EP enggal 3B Pengurusan

Document Sample
EP enggal 3B Pengurusan Powered By Docstoc
					1
2
Bahagian Kreativiti, Pengurusan, dan Multimedia
dalam sukatan pelajaran ini terdiri daripada tiga
tajuk, iaitu

   Penulisan Kreatif
   Pengurusan
   Multimedia Dalam Sastera

Fokus pembentangan ini ialah Pengurusan                          3
        Tajuk
2 Pengurusan
 2.1 Prinsip asas pengurusan
    2.1.1 Perancangan
    2.1.2 Pengorganisasian
    2.1.3 Tenaga kerja (Staffing)
    2.1.4 Kepimpinan
    2.1.5 Kawalan


  2.2 Terapan terhadap teks

                    4
      Tajuk
2.3 Organisasi sastera
   2.3.1 Pengurusan organisasi
   2.3.2 Pengurusan projek
                  5
          PENGURUSAN
         Prinsip Asas Pengurusan


          Hasil Pembelajaran
Calon seharusnya dapat:
(a)  menjelaskan maksud dan konsep asas pengurusan;
(b)  menghuraikan prinsip asas pengurusan organisasi.
                             6
          PENGURUSAN
          Terapan terhadap Teks


          Hasil Pembelajaran
Calon seharusnya dapat:
(a)  mengenal pasti unsur pengurusan daripada teks kajian;
(b)  menganalisis asas pengurusan dalam organisasi yang
   wujud dalam teks kajian.
                             7
         PENGURUSAN
          Organisasi Sastera


         Hasil Pembelajaran
Calon seharusnya dapat:
(a)  menjelaskan aspek perancangan kerja dalam
   organisasi sastera;
(b)  menghuraikan aspek pengurusan projek seperti
   seminar, kursus, pertandingan, dan pementasan.                         8
Penggal   Kod dan                  Markah
              Jenis Ujian              Masa Pentadbiran
Pengajian  Nama Kertas                (Wajaran)

Penggal 3  922/3      Ujian Bertulis        75    2 jam Pentaksiran
      Kesusasteraan               (26.67%)     berpusat
      Melayu
      Komunikatif 3  Bahagian B:         25

              Pengurusan

              Soalan esei
              2 soalan diberikan
              Jawab 1 soalan daripada
              2 soalan
          PENGENALAN

 Pengurusan yang efektif merupakan kunci kejayaan
 sesebuah organisasi dalam mencapai matlamat atau
 objektifnya.

 Walau apapun profesyen yang diceburi termasuk
 penulis dan menguruskan organisasi yg berhubung
 dengan kesusasteraan, pengurusan amat penting
 dipelajari.

 Dengan adanya pengetahuan tentang pengurusan,
 diharapkan seseorang itu akan menjadi lebih kreatif,
 kritis dan dinamis dalam membuat sesuatu tindakan.                           10
       DEFINISI PENGURUSAN

 Menurut Juhary Haji Ali, organisasi merupakan unit
 sosial yang terdiri daripada manusia yang
 berkerjasama dan saling bergantung antara satu sama
 lain untuk mencapai matlamat individu, kumpulan dan
 organisasi (Prinsip dan Amalan Pengurusan, KL: DBP,
 2004)

 Pengurusan suatu proses yang melibatkan kerjasama
 manusia dalam sesebuah organisasi bagi mencapai
 matlamat atau objektif organisasi.                          11
 Jaafar Muhammad (Asas Pengurusan, Shah Alam:
 Penerbit Fajar Bakti, 1999) “pengurusan ialah satu
 proses mengagihkan input organisasi (termasuk
 sumber ekonomi dan sumber kakitangan) dengan cara
 perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan
 pengawalan untuk tujuan mengeluarkan output (segala
 barangan) yang diperlukan oleh pelanggan supaya
 objektif organisasi tercapai”.
                          12
 Berdasar definisi itu, kata kunci yang perlu diketahui
 ialah proses untuk mencapai matlamat atau objektif
 sesebuah organisasi. Proses sebagai satu cara yang
 sistematik dalam melaksanakan sesuatu kerja atau
 sekumpulan tugasan. Di samping itu, kerjasama
 kelompok manusia dalam organisasi itu secara efektif
 dan efisien amat diperlukan bagi mencapai matlamat
 atau objektif organisasi.
                            13
     PENGURUSAN KESUSASTERAAN
Ismail Ahmad    (Dewan Sastera, Oktober, 1990):
“Pengurusan Kesusasteraan” ialah mereka yang bertugas
di sesebuah institusi untuk mengembangkan sastera,
termasuk institusi penerbitan sastera, juga adalah ejen.
Kerja utamanya ialah mengurus, bukan mencipta. Kalau
ingin menjadi pencipta sepenuh masa, maka ikutilah jejak
beberapa sasterawan yang menjadikan menulis sebagai
pekerjaan utama, bukan pengurus yang memikul
tanggungjawab untuk mengembang dan memajukan
kesusasteraan melalui sesuatu organisasi atau badan
yang tertentu. Tugas pengurus dan tugas penulis adalah
tugas yang berlainan. Tugas penulis ialah menulis, dan
tugas pengurus (sama ada sastera mahupun bukan)
adalah mengurus, memikir dan merancang untuk
membina   dan   mengembangkan,    dan  dalam
kesusasteraan: mengembangkan kesusasteraan, penulis
dan karya.”                       14
Dalam konteks ini dapat dirumuskan bahawa pengurusan
kesusasteraan boleh dibahagikan kepada dua aspek,
iaitu:

