O� VLADIMIRA NAZORA, PRIBISLAVEC - DOC by gddmZl

VIEWS: 26 PAGES: 32

									OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE
VUKOVAR
          ŠKOLSKI KURIKULUM
Š.G. 2011./2012.
OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE
KLASA: 602-02/11-01/58

URBROJ: 2188-107-11/01-01


U Vukovaru, 15. rujna 2011. godineNa temelju članka 26. Zakona o osnovnom školstvu, članka 36. Zakona o ustanovama, članka 10. Statuta OŠ Blage
Zadre Školski odbor na sjednici održanoj 15. rujna 2011., na prijedlog ravnatelja, Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja
donosi:
               KURIKULUM ZA 2011./2012. ŠKOLSKU GODINU


   Ovim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i nositelj ostvarivanja planiranih programskih
sadržaja, pedagoških ciljeva i različitih zadaća u redovitim i izbornim programima, dopunskoj nastavi, dodatnome radu,
izvannastavnim aktivnostima, zdravstveno- socijalnoj i ekološkoj zaštiti učenika.Predsjednik Školskog odbora                       Ravnatelj
Ivančica Brandt                             Anica Špoljarić
1. CILJEVI I ZADAĆE ODGOJA I OBRAZOVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Osnovna škola predstavlja obveznu razinu odgoja i obrazovanja, kojoj je funkcija osiguravanje stjecanja širokog općeg
odgoja i obrazovanja. S općim odgojem i
obrazovanjem učenici dobivaju temeljna znanja potrebna čovjeku za život, otvara im se mogućnost daljnjega školovanja,
postiže se jednakost odgojno-obrazovnih mogućnosti, a s obvezom polaženja osnovne škole sprječava se njihovo
odgojno-obrazovno diskriminiranje i društveno marginaliziranje.
Učenike treba osposobiti za razumijevanje i otkrivanje svijeta u kojemu žive, razumijevanje prošlosti i sadašnjosti u svijetu
prirode i društva, čovjekovom odnosu prema prirodi i društvu, ljudskom stvaralaštvu, materijalnim duhovnim vrjednotama,
te međuljudskim odnosima.

Društveno-političke, gospodarske, radno-tehnološke, informacijske i druge promjene, promjene u svijetu rada i sve
dinamičniji razvoj znanosti, nameću školi zahtjev za uspostavljanjem nove kulture poučavanja i učenja, koja će pridonijeti
razvoju aktivnih i odgovornih pojedinaca, otvorenih za promjene, motiviranih i osposobljenih za cjelo životno učenje. Od
škole se očekuje da učenike nauči učiti.

CILJEVI ODGOJA I OBRAZOVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI

- osigurati sustavan način učenja o svijetu, prirodi, društvu, ljudskim dostignućima, o drugima i sebi,
- poticati i kontinuirano unaprjeđivati intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni, duhovni razvoj učenika, u skladu s
njegovim sposobnostima i sklonostima,
- stvoriti mogućnosti da svako dijete uči i bude uspješno,
- osposobiti učenike za učenje, naučiti ih kako učiti i pomoći im u učenju,
- pripremiti učenike za mogućnosti i iskušenja koja ih čekaju u životu,
- poučiti učenike vrijednostima dostojnih čovjeka.

Odlike osobnosti kojima valja težiti u odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi su: samostalnost, inicijativnost, istraživački
duh, stvaralački interes, komunikativnost, poštenje, pravednost, samopouzdanje, poštivanje drugoga i briga o drugome,
tolerancija i razumijevanje, samostalno i kritičko mišljenje, miroljubivost, odgovornost, osjećaj za jednakovrijednost i
jednakopravnost svih ljudi, solidarnost, suradnički duh te samosvjesnost.
2. TEMELJNE ODREDNICE ODGOJNO-OBRAZOVNOGA I NASTAVNOG RADA PREMA HNOS-u

Hrvatski nacionalni obrazovni standard – HNOS razvojni je dokument usmjeren na poboljšanje kvalitete školstva,
otvoren za trajni proces unapređenja sustava odgoja i obrazovanja putem stalnoga dijaloga svih uključenih i
zainteresiranih. Primjena HNOS-a u svim hrvatskim osnovnim školama započela je u školskoj godini 2006./2007.
CILJEVI HNOS-A

- rasterećenje učenika smanjivanjem udjela enciklopedijskih sadržaja usmjerenih zapamćivanju i reproduciranju
- nastava utemeljena na procesu poučavanja umjesto isključivo na predavanju/izlaganju
- poučavanje usmjereno prema učeniku, uvažavajući učenikove sposobnosti i naravne sklonosti
- uvođenje učenika u istraživački usmjerenu nastavu
- stjecanje trajnih i upotrebljivih znanja
- stjecanje sposobnosti i umijeća
- razvijanje sposobnosti za rješavanje problema i donošenje odluka
- osposobljavanje za cjeloživotno učenje
- jačanje odgojne uloge škole
- jačanje suradnje škole i lokalne zajednice
- stjecanje socijalnih i moralnih navika i sposobnosti

Cilj je HNOS-a podizanje kakvoće odgoja i obrazovanja hrvatskoga osnovnog školstva.

Konceptualno unesena promjena u odgojno-obrazovnu i nastavnu djelatnost u školi odnosi se na usmjerenost poučavanja
na učenika.


TEMELJNE ODREDNICE HNOS-A

- prilagođivanje nastavnih oblika, metoda i sredstava  rada pojedinačnim potrebama učenika, kako bi se osigurao
odgojno-obrazovni uspjeh svakog učenika,
- odabir i primjenu nastavnih oblika, metoda i sredstava koji će poticajno djelovati na razvoj svih područja učenikove
osobnosti,
- planiranje i pripremu nastavnoga rada u skladu s postavljenim kratkoročnim odgojno-obrazovnim ciljevima i
vrijednostima, tako da je svrha učenja određenoga odgojno-obrazovnog sadržaja jasna učitelju, učenicima, ali i
roditeljima/skrbnicima,

