Docstoc

ManualsMania- Brother DCP-330C - User's Guide - Slovensky

Document Sample
ManualsMania- Brother DCP-330C - User's Guide - Slovensky Powered By Docstoc
					UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
DCP-330C DCP-540CN

Vyhlásenie o zhode ES podľa smernice R & TTE

i

Vyhlásenie o zhode ES
Výrobca Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko Podnik Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Lung Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Čína Týmto vyhlasuje, že: Popis výrobku: Názov modelu: : Kopírka a tlačiareň : DCP-330C, DCP-540CN

0

je v zhode s ustanoveniami Smernice R & TTE (1999/5/EC) a deklarujeme zhodu s nasledujúcimi normami: Použité normy: Harmonizované: Bezpečnosñ EMC : EN60950-1: 2001 +A11: 2004 : EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2:2003 EN61000-3-2: 2000 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 Rok, v ktorom bola značka CE pripojená po prvýkrát: 2006 Vydané Dátum Miesto : Brother Industries, Ltd. : 28. apríla 2006 : Nagoya, Japonsko Trieda B

ii

Obsah
Čast’ I
1

Všeobecné
2
Používanie dokumentácie......................................................................................2 Symboly a pravidlá použité v dokumentácii.....................................................2 Popis ovládacieho panelu ......................................................................................3 Signalizácia výstražného indikátora ................................................................5 Tlač správ ........................................................................................................5

Všeobecné informácie

2

Vkladanie dokumentov a papiera

6

Vkladanie dokumentov ..........................................................................................6 Používanie podávača ADF (iba DCP-540CN) .................................................6 Vkladanie papiera, obálok a ďaľších médií............................................................7 Vkladanie papiera a ďaľších médií ..................................................................7

3

Všeobecné nastavenie

9

Nastavenia papiera................................................................................................9 Typ papiera......................................................................................................9 Veľkost’ papiera...............................................................................................9 Displej LCD............................................................................................................9 Kontrast displeja LCD ......................................................................................9 Nastavenie jasu podsvietenia ........................................................................10 Nastavenie časovača stmievania pre podsvietenie ......................................10 Nastavenie časovača vypínania ....................................................................10

Čast’ II
4

Kopírovanie
12
Ako kopírovat’ ......................................................................................................12 Vytvorenie jednej kópie .................................................................................12 Vytvorenie viacnásobných kópií ....................................................................12 Možnosti kopírovania ...........................................................................................12

Kopírovanie

iii

Čast’ III
5

Priama tlač fotografií
14

Tlač fotografií z pamät’ovej karty

Využitie PhotoCapture Center™.......................................................................... 14 Používanie pamät’ových kariet......................................................................14 Začíname............................................................................................................. 14 Tlač obrázkov ...................................................................................................... 15 Náhľad na fotografiu(e)..................................................................................15 Tlač indexu (Miniatúry) ..................................................................................15 Tlač všetkých fotografií ..................................................................................15 Tlač fotografií................................................................................................. 16 Tlač s podporou DPOF ..................................................................................16

6

Tlač fotografií z fotoaparátu s PictBridge

17

Pred použitím PictBridge ..................................................................................... 17 Požiadavky na PictBridge .............................................................................17

Čast’ IV
A

Dodatky
20

Bezpečnostné a informačné pokyny

Výber umiestnenia ............................................................................................... 20 Bezpečné používanie zariadenia................................................................... 21 Dôležité bezpečnostné inštrukcie ..................................................................24 DÔLEŽITÉ- Pre vašu bezpečnost’ ................................................................ 25 Pripojenie LAN (iba DCP-540CN) ................................................................. 25 Smernica EÚ 2002/96/ES a EN50419........................................................... 25 Zákonné obmedzenia týkajúce sa kopírovania ............................................. 26 Ochranné známky .........................................................................................27

B

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

28

Odstraňovanie problémov ................................................................................... 28 Ak máte so svojím zariadením problémy....................................................... 28 Chybové správy ...................................................................................................32 Zmena jazyka LCD displeja ...........................................................................34 Uviaznutý dokument (iba DCP-540CN) ......................................................... 34 Zaseknutie tlačiarne alebo uviaznutie papiera .............................................. 35 Bežná údržba ...................................................................................................... 36 Výmena atramentových kaziet ......................................................................36 Čistenie skenera ............................................................................................38 Čistenie tlačovej hlavy ................................................................................... 38 Kontrola kvality tlače...................................................................................... 38 Kontrola zarovnania tlače .............................................................................. 39 Kontrola objemu atramentu ...........................................................................39 Balenie a preprava zariadenia .............................................................................40

iv

C

Menu a funkcie

42

Tlačidlá menu ......................................................................................................42

D

Špecifikácie

43

Všeobecné ...........................................................................................................43 Spotrebný materiál...............................................................................................45 Siet’ (LAN) (iba DCP-540CN) ..............................................................................46

E

Index

v

Časñ I

Všeobecné
Všeobecné informácie Vkladanie dokumentov a papiera Všeobecné nastavenie

I

2 6 9

1

Všeobecné informácie

1

Používanie dokumentácie
Ďakujeme vám za to, že ste si vybrali výrobok spoločnosti Brother! Prečítanie tejto dokumentácie vám pomôže maximálne využiñ toto zariadenie.

1

Upozornenia vás informujú, ako postupovañ, aby sa predišlo možnému zraneniu osôb. Ikony Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom varujú pred možným zásahom elektrickým prúdom. Ikony Vysoká teplota povrchu upozorňujú na nedotýkanie sa častí zariadenia, ktoré sú horúce.

Symboly a pravidlá použité v dokumentácii.
Nasledujúce symboly a pravidlá sa používajú vo všetkých častiach dokumentácie. Tučné písmo Kurzíva Tučný typ pásma označuje špeciálne tlačidlá na ovládacom paneli zariadenia. Typ písma kurzíva zdôrazňuje dôležitý bod alebo vás odkazuje na súvisiacu tému. Text napísaný typom písma Courier New označuje správy na LCD displeji zariadenia.

1

Výstrahy upresňujú postupy, ktoré musíte dodržiavañ alebo sa im vyhnúñ, aby ste predišli možnému poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia. Poznámky vás informujú, ako reagovañ v situácii, ktorá sa môže vyskytnúñ, alebo vám poskytnú tipy o činnosti s ďalšími funkciami. Ikony týkajúce sa nesprávneho nastavenia vás upozorňujú na zariadenia a činnosti, ktoré nie sú kompatibilné so strojom.

Courier New

2

Všeobecné informácie

Popis ovládacieho panelu

1

1

COPY
Quality Enlarge/Reduce Paper Type Paper Size Brightness

01
Normal 100% Plain Pap A4 0

1
1 LCD (displej z tekutých kryštálov) Zobrazí na obrazovke hlásenie, pre nastavenie a používanie zariadenia. Môžete tiež nastaviñ uhol displeja tak, že ho zdvihnete. Number of copies (Počet kópií) Tlačidlo na nastavenie viacnásobných kópií. Tlačidlá menu: d alebo c Stlačením rolujete dozadu alebo dopredu v ponuke menu. a alebo b Stlačením rolujete cez menu a možnosti. Menu Umožní vám vstup do hlavného menu. OK Umožní vám zvoliñ jedno z nastavení. 4 Štartovacie tlačidlá: Colour Start (Farba Start) Umožní vám spustiñ kopírovanie v plnej farbe. Umožní vám tiež spustiñ skenovanie (vo farbe alebo čiernobielo v závislosti od nastavenia skenovania v softvéri ControlCenter). Mono Start (ČB Start) Umožní vám spustiñ čiernobiele kopírovanie. Umožní vám tiež spustiñ skenovanie (vo farbe alebo čiernobielo v závislosti od nastavenia skenovania v softvéri ControlCenter).

