bagi setiap perkara/fenomena
 - Menentukan skala
 - Menentukan unit bagi setiap komponen
 - Membina turus atau bar
 - Mewarna/melorek turus/bar (warna berasingan)
 - Melukis petunjuk
 - Membuat tajuk rajah
 - Menulis sumber
 - Membuat semakan terhadap rajah
       Carta bar komponen (peratus)
100

 90

 80

 70                     Pengeluaran
                      Pertanian
 60
                      Perkhidmatan
 50                     Jurujual
                      Perkeranian
 40
                      Pentadbiran
 30                     Profesional
 20

 10

 0
   1970    1980  1985   1990
      CARTA BAR BERTINDIH
• Mempunyai bar yang saling bertindan di antara satu
 sama lain
• Turus yang menggambarkan nilai yang paling tinggi
 akan terletak di bahagian belakang
• Ianya sangat berkesan untuk menunjukkan
 perbezaan khususnya perbezaan siri masa/tempoh
• Pertindihan bar boleh menjimatkan ruang
 terutamanya apabila melibatkan data yang
 mempunyai komponen yang banyak atau siri masa
 atau tempoh yang panjang
• Saiz bar yang terletak di bahagian hadapan mudah
 mengelirukan pengguna kerana saiznya lebih kecil.
     Langkah-langkah menghasilkan
        carta bar bertindih

•  Menentukan skala
•  Menentukan saiz setiap bar
•  Menentukan unit bagi setiap komponen
•  Melukis turus/bar
•  Mewarna/melorek turus/bar
•  Membina tajuk
•  Menulis petunjuk
•  Membuat semakkan terhadap rajah
      Carta bar bertindih
30


25


201510


5


0
   1980      1990     2000
      CARTA BAR MEMESONG
• Digunakan untuk mewakili data yang mempunyai
 nilai positif dan negatif
• Sektor yang bernilai negatif akan diwakili oleh turus
 yang menghala ke atas paksi X
• Sektor yang bernilai negatif akan diwakili oleh turus
 yang menghala ke bawah paksi X
• Carta ini sesuai untuk menjelaskan data-data seperti
 pertumbuhan ekonomi, perubahan mata wang,
 perubahan nilai saham, import, eksport, KDNK dan
 sebagainya
• Ianya juga sesuai untuk menunjukkan perubahan
 dan membuat perbandingan mengikut tempoh/siri
 masa tertentu
     Langkah-langkah menghasilkan
       carta bar memesong

•  Melukis paksi X dan paksi Y
•  Menentukan skala
•  Menentukan unit bagi setiap komponen
•  Melukis turus/bar
•  Mewarna/melorek turus/bar
•  Membina tajuk
•  Menulis petunjuk
•  Membuat semakkan terhadap rajah
      Carta bar memesong
6


4


2


0


-2


-4


-6
   1990  1992      1994     1996  1998


          Pound  Euro  Yen
      CARTA BAR TERAPUNG
• Bar atau turus dalam carta ini kelihatan seolah-olah
 terapung kerana ianya tidak mencecah paksi X atau
 paksi Y
• Ini adalah kerana setiap nilai yang mewakili setiap
 fenomena/perkara tidak bermula dengan sifar tetapi
 melebihi sifar
• Tapak dan puncak setiap bar akan mewakili nilai
 minimum dan maksimum sesuatu fenomena
• Ianya sesuai untuk menggambarkan perbezaan nilai
 minimum dan maksimum seperti nilai saham, nilai
 matawang, perubahan harga, perubahan
 permintaan dan sebagainya di dalam tempoh masa.
   Langkah-langkah menghasilkan
      carta bar terapung

