PRESENT SIMPLE - DOC - DOC by 1kLiI7fX

VIEWS: 42 PAGES: 3

									             PRESENT SIMPLE           PRESENT CONTINOUS PAST SIMPLE                     PAST CONTINOUS
SUDARYMAS        Veiksmažodžio 1 forma        Veiksmažodžio be forma ir     Veiksmažodžio 2 forma arba      Was/Were ir veiksmažodis su
                               veiksmažodis su galūne -ing    veiksmažodis su –ed galūne      galūne -ing
Pvz. Teigiamam sakiny;  I play; You play; He plays;     I am playing; You are playing;  I/You/he/etc walked         I was studying; You were
                               He is playing;                             studying; He was studying.
  Neigiamam sakiny;  I/You don‘t play; he doesn‘t    I am not playing; You are not   I/You/he/etc did not walk      I wasn‘t studying; You weren‘t
             play                playing; He is not playing;                      studying; He wasn‘t studying.
  Klausime;      Do I/You play? Does he play?    Am I playing? Are You       Did I/You/he/etc walk?        Was I studying? Were you
                               playing? Is he playing?                        studying? Was he studying?
NAUDOJIMAS            Kasdienei rutinai; (I      Veiksmui, kuris vyksta       Veiksmui, kuris vyko       Veiksmui, kuris vyko
                 catch the bus to work at      dabar, tuo metu kai        nustatytu laiku           žinomu laiku praeityje.
                 7 o‘clock every day )        kalbama. (She is         praeityje. (Bob bought        Mes nežinome kada jis
                 Pasikartojantiems          talking on the phone       a car last month)          prasidėjo ir kada
                 veiksmams (he cleans        now)               Veiksmams, kurie           baigėsi. (At eight
                 the house every week )      Veiksmui, kuris vyksta        įvyko vienas po kito         o‘clock yesterday
                 Įpročiams, pomėgiams        šiomis dienomis (Peter      praeityje. (First he took      evening Tom and Mark
                 (She usually stays at        is staying at his         a shower and then he         were doing their
                 home on Sundays)          friend‘s these days)       went to bed.)            homework)
                 Pastoviai būsenai (He      Netolimoje ateityje         Praeities įpročiams        Praeities veiksmui,
                 works in a bank)          suplanuotiems           Tam galima naudoti ir        kuris vyko kai kitas
                 Dieneotvarkei,           veiksmams; (I am         used to. (My             veiksmas jį pertraukė.
                 tvarkaraščiams (The         flying to Paris          grandmother read/used        Veiksmui, kuris vyko
                 train leaves at 7          tomorrow)             to read me bedtime          naudojame Past
                 o‘clock)             Situacijoms, kurios         stories when I was          Continous, o
                 Bendros, neginčijamos        nėra pastovios ir         little)               veiksmui, kuris
                 tiesos, gamtos dėsniai       keičiasi; (The climate                         pertraukė- Past
                 (water boils to 100C        is becoming warmer                           Simple. (He was
                 degrees)              and warmer)                              exercising when he felt
                 Sporto, knygos          Per dažnai                                a sharp pain in his
                 komentarams,            pasikartojantiems                           lower back)
                 peržiūrai, pasakojimui.       veiksmams, kurie                          Dviems ar daugiau
                                   erzina. Su žodeliais                          veiksmų, kurie vyko
                                   allways, constantly,                          tuo pačiu metu
                                   continuously. (She is                         praeityje. (sarah was
                                   always talking in the                         watching TV while I
                                   lessons)                                was reading a novel)
                                                                     Suteikti pasakojimui
                                                                       „foną“, prieš aprašant
                                                                       pagrindinius faktus.
                                                                       (The band was playing
                                                                       and the people were
                                                                       singing and dancing
                                                                       when we arrived in the
                                                                       concert.)
ŽODELIAI         Every; at noon; at night; always;  Now; at the moment; at present;  Yesterday; yesterday         While; when; as; all
             usually; often; sometimes;     these days; tomorrow; today;   morning/evening/etc. last; ago,   day/night/morning; all day
             seldom; never.           tonight; etc.           in 1984.               yesterday; etc.
             PRESENT PERFECT            PRESENT PERFECT           PAST PERFECT            PAST PERFECT
                                CONTINOUS                                CONTINOUS
SUDARYMAS        Have ir veiksmažodžio 3 forma     Have/has been ir veiksmažodis    Had ir veiksmažodžio 3 forma,    Had been ir veiksmažodis su
             arba veiksmažodis su galūne -ed    su galūne -ing            arba veiksmažodis su –ed      –ing galūne.
                                                  galūne.
Pvz. Teigiamam sakiny;  I/you have booked; He has       I/You have been cycling; He has   I/You/had started          I/You/he had been listening.
             booked;                been cycling.
  Neigiamam sakiny;  I/you haven‘t booked; He hasn‘t    I/You haven‘t been cycling; He    I/You/he hadn‘t started       I/You/he hadn‘t been listening.
             book.                 hasn‘t been cycling.
  Klausime;      Have I/you booked? Has he       Have I/You been cycling? Has     Had I/You/he started?        Had I/You/he been listening?
             booked?                he been cycling? Etc.
NAUDOJIMAS            Veiksmams, kurie          Veiksmams, kurie            Veiksmui, kuris įvyko       Pabrėžti tąsą veiksmo,