2 3

3

1. kapitola

10

9

8

7

6

5

01
Normal 100% Plain Pap A4 0

2
5 6 Stop/Exit (Stop/Koniec) Zastaví činnosñ alebo opustí menu. On/Off (Zapnúñ/Vypnúñ) Môžete zariadenie zapnúñ, alebo vypnúñ. Ak zariadenie vypnete, stále bude pravidelne čistiñ tlačovú hlavu za účelom udržania kvality tlače. Ink Management (Kontrola atramentu) Umožní vám vyčistiñ tlačovú hlavu, skontrolovañ kvalitu tlače a skontrolovañ dostupný objem atramentu. Scan (Sken) Umožní vám prístup do skenovacieho režimu. 9 PhotoCapture (Fotocapture) Umožní vám prístup do režimu PhotoCapture Center™. 10 Výstražný indikátor Zasvieti na červeno, keď sa na displeji zobrazí hlásenie o chybe alebo dôležité hlásenie o stave. 4

3

4

7

8

Všeobecné informácie

Signalizácia výstražného indikátora
Výstražný indikátor (svetelná dióda) je svetlo, ktoré ukazuje DCP stav. Ak sa zariadenie nepoužíva, LCD displej zobrazuje aktuálny stav zariadenia.

Tlač správ
1

1

Nasledujúce správy sú dostupné: Help List User Settings Network config. (iba DCP-540CN)

1

Vytlačenie správy
COPY
Quality Enlarge/Reduce Paper Type Paper Size Brightness

1

01
Normal 100% Plain Pap A4 0

a b c

Stlačte Menu. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Print Reports. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili správu, ktorú si želáte. Stlačte OK. Stlačte Mono Start (ČB Start).

LED

Stav DCP Pripravený

Popis Podávač DCP je pripravené na použitie.

d

Vypnutý Otvorený kryt Červené Atramentová náplň je prázdna Kryt je otvorený. Zatvorte kryt. (Pozri Chybové správy na strane 32.) Nahraďte atramentovú náplň novou. (Pozri Výmena atramentových kaziet na strane 36.) Vložte papier do zásobníka alebo odstráňte uviaznutý papier. Skontrolujte hlásenie na displeji. (Pozri Chybové správy na strane 32.) Skontrolujte hlásenie na displeji. (Pozri Chybové správy na strane 32.)

Chyba týkajúca sa papiera

Iné správy

5

2

Vkladanie dokumentov a papiera
Uistite sa, či sú dokumenty popísané atramentom úplne suché.

2

Vkladanie dokumentov
Používanie podávača ADF (iba DCP-540CN)
Podávač ADF môže obsahovañ až 10 strán a berie každý hárok jednotlivo. Použite štandardný papier 80 g/m2 (20 lb) a zakaždým oddeľte papiere predtým, ako ich vložíte do podávača ADF.

2

a
2

Dôkladne oddeľte strany. Uistite sa, či do podávača ADF vkladáte dokumenty vrchnou časñou dole a hlavičkou napred, až kým nepocítite, že sa dotkli valca podávača. Nastavte vodiace lišty papiera tak, aby vyhovovali šírke vášho dokumentu. Otvorte výstupnú podpornú záklopku dokumentov podávača ADF (1).

b c
2

Odporúčané prostredie
Teplota: Vlhkosñ: Papier: od 20 do 30° C (68 do 86° F) od 50% do 70% 80 g/m2 A4 (20 lb LTR)

1
2

Podporované rozmery dokumentov
Dľžka: Šírka: Váha: 148 do 355.6 mm (od 5.8 do 14 in.) 148 do 215,9 mm (od 5.8 do 8,5 in.) 64 do 90 g/m2 (od 17 do 24 lb)

UPOZORNENIE NENECHÁVAJTE hrubé dokumenty na skle skenera. Ak ich neodstránite, podávač ADF sa môže upchañ.

Vkladanie dokumentov
UPOZORNENIE NEMANIPULUJTE s dokumentom, keď vstupuje do stroja. NEPOUŽÍVAJTE zvlnený, pokrčený, zložený, roztrhnutý, zošitý, zopnutý, zlepený papier alebo papier spojený lepiacou páskou. NEPOUŽÍVAJTE kartón, novinový papier alebo textílie.

2

6

Vkladanie dokumentov a papiera

Vkladanie papiera, obálok a ďaľších médií
Vkladanie papiera a ďaľších médií

b
2

2
2

a

c

d

Skontrolujte, či je papier v zásobníku vložený rovno.

7

2. kapitola

Poznámka
Ak používate veľkosñ papiera Legal, pri vysúvaní prednej časti zásobníka papiera stlačte a podržte uvoľňovacie tlačítko univerzálneho vodítka.

f

g

e

Obidvoma rukami jemne nastavte bočné vodiace lišty papiera a dĺžkovú vodiacu lištu na veľkosñ papiera.

h

Poznámka
Buďte opatrní a nevložte papier príliš hlboko; V zadnej časti zásobníka sa môže nadvihnúñ a spôsobiñ tak problém s podávaním papiera.

8

3
a b c d

Všeobecné nastavenie
Displej LCD
Kontrast displeja LCD

3

Nastavenia papiera
Typ papiera
Stlačte Menu. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili General Setup. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Paper Type. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Plain Paper, Inkjet Paper, Brother Photo, Other Photo alebo Transparency. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

3

3

3

3

a b c d e f

Stlačte Menu. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili General Setup. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili LCD Settings. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili LCD Contrast. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Light Med alebo Dark. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

3

e

Poznámka
Keď používate priesvitky alebo lesklý papier, hárky vkladajte po jednom, aby ste zabránili rozmazaniu alebo uviaznutiu hárkov.

Veľkosñ papiera

3

a b c d

Stlačte Menu. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili General Setup. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Paper Size. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Letter, Legal, A4, A5 alebo 10×15cm. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).
9

e

3. kapitola

Nastavenie jasu podsvietenia

3

a b c d e f

Nastavenie časovača vypínania

3

Stlačte Menu. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili General Setup. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili LCD Settings. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Backlight. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Light Med alebo Dark. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

a b c d e

Stlačte Menu. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili General Setup. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili LCD Settings. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Off Timer. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili 1 Min, 2 Mins, 3 Mins, 5 Mins, 10 Mins, 30 Mins alebo Off. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

Nastavenie časovača stmievania pre podsvietenie

f
3

a b c d e

Stlačte Menu. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili General Setup. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili LCD Settings. Stlačte OK. Stlačte a alebo b na výber Dim Timer. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili 10 Secs, 20 Secs, 30 Secs alebo Off. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

f

10

Časñ II

Kopírovanie
Kopírovanie

II

12

4
a b

Kopírovanie
Možnosti kopírovania
Nastavenia kopírovania môžete zmeniñ na štandardnom displeji. Displej ukazuje:

4

Ako kopírovañ
Vytvorenie jednej kópie
Vložte svoj dokument. (Pozri Vkladanie dokumentov na strane 6.) Stlačte Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start).

4

4

4

COPY
Quality Enlarge/Reduce Paper Type Paper Size Brightness
1
4

01
Normal 100% Plain Pap A4 0

1

Vytvorenie viacnásobných kópií
Môžete urobiñ najviac 99 kópií.

Počet kópií Želaný počet kópií vložíte opakovaným stlačením + alebo -.

a b c

Vložte svoj dokument. Opakovane stlačte + alebo -, až kým sa nezobrazí želaný počet kópií (najviac 99). Stlačte Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start).

Stlačte a alebo b, aby ste rolovali cez menu možností kopírovania. Ak je vaša voľba zvýraznená, stlačte OK. Stroj sa vráti ku svojim štandardným nastaveniam po 60 sekundách.

Poznámka
Pre vybratie triedenia kópií stlačte a alebo b, aby ste zvolili Stack/Sort.

12

Časñ III

Priama tlač fotografií
Tlač fotografií z pamäñovej karty Tlač fotografií z fotoaparátu s PictBridge

III

14 17

5

Tlač fotografií z pamäñovej karty
Začíname
5

5

Využitie PhotoCapture Center™
Používanie pamäñových kariet

5

5

1
CompactFlash® Memory Stick® 1 2 3 4 SecureDigital™ MultiMediaCard™ xD-Picture Card™ CompactFlash ® Memory Stick Pro™

2 3 4

SecureDigital™, MultiMediaCard™ Memory Stick®, Memory Stick Pro™ xD-Picture Card™

miniSD™ možno použiñ s miniSD™ adaptérom. Memory Stick Duo™ možno použiñ s Memory Stick Duo™ adaptérom. Memory Stick Pro Duo™ možno použiñ s Memory Stick Pro Duo™ adaptérom. Adaptéry sa k zariadeniu nedodávajú. Pre adaptéry kontaktujte tretiu dodávateľskú stranu. PhotoCapture (Fotocapture) svetlo svieti, mediálna karta je vložená správne. PhotoCapture (Fotocapture) svetlo nesvieti, mediálna karta nie je vložená správne. PhotoCapture (Fotocapture) svetlo bliká, mediálna karta sa číta alebo sa na ňu zapisuje. Zariadenie dokáže naraz čítañ iba jednu pamäñovú kartu, preto do otvoru nevkladajte viac ako jednu kartu.