• Menentukan skala
• Menentukan nilai minimum dan maksimum
 bagi setiap komponen
• Melukis bar
• Mewarna/melorek bar (warna sama)
• Membina tajuk
• Menulis petunjuk
• Membuat semakkan terhadap rajah
       Carta bar terapung
Harga saham syarikat terpilih pada tahun 1998
        CARTA PIRAMID
• Terdiri daripada bar mendatar yang disusun
 berlapis-lapis di atas satu sama lain sehingga
 membentuk satu gambaran seperti piramid.
• Setiap piramid mempunyai 2 skala di kiri dan kanan
 yang seragam
• Ketebalan setiap lapisan bar boleh mempengaruhi
 kesan pengamatan/penglihatan seseorang
• Untuk menentukan ketinggian piramid seimbang
 dengan lebarnya, 2 perkara perlu dipertimbangkan,
   - Bilangan lapisan bar yang akan dilukis
   - Ukuran bar yang maksimum
• Jika bilangan bar yang handak dilukis lebih daripada
 lima, maka ketebalan setiap bar haruslah tidak lebih
 daripada 1/10 atau 0.1 daripada ukuran mengufuk
 bar yang paling panjang
• Contohnya ukuran bar yang paling panjang ialah 20
 cm, maka lebar setiap bar mestilah tidak lebih
 daripada 2 cm.
• Jika lapasan bar yang ingin dilukis kurang daripada
 5, maka ketebalan setiap bar perlu ditingkatkan
 supaya piramid yang dihasilkan akan kelihatan lebih
 seimbang dan menarik
• Carta piramid selalu digunakan untuk jumlah dan
 komposisi penduduk, pekerjaan, pencapaian
 pelajaran, pendapatan dan sebagainya.
    Langkah-langkah menghasilkan carta
            piramid
•  Menentukan skala
•  Menentukan ukuran bar yang maksimum
•  Menentukan bilangan lapisan bar yang diperlukan
•  Menentukan ketebalan bagi setiap bar
•  Menentukan unit bagi setiap komponen
•  Melukis bar
•  Mewarna/melorek bar (sama/berbeza)
•  Membina tajuk
•  Menulis petunjuk
•  Membuat semakkan terhadap rajah
          Carta piramid
              90++

             80-90 th

             70-80 th

             60-70th

             50-60 th


             40-50 th

             30-40 th


             20-30 th

             10-20 th


             0-10 th


-40  -30  -20  -10       0  10   20  30  40


         Lelaki      Perempuan
  CARTA BAR DAN GARISAN 1 PAKSI
• Kombinasi antara carta bar dengan graf garisan
• Digunakan untuk menerangkan dua perkara
 atau fenomena yang berbeza
• Kedua-dua fenomena/perkara ini mempunyai
 unit ukuran/skala yang sama
• Ianya sesuai jika ingin menunjukan perbezaan,
 persamaan atau membuat perbandingan dalam
 jumlah atau pertumbuhan di antara dua
 fenomena
• Selalu digunakan untuk menunjukkan dua
 fenomena yang saling berkaitan atau yang
 terlalu kontra di antara satu sama lain.
   Langkah-langkah menghasilkan carta bar
      dan graf garisan satu paksi

•  Menentukan skala
•  Menentukan saiz setiap bar dan ketebalan garisan
•  Menentukan unit bagi setiap bar
•  Melukis bar dan titik plotan
•  Mewarna/melorek bar dan garisan
•  Membina tajuk
•  Menulis petunjuk
•  Membuat semakkan terhadap rajah
        Carta bar dan garisan 1 paksi
600005000040000300002000010000  0
    1990    1992   1994   1996      2000  2002