                  prasidėjo praeityje, ir       prasidėjo, kurįlaiką         prieš kitą veiksmą         kuris prasidėjo ir
                  tęsiasi dabar. (I have       tęsėsi ir baigėsi          praeityje. (She had         pasibaigė
                  been techer for five        praeityje. Rezultatas        painted the room by 5        praeityje.(She had been
                  years)               matomas dabartyje.          o‘clock. (She finished       playing tennisfor ten
                 Praeities veiksmams,          (They have been           painting before 5          years by the time she
                  kurių rezultatus          sunbathing)             o‘clock))              was eighteen.)
                  matome dabartyje.(He       Veiksmams, kurie            Veiksmui, kuris įvyko       Pabrėžti tąsą veiksmo,
                  has washed his car)         prasidėjo praeityje ir        prieš kitą būtąjį laiką.      kuris pasibaigė prieš
                 Veiksmams, kurie            tęsiasi dar ir šiuo metu.      (She had booked a          kitą praeities veiksmą.
                  įvyko praeityje,          (She has been cooking        hotel before she arrived      (He had been studying
                  nenustatytu laiku.         for two hours.)           in Paris)              for seven years before
                  Veiksmas yra           Išreikšti pasipiktinimui,       Veiksmui, kuris           he got his degree.)
                  svarbesnis už laiką.        susierzinimui (Who has        prasidėjo ir pasibaigė       Veiksmui, kuris kurį
                  (she has sold her          been using my            praeityje, ir rezultatas      laiką tęsėsi praeityje, ir
                  house)               computer?)              buvo matomas            jo rezultatas buvo
                 Petyrimams (have you                            praeityje. (He had         matomas praeityje.
                  ever slept in a tent?)                          broken his arm, so he        (She was tired because
                 Veiksmams, kurie vyko                            couldn‘t write)           she had been cleaning
                  tam tikru laiko periodu                                           the house all day.)
                  ir šis periodas dar nėra
                  pasibaigęs tuo metu kai
                  kalbama. (He has
                  visited three
                  museumsthis morning.
                  Morning is not over
                  yet.)
ŽODELIAI         Ever, never, already, yet, just, so  Ever, never, already yet, just, so  Before; after; already;just;    For; since; how long; before;
             far, for, since, recently, lately,  far, for, since, recently, lately,  till/untill; when;by...; by the   until; etc.
             before.                before.               time; never; etc.
       FUTURE SIMPLE          FUTURE CONTINOUS       FUTURE PERFECT        FUTURE PERFECT       BE GOING TO
                                                     CONTINOUS
SUDARYMAS  Will ir bendratis (be to)    Will be (am, is, are) ir   Will have ir         Will have been ir      Be going to
                       veiksmažodis su –ing     veiksmažodžio 3 forma     veiksmažodžio 3 forma
                       galūne.            arba veiksmažodis su –ed   arba veiksmažodis su
                                      galūne.            galūne –ed.
NAUDOJIMAS      Ateities            Veiksmams, kurie      Veiksmui, kuris        Pabrėžti tąsą         Ketinimams,
           spėjimams, kai         vyks nustatytu        bus pasibaigęs iki      veiksmo, kuris       planams, ambicijoms
           remiamės tuo, ką        laiku ateityje. (I      tam tikro ateities      tęsėsi iki tam       ateičiai. (I am going
           manome ar ko          am going to Spain.      momento. (They        tikro momento       to go to India one
           tikimės. (I believe       This time next        will have           ateityje. (By       day.)
           Bill will get a job)      week I will be        arrived in          June, he will       Veiksmams, kuriuos
          „Greitiems            lying in the sun.)      London by 5          have been         mes jau
           sprendimams“.         Veiksmams, kurie       o‘clock)           teaching in this      nusprendėme atlikti
           (We‘ve run out of        tikrai įvyks                        school for         netolimoje ateityje.
           milk. I will go to       ateityje kaip                        fifteen years)       (Nicky is going to
           the supermarket         rezultatas kokios                                   visit her friends in
           and get some.)         nors rutinos arba                                   London next week.)
          Pažadams,             pasirengimų.                                      Sprendimams
           grąsinimams,          Kai klausiama                                     (spėjimams), kurie
           įspėjimams,           mandagiai apie                                     remiasi tuo, ką
           reikalavimams,         netolimos ateities                                   matome ar žinome,
           viltims,            planus,                                        ypač kai yra
           pasiūlimams.          dažniausiai                                      įrodymai, kad kažkas
          Veiksmams,            siekiant sau                                      tikrai nutiks. (There
           atsitikimams,          naudos. (Will you                                   isn‘t a cloud in the
           situacijoms, kurios       be driving to the                                   sky. It is going to be
           būtinai įvyks          party tonight?                                     a beautiful day.)
           ateityje, ir kurių       Would you be
           negalima            able to give me a
           kontroliuoti. (Ben       lift?)
           will be five years
           old in August.)
ŽODELIAI   Think, believe, probably,                   Before; by; by then; by    By ... for         Tomorrow; the day after
       certainly, parhaps, expect...                 the time;until/till                    tomorrow; tonight; soon; next
       etc.                                                          week/month/year/sommer/etc;
                                                                   in a week/month/etc.

								
To top