- uvažavanje učenikovih predznanja i neposrednoga Iskustva,
- uzimanje u obzir utjecaj medija i drugih „poučavatelja“ učenikovom okruženju,
- planiranje i pripremu školskoga i nastavnog rada prema sposobnostima učenika, stvarajući razlikovne sadržaje,
diferencijalne djelatnosti, diferencijalno ustrojstvo i tempo nastave,
- praćenje učenikovih područja interesa i uvođenje njemu primjerenih oblika poučavanja i učenja, koji će omogućiti
aktivno, samostalno učenje i praktično djelovanje učenika,
- uporaba primarnih izvora znanja, nastavnih sredstava i drugih izvora koji potiču promatranje, samostalno istraživanje,
zaključivanje, znatiželju te učenje kako učiti,
- stvaranje ugodnoga razrednoga i školskog ozračja koje će odražavati interes i motivaciju učenika za učenje,
- stvaranje školskoga i razrednog ozračja koje se temelji na međusobnom poštivanju, skrenosti, razumijevanju i
solidarnosti,
- upućivanje na samostalno učenje kod kuće, upućivanje u tehnike uspješnog učenja i sustavno praćenje izradbe domaćih
zadaća
- identificiranje i praćenje darovitih učenika i učenika s teškoćama u učenju,
- pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju i senzibiliziranje ostalih učenika za njihove potrebe, pomoć i
suradnju,
- poticanje razvoja darovitih učenika i omogućivanje njihovoga stvaralaštva
- sustavno ocjenjivanje učenika, primjenjivanje različitih vrsta ocjenjivanja s obzirom na odgojno-obrazovne ciljeve,
dosljedno pridržavanje standarda ocjenjivanja i redovito, razložno izvješćivanje o učenikovom napretku o učenju i
razvoju,
- redovito praćenje te pravodobno, jasno i razvidno, uobličeno i zbrojno vrjednovanje učenika s konstruktivnim povratnim
informacijama o učenikovom napredovanju, razvoju i ponašanju, na način da učenici i roditelji/skrbnici razumiju potrebu
odgojno-obrazovnoga interveniranja i način daljnjega razvoja i poboljšanja, - uvođenje i praćenje samovrjednovanja
učenika i međusobnoga vrjednovanja učenika u razredu, - ocjenjivanje vlastitoga rada (samovrjednovanje) učitelja glede
postavljenih odgojno-obrazovnih ciljeva, načina njihova postizanja i ishoda nastavnoga rada te rada i rezultata učenika,
- redovitu i trajnu suradnju s drugim učiteljima u obliku rasprava o povezanosti i postojanosti odgojno-obrazovnih sadržaja
s drugim odgojno-obrazovnim područjima i /ili predmetima, razmjene mišljenja o vrsnoći metoda i sredstva poučavanja,
mogućnosti organizacije i dr., te poticanje profesionalnoga entuzijazma,
- redovitu i trajnu suradnju s roditeljima u smislu jasno podjeljene odgovornosti glede ostvarivanja ciljeva odgoja i
obrazovanja u školi, odnosno u nastavi svakoga pojedinog predmeta,
- razumljivu komunikaciju, dogovorena načela rada u školi, način praćenja učenikova rada kod kuće, i zahtijevanje
dosljednosti u njihovu provođenju,
- djelotvornu iskorištenost vremena na nastavnom satu i u školi.3. OPĆI CILJ NACIONALNOG KURIKULUMA

Izražava usmjerenost na osobni razvoj učenika, njegovo osposobljavanje za kvalitetno življenje, aktivno, samostalno i
odgovorno sudjelovanje u kulturnom, gospodarskom, znanstvenom i općem društvenom napretku zemlje u uvjetima
razvoja društva znanja i globalizacije.


4. POSEBNI CILJEVI NACIONALNOG KURIKULUMA
Usmjereni su na razvoj kompetencija (tj. sveukupnih znanja, vještina, sposobnosti, stavova i stupnja motivacije) učenika
koje ga osposobljavaju za:

- život i rad u stalno promjenljivim uvjetima
- aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvenom životu i preuzimanje odgovornosti za njegov demokratski razvoj
- odgovoran odnos prema prirodi i okolišu
- odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju i briga za zdravlje drugih
- cjeloživotno učenje i obrazovanje
- odgovoran odnos prema sebi i razvoju vlastitih sposobnosti
- očuvanje vlastite povijesno-kulturne baštine i razvoj nacionalne kulture
- razvoj moralne i duhovne dimenzije osobnosti
- socijalnu integraciju i život u heterogenim društvima


5. OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA – TEMELJNE KOMPETENCIJE
UČENIKA


Očekivana odgojno-obrazovna postignuća (ishodi) učenika nakon završetka općeg obveznog obrazovanja su:

- razvijene komunikacijske kompetencije na materinskom i na stranim jezicima)
- razvijena matematička kompetencija (konceptualna znanja i primjena matematike u rješavanju problema, uključujući i
probleme u različitim životnim situacijama)
- razvijena informatička pismenost (poznavanje i upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije)
- poznavanje i razumijevanje prirodnih fenomena i razvijeno prirodoznanstveno mišljenje
- razvijena sposobnost kritičkoga mišljenja i sposobnost rješavanja problema
- razvijene kreativne sposobnosti
- osposobljenost za samoorganizirano učenje
- razvijene socijalne kompetencije
- poznavanje ljudskih prava i prava djece ui osposobljavanje za njihovo poštivanje i provođenje
- razvijena temeljna znanja i pozitivno stajalište prema umjetničkom stvaralaštvu i izražavanju
- razvijena temeljna i pozitivan odnos prema vlastitoj kulturi i kulturi drugih naroda
- razvijena svijest o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih
- razvijena svijest o potrebi očuvanja prirode i zaštite okoliša
- razvijene praktično-radne vještine za svakodnevni život
- razvijena poduzetnička kompetencija
- razvijena sposobnost donošenja odluka o vlastitom profesionalnom razvoju
- razvijeno samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima.
6. NAČELA NACIONALNOG KURIKULUMA

Polazišta su ili vrijednosna uporišta na kojima se temelji nacionalni kurikulum i svi ih se sudionici pri izradbi i primjeni
kurikuluma trebaju pridržavati.
Načela su sadržajno povezana s ciljevima i postignućima ili očekivanim rezultatima odgoja i obrazovanja te čine važnu
komponentu kojom se osigurava smislena povezanost kurikulumskoga sustava i suradničko djelovanje sudionika u
procesu izradbe i primjene nacionalnoga kurikuluma.

To su:

- osiguravanje kvalitetnog odgoja i obrazovanja za sve (osigurati potrebne materijalne, kadrovske i ostale uvjete za
kvalitetno obrazovanje u svim dijelovima RH, umanjiti postojeće regionalne razlike u školovanju i sl.)
- jednakost obrazovnih šansi za sve, uključenost svih učenika
- obveznost završavanja općeg i srednjeg obrazovanja (najmanje do stjecanja prvoga zanimanja)
- poštivanje ljudskih prava te prava djece
- multikulturalizam, tolerancija i poštivanje različitosti, očuvanje i razvoj vlastitoga povijesnog i kulturnog naslijeđa i
nacionalnog identiteta
- kompetentnost i profesionalna etika
- znanstvena utemeljenost kurikuluma
- demokratičnost (uključenost i odgovornost širokoga kruga sudionika i korisnika obrazovanja)
- autonomija škole, samostalnost
- pedagoški i školski pluralizam
- horizontalna i vertikalna povezanost i prohodnost
- programska diferencijacija i individualizacija, planska, programska i organizacijska prilagodljivost
- partnerstvo (usuglašavanje mišljenja i potreba svih neposrednih i posrednih sudionika odgoj ai obrazovanja, osobito
povezanosti obrazovanja, gospodarstva i tržišta rada)
- europska dimenzija obrazovanja
- cjeloživotno učenje
- obrazovanje, odgoj i osposobljavanje usmjereni na individualni razvoj učenika
7. ODGOJNO-OBRAZOVNA (KURIKULUMSKA) PODRUČJA