             Pendapatan  Perbelanjaan
   CARTA BAR DAN GARISAN 2 PAKSI
• Kombinasi antara carta bar dengan graf garisan
• Digunakan untuk menerangkan dua atau lebih
 perkara atau fenomena yang berbeza
• Setiap fenomena/perkara mestilah mempunyai 2
 unit ukuran atau skala sahaja (tidak boleh > 2 ) iaitu
 di paksi kiri dan kanan carta berkenaan
• Carta ini boleh menggabungkan antara lain:
 - Graf garisan mudah dengan carta bar mudah
 - Poligraf dengan carta bar kompoun
 - Graf garisan dengan carta bar memesong
 - Graf garisan dengan carta bar komponen dll.
• Sesuai untuk menjelaskan banyak fenomena sama
 ada membuat perbandingan dari segi jumlah,
 pertumbuhan, aliran dan sebagainya
• Penjelasan atau petunjuk yang bersesuaian perlu
 dinyatakan untuk mengelakkan kekeliruan
• Penentuan skala adalah bergantung kepada nilai
 maksimum bagi setiap komponen di skala kiri dan
 skalan kanan
• Penentukan skala dan juga warna/corak lorekan
 bergantung kepada saiz kertas yang digunakan,
 masa yang diperuntukan dan tujuan carta
 berkenaan dihasilkan
• Tajuk mestilah jelas dan dapat menerangkan
 keseluruhan data/maklumat, tetapi handaklah
 ringkas dan padat.
 Langkah-langkah menghasilkan carta bar
     dan graf garisan 2 paksi

• Menentukan skala di paksi kiri dan kanan
• Menentukan saiz setiap bar dan ketebalan
 garisan
• Menentukan unit bagi setiap bar
• Melukis bar dan titik plotan
• Mewarna/melorek bar dan garisan
• Membina tajuk
• Menulis petunjuk
• Membuat semakkan terhadap rajah
       Carta bar dan garisan 2 paksi
100                                    9

 90                                    8

 80
                                      7
 70
                                      6
 60
                                      5
 50
                                      4
 40
                                      3
 30
                                      2
 20

 10                                    1

 0                                    0
   1980   1985       1990     1995     2000  2005

            Eksport   Tempatan     Pertumbuhan
CARTA PAI
          CARTA PAI
• Carta pai ini berbentuk bulatan penuh 3600
• Setiap bulatan dibahagikan kepada beberapa
 komponen berdasarkan kepada data yang
 diberikan.
• Sudut setiap komponen dikira dengan formula
 berikut:
   Sudut =    Jumlah sektor    x 3600
         Jumlah keseluruhan
• Jejari bulatan pula dikira dengan formula berikut:

   Jejari =  Jumlah keseluruhan
              
• Kebiasaannya susunan pembahagian sudut sektor-
 sektor bermula daripada jumlah terbesar kepada
 yang kecil
• Jumlah peratus hendaklah ditulis pada setiap sektor
 (jumlah jarang ditulis kecuali kes-kes tertentu)
• Setiap sektor akan dilorek atau diwarna secara
 berbeza-beza untuk memudahkan data/maklumat
 dikenalpasti antara satu dengan yang lain
• Jumlah keseluruhan akan dinyatakan di bahagian
 bawah carta pai
• Untuk menghasilkan carta pai yang berkesan,
 bilangan komponen biasanya tidak lebih daripada 5
 kecuali kes-kes tertentu sahaja.
       Jenis-jenis carta pai
• Carta pai mudah
• Carta pai berbanding (2 atau lebih)
• Carta pai bertindih
• Carta pai bertingkat
• Lain-lain
• Setiap jenis carta pai mempunyai fungsi, kebaikan
 dan kelemahan masing-masing
• Jenis data, saiz kertas, masa yang diperuntukan
 untuk menghasilkan carta pai, kategori kumpulan
 pengguna dan kehendak soalan akan menentukan
 jenis carta pai yang akan dipilih.
      CARTA PAI MUDAH
• Mempunyai 1 bulatan penuh 3600. Panjang jejari
 bergantung kepada jumlah keseluruhan
• Langkah-langkah menghasilkan carta pai mudah
   1. Mengenalpasti sektor-sektor
   2. Menentukan sais jejari
   3. Menentukan sudut setiap sektor
   4. Melukis bulatan penuh 3600
   5. Membahagikan bulatan kepada sektor-sektor
   6. Melorek/mewarna setiap sektor
   7. Menulis peratus setiap sektor
   8. Menulis jumlah keseluruhan dibawah bulatan
Contoh carta pai mudah
  13%        13%
              17%
 57%