Pengurusan yang berkaitan operasi dalam sesebuah
organisasi yang berteraskan kesusasteraan

   Contohnya GAPENA; Jabatan Kesusasteraan
   Melayu; pengurusan drama atau penganjuran
   pertandingan deklamasi sajak.                          15
Pengurusan yang terdapat dalam sesebuah teks
sastera

   Contohnya dalam Saudagar Besar dari Kuala
   Lumpur. Pengurusan menyambut ketibaan
   DYMM Sultan ke Kampung Pulai dalam novel
   Saudagar Besar dari Kuala Lumpur karya
   Keris Mas.
                         16
PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN

    Perancangan

   Pengorganisasian

  Tenaga Kerja (Staffing)

     Kepimpinan

      Kawalan               17
         PERANCANGAN

 Gary Dessler: Perancangan sebagai kaedah-kaedah
 yang terperinci yang diatur terlebih dahulu sebelum
 membuat sesuatu.

 Andrew F. Sikula: Perancangan mengandungi aktiviti-
 aktiviti fizikal dan mental yang dibuat sebelum
 berlakunya sesuatu.

 Harold Koontz: Perancangan sebagai penentuan
 tentang sesuatu yang hendak dibuat, bagaimana
 melaksanakannya dan siapa yang akan menjadi
 pelaksana.

                          18
 Dalam konteks pengurusan yang berkaitan operasi
 dalam sesebuah organisasi yang berteraskan
 kesusasteraan, contohnya sebelum menganjurkan
 pertandingan deklamasi sajak, perancangan perlu
 dilakukan terlebih dahulu. Ini melibatkan penetapan
 objektif dan langkah-langkah untuk mencapai objektif
 pertandingan deklamasi sajak dianjurkan.
                           19
     KEPENTINGAN PERANCANGAN

 Dapat menentukan hala tuju sesebuah organisasi

 Merupakan faktor penyatu dalam membuat keputusan

 Menolong para pengurus untuk mengenal pasti
 peluang pada masa depan

 Sebagai penanda aras untuk mengukur prestasi                           20
PERINGKAT DALAM PERANCANGAN

   Menetapkan matlamat atau objektif


Merangka strategi bagi mencapai matlamat atau objektif


 Menghasilkan berbagai alternatif untuk perlaksanaan


Menilai keberkesanan setiap alternatif dalam mencapai
      matlamat atau objektif


 Memilih satu alternatif yang dianggap paling efektif


  Membuat penilaian dan kajian semula (jika perlu)
                             21
        PENGORGANISASIAN

 Pengorganisasian dari kata akar organisasi.

 Maksud pengorganisasian ialah penyusunan sumber-
 sumber sesebuah organisasi dalam bentuk kesatuan
 dengan cara yang berkesan agar matlamat atau
 objektif dan sasaran organisasi dapat dicapai.
                         22
    PROSES DALAM PENGORGANISASIAN

 Menentukan aktiviti-aktiviti yang perlu dilaksanakan
 untuk mencapai matlamat atau objektif yang telah
 ditetapkan.

 Mengumpulkan aktiviti-aktiviti yang telah disenaraikan
 mengikut kesesuaian kelompok atau kumpulan kerja.

 Mengagihkan aktiviti-aktiviti berkaitan kepada tenaga
 kerja berdasarkan kebolehan masing-masing.

 Mengadakan   penyelarasan    kerja-kerja  untuk
 pengendalian yang berkesan

                            23
 Dalam konteks pengurusan yang berkaitan operasi dalam sesebuah
 organisasi yang berteraskan kesusasteraan, contohnya struktur organisasi
 dalam menganjurkan pertandingan berbalas pantun:

               Pengarah


               Setiausaha               Bendahari
  JK     JK     JK     JK     JK     JK
Cenderamata  Teknikal  Peserta  Sambutan   Jamuan   Hakim
Pengurusan dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ketika
perayaan menyambut lawatan DYMM Sultan ke Kampung Pulai,
dibentukkan struktur organisasi bagi acara tersebut seperti berikut:
                 Penaung
               (Pegawai Daerah


                 Penasihat
           (Tuk Empat Dahlan dan Imam Saad)

                Pengerusi
                 (Sudin)

                Setiausaha
                 (Jahid)

                 Bendahari
                (Pak Salim)
     J/Kuasa
                 J/Kuasa        J/Kuasa
    (Jamaluddin)
      TENAGA KERJA (STAFFING)

 Umumnya aktiviti-aktiviti dalam sesebuah organisasi
 dijalankan oleh tenaga kerja yang berkebolehan dan
 berkeupayaan dalam mencapai matlamat atau objektif
 organisasi berkenaan.