- Jezično-komunikacijsko

- Društveno-humanističko

- Matematičko-prirodoslovno

- Tehničko-tehnologijsko

- Tjelesno-zdravstveno

- Umjetničko

- Praktični rad i dizajniranje


8. METODE I SREDSTVA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

Nastavne metode i sredstva odgojno-obrazovnog rada treba prilagoditi ciljevima HNOS-a.
Cilj HNOS-a je da se učenike rastereti smanjivanjem udjela enciklopedijskih sadržaja usmjerenih zapamćivanju i
reproduciranju.
Metodu predavanja /izlaganja treba zamijeniti istraživački usmjerenom nastavom i poučavanjem usmjerenim prema
učeniku, uvažavajući učenikove sposobnosti i naravne sklonosti.
Učitelji najbolje potiču procese učenja kada posjeduju širok repertoar umijeća poučavanja: pokazivanje, pričanje,
opisivanje, raspravljanje, upravljanje skupnim radom.
Raznolikost metoda i sredstava potrebna je zbog raznolikosti nastavnih zadaća i radi zadovoljavanja različitih interesa
učenika.
U suvremenome školskom sustavu razumijevanje je zato pretpostavljeno zapamćivanju, a nastavni sadržaji su
promjenjivi i podređeni učenikovim potrebama.
Iskustvena i istraživačka nastava, u kojoj učenici slušaju, gledaju, doživljavaju i čine, trebala bi zadovoljiti većinu
učenikovih psiholoških potreba.
To su potrebe za afirmacijom, društvom, simpatijom, socijalnim konformizmom, promjenom i istraživanjem.
Najvažnije je osposobiti djecu za uspješno prilagođavanje promjenama, a to je moguće ako u školi steknu trajne i
promjenjive kompetencije.
Stoga je cilj školovanja naučiti djecu kako učiti, misliti i komunicirati:

- gdje potražiti informacije
- kako odvojiti bitno od nebitnoga
- aktivno slušati sugovornika
- rješavati probleme
- odgovorno donositi odluke
- raditi u timu
- izražavati misli na razumljiv i prihvatljiv način usmeno i pismeno.


9. VREDNOVANJE UČENIČKIH POSTIGNUĆA I ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

SASTAVNICE SUSTAVA VREDNOVANJA U ODGOJU I OBRAZOVANJU SU:

1. Školsko ili unutarnje vrednovanje
2. Vanjsko vrednovanje
3. Samovrednovanje

Ove su sastavnice svrhovite ukoliko djeluju cjelovito i međusobno se nadopunjuju.
Vrednovanje ima velik utjecaj na učenje i poučavanje, na učenički napredak te na stavove i uvjerenja.
NAČELA VREDNOVANJA

1. Mjerila vrednovanja moraju biti usklađena s ciljevima učenja.
2. Procjena o napredovanju u učenju mora biti stalan dio poučavanja.
3. Koristiti višestruke metode evaluacije i višestruke izvore informacija.
4. Vrednovati treba i proces učenja i postignuća u učenju.

Cjelovitim vrednovanjem nastavu se usmjerava prema ostvarivanju očekivanih ishoda obrazovanja – kompetencija.


10. SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE

Samovrednovanje je vrednovanje provedbe školskoga razvojnog plana svih sudionika uključenih u njegovo definiranje,
praćenje i procjenu, a cilj mu je potaknuti veću samoinicijativnost i kreativnost, poboljšati standarde učenja i poučavanja te
povećati odgovornost za postignuće škole.

CILJEVI SAMOVREDNOVANJA

- Razrada strategija, metoda i postupaka za ostvarivanje dogovorenih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva koji se prikazuju u
školskom razvojnom planu.
- Praćenje ostvarivanja i vrednovanja provedbe i učinaka razvojnoga plana.
- Poboljšanje općega školskog ozračja.
- Jačanje zajedništva i motivacije svih uključenih.
- Podizanje razine samostalnosti i odgovornosti škola za vlastiti razvoj.


METODOLOGIJA SAMOVREDNOVANJA

1. Osnivanje tima za kvalitetu – članove imenuje ravnatelj.
       2. Suradnja s vanjskim nezavisnim promatračem – kritičkim prijateljem.

       3. Primjena upitnika za nastavnike, učenike i roditelje – anonimnost odgovaranja, vanjska obrada rezultata, baze
       podataka se statistički analiziraju i vraćaju školama.

       4. Samoanaliza:

       - analiza upitnika za učitelje, učenike i roditelje – ravnatelj i tim za kvalitetu
       - analiza rezultata vanjskoga vrednovanja postignuća učenika
       - upitnik za ravnatelje i članove tima za kvalitetu – popunjava se tijekom skupne rasprave ravnatelja i članova tima za
       kvalitetu, omogućuje rezimiranje svih rezultata i temelj je za postavljanje razvojnoga plana škole.

       5. Samovrednovanje (SWOT analiza) – zajedničko završno uočavanje vlastitih prednosti, nedostataka i razvojnih
       mogućnosti.
       6. Izrada školskoga razvojnog plana u kojemu se određuju razvojni prioriteti i ciljevi.


       IZBORNA NASTAVAAktivnost,       Ciljevi        Namjena       Nositelji i    Način        Vremenik   Detaljan      Način
program ili                            njihova      realizacije            troškovnik     vrednovanja
projekt                              odgovornost                               i način
                                                                      korištenja
                                                                      rezultata
                                                                      vrednovanja
                                                                      Opisno i
  Informatika     Steći temeljna     Korištenje     Katarina Barić i  Putem redovite    Od 05.09  Papir za      brojčano
            znanja i vještine za  stećenih znanja i  učenici      nastave u       2011.   fotokopiranje,   vrednovanje
 V. i VII. razred   samostalno služenje  vještina u               specijaliziranoj   Do 15.06.  hameri za      postignuća
            računalom i      svakodnevnom              učionici, kroz     2012.   plakate, papiri u  učenika u
            stvaranje osnova za  životu za lakše            različite oblike i        boji        skladu s
            nadogradnju u     razumijevanje             metode                        rezultatima,
           daljnjem školovanju  nastavnog gradiva,            poučavanja i                       ciljevima,
                      brže i kvalitetnije           učenja                          zadaćama i
                      rješavanje postav-                                        sadržajima
                      ljenih zadataka,
                      proširivanje
                      znanja,
                      komunikaciju i
                      zabavu
           -sustavno i      -razvoj moralne i  s. Finka Dolibašić  Nastava prema    Tijekom     Hamer papir,    Pismeno
 Vjeronauk      cjelovito,       duhovne dimenzije i Sanja Kelić     smjernicama     nastavne    markeri, škare,   praćenje i
           ekumensko i      osobnosti                HNOS-a        godine od 5.  ljepilo, papir za  brojčano
 I.- VIII. razred  dijaloško       - povezivanje                         rujna 2011. –  kopiranje      ocjenjivanje
           upoznavanje      Božje objave i              2 sata tjedno -   15. lipnja             učenika, ovaj
           katoličke vjere na   tradicije Crkve sa                      2012.      500.00 kuna     izborni
           informativnoj-     životnim                                             program je
           spoznajnoj,      iskustvom učenika                                         sastavni dio
           doživljajnoj i                                            Stručno       općeg uspjeha
           djelatnoj razini                                           usavršavanje    učenika i
                                                              500,00 kuna    jedan od
                                                                       čimbenika
                                                                       izgradnje
                                                                       pozitivnih
                                                                       vrijednosti
                                                                       kod djece i
                                                                       mladeži

                                                                       Opisno i
 Informatika    Steći temeljna     Korištenje     Ivančica Brandt i  Putem redovite     Od 05.09   Papir za      brojčano
           znanja i vještine za  stećenih znanja i  učenici       nastave u        2011.    fotokopiranje,   vrednovanje
           samostalno služenje  vještina u                specijaliziranoj    Do 15.06.   hameri za      postignuća
VI. i VIII. razred
           računalom i      svakodnevnom               učionici, kroz     2012.    plakate, papiri u  učenika u
           stvaranje osnova za  životu za lakše             različite oblike i          boji        skladu s
           nadogradnju u     razumijevanje              metode                          rezultatima,
            daljnjem školovanju   nastavnog gradiva,             poučavanja i                          ciljevima,
                         brže i kvalitetnije             učenja                             zadaćama i
                         rješavanje postav-                                             sadržajima
                         ljenih zadataka,
                         proširivanje
                         znanja,
                         komunikaciju i
                         zabavu