14

Tlač fotografií z pamäñovej karty

Tlač obrázkov
Náhľad na fotografiu(e)

a
5 5

Uistite sa, či ste pamäñovú kartu vložili do správneho otvoru. Stlačte (PhotoCapture (Fotocapture)).

a

Uistite sa, či ste pamäñovú kartu vložili do správneho otvoru. Stlačte (PhotoCapture (Fotocapture)).

b c

Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Print Index. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili 6 Images/Line Fast alebo 5 Images/Line Photo. Stlačte OK.

b c d e f

Stlačte a alebo b, aby ste zvolili View Photo(s). Stlačte OK. Stlačte d alebo c, aby ste zvolili vašu fotografiu. Opakovane stlačte + alebo - pre vloženie želaného počtu kópií. Opakujte krok c a krok d, až pokým nezvolíte všetky fotografie. Keď ste zvolili všetky fotografie, vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Stlačte OK a zmeňte nastavenia tlače. Ak si neželáte zmeniñ nijaké nastavenia, pre začatie tlače stlačte Colour Start (Farba Start).

5

5 Images/Line Photo

6 Images/Line Fast

d

Stlačte Colour Start (Farba Start) pre začatie tlače.

Tlač všetkých fotografií

5

a

Uistite sa, či ste pamäñovú kartu vložili do správneho otvoru. Stlačte (PhotoCapture (Fotocapture)).

Tlač indexu (Miniatúry)
PhotoCapture Center™ prideľuje obrázkom čísla (ako č.1, č.2, č.3, atď.).

5

b c d

Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Print All Photos. Stlačte OK. Opakovane stlačte + alebo - pre vloženie želaného počtu kópií. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Zmeňte nastavenia tlače. Ak si neželáte zmeniñ nijaké nastavenia, pre začatie tlače stlačte Colour Start (Farba Start).

15

5. kapitola

Tlač fotografií

5

Tlač s podporou DPOF

5

a

Uistite sa, či ste pamäñovú kartu vložili do správneho otvoru. Stlačte (PhotoCapture (Fotocapture)).

a

Uistite sa, či ste pamäñovú kartu vložili do správneho otvoru. Stlačte (PhotoCapture (Fotocapture)). Zariadenie sa vás opýta, či si želáte použiñ nastavenie podpory DPOF.

b c d

Vytlačte index. (Pozri Tlač indexu (Miniatúry) na strane 15.) Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Print Photos. Stlačte OK. Opakovane stlačte + pre vloženie čísla obrázku, ktorý si želáte vytlačiñ z indexu (Miniatúry). Ak si želáte zvoliñ dvojradové číslo, stlačte c pre posun kurzora k ďalšej číslici. (Napríklad, vložte 1, c, 6 pre tlač obrázku č.16.) Stlačte OK. Krok d opakujte, pokým nevložíte všetky čísla obrázkov, ktoré si želáte vytlačiñ. Po zvolení všetkých čísiel obrázkov znova stlačte OK. Opakovane stlačte + alebo - pre vloženie želaného počtu kópií. Stlačte OK. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Zmeňte nastavenia tlače. Ak si neželáte zmeniñ nijaké nastavenia, pre začatie tlače stlačte Colour Start (Farba Start).

b c

Stlačte +, aby ste zvolili Yes. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Zmeňte nastavenia tlače. Ak si neželáte zmeniñ nijaké nastavenia, pre začatie tlače stlačte Colour Start (Farba Start).

e f g h

16

6

Tlač fotografií z fotoaparátu s PictBridge

6

Pred použitím PictBridge
Požiadavky na PictBridge
Aby ste sa vyhli chybám, majte na pamäti nasledujúce body: Stroj a fotoaparát musia byñ prepojené vhodným káblom USB. Prípona obrazového súboru musí byñ .JPG (Iné prípony obrazových súborov, ako .JPEG, .TIF, .GIF atď., nebudú rozpoznané). Využitie PhotoCapture Center nie je možné prístupné pri používaní funkcie PictBridge.

6

6

6

17

6. kapitola

18

Časñ IV

Dodatky
Bezpečnostné a informačné pokyny Odstraňovanie problémov a bežná údržba Menu a funkcie Špecifikácie

IV

20 28 42 43

A

Bezpečnostné a informačné pokyny

A

Výber umiestnenia
Položte svoje zariadenie na rovný, stabilný povrch, ktorý odoláva vibráciám a nárazom, akým je napríklad stôl. Umiestnite stroj do blízkosti štandardnej, uzemnenej elektrickej zásuvky. Nájdite miesto, kde teplota nie je nižšia ako 10° C a nepresahuje 35° C (50° F a 95° F). UPOZORNENIE • Neumiestňujte svoje zariadenie do blízkosti miesta, kadiaľ prechádza veľa ľudí. • Neklaďte svoje zariadenie na koberec. • NEKLAĎTE zariadenie do blízkosti ohrievačov, vzduchovej klimatizácie, chladničiek, medicínskeho vybavenia, chemikálií a vody. • NEVYSTAVUJTE zariadenie priamemu slnečnému svetlu, vysokej teplote, vlhkosti a prachu. • NEZAPÁJAJTE svoje zariadenie do elektrických zásuviek ovládaných nástennými spínačmi a automatickými časovačmi. • Prerušenie prúdu by mohlo spôsobiñ stratu informácií z pamäte zariadenie. • Nezapájajte svoje zariadenie do elektrických zásuviek v rámci obvodu, do ktorého sú zapojené aj veľké stroje alebo zariadenia, ktoré by mohli spôsobiñ prerušenie dodávky elektriny. • Vyhnite sa zdrojom interferencie, akými sú reproduktory alebo základne bezdrôtových telefónov.

A

20

Bezpečnostné a informačné pokyny

Bezpečné používanie zariadenia
Uchovajte tieto inštrukcie pre neskoršie použitie a prečítajte si ich predtým, ako pristúpite k akejkoľvek údržbe zariadenia. VAROVANIE

A

Vo vnútornej časti stroja sa nachádzajú elektródy s vysokým napätím. Predtým, ako pristúpite k čisteniu vnútornej časti zariadenia, uistite sa o tom, že ste z elektrickej zásuvky odpojili zástrčku napájacieho kábla. Predídete tak úrazu elektrickým prúdom.

NEDOTÝKAJTE sa zásuvky mokrými rukami. Môže to spôsobiñ úraz elektrickým prúdom.

NEŤAHAJTE za stred napájacieho kábla. Môže to spôsobiñ úraz elektrickým prúdom.

21

NEDÁVAJTE ruky na okraj prístroja nachádzajúcej sa pod krytom dokumentov alebo krytom skenera. Môže to zapríčiniñ zranenie.

NEDÁVAJTE ruky do podávača papiera pod krytom podávača vychádzajúceho papiera. Môže to zapríčiniñ zranenie.

NEDOTÝKAJTE sa valca podávača papiera. Môže to zapríčiniñ zranenie.

22

Bezpečnostné a informačné pokyny

NEDOTÝKAJTE SA miest, ktoré sú na obrázku zvýraznené tieňovaním. Môže to zapríčiniñ zranenie.

Pri premiestňovaní musíte zariadenie zdvihnúñ z podstavca tak, že ho uchopíte z každej strany tak, ako to znázorňuje obrázok. Neprenášajte zariadenie tak, že ho držíte za kryt skenera.

Ak sa zariadenie príliš zohreje, dymí alebo uvoľňuje nezvyčajný zápach, okamžite zariadenie vypnite a vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky. Kontaktujte svojho Brother predajcu alebo zákaznícku službu spoločnosti Brother. Ak sa do zariadenia dostanú kovové predmety, voda alebo iná tekutina, okamžite zariadenie vypnite a vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky. Kontaktujte svojho Brother predajcu alebo zákaznícku službu spoločnosti Brother.