 Dalam hal ini sebelum seseorang itu dilantik dalam
 sesebuah   organisasi,  pengkajian   mengenai
 pengimbangan di antara aktiviti yang perlu dilakukan
 dengan keperluan tenaga kerja.

 Maklumat mengenainya perlu dianalisis secara teliti
 sebelum penghasilan spesifikasi kerja yang diperlukan
 dalam sesebuah organisasi.

                           26
Format yang umum digunakan untuk menulis spesifikasi
kerja seperti yang berikut:

 Nama jawatan: Nama jawatan yang dipilih mestilah
 ringkas, mudah dan menerangkan tugas jawatan
 tersebut.

 Ringkasan kerja: Bidang tugas diterangkan dengan
 ringkas, jelas dan tepat.

 Senarai tugas: Senarai tugas disusun mengikut
 keutamaan.

                          27
Dalam pemilihan tenaga kerja, sesebuah organisasi
perlulah memilih seseorang yang menunjukkan minat dan
berketrampilan (competent) dalam bidang tugasnya.

Proses pengambilan tenaga kerja baharu yang
bersesuaian dengan matlamat atau objektif organisasi
adalah satu proses yang penting kerana kejayaan
organisasi pada masa akan datang, bergantung kepada
keupayaan tenaga kerjanya.
                          28
        KEPIMPINAN

  Umumnya kepimpinan didefinisikan sebagai
  seni atau proses    seseorang    dalam
  mempengaruhi kegiatan manusia ke arah
  pencapaian matlamat atau objektif organisasi.
                          29
       TIGA GAYA KEPIMPINAN

 Pemimpin yang autokratik
 Segala arahannya mesti dipatuhi tanpa mengambil
 kira pandangan tenaga kerjanya.

 Pemimpin yang demokratik
 Menggalakkan penglibatan dan penyertaan daripada
 tenaga kerjanya dalam pembuatan keputusan.

 Pemimpin laissez-faire
 Sedikit sekali menggunakan kuasanya dan memberi
 kebebasan   kepada  tenaga  kerjanya untuk
 mengendalikan kerja mereka.
                         30
    FAKTOR KEJAYAAN SEORANG PEMIMPIN

Visi
Pemimpin yang berwawasan sudah pasti mempunyai visi
yang tersendiri dalam proses pengurusannya. Visi
diperlukan untuk menentukan matlamat atau objektif
yang perlu dicapai.

Perancangan
Pemimpin yang berjaya apabila perancangan ke arah
objektif organisasi tercapai. Berdasarkan perancangan
seorang   pemimpin    dapat   mengagih-agihkan
tanggungjawab    tenaga kerjanya bagi mencapai
matlamat atau objektif organisasi.

                           31
Keberkesanan Komunikasi
Matlamat atau objektif sesuatu pengurusan ditentukan
oleh keberkesanan komunikasi dua hala antara pemimpin
dengan tenaga kerjanya. Pemimpin akan berkomunikasi
dengan orang lain untuk menyatakan visinya dan
seterusnya mengajak orang lain agar bersama-sama
mencapai visi yang diidamkan.
                          32
           KAWALAN

 Kawalan ialah satu proses untuk memastikan kegiatan
 dan aktiviti yang dilaksanakan dalam sesebuah
 organisasi terarah kepada pencapaian matlamat atau
 objektif dan sasaran yang telah ditetapkan.

 Jika didapati ada tanda menunjukkan kesukaran atau
 ketidakupayaan dalam mencapai matlamat atau
 objektif dan sasaran organisasi maka tindakan
 pembetulan atau pemulihan perlu dilakukan.


                          33
 Kajian terperinci perlu dilakukan untuk meneliti punca
 perkara tersebut boleh berlaku.

 Proses pembetulan atau pemulihan perlulah
 mengambil kira punca berlakunya perkara tersebut
 agar perkara yang sama tidak akan berulang pada
 masa hadapan.
                            34
      PROSES KAWALAN
          Perancangan &
           Objektif


         Kegiatan untuk
         Mencapai Objektif


          Hasil Kegiatan Tiada     Mungkinkah Objektif      Kawalan dan
Perubahan      Tercapai?         Perubahan

      Ya             Tidak
          BIBLIOGRAFI

Jaafar Muhammad, Asas Pengurusan, Shah Alam:
Penerbit Fajar Bakti, 1999

Koontz, Harold dan Heinz Weihrich, Pengurusan, Kuala
Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997

Rahim Abdullah, Asas Pengurusan, Kuala Lumpur:
Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., 1998.                          36
37

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:35
posted:7/30/2012
language:
pages:37