      DOPUNSKA NASTAVA
Dopunska nastava iz   Pomoć slabijim      Ovladavanje      Učiteljice razredne  Zbrajanje,oduziman    Tijekom     Papir za       Praćenje
matematike za učenike  učenicima i učenicima  temeljnim znanjima  nastave        je,množenje,dijeljen   školske godine  fotokopiranje i   učenika na
nižih razreda      s prilagođenim      kao preduvjetom               je,crtanje,razumijev            izradu zadataka,   evidencijskim
            programom u       uspješnosti                 anje i razlaganje             ispravke ispita –  listama za
            ovladavanju temeljnim  nastavka praćenja              tekstualnih                100kn.        dopunsku
            znanjima         redovnog ( ili               zadataka                            nastavu,
                         propisanog)program                                             opisno
                         a na nastavi                Tijekom nastavne                        praćenje
                                               godine                             svakog učenika
                                               1 sat tjedno                          pojedinacno,
                                                                               učenici lakše i s
                                                                               više interesa
                                                                               prate redovnu
                                                                               nastavu,
                                                                               motiviraniji su i
                                                                               uspješniji.
Dopunska nastava iz   Pomoć učenicima koji   Razvijati vještinu  Učitelji razredne   Tijekom nastavne     Tijekom     Troškovi su za    Praćenje
hrvatskog jezika za   ne prate redoviti    čitanja i pisanja,  nastave.       godine          nastavne     papir za kopiranje  učenika na
učenike od 1. do 4.   nastavni program s    navikavanje na               1 sat tjedno,       godine.     i to prema      evidencijskim
razreda         očekivanom razinom    točnost, urednost,             Rješavanje                 potrebi.       listama za
            uspjeha, pa se prema   izražavanje.                zadataka uz pomoć             100 kn        dopunsku
            potrebi za njih     Sustavnim                  učiteljice na ploči, u                     nastavu,
            organizira oblik     vježbanjem i                bilježnici i listićima.                     opisno
            pomoći u učenju i    ponavljanjem                                                praćenje
            nadoknađivanju      pomoći učenicima u                                             svakog učenika
            znanja, stjecanjem    učenju i                                                  pojedinačno,
            sposobnosti i vještina  nadoknađivanju                                               učenici lakše i s
            iz određenih nastavnih  znanja, stjecanju                                         više interesa
            područja ili više    sposobnosti i                                           prate redovnu
            nastavnih        vještina, razvijanje                                       nastavu,
            predmeta.        pisanog i usmenog                                         motiviraniji su i
                        izražavanja te                                          uspješniji.
                        gramatičkih i
                        književnoteorijskih
                        znanja i vještina.
Dopunska nastava    Pomoć učenicima koji   Sustavnim       Učiteljice hrvatskog  Tijekom nastavne   Tijekom  Papir za      Praćenje
hrvatskog jezika za  ne prate redoviti    vježbanjem i      jezika Dina Dedić i  godine, 1 sat    nastavne  fotokopiranje    učenika na
učenike od 5. do 8.  nastavni program s    ponavljanjem      Danica Majdenić                              evidencijskim
razreda        očekivanom razinom    pomoći učenicima u
                                               tjedno po razredu.  godine.  materijala.     listama za
            uspjeha, pa se prema   učenju i                   Ponavljanje i                    dopunsku
            potrebi za njih     nadoknađivanju                vježbanje                      nastavu,
            organizira oblik     znanja, stjecanju               gramatičkih i                    opisno
            pomoći u učenju i    sposobnosti i                 pravopisnih                     praćenje
            nadoknađivanju      vještina, razvijanje                                       svakog učenika
            znanja, stjecanjem    pisanog i usmenog
                                               osobina                       pojedinačno,
            sposobnosti i vještina  izražavanja te                hrvatskoga jezika                  učenici lakše i s
            iz određenih nastavnih  gramatičkih i                 na ploči i radnim                  više interesa
            područja.        književnoteorijskih              listićima, vježba                  prate redovnu
                        znanja i vještina.              usmenoga i                     nastavu,
                                                                         motiviraniji su i
                                               pisanoga                      uspješniji.
                                               izražavanja.
Dopunska nastava iz  Pomoć slabijim      Ovladavanje      Katarina Barić,    Računanje,      Tijekom  Papir za      Vrednovanje
matematike za 5.- 8.  učenicima i       temeljnim       učiteljica       označavanje,     školske  fotokopiranje i   sukladno
razreda.        učenicima po       znanjima kao      matematike       crtanje, pisanje i  godine   izradu zadataka,  pravilniku o
            prilagođenom       preduvjetom                  objašnjavanje          ispravke ispita –  ocjenjivanju i
            programu u        uspješnosti      Željka Zovko,     matematičkih          200kn.       vrednovanju
            ovladavanju       nastavka        učiteljica       zadataka. Rad u                   učenikovih
            temeljnim znanjima.   školovanja.      matematike       paru,                        postignuća.
                                               individualizirani
                                    Ivančica Brandt,    rad.
                                    učiteljica       1 sat tjedno
                                    matematike       (ukupno 35 sati)
       IZVANNASTAVNE AKTIVNOST

Aktivnost,    Ciljevi         Namjena        Nositelji i     Način         Vremenik    Detaljan     Način
program ili                           njihova       realizacije              troškovnik    vrednovanja i
projekt                             odgovornost                                 način
                                                                       korištenja
                                                                       rezultata
                                                                       vrednovanja

          Razvijati kinestetski  Istraživanje u    Učiteljica       Izvannastavna    Tijekom     Nabava matrica   Pisano
          senzibilitet       pokretu razvija   Ljiljana Vidović    aktivnost za     nastavne     glazbe za ples i  praćenje
 PLES       osvješćujući       Kreativnost                 učenike od 1. do   godine      prigodnih     učenika u
          doživljaje koje     Ponavljanjem se               4. razreda      2011./2012.   kostima      zalaganju i
          izaziva tijelo u     usvaja vještina i                                 400 kuna      napredovanju
          pokretu         postiže sklad                                             u radu
                      pokreta                                                Najuspješniji
          Motoriku tijela     Namjena je                                              učenici
          Stvaralački pristup   stvaranje cjelovite                                          nastupaju na
          po            stvaralačke ličnosti                                         raznim
          Kretu i plesu                                                         priredbama
          Smisao za estetiku
          pokreta