VAROVANIE • Tento výrobok sa musí umiestniñ do blízkosti ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. V naliehavom prípade musíte vytiahnuñ napájací kábel z elektrickej zásuvky, aby ste zariadenie úplne odpojili od elektrickej energie. • Vždy sa ubezpečte o tom, či je zástrčka poriadne zasunutá.

23

Dôležité bezpečnostné inštrukcie
1 Prečítajte si všetky uvedené inštrukcie. 2 Uchovajte ich pre neskoršie použitie. 3 Dodržiavajte všetky upozornenia a inštrukcie uvedené na výrobku. 4 Pred čistením vnútornej časti zariadenia ho odpojte od zásuvky v stene. Nepoužívajte tekuté čistidlá alebo čistidlá s rozprašovačom. Na čistenie používajte navlhčenú handričku. 5 Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody. 6 Neumiestňujte tento výrobok na nestabilný vozík, stojan alebo stôl. Výrobok môže spadnúñ a vážne sa poškodiñ. 7 Štrbiny a otvory na kryte v zadnej a spodnej časti slúžia na ventiláciu. Aby sa zabezpečilo spoľahlivé fungovanie výrobku a aby sa výrobok chránil pred prehriatím, tieto otvory nemožno upchávañ alebo zakrývañ. Otvory by sa nikdy nemali upchávañ tak, že výrobok umiestnite na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch. Tento výrobok by sa nikdy nemal umiestňovañ do blízkosti alebo na radiátor alebo ohrievač. Tento výrobok by sa nemal umiestňovañ do vstavaných priestorov, pokiaľ nie je zabezpečené primerané vetranie. 8 Tento výrobok by sa mal uvádzañ do činnosti typom zdroja energie, ktorý je vyznačený na štítku. Ak máte pochybnosti o type dostupnej energie, kontaktujte svojho predajcu alebo miestnu elektráreň. 9 Používajte iba napájací kábel dodaný spolu so zariadením. 10 Tento výrobok je vybavený trojžilovou uzemnenou t.j. zástrčkou, zástrčkou, ktorá má tretí (uzemnený) kolík. Táto zástrčka sa hodí iba do uzemnenej elektrickej zásuvky. Ide o bezpečnostný prvok. Ak sa vám nedarí zapojiñ zástrčku do zásuvky, požiadajte svojho elektrikára, aby vám vašu zastaranú zásuvku vymenil. Nepodceňujte dôležitosñ uzemnenej zástrčky. 11 Nedovoľte, aby na elektrickej šnúre spočívali nejaké predmety. Neumiestňujte tento výrobok na miesta, kde hrozí, že sa po napájacom kábli bude stúpañ. 12 Pred zariadenie neumiestňujte žiadne predmety, ktoré budú brániñ v tlači. Nevkladajte nič do cesty tlače. 13 Počkajte, kým vytlačené strany opustia zariadenie, a až potom ich môžete odobrañ. 14 Odpojte výrobok od elektrického zdroja a celý servis zverte do rúk autorizovanému servisnému personálu spoločnosti Brother na základe nasledujúcich podmienok: V prípade, že je napájací kábel poškodený alebo natrhnutý. Ak sa do výrobku dostala tekutina. Ak bol výrobok vystavený dažďu alebo vode. Ak výrobok nefunguje zvyčajným spôsobom aj pri dodržiavaní inštrukcií o fungovaní, upravte iba tie ovládacie prvky, na ktoré sa vzñahujú inštrukcie o fungovaní. Nevhodné úpravy iných ovládacích prvkov môžu viesñ k poškodeniu, ktoré si častokrát vyžaduje pracný zásah kvalifikovaného technika, aby výrobok mohol opäñ normálne fungovañ. Ak výrobok spadol alebo došlo k poškodeniu krytu. Ak výrobok prejavuje výraznú zmenu vo výkone a signalizuje potrebu servisu.
24

A

Bezpečnostné a informačné pokyny

15 Aby ste svoj výrobok ochránili pred nárazovým prúdom, odporúčame používañ ochranné zariadenie (odrušovač). 16 Aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia ľudí, zapamätajte si nasledujúce inštrukcie: Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti zariadení, ktoré využívajú vodu, ako je bazén, alebo vo vlhkom prostredí. Nepoužívajte prístroj počas búrky (existuje tu zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom) alebo na oznámenie úniku plynu v blízkosti úniku.

DÔLEŽITÉ- Pre vašu bezpečnosñ
Aby sa zaistilo bezpečné fungovanie zariadenia, dodaná trojkolíková vidlica zástrčky sa musí zaviesñ iba do štandardnej trojkolíkovej elektrickej zásuvky, ktorá je účinne uzemnená cez vedenie bežné v domácnostiach. Fakt, že zariadenie funguje uspokojujúcim spôsobom ešte neznamená, že prúd je uzemnený a inštalácia je úplne bezpečná. Pre vašu bezpečnosñ kontaktujte v prípade akejkoľvek pochybnosti o účinnom uzemnení prúdu kvalifikovaného elektrikára.

A

Pripojenie LAN (iba DCP-540CN)
UPOZORNENIE NEPRIPÁJAJTE tento výrobok do siete LAN, u ktorej môže dochádzañ k prepätiu.

A

Smernica EÚ 2002/96/ES a EN50419

A

Iba pre Európsku úniu Toto zariadenie je označené symbolom recyklácie. Znamená to, že na konci životnosti zariadenia ho musíte osobitne odovzdañ na príslušnom zbernom mieste, a nie vyhodiñ ho do bežného domáceho netriedeného odpadu. Z toho bude mañ prospech životné prostredie ako aj my všetci. (Iba pre Európsku úniu)

25

Zákonné obmedzenia týkajúce sa kopírovania
Rozmnožovanie niektorých údajov alebo dokumentov za účelom sprenevery je trestným činom. Toto vyhlásenie má slúžiñ ako príručka, nie ako úplný zoznam. V prípade akýkoľvek pochybností v súvislosti s jednotlivými údajmi alebo dokumentami sa predpokladá, že problém budete konzultovañ s príslušnými právnymi orgánmi. Nasledujúce príklady sa týkajú dokumentov, ktoré nemožno kopírovañ: Peniaze Dlhopisy a iné dlžobné úpisy Vkladové certifikáty Dokumenty súvisiace so službou alebo náborom ozbrojených síl. Pasy Poštové známky (orazítkované alebo neorazítkované) Imigračné doklady Verejnoprospešné dokumenty Šeky alebo zmenky vystavené vládnymi agentúrami Identifikačné doklady, preukazy alebo odznaky Licencie a certifikáty o vlastníctve motorových vozidiel Diela chránené autorským právom nemožno kopírovañ. Časti diel chránených autorským právom možno kopírovañ za účelom ‘zákonného využitia’. Hromadné kópie naznačujú nezákonné použitie. Umelecké diela možno rovnocenne pokladañ za diela chránené autorským právom. Licencie a certifikáty o vlastníctve motorového vozidla nemožno kopírovañ na základe niektorých štátnych/provinčných zákonov.

A

26

Bezpečnostné a informačné pokyny

Ochranné známky
Logo Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries, Ltd. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries, Ltd. Multi-Function Link je registrovanou ochrannou známkou Brother International Corporation. © 2006 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené. Windows a Microsoft sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft v USA a iných krajinách. Macintosh a TrueType sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Apple Computer, Inc. PaperPort je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti ScanSoft, Inc. Presto! PageManager je registrovanou ochrannou známkou NewSoft Technology Corporation. Microdrive je ochrannou známkou International Business Machine Corporation. CompactFlash je registrovanou ochrannou známkou SanDick Corporation. Memory Stick je registrovanou ochrannou známkou Sony Corporation. SecureDigital je ochrannou známkou Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation a Toshiba Corporation. SanDisk je držiteľom licencie na ochranné známky SD a miniSD. MultiMediaCard je ochrannou známkou spoločnosti Infineon Technologies a licencovaná MultiMediaCard Association. xD-Picture Card je ochrannou známkou Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co. Ltd. PictBridge je ochranná známka. Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo a MagicGate sú ochrannými známkami Sony Corporation. Každá spoločnosñ, ktorej názov sa spomína v tejto príručke, má zmluvu o programovej licencii presne stanovenú pre svoje značkové programy. Všetky ostatné značky a názvy výrobkov uvedené v tejto Užívateľskej príručke, Príručke užívateľa programov a Príručke sieñových aplikácií sú registrovanými ochrannými známkami svojich zodpovedajúcich spoločností.