     12,345 kg
     CARTA PAI BERBANDING
• Mempunyai 2 bulatan penuh
• Digunakan untuk membuat perbandingan antara 2
 tahun
• Setiap sektor yang sama akan dilukis mengikut
 urutan yang sama dan lorekan/warna yang sama
• Skala untuk carta pai mestilah sama
• 2 carta pai berkenaan mestilah dilukis pada muka
 surat/lembaran yang sama( tak boleh dipisahkan)
• Jejari bulatan adalah berdasarkan jumlah
 keseluruhan bagi setiap tahun
• Langkah-langkah untuk menghasilkan carta pai
 berbanding adalah sama dengan carta pai mudah
      Contoh carta pai berbanding

                      12%

 13%      13%

              31%                         19%
           17%
57%   1969 = 45289         38%

                 2005 = 78314
      CARTA PAI BERTINDIH
• Mempunyai 2 bulatan yang dilukis secara bertindih
• Digunakan untuk membuat perbandingan
• Bulatan yang mewakili jumlah yang sedikit akan
 diletakkan dibahagian dalam dan jumlah yang besar
 akan diletakkan di bahagian luar bulatan
• Titik tengah bagi 2 bulatan ini ialah sama, 1 titik
• Saiz bulatan berdasarkan kepada jejari
• Jumlah keseluruhan ditulis di bawah bulatan
• Peratus ditulis di setiap sektor
• Langkah-langkah untuk menghasilkan carta pai
 bertindih adalah sama dengan carta pai berbanding
     Contoh carta pai bertindih
                             1997


                             1999
    28%

        24%               37%
                    27%
      20%
   7%                 16%


             13%

       13%
                 15%


  Petroleum   Sawit  Balak  Getah   Industri


1997 = RM 1279 juta 1999 = RM 2018 juta
     CARTA PAI BERTINGKAT
• Berbentuk silinder atau tong
• Mempunyai 2 bahagian iaitu bahagian permukaan
 dan bahagian tepi/tinggi
• Bahagian permukaan :
  – Biasanya menunjukkan sektor, komoditi,
   kumpulan dan sebagainya
  – Berbentuk bulatan penuh seperti carta pai
   mudah
  – Nilai peratus dinyatakan pada setiap sektor
  – Setiap sektor diwarnakan/dilorek berbeza-beza
• Bahagian tinggi/tepi
 – Selalunya menunjukkan negara, tahun, kaum
  dan sebagainya
 – Tinggi bahagian tepi biasanya tidak melebihi 10
  cm (tinggi yang selalu diguna ialah 10 cm)
 – Pembahagian tinggi bagi setiap bahagian yang
  digunakan adalah berdasarkan jumlahnya
 – Peratus bagi setiap bahagian ketinggian perlu
  dinyatakan
 – Lorekan bagi setiap bahagian ketinggian juga
  adalah berbeza-beza

     Jumlah keseluruhan perlu dinyatakan
       di bahagian bawah carta
  Langkah-langkah membuat carta pai bertingkat

•  Menentukan jejajari dan lukis bulatan penuh
•  Kira sudut sektor dan melukis sektor tersebut
•  Warna/lorek setiap sektor
•  Tulis peratus bagi setiap sektor
•  Tentukan skala garisan menegak
•  Tentukan tinggi setiap kumpulan menegak/tepi
•  Melukis tinggi setiap kumpulan menegak
•  Warna/lorek setiap kumpulan menegak
•  Tulis peratus setiap kumpulan menegak
•  Menyatakan jumlah keseluruhan
•  Menulis tajuk, skala, petunjuk dan sumber
  Contoh carta pai bertingkat
             12%     31%                19%
                   Bumiputra lain

          38%
                   India

                   Cina

        Mukim C (50%)     Melayu


        Mukim B (32%)

        Mukim A (18%)