 JEZIČNO-     razvijati kreativno   istraživanje      učiteljica Ivana   izvannastavna    tijekom     papiri,dječji   pisano
 STVARALAČKA    usmeno i pismeno     hrvatskog jezika i   Šakić         aktivnost za     nastavne     časopisi,primjer  praćenje
 SKUPINA      izražavanje,svijest o  potreba za                  učenike 3.i     godine      i književnih    učenika u
          važnosti čistoće     uporabom                   4.razreda      2011./2012.   vrsta       zalaganju i
          jezika,bogaćenje     naučenog i u                                             napredovanju
          rječnika,ovladavanje   nastavi i                                               u radu;
          svim područjima     svakodnevnom                                             najuspješniji
          jezičnog         životu                                                učenici će
          izraza(igrokaz,pjesm                                                      predstaviti
          a,strip,…)                                                           svoje uratke
         - ovladati vještinom       - Druzenje,       Kristina Simunovic  Izvannastavna   Tijekom  100,00 kn za     Pisano praćenje
VVELIKI ZBOR   pjevanje             - pjevanje pjesama              aktivnost za    nastavne  potrebe       učenika u
         - osposobiti ucenike za     vezanih za razne                              fotokopiranja
         samostalno nastupanje i
                                                ucenike od 4. do  godine   notnog materijala
                                                                         zalaganju i
                         prigode (dan škole,
         izvodenje glazbenih djela    blagdani)
                                                8. razreda          1000,00 kn trošak  napredovanju u
         - pjevanje prigodnih       - razvijati pozitivan                           autobusnog      radu
         pjesama , ucenje vokalne     stav prema                                 prijevoza pri    Najuspješniji
         tehnike pjevanja         glazbenim djelima                             posjeti OŠ      učenici nastupaj
         - razvijanje sluha i etickog   - upoznati ucenike s                            Slakovci na
         vrednovanja glazbenog                                            završnoj priredbi
                                                                         na raznim
                         notnim materijalom i
         djela              zapisima pjesama                              600,oo kn za     priredbama
                         planiranih za                               nabavu matrica
                         obradivanje tijekom
                         školske godine
         -prevencija i         Motiviranost djece    Božena Šustić    Izvannastavna   Tijekom   100,00 kn za    Pisano praćenje u
         otklanjanje          u otklanjanu                  aktivnost sa   nastavne  potrebe       u zalaganju i
 SOCIJALIZACIJ                                                        fotokopiranja
 SKA SKUPINA   nezeljenih           nezeljenih                   ucenicima u    godine   materijala,
                                                                         napredovanju u ra
         odstupanja u          odstupanja                   dogovoru od 3. do       50,00 kn za
         ponasanju djece,                               7. razreda          hamer papir
         socijalizacija
MALI          Razvijanje motivacije  Produbljivanje znanja i  Slavica Cvitanušić,   Izvannastavna   Tijekom    Fotokopirni papir  bilježenje
            za učenje stranih    razvijanje zanimanja za                               za tekstove     aktivnosti,
 RASPJEVANI      jezika te vježbanje
                                                  aktivnost za    nastavne    pjesama – 20kn    zalaganja i
                        strane jezike       učiteljica engleskog i
 POLIGLOTI      svih jezičnih vještina               njemačkog
                                                  učenike od 1. do  godine               postignuća
 učenike od 1. do 4.  na zabavan i                                4. razreda            Hamer papir -20
            nekonvencionalan                                               komada,       - razgovorom s
zreda         način, kroz pjesmu,                                              raznobojni      učenicima –
            ples, scenski nastup                                                        samoprocjenom i
            uz izradu kostima                                                         procjenom
                                                                   obruči za kosu-20
                                                                   komada- 40kn
             Razvijanje        Obilježavanje      Marija Mikulić     Izvannastavna   35 nastavnih  Hameri u       Pisano
             analitičkog        likovnih        Bošnjak        aktivnost za    sati tijekom  boji,drvofiks,kr   praćenje,
             promatranja,uspored    natječaja,značajni               učenike od 5. do  nastavne    ep traka,filc u   učenika o radu
             be i vrednovanja kao   h datuma u                   8. razreda     godine     boji         i
 LIKOVNJACI       i estetske        školi,sudjelovanje                        2011./2012.  (bijeli,smeđi,crn  napretku,indivi
             samoprocjene,komun    na školskim i                                  i,žuti), ukrasne   dualnim
             ikacije s umjetničkim   županijskim                                   perlice,       sposobnostima
             djelima,razvijanje    smotrama,estetsk                                 mahovina,glina    ,maštovitosti i
             motoričkih        o uređenje škole                                 mol,autolakovi,   kreativnosti .
             sposobnosti                                                srebrni,zlatni,cr
                                                                   veni,ljubičasti,si
                                                                   likonski
                                                                   štapići,suhi
                                                                   pastel
                                                                   700 kn

             Upoznavanje načina    Uvid u stručni rad   Magdalena Radić    Izvannastavna           Hamer papir,     Praćenje,
             rada i poslovanja     knjižničara,                  aktivnost za    Tijekom    papiri u boji,    bilježenje
 KNJIŽNIČARI       knjižnice, razvijanje   obilježavanje                 učenike od 5. do  nastavne    ljepilo, krep    zapažanja o
             informacijske       raznih datuma,                 8. razreda     godine     papir u raznim    radu i napretku
             pismenosti,        izrada plakata,                          2011./2012.  bojama, bojice,   učenika.
             komunikacijskih i     sudjelovanje u                                  boja za printer   Poticanje
             istraživačkih       realizaciji                                   (Canon ip 1800)   stalnog učenja,
             sposobnosti.       školskih                                     – 400,00 kn     znatiželje,
                          projekata.                                              istraživanja i
                                                                             kreativnosti.
FOTGRAFI   Fotoaparatom      Edukacija djece u  Martina Kopić   Rad u školi i   Tijekom  Foto- papir,    Pisano
       ovjekovječiti ljepote  radu s digitalnim           terenska nastava  školske  boja za printer  praćenje
        prirodnog okruženja,  fotoaparatom,                       godine            učenika u
       bogatu kulturnu     kod učenika                                       zalaganju,
       baštinu Vukovara te   izoštriti oko za                                    napredovanju,
       trenutke iz života   događaje, prirodu                                    kreativnosti,
       Škole u svim njenim   koja ih okružuje                                    sudjelovanje
       segmentima                                                   na izložbama u
                                                               školi
DRAMSKO-   Razvijanje       Prikazati      Zdenka Dorokazi  Izvannastavne   Tijekom  Oprema za     Pisano
RECITATOR   sposobnosti       roditeljima i užoj           aktivnosti učenika nastavne  nastupe, dječji  praćenje
SKA SKUPINA  izražajnog       i široj zajednici           od I do IV     godine   časopisi, papir,  učenika u
       čitanja,govore -nja,  ovaj oblik               razreda. Jedan sat      CD, kostimi za   zalaganju,
       glume.Dječje igre.   učeničkog               tjedno.            igrokaze. 400   kreati -vnosti,
       Vježbanje intonacije  stvaralaštva.                            kuna.       postignu -
       glasa.Razvija -nje   Promidžba škole.                                    ćima. Podići
       ljubavi prema poeziji                                              samopo -
       i hrvatskom jeziku.                                               uzdanje
                                                               učenika i
                                                               među-
                                                               sobna
                                                               suradnja.
         Razvijati ljubav    Druženje,       Mirjana Mišković  Izvannastavne    Tijekom  Nosači zvuka    Pisano
         prema glazbi i     pjevanje,                 aktivnosti učenika  nastavne  (CD), tempere,   praćenje
         izričaju kroz glazbu  uvježbavanje               od 1.-2.r.-     godine   glinamol, staklo  učenika u
MALA       te poticati      pjesama, kola za             Područna škola         i boja za staklo,  zalaganju,
KREATIVNA     pozitivne osjećaje   školske priredbe,             Lipovača            papir za      napredovanju,
RADIONICA     izazvane        njegovanje                                slikanje, papir   kreativnosti
( Područna    glazbom,pjevanjem,   narodnih običaja i                            za fotografije,   poticanju,
škola Lipovača)  javnim nastupima.   kulturne baštine.                             hamer za      točnosti
         Upoznavanje i     Pokazati                                 plakate, boja za  izvedbe.
         učenje plesova     roditeljima i                               printer, krep-
         Slavonije i      lokalnoj zajednici                            papir…-1000kn.
         Baranje.Razvijanje   ovaj oblik
         sposobnosti      učeničkog
         izražajnog čitanja,  stvaralaštva.
         govorenja,glume.
         Upoznavanje i
         razumijevanje
         likovnog jezika.