A

27

B
Tlač
Problém Žiaden výtlačok

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

B

Odstraňovanie problémov
Ak máte so svojím zariadením problémy
Návrhy Skontrolujte prepájací kábel v zariadaní aj v vašom počítači. (Pozri Stručný návod na obsluhu.) Uistite sa, či je stroj zapojený do zásuvky a nenachádza sa v úspornom režime. Jedna alebo viac atramentových náplní je prázdnych. (Pozri Výmena atramentových kaziet na strane 36.) Skontrolujte, či nie je zobrazené hlásenie o chybe na LCD displeji. (Pozri Chybové správy na strane 32.) Skontrolujte, či je nainštalovaný a vybratý správny ovládač tlačiarne. Uistite sa, že je prístroj v režime online. Kliknite na Start (Štart), a potom na Printers and Faxes (Tlačiarne a faxy). Kliknite pravým tlačidlom na myši a zvoľte Brother DCP-XXXX (kde XXXX predstavuje názov vášho modelu), uistite sa, že Use Printer Offline (použitie tlačiarne v režime offline) nie je označené. Nízka kvalita tlače Skontrolujte kvalitu tlače. (Pozri Kontrola kvality tlače. na strane 38.) Uistite sa, či je nastavenie typu média v ovládači tlačiarne alebo nastavenie typu papiera v menu zariadenia je v súlade s typom papiera, ktorý používate. (Pozri Tlač pre Windows® v Príručke užívateľa programov na disku CD-ROM.) Uistite sa, či sú vaše atramentové náplne čerstvé. V nasledujúcich prípadoch môže dôjsñ k upchatiu atramentových trysiek: Náplň je po dátume spotreby uvedenom na obale náplne. (Náplne zostávajú v použiteľnom stave viac ako dva roky, pokiaľ sa uchovávajú vo svojich originálnych obaloch.) Atramentová náplň sa vo vašom prístroji nachádza viac ako šesñ mesiacov. Uskladňovanie atramentovej náplne pred jej použitím pravdepodobne nebolo správne. Skúste použiñ odporúčané typy papiera. Odporúčaná teplota okolia vášho prístroja sa pohybuje medzi 20° C a 33° C (68° F a 91° F). V texte alebo grafike sa vyskytujú biele vodorovné čiary. Vyčistite tlačovú hlavu. (Pozri Čistenie tlačovej hlavy na strane 38.) Skúste použiñ odporúčané typy papiera. Ak chcete tlačiñ na fotografický papier L alebo 10 x 15 cm, ubezpečte sa, že používate podávač fotografického papiera. Z tlačiarne vychádzajú prázdne strany. Znaky a čiary splývajú. Vytlačený text alebo obrázky sú nakrivo. Vyčistite tlačovú hlavu. (Pozri Čistenie tlačovej hlavy na strane 38.) Skontrolujte zarovnanie pri tlači. (Pozri Kontrola zarovnania tlače na strane 39.) Uistite sa, či je papier správne vložený do zásobníka papiera a vodiace lišty papiera správne nastavené. (Pozri Vkladanie papiera a ďaľších médií na strane 7.) Uistite sa, či je kryt zabraňujúci uviaznutiu papiera správne nasadený.

B

B

B

28

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

Problém Rozmazaná škvrna v strede vrchnej časti vytlačenej strany. Tlač zanecháva škvrny alebo sa zdá, že uniká atrament. Na druhej strane alebo na spodnej časti papiera sa vyskytujú škvrny. Tlačiareň zanecháva na papieri husté čiary. Papier vychádzajúci z tlačiarne je pokrčený. Nemôže vykonañ tlač ‘2 na 1 alebo 4 na 1’. Rýchlosñ tlače je príliš nízka.

Návrhy Uistite sa, či papier nie je príliš hrubý alebo pokrčený. Uistite sa, či používate odporúčané typy papiera. Nemanipulujte s papierom, pokým atrament nevyschne. Uistite sa, či valec tlačiarne nie je znečistený atramentom. Uistite sa, či používate záklopku držiaka papiera. (Pozri Vkladanie papiera a ďaľších médií na strane 7.) Skontrolujte Reverse Order (Opačné poradie) na Basic (Základný) karte ovládača tlačiarne. Na Basic (Základný) karte ovládača tlačiarne kliknite na Settings (Nastavenia) a odznačte Bi-Directional Printing (Dvojsmerová tlač). Skontrolujte, či sú všetky nastavenia veľkosti papiera v aplikácii a v ovládači tlačiarne tie isté. Pokúste sa zmeniñ nastavenia ovládača tlačiarne. Najvyššie rozlíšenie si vyžaduje dlhšie spracovávanie údajov, odosielanie a tlač. Vyskúšajte ďalšie nastavenia kvality na Basic (Základný) karte ovládača tlačiarne. Kliknite tiež na Settings (Nastavenia) a uistite sa, či ste odznačili Colour Enhancement (Zvýšenie kvality farby). Vypnite funkciu Bez okrajov. Tlač bez okrajov je pomalšia ako normálna tlač. (Pozri Tlač pre Windows® v Príručke užívateľa programov na disku CD-ROM.)

Zvýraznenie kvality farieb nepracuje správne. Stroj berie viac strán.

Ak obrázkové data v aplikácii nie sú v plnej farbe (napríklad 256 farieb), Zvýraznenie farieb nebude účinné. Použite aspoň 24 bit farebné údaje s funkciou Zvýraznenia farieb. Uistite sa, či je papier správne vložený do zásobníka papiera. (Pozri Vkladanie papiera a ďaľších médií na strane 7.) Dbajte o to, aby sa v zásobníku papiera nikdy nenachádzali dva odlišné druhy papiera.

Vytlačené strany sa nehromadia úhľadne. Vytlačené strany a znova vñahujú a spôsobujú zablokovanie papiera. Stroj netlačí z Paint Brush. Prístroj netlačí z Adobe Illustrator. Prístroj nemôže tlačiñ celé strany dokumentu. Zobrazí sa správa Out of Memory (Nedostatok pamäti).

Uistite sa, či používate záklopku držiaka papiera. (Pozri Vkladanie papiera a ďaľších médií na strane 7.) Ubezpečte sa, či ste držiak papiera vytiahli von až na doraz. Pokúste sa nastaviñ nastavenia displeja na ‘256 farieb’. Pokúste sa znížiñ rozlíšenie tlače. (Pozri Tlač pre Windows® v Príručke užívateľa programov na disku CD-ROM.) Znížte rozlíšenie tlače. (Pozri Tlač pre Windows® v Príručke užívateľa programov na disku CD-ROM.) Znížte zložitosñ vášho dokumentu a skúste znova. V rámci svojej softvérovej aplikácie znížte kvalitu grafiky alebo počet rôznych veľkostí fontov.
B

Problémy týkajúce sa kopírovania
Problém Na kópiách sa vyskytujú zvislé pásy. Nízka kvalita tlače pri použití podávača ADF. (iba DCP-540CN) Návrhy Ak na kópiách uvidíte zvislé pásy, vyčistite skener. (Pozri Čistenie skenera na strane 38.) Použite sklo skenera.

29

Problémy týkajúce sa skenovania
Problém Chyby TWAIN/WIA sa vyskytujú počas skenovania. Nízka kvalita skenovania pri použití podávača ADF. Návrhy Uistite sa, či ste zvolili ovládač Brother TWAIN/WIA ako primárny zdroj. V PaperPort® SE s OCR kliknite na File (Súbor), Scan (Skenovań) a zvoľte ovládač Brother TWAIN/WIA. Použite sklo skenera.

B

Problémy týkajúce sa softvéru
Problém Problém pri inštalácii softvéru alebo tlačiarne. ‘Zariadenie sa používa’ Návrhy Spustite Repair MFL-Pro Suite (Oprava MFL-PRO Suite) program na disku CD-ROM. Tento program opraví a znova nainštaluje daný softvér. Uistite sa, či stroj na displeji nezobrazuje hlásenie o chybe.