Jumlah tahun 2004 : 25,789 orang
   JENIS-JENIS CARTA YANG LAIN
HISTOGRAM
• Terdiri daripda turus bar yang disusun rapat-rapat
• Digunakan untuk menunjukkan maklumat tentang
 kekerapan, pengulangan dan ferekuensi sesuatu
 perkara/fenomena
• Maklumat/data tentang perkara/fenomena yang
 ingin digambarkan melalui graf haruslah
 dibahagikan kepada nila sela (0-50, 51-100,dll)
• Setiap bar mesti diwarna/lorek dengan warna yang
 sama
• Contoh histogram seperti berikut:
20      Contoh histogram


15
10
 5
 0
   0-9  10-19  20-29  30-39  40-49  50-59  60 >>
 BULATAN BERKADARAN
• Terdiri daripada beberapa bulatan penuh
• Setipa bulatan hanya dapat menggambarkan jumlah
 sesuatu fenomenan atau selang kelas sesuatu nilai
• Ianya bukan sahaja dapat menunjukan imbangan
 saiz dan bandingan ciri, malah selalu digunakan
 untuk menunjukkan lokasi.
• Kegunaannya tidak begitu meluas kecuali untuk
 menggambarkan jumlah sesuatu fenomena
 khususnya penduduk
• Ianya juga tidak sesuai untuk menggambarkan nilai
 yang terlampau besar dan terlampau kecil.
• Namun mudah dibuat dan ditafsirkan.
  Langkah-langkah menghasilkan carta
      bulatan berkadaran
• Tentukan nilai setiap pembolehubah
• Menentukan skala
• Mengira jejari bulatan bagi setiap
 pembolehubah
• Melukis bulatan
• Mewarna/melorek bulatan
• Menentukan tajuk, menulis skala dan sumber
 rujukan
• Semakkan dan kemasan rajah
Contoh bulatan berkadaran
  300 >>

  200-299

  100-199

  < 100
         CARTA TITIK
• Terdiri daripada nilai-nilai yang diplot dengan
 menggunakan simbol titik, bulatan, segi tiga, tanda
 pangkah dan sebagainya.
• Dikenali juga sebagai Gambarajah Sebaran
• Biasanya digunakan untuk melihat taburan dan
 perkaitan antara dua perkara
• Corak titik-titik yang diplot akan menjelaskan sama
 ada terdapat perkaitan atau sebaliknya
• Satu garisan atau anak panah akan dilukis untuk
 menunjukkan corak yag sepatutnya dijangka atau
 dilihat
• Contohnya corak dalam persamaan kolerasi
          Perhubungan positif
300

250

200

150

100

50

 0
   0  5  10   15  20  25   30  35  40
       Perhubungan negatif

350

300

250

200

150

100

50

 0
   0  5  10  15  20  25   30  35  40
          Perhubungan keluk

350

300

250

200

150

100

50

 0
   0  5  10   15  20  25  30  35  40
          Tiada perhubungan
350

300

250

200

150

100

50

 0
   0  5  10  15  20  25  30  35  40  45
        CARTA SEGI TIGA
• Berbentuk segi tiga mempunyai paksi yang sama
• Boleh digunakan untuk menggambarkan
 data/maklumat yang mempunyai 3 komponen
• Setiap komponen mesti dinyatakan di dalam peratus
• Jumlah keseluruhan ketiga-tiga komponen = 100%
• Nilai setiap komponen diwakili oleh 3 paksi segi tiga
• Garaf ini amat berkesan untuk menunjukkan data
 banci, data fizikal, ekonomi dan sebagainya.
• Contoh, kawasan A mempunyai penduduk yang
 tediri daripada 50 % Melayu, 25% Cina dan 25%
 India, maklumat tersebut boleh ditunjukan oleh carta
 segi 3 seperti berikut:
  Melayu
0  50   100%
Cina
India
Komposisi penduduk di Kawasan A

       0
               0

 0        50     100%

								
To top