         Razvijanje       Prikazati       Vesna Milovanović  Izvannastavne    Tijekom  Nosači zvuka    Pisano
DRAMSKO-     sposobnosti      roditeljima široj i            aktivnosti      nastavne  CD,papir,papir   praćenje
RECITATORSKA   izražajnog       užoj lokalnoj               učenika1.razreda.  godine   za         učenika u
SEKCIJA      čitanja,govorenja   zajednici ovaj              Područna škola         fotografiranje,k  zalaganju,napr
Područna škola  glume,dječje      oblik učeničkog              Lipovača            njiga s       edovanju,kreat
Lipovača     igre,ljubavi prema   stvaralaštva,prom                             prigodnim      ivnosti,potican
         književnim djelima.  idžba ovih                                dramskim      ju,točnosti
                                                                    P
                     aktivnosti škole.                             tekstovima i –   izvedbe.
                                                          pjesmama-
                                                          500kn.
         - Razvijati u djeci    Zajedničko      Vjeroučiteljica-   Izvannastavna     Tijekom    Snosi župa    Pisano
         ljubav prema glazbi i   druženje i      s. Finka Dolibašić  aktivnost za      nastavne    sv. Josipa    praćenje
MALI CRKVENI   otkriti bogatstvo koje  uvježbavanje                učenike od 1. do    godine     Radnika -     učenika u
ZBOR       se krije u pojedinoj   pjesama za                 6. razreda.      2010 / 2011.  Vukovar      zalaganju i
         pjesmi.          liturgijska slavlja                                        provjera
         - uljepšati liturgijska  nedjeljom i                                            naučenog kroz
         slavlja nedjeljom i    blagdanima                                             pjevanje kod
         blagdanom.                                                          misnih slavlja
                                                                        nedjeljom i
                                                                        blagdanima
         Razvijanje        Druženje,      Učiteljica Dina    Izvannastavna     Jednom     Učenici sami   Pisano praćenje u
         kreativnosti i      stvaranje cjelovite Dedić         aktivnost učenika   tjedno,    izrađuju     u zalaganju i
DRAMSKA      stvaralačke slobode    stvaralačke                od 5. do 8.      tijekom    scenske     napredovanju u ra
DRUŽINA      učenika, rad na      ličnosti, javni              razreda.        nastavne    elemente te
         dikciji i scenskom    nastupi na                            godine.    svoje kostime
         pokretu.         školskim                                     uz pomoć
                      programima.                                   roditelja i
                                                               učiteljice.
                                                               00, 00 kn
         Učenicima omogućiti    Primjena u      Slavica       Izvannastavna      Tijekom    Nema troškova.  Usmeno praćenje i
INFORMATIKA    proširivanje, znanja   svakodnevnom     Marinović      aktivnost za učenike  nastavne            poticanje, izrada
         učenje i uvježbavanje   životu, a posebnom             od 1.do 4.r.,1 sat   godine.            prezentacijei primje
 3. i 4. razred  novih znanja i umijeća  daljnjem                  tjedno                         nastavi.
         u radu računali.     školovanju.
       Upoznavanje učenika   Medijatorski klub  Marinko Uremović  Učenici od 2. do  Tijekom  Hamer papiri,   Praćenje
       s pojmom medijacije.  za cijelu školu            4. razreda.    školske  A4 papiri,    razvoja
MEDIJACIJA  Učenje aktivnog     nudi pomoć pri                      godine.  bojice,      stavova i
       slušanja te       rješavanju                             flomasteri,    vrijednosti kod
       analiziranje sukoba   vršnjačkih                             bijele majice s  učenika,
       kroz usmjerenost na   sukoba.                               natpisom za    praćenje
       rješenje a ne                                        medijatore    promjena u
       problem. Osnivanje                                     200 kuna     ponašanju,
       medijatorskog kluba.                                             evidencija
                                                              intervencija
                                                              kod vršnjačkih
                                                              sukoba.
       Fotoaparatom      Edukacija djece u  Martina Kopić   Rad u školi i   Tijekom  Foto- papir,   Pisano
FOTOGRAFI  ovjekovječiti ljepote  radu s digitalnim           terenska nastava  školske  boja za printer  praćenje
       prirodnog okruženja,  fotoaparatom,                       godine           učenika u
       bogatu kulturnu     kod učenika                                      zalaganju,
       baštinu Vukovara te   izoštriti oko za                                   napredovanju,
       trenutke iz života   događaje, prirodu                                   kreativnosti,
       Škole u svim njenim   koja ih okružuje                                   sudjelovanje
       segmentima                                                  na izložbama u
                                                              školi
Aktivnost,    Ciljevi         Namjena         Nositelji i njihova  Način       Vremenik    Detaljan       Način
program ili                            odgovornost      realizacije            troškovnik      vrednovanja
projekt                                                                     i način
                                                                        korištenja
                                                                        rezultata
                                                                        vrednovanja
Posjet Gradskom  Upoznati organizaciju  Razvijati        učiteljice Ljiljana  Posjet Gradskom  tijekom     Papir za plakate i  Praćenje rada i
poglavarstvu   i način rada Gradskog  komunikacijske,     Vidović i Ivana    poglavarstvu.   1.polugodišta  izrada fotografija.  zalaganja
         poglavarstva.      informacijske i     Šakić                          Prijevoz učenika.   učenika,zajedni
                     istraživačke                                  600,00-800,00 kn   čka analiza i
                     sposobnosti.                                             kritički osvrt.
                     Poticati timski rad i
                     kreativnost
                                  učiteljice Ljiljana  kretanje naseljem  studeni             Praćenje rada i
                       primjena naučenog   Vidović i Ivana                               zalaganja
Plan mjesta    snalaziti se na planu   u svakodnevnom     Šakić                                    učenika,zajedni
         mjesta,orijentacija u   životu,kao turisti u                                        čka analiza i
         prostoru          nekom drugom                                            kritički
                       gradu                                               osvrt;provjera
                                                                        kroz zadatke
                                                                        zadane za
                                                                        domaću
                                                                        zadaćuIzgled zavičaja  uočiti tipičnost naselja  kretanje ulicama    učiteljice Ljiljana  kretanje naseljem  tijekom drugog          razgovor,opisiv
         u zavičajnoj regiji    naselja,kulturno    Vidović i Ivana              polugodišta           anje,uspoređiv
                       ponašanje na      Šakić                                    anje
                       ulicama                                              različitog,crtanj
                       grada,primjena                                           em
                       znanja                                               promatranog za
                                                                        domaću
                                                                        zadaću
Vode u zavičaju  imenovati obližnju     razvijanje ekološke  učiteljice Ljiljana  šetnja do Dunava   travanj             nastavni
         tekućicu,upoznati     svijesti        Vidović i Ivana                               listić,kritički
         važnost vode za živi               Šakić                                    osvrt;izrada
         svijet                                                            plakata sa
                                                                        živim svijetom
                                                                        tekućice
Cvjetni korzo   Obilježavanje Dana     -razvijati pozitivan  1. i 2. razredi    Sudjelovanje u    Svibanj     Besplatan    Osobno
         grada Vukovara       odnos prema                 cvjetnoj povorci u          prijevoz    zadovoljstvo
         sudjelovanjem       vršnjacima                  gradu.                autobusom u   učenika
                                                                organizaciji
                                                                društva Naša
                                                                djeca Vukovar
Lutkarsko proljeće    Upoznati kazalište     Poticati interes za   Razredna nastava   -odlazak u      Ožujak, travanj  Prijevoz      Razgovorom,
                           posjet kazalištu                kazalište u Vukovar           autobusom i     prepričavanjem
                                                   na predstave u             ulznica u      , ilustriranjem i
                                                   organizaciji grada           oreganizaciji    sl.
                                                                       grada Vukovara
Maškare          Obilježavanje dana     Poticanje interesa    3. i 4. razredi    Sudjelovanje u    veljača      Besplatan      Osobno
             maškara           za stare običaje                gradskoj povorci            prijevoz      zadovoljstvo
                                                   maškara                 autobusom u     učenika
                                                                       organizaciji
                                                                       društva Naša
                                                                       djeca Vukovar
Obilježavanje godišnjih  Uočiti i prepoznati     Povezivanja       Slavica Marinović ,  Obilježavanje     Tijekom cijele  Nema troškova.   -nastavni listići
doba           obilježja godišnjih     sadržaja različitih   2. b, Vesna      svakog god. doba   šk. godine.              izrađeni od
             doba zavičaja u šumi,    nastavnih predmeta,   Milovanović,     odlaskom u šetnju,                     strane učiteljica
             na polju, vrtu, parku,   lakše i brže učenje   Mirjana        promatranjem                        - izrada plakata
             ulici i sl.                     Mišković       promjena u prirodi,                     (zajednički rad
                                                   izrada kalendara                      učenika) i
                                                                                 izrade umne
                                                                                 mape
Posjet selu        Upoznati rad ratara i    Njegovanje radnih    Slavica Marinović,  Posjet        rujan       Prijevoz      Pisanje
             stočara, domaće       navika, upoznavanje   2.b, Vesna      poljoprivrednom             autobusom (12    izvješća sa
             životinje i         sa poslom        Milovanović,     domaćinstvu.              kn) ili šetnja na  izleta.usmena i
             poljoprivredne kulture   poljoprivrednika.Uva   Mišković Mirjana   - promatranje,             Lipovaču      pismena
             zavičaja.          žavanje različitih               uočavanje i                         provjera
                           djelatnosti i produkta             uspoređivanje                        znanja.
                           njihova rada.                                               Kroz razgovor,
                                                                                 osobno
                                                                                 zadovoljstvo
                                                                                 učenika