B

Problémy s PhotoCapture Center™
Problém Vymeniteľný disk nefunguje správne. Návrhy 1 Nainštalovali ste aktualizáciu Windows® 2000? Ak nie, postupujte nasledovne: 1) Odpojte kábel USB. 2) Nainštalujte aktualizáciu Windows® 2000 a prečítajte si Stručný návod na obsluhu. Po inštalácii sa počítač automaticky reštartuje. 3) Po reštartovaní počítača počkajte približne 1 minútu, a potom zapojte kábel USB. 2 3 4 5 Vyberte pamäñovú kartu a znovu ju vložte. Ak ste sa skúsili príkaz ‘Vysunúñ’ z Windows®, predtým, ako budete pokračovañ, vyberte pamäñovú kartu. Keď sa pri vašom úsilí vysunúñ pamäñovú kartu objaví chybová správa, znamená to, že karta sa sprístupňuje. Počkajte chvíľu a skúste znova. Ak vyššie uvedený postup nefunguje, vypnite svoj počítač a zariadenie, a potom ich znova zapnite. (Je nevyhnutné zo stroja vytiahnuñ napájací kábel, aby ste stroj úplne vypli.)

B

Nemám prístup k vymeniteľnému disku z ikony na ploche.

Uistite sa, či ste vložili pamäñovú kartu do otvoru pre médiá.

Problémy týkajúce sa siete
Problém Nefunguje tlač cez sieñ. Návrhy Uistite sa, či je vaše zariadenie napojené na elektrickú energiu, online a v režime pripravenosti. Vytlačte zoznam konfigurácie siete (pozri Tlač správ na strane 5.) a skontrolujte súčasné nastavenia siete vytlačené na zozname. Znova pripojte kábel LAN do rozbočovača, aby ste si overili, či sú káblové a sieñové pripojenia v poriadku. Ak je to možné, pokúste sa pripojiñ stroj k rôznym vstupom rozbočovača za použitia rôznych káblov. Ak je pripojenie v poriadku, stroj ukazuje LAN Active počas 2 sekúnd. (Ak pri používaní máte máte problémy týkajúce sa siete, ďalšie informácie nájdete v Príručku sieñových aplikácií.)

B

30

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

Problém Nefunguje funkcia sieñového skenovania.

Návrhy (Iba pre užívateľov programu Windows®) Nastavenia brány firewall vášho počítača môžu blokovañ potrebné sieñové pripojenie. Pre konfiguráciu brány firewall dodržiavajte nižšie uvedené inštrukcie. Ak používate vlastný softvér brány firewall, preštudujte si k nemu pripojenú užívateľskú príručku alebo sa obráñte na výrobcu softvéru. <Užívatelia Windows® XP SP2> 1 Kliknite na kláves Start (Štart), ControlPanel (Ovládací panel), a potom Windows Firewall (Brána firewall systému Windows). Uistite sa, že Windows Firewall (Brána firewall systému Windows) na karte General (Všeobecné) je nastavená na Zap. Kliknite na kartu Advanced (Spresnenie) a kláves Settings (Nastavenie) v Network Connection Settings (Nastavenie sieñového pripojenia). Kliknite na kláves Add (Pridañ), a v poli Description of service (Pois služby) zadajte akýkoľvek názov. V poli Name or IP Address (Názov alebo adresa IP) zadajte "localhost". Vo vnútorných a vonkajších poliach čísel portov zadajte "54925" pre Sieñové snímanie. Vyberte UDP a kliknite OK. Zopakujte tento krok prdaním Port 137 pre Windows®. 4 Uistite sa, že sa nové nastavenia pridali a políčko je začiarknuté, a potom kliknite OK.

2 3

Váš počítač nemôže nájsñ vaše zariadenie.

<Užívatelia systému Windows®> Nastavenie brány firewall na vašom počítači môže blokovañ potrebné sieñové pripojenie. Pre podrobnosti pozri vyššie uvedené inštrukcie. <Užívatelia systému Macintosh®> Znovu vyberte zariadenie v aplikácii DeviceSelector umiestnenej v Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities alebo v aplikácii ControlCenter2.

31

Chybové správy
Chybové správa Cover is Open Príčina Kryt skenera nie je úplne zatvorený. Kryt atramentových náplní nie je úplne zatvorený. Data Remaining Údaje určené na tlač zostali v pamäti stroja. Údaje určené na tlač zostali v pamäti stroja. Kábel USB bol odpojený počas zasielania údajov z počítača do stroja. Document Jam Dokument nebol správne vložený, alebo bol dokument skenovaný cez podávač ADF príliš dlhý. Tlačová hlava je príliš horúca. Jedna alebo viac atramentových kaziet je prázdnych. Stroj ukončí všetky tlačové činnosti. Tlačová hlava je príliš studená. Pamäñová karta je pokazená, nesprávne formátovaná alebo ide o iný problém súvisiaci s pamäñovú kartou. Činnosñ Otvorte kryt skenera a opäñ ho zatvorte. Pevne zatvorte kryt atramentovej náplne, až kým nezaklapne. Znovu spustite tlač zo svojho počítača. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). Stroj zruší činnosñ a odstráni údaje z pamäte. Skúste tlačiñ znova. Pozri Používanie podávača ADF (iba DCP540CN) na strane 6. Pozri Uviaznutý dokument (iba DCP540CN) na strane 34. Umožnite stroju, aby sa schladil. Vymeňte atramentové kazety. (Pozri Výmena atramentových kaziet na strane 36.) Umožnite stroju, aby sa zahrial. Znova vložte pamäñovú kartu pevne do otvoru, aby ste sa uistili, či je správne umiestnená. Ak chyba pretrváva, skontrolujte pamäñovú jednotku tak, že do nej vložíte inú mediálnu kartu, o ktorej viete, že funguje. Objednajte novú atramentovú kazetu.

B

High Temperature Ink Empty

Low Temperature Media Error

Near Empty

Jednej alebo viacerým atramentovým kazetám dochádza atrament. Jedna z atramentových kaziet nie je správne vložená. Pamäñová karta v mediálnej jednotke neobsahuje súbor .JPG.

No Cartridge

Vyberte atramentovú kazetu a správne ju vložte späñ. (Pozri Výmena atramentových kaziet na strane 36.) Do otvoru opäñ vložte správnu pamäñovú kartu.

No File

32

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

Chybové správa No Paper Fed

Príčina V zariadení dochádza papier alebo papier nie je správne vložený do zásobníka papiera.

Činnosñ Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Znova vložte papier do zásobníka papiera a stlačte Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start). Vyberte papier, znova ho vložte a stlačte Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start).

Došlo k uviaznutiu papiera v zariadení. Out of Memory Pamäñ zariadenia je plná.

Pozri Zaseknutie tlačiarne alebo uviaznutie papiera na strane 35. Prebieha kopírovanie Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec) a počkajte, kým sa iné prebiehajúce činnosti ukončia, potom skúste znova. Prebieha tlač Znížte rozlíšenie tlače. (Pozri Tlač pre Windows® v Príručke užívateľa programov na disku CD-ROM.)

Paper Jam Unable to Change XX Unable to Clean XX Unable to Init. XX Unable to Print XX Unable to Scan XX Wrong USB device

Došlo k uviaznutiu papiera v zariadení. Prišlo k mechanickej poruche zariadenia.

(Pozri Zaseknutie tlačiarne alebo uviaznutie papiera na strane 35.) Na niekoľko minút stroj odpojte od prúdu, potom ho znova zapojte.

Do vstupu PictBridge sa zapojilo zariadenie, ktoré s ním nie je kompatibilné alebo je pokazené.

Odpojte zariadenie od vstupu PictBridge a stlačte On/Off (Zapnút'/Vypnút'), aby ste zariadenie vypli, potom ho znova zapnite.

33

Zmena jazyka LCD displeja
Môžete zmeniñ jazyk LCD displeja.

B

d e

Zatvorte kryt podávača ADF. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

a b c d e

Stlačte Menu Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Initial Setup. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Local Language. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili váš jazyk. Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

Poznámka
Aby ste sa vyhli ďalšiemu uviaznutiu dokumentov, pozorne zatvorte kryt podávača ADF tak, že ho jemne zatlačíte v strede.

Dokument uviazol v podávači ADF

B

a b c

Vyberte z podávača ADF všetky papiere, ktoré neuviazli. Zdvihnite kryt dokumentov.

Uviaznutý dokument (iba DCP-540CN)
K uviaznutiu dokumentov môže dôjsñ vtedy, keď sa vložia nesprávne alebo ak sú príliš dlhé. Pre odstránenie uviaznutých dokumentov dodržiavajte nasledujúce kroky.

B

Dokument uviazol vo vrchnej časti jednotky ADF

B

a b c

Vyberte z jednotky ADF všetky papiere, ktoré neuviazli. Otvorte kryt podávača ADF.

d e

Zatvorte kryt dokumentov. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

34

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

Zaseknutie tlačiarne alebo uviaznutie papiera

d
B

a

b

e

c

f

g

Vložte zásobník papiera pevne späñ do zariadenia.

35

Bežná údržba
Výmena atramentových kaziet

B

B

a b

Otvorte kryt atramentových náplní.

e
M

brother
XXXX

f

g c d
Otvorte obal novej atramentovej kazety farby zobrazenej na displeji a vyberte atramentovú kazetu.

Pre každú novú kazetu, ktorú nainštalujete, stlačte + (Yes), aby ste automaticky vynulovali počítadlo atramentových bodov pre túto farbu. VAROVANIE

Ak sa vám atrament dostane do očí, ihneď ich vymyte čistou vodou, a ak je to potrebné, zavolajte doktora.

36

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

UPOZORNENIE Multifunkčné stroje Brother sú navrhnuté tak, aby používali atrament určeného typu a optimálny výkon dosahujú používaním originálnych atramentových kaziet značky Brother. Spoločnosñ Brother nemôže zaručiñ optimálny výkon, ak sa používa atrament alebo atramentové kazety iného typu. Spoločnosñ Brother preto odporúča nepoužívañ iné kazety ako originálne kazety značky Brother, opätovné naplnenie prázdnych kaziet zariadenia alebo opätovné naplnenie prázdnych kaziet atramentom z iných zdrojov. Ak dôjde k poškodeniu tlačovej hlavy alebo iných častí tohto zariadenia z dôvodu používania výrobkov s ním nekompatibilných, záruka sa nebude vztahovat na žiadne opravy, ktoré si to budú vyžadovat.

c d

Zdvihnite kryt výstupného zásobníka papiera a odstráňte všetko, čo v ňom uviazlo. Utrite vnútrajšok aj vonkajšok zásobníka papiera jemnou handričkou, aby ste odstránili prach.

e

Zatvorte kryt výstupného zásobníka papiera a pevne ho vložte späñ do zariadenia.

Vyčistite vonkajšie časti zariadenia nasledovným spôsobom:

B

a

Zásobník papiera (1) vytiahnite von zo zariadenia.

1

b

Utrite vonkajšok zariadenia jemnou handričkou, aby ste odstránili prach.

37

Čistenie skenera

B

Kontrola kvality tlače.

B

a

a b c d e

Stlačte Ink Management. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Test Print. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Print Quality. Stlačte OK. Stlačte Colour Start (Farba Start). Skontrolujte kvalitu štyroch farebných blokov na hárku. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak sú všetky čiary čisté a viditeľné, stlačte +, aby ste zvolili Yes a prejdite ku kroku j. Ak sú viditeľné chýbajúce krátke čiary, ako je znázornené nižšie, stlačte -, aby ste zvolili No.

b

f

Čistenie tlačovej hlavy

OK
B

Nízka

a b c

Stlačte Ink Management. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Cleaning. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Black Color alebo All. Stlačte OK. Zariadenie očistí tlačovú hlavu. Po ukončení čistenia sa zariadenie automaticky vráti do režimu pripravenosti.

g h

Displej sa vás pýta, či je kvalita tlače OK pre čiernu a tri farby. Stlačte + (Yes) alebo - (No). Displej sa vás pýta, či chcete spustiñ čistenie. Stlačte + (Yes). Zariadenie spustí čistenie tlačovej hlavy. Po ukončení čistenia stlačte Colour Start (Farba Start). Stroj znova spustí tlač hárku pre kontrolu kvality tlače a vráti sa do kroku e.

i

Poznámka
Ak ste tlačovú hlavu čistili najmenej päñkrát, a napriek tomu nedošlo k zlepšeniu tlače, kontaktujte svojho predajcu zo spoločnosti Brother.

38

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

j

Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec). Ak tento postup zopakujete najmenej päñkrát a kvalita tlače je i naďalej nízka, vymeňte atramentovú kazetu s tryskami zanesenými farbou. Po výmene atramentovej kazety skontrolujte kvalitu tlače. Ak problém pretrváva, zopakujte čistenie a testovacie postupy tlače s novou atramentovou kazetou najmenej päñkrát. Ak atrament stále chýba, kontaktujte svojho predajcu zo spoločnosti Brother.

Ak sa iné číslo testovania tlače viac zhoduje s výtlačkami s 600 dpi alebo 1200 dpi, stlačte - (No), aby ste ho zvolili.

f

Pre 600 dpi, stlačte d alebo c, aby ste zvolili číslo testovacieho výtlačku, ktorý sa najviac zhoduje s číslom vzorky 0 (1-8). Stlačte OK. Pre 1200 dpi, stlačte d alebo c, aby ste zvolili číslo testovacieho výtlačku, ktorý sa najviac zhoduje s číslom vzorky 0 (1-8). Stlačte OK. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

g

Poznámka

h
i

Kontrola objemu atramentu
Môžete skontrolovañ objem atramentu, ktorý zostal v atramentovej kazete.

B

Kontrola zarovnania tlače

B

a b c d

Stlačte Ink Management. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Test Print. Stlačte OK. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Alignment. Stlačte OK. Stlačte Mono Start (ČB Start) alebo Colour Start (Farba Start). Zariadenie spustí tlač hárku pre kontrolu zarovnávania. Skontrolujte testovacie 600 dpi a 1200 dpi výtlačky, aby ste zistili, či sa číslo 5 najviac zhoduje s číslom 0. Ak sa vzorka číslo 5 výtlačkov so 600 dpi a 1200 dpi zhoduje v najväčšej miere, stlačte + (Yes), aby ste ukončili kontrolu zarovnávania a prejdite ku kroku h.

a b

Stlačte Ink Management. Stlačte a alebo b, aby ste zvolili Ink Volume. Stlačte OK. Displej ukazuje objem atramentu. Stlačte Stop/Exit (Stop/Koniec).

c

Poznámka
Objem atramentu môžete skontrolovañ na vašom počítači. (Pozri Tlač pre Windows® v Príručke užívateľa programov na disku CD-ROM.)

e

39

Balenie a preprava zariadenia
UPOZORNENIE Je dôležité, aby ste zariadeniu umožnili ‘zaparkovañ’ tlačovú hlavu potom, ako ukončí tlačovú úlohu. Predtým, ako zariadenie odpojíte zo zásuvky, pozorne počúvajte, aby ste sa uistili, že už nevydáva nijaké mechanické zvuky. Ak zariadeniu neumožníte ukončiñ tento parkovací proces, môže to viesñ k tlačovým problémom a možnému poškodeniu tlačovej hlavy.

UPOZORNENIE
B

Ak sa vám nedarí nájsñ žlté ochranné časti, pred prepravou NEVYBERAJTE atramentové kazety. Je dôležité, aby sa zariadenie prepravoval so žltými ochrannými časñami alebo atramentovými kazetami na mieste. Preprava bez nich poškodí vaše zariadenie a môže viesñ k tomu, že záruka nebude platná.

d e

Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky. Za použitia oboch rúk uchopte umelohmotné držadlá na oboch stranách stroja, aby ste zdvihli kryt skenera, až kým bezpečne nezapadne do otvorenej pozície, potom od stroja odpojte kábel rozhrania v prípade, že je zapojený.

a b

Otvorte kryt atramentovej kazety. Zasuňte páčky zámkov dole a vyberte všetky atramentové kazety. (Pozri Výmena atramentových kaziet na strane 36.)

f

c

g

40

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

h

i

Uzatvorte krabicu a prelepte ju lepiacou páskou.

41

C

Menu a funkcie

C

Tlačidlá menu
Vstup do hlavného menu. Vstup do menu dočasných nastavení. a b d Prechádzanie cez súčasnú úroveň menu. Návrat do predchádzajúcej úrovne menu. Prechod do ďalšej úrovne menu. Prechod do ďalšej úrovne menu. Potvrdenie jednej z možností. Výber čísla pre zadanie.