Gradska knjižnica     Upoznati se s radom     Razvijati naviku     Slavica Marinović,  Posjet gradskoj    listopad     Nema troškova.   Praćenje rada i
             knjižnice i knjižničara i  redovnog         2.b, Vesna      knjižnici u Borovu           Lipovača – 12.00  zalaganja
             sadržajima koje nudi    posjećivanja       Milovanović,     naselju                 kn po učeniku    učenika,zajedni
             tijekom šk. godine     knjižnice i       Mišković Mirjana,                                 čka analiza i
                           njegovanje kulture    4.a i 4.b – Zdenka                                kritički osvrt.
                           čitanja         Dorokazi i Zdravko
                                        Erceg
Šetnja gradom     Razgledanjem grada   Snalaženje u      Slavica Marinović,   Šetnja po gradu i  travanj ili    Gradski prijevoz,  -nastavni listići
           uočiti ustanove važne  prostoru i       2.b, Vesna       posjet postolaru i  svibanj      12.00 po učeniku   izrađeni od
           za grad te posjetiti  upoznavanje grada    Milovanović,      krojaču                           strane učiteljica
           postolara i krojača.  te starih zanata.    Mišković Mirjana                                  - izrada plakata
                                                                             (zajednički rad
                                                                             učenika) i
Obilježavanje
Odlazak u kazalište  Upoznati osnovne    Razvijati ljubav
                       Povezivanja       Ivana Tokić,
                                   Učiteljice hrvatskog  Obilježavanje
                                               Odlazak u      Tijekom drugog
                                                         Tijekom cijele  Troškovi
                                                                  Nema troškova.    Primjena
                                                                             -nastavninovih
                                                                             izrade umne
godišnjih doba    elementeprepoznati
           Uočiti i kazališta i  prema scenskoj
                       sadržaja različitih   jezika Danica
                                   Martina Kopić      kazalište.
                                               svakog god. doba   polugodišta.
                                                         šk. godine.    prijevoza i     spoznaja u
                                                                             listići izrađeni
                                                                             mape
           dramske umjetnosti.   umjetnosti i kritičko  Majdenić i Dina                        ulaznice.      nastavnom
           obilježja godišnjih   nastavnih o
                       promišljanje      Dedić
                                               odlaskom u šetnju,                     od strane
                                                                             procesu.
           doba zavičaja u     predmeta, lakše i
                       pogledanom,                  promatranjem                        učiteljica
           šumi, na polju, vrtu,  brže učenje
                       motivirati učenike za             promjena u                         - izrada
Posjet selu      Upoznati rad ratara i  Njegovanje radnih    Ivana Tokić,      Posjet        Listopad ili   Prijevoz       Pisanje
           parku, ulici i sl.   samostalni odlazak               prirodi, izrada                       plakata
           stočara, domaće     navika,         Martina Kopić     poljoprivrednom   travanj.                izvješća sa
                       u kazalište.                  kalendara               autobusom ili    (zajednički
           životinje i       upoznavanje sa                 domaćinstvu.              šetnja na      izleta.usmena
                                                                             rad učenika) i
           poljoprivredne     poslom                     - promatranje,             Lipovaču       i pismena
                                                                             izrade umne
           kulture zavičaja.    poljoprivrednika.U               uočavanje i                         provjera
                                                                             mape
                       važavanje                   uspoređivanje                        znanja.
                       različitih                                                 Kroz razgovor,
                       djelatnosti i                                               osobno
                       produkta njihova                                              zadovoljstvo
                       rada.                                                   učenika
Projekt: Pčelarstvo
Pekarnica       Upoznatiosnove
           Upoznati rad pekara   Razvijati interes za
                       Upoznavanje sa     Ksenija Tomičić,
                                   Ivana Tokić,      Obilazaku
                                               Odlazak       Proljeće 2012 ,
                                                         Listopad     Troškovi
                                                                  Nema troškova    Prezentacija i
                                                                             Praćenje rada
           pčelarstva.
           kroz sve etape     različite profesije.
                       poslom pekara.     učitelj biologije i
                                   Martina Kopić      domaćinstvo
                                               pekarnice koje    ovisno o     prijevoza djece te  zalaganja
                                                                             znanja putem
                       Razvijati ljubav    Dinka Prusina     se bavi pčelarskom  dogovoru sa    troškovi izrade   učenika bez
           proizvodnje kruha-   Uvažavanje i
                       prema prirodi      Nikolić, učitelj    proizvodnjom.    domaćinom.    plakata sa      panoa i
                                                                             brojčanih
           strojeve, sirovinu,   različitih
                       životinjama.      biologije i kemije.                      fotografijama,    praktičnog
                                                                             ocjena.
           distribuciju…      djelatnosti i      Učenici VII. i VIII.                     oko 50 kn.      rada
                       produkta njihova    razreda
Na livadi       Upoznavanje živog    rada.          4.a i 4.b Zdenka    Odlazak na livadu.  travanj 2012.   -          Praćenje rada i
                       Razvijanje ljubavi
           svijeta livade.                 Dorokazi i Zdravko                                 zalaganja
                       prema prirodi i
                                   Erceg Tokić,                                    učenika.
Snalaženje u prometu Upoznati prometne    Osposobiti živog
                       upoznavanje       Ivana         Šetnjom oko škole  Studeni      Nema troškova    - ponašanje u
           znakove u blizini    učenike
                       svijeta oko nas.    Martina Kopić     i široj okolici                       prometu i
           škole, razlikovati    za sigurno i                                                prepoznavanje
                       samostalno                                                 znakova –
Veterinarska stanica  Upoznati djelatnike    Razvijati ljubav   Ivana Tokić,      Obilaskom     tijekom drugog   Prijevoz      Pri obradi
            i poslove koje      prema domaćim    Martina Kopić     veterinarske,   polugodišta    autobusom      sadržaja
            obavljaju, zaštita    životinjama i                razgovorom s                       nastave
            životinja         poštivati tuđi rad             djelatnicima,                       prirode i
                         -razvijati navike              promatranjem,                       društva, HJ
                         kulturnog                  zaključivanjem
                         ponašanja