C

c

Ukončenie prebiehajúcej činnosti.

42

D

Špecifikácie

D

Všeobecné
Kapacita pamäte ADF (automatický podávač dokumentov) 32 MB Až 10 strán Teplota: 20° C - 30° C (68° F - 86° F) Vlhkosñ: 50% - 70% Papier: [80 g/m2 (20 lb)] veľkosñ A4 Zásobník papiera Typ tlačiarne Metóda tlače LCD (displej z tekutých kryštálov) Zdroj napájania Spotreba energie 100 hárkov [80 g/m2 (20 lb)] Atramentová tryska Čierna: Farba: Piezo s 94 × 1 tryskami Piezo s 94 × 3 tryskami

D

50,8 mm (2,0 in) Farba LCD AC 220 do 240V 50/60Hz Úsporný režim: Pohotovostný režim: Prevádzka: Priemer 5,5 W Priemer 7 W Priemer 21 W

43

Rozmery (DCP-330C) (DCP-540CN)

150 mm (5.9 in.)

180 mm (7.1 in.) 398 mm (15.7 in.) 398 mm (15.7 in.) 370 mm (14.6 in.)

360 mm (14.2in.)

351 mm (13.8 in.) 443 mm (17.4 in.)

351 mm (13.8 in.) 443 mm (17.4 in.)

Váha Hlučnosñ Teplota

7,3 kg (16,06 lb) (DCP-330C) 8,0 kg (17,6 lb) (DCP-540CN) Prevádzka: Prevádzka: Najvyššia kvalita tlače: 50dB alebo menej 1 10 do 35° C (50° F do 95° F) 20 do 33° C (68° F do 91° F) 20 do 80% (bez kondenzácie) 20 do 80% (bez kondenzácie)

Vlhkosñ

Prevádzka: Najvyššia kvalita tlače:

1

Závisí od podmienok tlače.

44

Špecifikácie

Spotrebný materiál
Atrament Zariadenie používa samostatné kazety s čiernym, žltým, purpurovým a azúrovým atramentom, ktoré sú umiestnené oddelene od zostavy tlačovej hlavy. Výmena atramentových kaziet Čierna - približne 500 strán s 5% pokrytím, žltá, purpurová a azúrová - približne 400 strán s 5% pokrytím Pri prvej inštalácii súboru atramentových kaziet, tlačiareň použije malé množstvo atramentu na naplnenie tlakových rúrok pre výtlačky vysokej kvality. Ide o jednorázový proces. S ostatnými atramentovými kazetami môžete tlačiñ určené množstvo strán. Vyššie uvedené čísla predpokladajú súvislú tlač pri rozlíšení 600 x 600 dpi v normálnom režime po inštalácii novej atramentovej kazety. Počet strán vytlačených jednou kazetou, sa môže líšiñ v závislosti od toho, ako často tlačiareň používate a koľko strán pri každom použití vytlačíte. Tlačiareň bude zostavu tlačovej hlavy automaticky a pravidelne čistiñ. Ide o proces, ktorý využíva malé množstvo atramentu. Keď tlačiareň rozpozná, že kazeta je prázdna, stále v nej môže zostañ malé množstvo atramentu. Je to potrebné na to, aby sa do zostavy tlačovej hlavy nedostal vzduch, nevysušil a nepoškodil ju. Náhradný spotrebný materiál <Čierna> LC1000BK, <Žltá> LC1000Y, <Purpurová> LC1000C, <Azúrová> LC1000M

D

Životnosñ atramentovej kazety

45

Sieñ (LAN) (iba DCP-540CN)
LAN Zariadenie môžete napojiñ na sieñ pre sieñovú tlač a sieñové skenovanie (iba Windows®). Súčasñou je tiež softvér Brother BRAdmin Professional Network Management pre Windows® a BRAdmin Light pre Mac OS® X 10.2.4 alebo vyšší. Windows® 98/98SE/Me/2000/XP Mac OS® X 10.2.4 alebo vyšší Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (drôtové LAN) Protokoly TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, mDNS, TELNET, SNMP

D

Podpora pre

46

E
A

Index
K
Kopírovanie za použitia podávača ADF ................... 12 Kryt podávača ADF ................................. 34

ADF (automatický podávač dokumentov) .. 6 Ako tlačit’ správy .....................................................5 Atramentové kazety kontrola objemu atramentu ...................39 počítadlo atramentových bodov ............36 výmena .................................................36

L
LCD (displej s tekutými kryštálmi) Časovač vypínania ............................... 10 Časovač zatemnenia ............................ 10 Jas ........................................................ 10 Jazyk .................................................... 34 Kontrast .................................................. 9 Nápoveda ............................................... 5

B
Bezpečnostné inštrukcie ..........................24

C
ControlCenter Pozrite Príručku užívateľov programov na CD-ROM. ..................................................

P
PaperPort® Pozrite Príručku užívateľov programov na CD-ROM. ................................................. Papier veľkost’ dokumentu ................................ 6 PhotoCapture Center™ CompactFlash ® .................................... 14 Memory Stick ....................................... 14 Memory Stick Pro™ ............................. 14 MultiMediaCard™ ................................ 14 Predbežné zobrazenie fotografií .......... 15 SecureDigital™ .................................... 14 Tlač fotografií ............................................ 16 indexu ................................................ 15 všetkých fotografií ............................. 15 Tlač s podporou DPOF ........................ 16 xD-Picture Card™ ................................ 14 z PC Pozrite Príručku užívateľov programov na CD-ROM. .............................................. POMOC Správy na displeji LCD používanie tlačidiel menu .................. 42 Prehľad ovládacieho panelu ...................... 3 Preprava stroja ........................................ 40 Presto!® PageManager® See Help in Presto!® PageManager ® to access the User’s Guide. .........................
47

Č
Čistenie skenera .................................................38 tlačovej hlavy ........................................38

H
Hlásenia o chybách na displeji .................32 Atramentová náplň je prázdna ..............32 Nebol vložený žiadny papier .................33 Nedostatok pamäte ...............................33 Nemožno skenovat’ ..............................33 Nemožno spustit’ init. ............................33 Nemožno tlačit’ .....................................33 Nemožno vyčistit’ ..................................33 Nemožno zmenit’ ..................................33 Takmer prázdna ....................................32 Hromadné kopírovanie ...........................................12

I
iešenie problémov ak máte problém týkajúci sa skenovania .......................30

Problémy týkajúce sa tlače ...................................28 Programovanie vášho stroja ....................42

U
Uviaznutie dokumentov .......................................... 34 papiera ................................................. 34

R
Režim, vstup PhotoCapture ..........................................4 Skenovanie .............................................4 Riešenie problémov .................................28 ak máte problém týkajúci sa kopírovania .......................29 týkajúci sa PhotoCapture Center™ ....30 týkajúci sa siete ..................................30 týkajúci sa softvéru ............................30 týkajúci sa tlače ..................................28 Hlásenia o chybách na displeji ..............32 týkajúcich sa kontroly objemu atramentu ..............................................39 týkajúcich sa kvality tlače ......................38 týkajúcich sa uviaznutia dokumentov ....34 týkajúcich sa uviaznutia papiera ...........35

Ú
Údržba, bežný postup ............................. 36

V
Veľkost’ papiera ................................................... 9 Vytvorenie jednej kópie .......................................... 12

W
Windows® Pozrite Príručku užívateľov programov na CD-ROM. ..................................................

S
Siet’ová tlač Pozri Príručku siet’ových aplikácií na disku CD-ROM. ...................................... Siet’ové skenovanie Pozri Príručku užívateľa programov na disku CD-ROM. ...................................... Skenovanie Pozrite Príručku užívateľov programov na CD-ROM. .................................................. Spotrebné položky ...................................45 Správy Nastavenia užívateľa ..............................5 Nápoveda ................................................5

T
Tlač prípady uviaznutia papiera ....................35 správy .....................................................5 zvýšene kvality ......................................38 Typ papiera ....................................................9

48

Navštívte nás na World Wide Web http://www.brother.com

SVK


				
DOCUMENT INFO
About At ManualsMania we are busy building the largest collection of user manuals and operating instructions. More than 700,000 manuals already available,visit us at http://www.manualsmania.com