Vode na kopnu - bara  Upoznavanje živog     Razvijanje ljubavi  6a i 6b Ksenija    Posjet bari    travanj 2012. g.  Troškovi
                                                                            Praćenje rada i
            svijeta voda stajačica.  prema prirodi i   Tomičić i razrednici                     prijevoza učenika
                                                                            zalaganja
                         upoznavanje živog                                 do Vukovara
                                                                            učenika.
                         svijeta oko nas.
Posjet vojarni u    Upoznavanje s       Njegovanje      4.a. i 4.b Zdenka             listopad 2011.   Troškovi      Praćenje rada i
                                               Posjet vojarni u
Vukovaru        načinom rada i      domoljubnih     Dorokazi i Zdravko                      prijevoza učenika  zalaganja
                                               Vukovaru
            životom pripadnika    osjećaja.      Erceg                            do Vukovara     učenika.
            OS RH
NATJECANJA
Aktivnost,      Ciljevi        Namjena  Nositelji i     Način       Vremenik    Detaljan   Način
program ili                      njihova       realizacije            troškovnik  vrednova
projekt                        odgovornost                             nja i način
                                                             korištenja
                                                             rezultata
                                                             vrednova
                                                             nja
LiDraNo       Razvoj literarnih        Učiteljica Dina   Članovi      Na razini
           sposobnosti,           Dedić i …      dramskih      škole 1.
           stvaralačke                     družina u školi  mjesec, na
           pismenosti,                     natječu se te se  razini grada
           scenskog nastupa i                  najbolji      2. mjesec.
           vještina u                      uradci/točke
           novinarstvu.                     šalju na razinu
                                     grada
Hrvatski jezik    Razvijanje svijesti       Učiteljice Danica  Učenici 7. i 8.  Tijekom 2.
           o kulturi pisanja        Majdenić i Dina   razreda      mjeseca
           (pravilnoj uporabi        Dedić
           gramatičkih te
           pravopisnih normi
           hrvatskog jezika)
           razvijanje ljubavi
           prema hrvatskom
           jeziku, njegovoj
           povijesti i baštini.
                           Učitelji                Veljača 2011.  Papiri za  Vrjednovanje
Općinko-gradsko                    matematike               god.      kopiranje  po tabelarnim
natjecanje iz                                                20,00 kn   vrijednostima
matematike 4.-8.                                                     prosudbenog
razred                                                          povjerenstva

Klokan bez granica                  Učitelji                Ožujak 2011.         Vrjednovanje
2. – 8. razred                    matematike               god.             po tabelarnim
                                                                   vrijednostima
                                                                   prosudbenog
                                                                   povjere
Genius logicus                         Učitelji                               Vrjednovanje
                                matematike                              po tabelarnim
                                                                   vrijednostima
                                                                   prosudbenog
                                                                   povjere
Ekološki kviz    Natjecanje u svrhu             Koordinatori Eko Sudjelovanje na     Veljača –    Troškovi
„Lijepa naša“    razvijanja ekološke            škole      županijskoj       ožujak 2012.  prijevoza
Županijska razina  svijesti                          razini natjecanja      6. ANALIZE NASTAVNOG PROCESA

      CILJ : sustavno planiranje, praćenje i analiziranje realizacije nastavnog plana i programa , analiza uspjeha učenika,
      analiza odgojno-obrazovne situacije u razrednom odjelu

      NAMJENA : korelacija i integracija nastavnih sadržaja, osuvremenjivanje nastavnog procesa, poticanje međusobne
      suradnje i komunikacije između nositelja nastavnog procesa, poboljšanje uspjeha učenika, prilagođavanje nastavnih
      oblika, metoda i sredstava rada pojedinačnim potrebama učenika, timski rad, koordinirano odgojno i preventivno
      djelovanje

      NOSITELJI : pedagoginja škole, ravnatelj, stručni suradnici, razrednici, voditelji stručnih aktiva, učitelji, učenici

      NAČIN REALIZACIJE : mjesečna planiranja nastavnog rada na stručnim aktivima razredne i predmetne nastave, analiza
      odgojne situacije na stručnom aktivu predmetne nastave, analize nastavnog rada na razrednim vijećima na kraju 1.
      polugodišta i na kraju školske godine, pisano izvješće na kraju 1. polug., statistička analiza na kraju školske godine na
      učiteljskom vijeću, pisano izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada škole
VREMENIK : Mjesečna planiranja, analiza odgojne situacije, analiza nastavnog rada i uspjeha učenika na kraju 1.
polugodišta i na kraju nastavne godine.

TROŠKOVNIK : - materijalni troškovi

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA :
Zapisnici sa sjednica stručnih aktiva i razrednih vijeća, tabelarni i statistički podaci, pisana izvješća7. SAMOVRJEDNOVANJE U OSNOVNOJ ŠKOLI

CILJ : sustavno i kontinuirano praćenje, analiziranje i procjenjivanje uspješnosti vlastitoga rada

NAMJENA : unapređivanje kvalitete rada škole

NOSITELJI : ravnatelj škole, stručna služba, učitelji, učenici, roditelji

NAČIN REALIZACIJE : putem različitih aktivnosti ostvarivati ciljeve planirane Školskim razvojnim planom


NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA : pisane zabilješke, zapisnici, programi,
Izvješće o realizaciji Školskog razvojnog plana.
8. RAZVOJNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE
CILJ : samovrjednovanje škole
NAMJENA : unapređivanje kvalitete rada škole

NOSITELJI : ravnatelj škole, članovi školskog tima, stručni suradnici, učitelji, roditelji, učenici, predstavnici lokalne
zajednice

NAČIN REALIZACIJE : putem različitih metoda i aktivnosti ostvarivati ciljeve Školskog razvojnog plana kroz prioritetna
područja, a to su:

     1.  Izgradnja nove školske zgrade područne škole
     2.  Okoliš područne škole
     3.  Športski tereni u okolišu matične škole
     4.  Aktivnosti nakon nastave

     5. Rad s učencima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (rad s darovitim učenicima i učenicima koji
       imaju teškoće u učenju i razvoju)
     6. Preventivni rad s učenicima
     7. Suradnja s roditeljima
     8. Suradnja s predstavnicima lokalne zajednice
     9. Asistent u nastavi
.


NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA : Školski razvojni plan, zapisnici
Školskog tima, pisane zabilješke, programi preventivnog rada s učenicima i zapisnici.

Napomena: Školski tim za kvalitetu će naknadno detaljnije razraditi Školski razvojni plan i program koji će biti sastavni dio
Kurikuluma.

								
To top