International Taxation and Transfer Pricing by 575zVr97

VIEWS: 139 PAGES: 19

									                    701455 Ch 10
การภาษีอากรระหว่างประเทศและการ
กาหนดราคาโอน
International Taxation and
Transfer Pricing


                         ิ
                รศ.ชูศรี เที้ยศิรเพชร
        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


                          1
International Taxation
  ระบบและอัตราภาษีของแต่ละประเทศต่างกัน
                    ้
  ภาษีอากรระหว่างประเทศเป็ นประเด็นผูบริ หารของธุรกิจระหว่าง
  ประเทศ จะต้องมีการคานึงถึงและตัดสิ นใจมาก
  เนื่องจากมีผลกระทบต่อ
    การตัดสิ นใจลงทุน
    การตลาดในแง่ขายสิ นค้า
    การเงินในการเคลื่อนย้ายกระแสเงินสด
    การกาหนดราคาโอนระหว่างประเทศ(การเสี ยภาษีต่าสุ ดและการ
    ประเมินผล)                        2
ตัวอย่างอัตราภาษีของประเทศต่างๆ
                 3
ความสาคัญของภาษีอากร
ระหว่างประเทศ
  ระบบภาษีอากรระหว่างประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่ละประเทศ
               ้
  มีการออกเป็ นกฎหมาย มีขอตกลงและการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
  ประเทศ
                             ั
  ก่อให้เกิดการไหลแรงงานและเงินทุนจากประเทศที่มีอตราภาษีสูงไป
          ั
  ยังประเทศที่มีอตราภาษีต่ากว่า ซึ่งเป็ นกลยุทธ์การแข่งขันระหว่าง
  ประเทศ
     ั
  บริ ษท MNC จึงต้องตัดสิ นใจออกแบบสิ นค้าในประเทศหนึ่ง แล้ว
  นาไปผลิตในอีกประเทศหนึ่งก่อนจะนาไปจาหน่ายทัวโลก   ่
  จึงต้องมีการวางแผนภาษี(Tax Planning) ให้ถูกต้องตาม
  กฎหมาย ซึ่งรวมถึงการกาหนดราคาโอนระหว่างประเทศด้วย         4
  สาเหตุการวางแผนภาษีของMNC
  ระบบภาษีของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน แม้มีแนวคิดที่จะ
  สร้างระบบภาษีที่เป็ นสากล(Global Taxation System)
              ั    ้
  แก้ไขโดยมีการจัดทาอนุสญญาภาษีซอนระหว่างประเทศ
  (International Double Taxation) เพื่อลดการเก็บ
  ภาษีซ้ าซ้อนระหว่างประเทศ
    ั ้
  แต่ยงมีขอบกพร่ องที่ไม่สามารถขจัดความซ้ าซ้อนหมดไป เช่น การ
        ้
  ขจัดภาษีซอนโดยการเครดิตภาษี พบว่าบางประเทศจากัดจานวนเงิน
  ในการเครดิตภาษี เป็ นต้น
  จากข้อจากัดและข้อบกพร่ องบางประการ สนับสนุนให้ MNC มี
  การวางแผนภาษีอากร เพื่อการถ่ายโอนเงินกาไรระหว่างในกิจการ   5

         ้
  และเสี ยภาษีนอยที่สุด
ลักษณะการวางแผนภาษีของบริษัทMNC
               ั
  การวางแผนภาษีสาหรับบริ ษทMNC หมายถึง การที่บริ ษท  ั
                 ้
  MNC หาทางที่จะขจัดภาษีซอนที่ไม่จาเป็ น เนื่องจากระบบภาษีแต่
  ละประเทศต่างกัน
  ลักษณะการวางแผนภาษี MNC อาจทาทาได้หลายวิธี ได้แก่
   การหาช่องว่างจากอนุ สญญาภาษีซอน ระหว่างประเทศคู่สัญญา
               ั     ้
    การวางแผนจะแตกต่างกันไปแต่ละกรณี เรี ยกว่า Treasty
    Shopping
   การกาหนดราคาโอน(Transfer Pricing) เพื่อถ่ายเท
    กาไรภายในกลุ่มบริ ษท โดยปราศจากภาระภาษี หรื อมีภาระภาษี
              ั
    ต่าสุ ด
   การใช้ดินแดนที่เสนอสิ ทธิ พิเศษทางภาษี(Tax Havens)
    ให้เป็ นประโยชน์
                                 6
  Multinational Enterprises-Tax

                ั    ่
  โอนเงินได้ ไปยังประเทศที่มีอตราภาษีตากว่ า
              ่ ั
  โอนรายจ่ าย ไปยังประเทศทีมีอตราภาษีสูงกว่ า
        ่
  ตั้งราคาโอนตากว่ าราคาตลาด
  อาศัยช่ องโหว่ ของกฎหมาย(Tax loopholes)                         7
        ้
ราคาโอนและการตังราคาโอน
                             ั
  ราคาโอน (Transfer Pricing) หมายถึงราคาที่ต้ งขึ้นสาหรับ
  ดาเนิ นธุรกิจต่างๆ ภายในกลุ่มธุรกิจเดี่ยวกัน(Related Business
  Entities) เช่น การซื้ อขายสิ นค้า การให้บริ การ เป็ นต้น
  การกาหนดราคาโอนที่สูงต่ากว่างจริ ง ทาได้ง่ายภายในธุรกิจเดียวกัน
  ลักษณะการกาหนดราคาโอน อาจเป็ น
   ราคาซื้ อขายโดยสุ จริ ต(Arm’s Length Prices) เป็ นราคา
                          ้ ้
    ที่กาหนดตามกลไกตลาดที่มีการแข่งขัน ตามผูซ้ื อผูขาย
   ราคาต้นทุนบวกกาไร(Cost Plus Price) เป็ นราคากาหนด
    จากต้นทุน
   ราคากาหนดจากการจัดการ(Manipulated Transfer
    Pricing) เพื่อการวางแผนภาษี
                                 8
การกาหนดราคาโอน
  ่
เพือการวางแผนภาษี
  เป็ นการกาหนดราคาโอน โดยการตั้งราคาโอน(Abusive
  Transfer Pricing) เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในระหว่าง
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน อาจกาหนดเป็ น การตั้งราคา ค่าตอบแทน
  ดอกเบี้ย หรื อธุรกรรมต่างๆ เพื่อถ่ายโอนกาไรจากประเทศหนึ่งไปอีก
  ประเทศ
  การตั้งราคาโอน อาจมีวิธีการดังนี้
                         ้    ้
   ตั้งราคาสู ง เพื่อโอนกาไรไปยังประเทศผูขาย โดยผูซ้ื อเกิดผล
               ั       ้         ้
     ขาดทุน ในกรณี ที่อตราภาษีประเทศผูขายต่ากว่าประเทศผูซ้ื อ
                        ้    ้
   ตั้งราคาต่า เพื่อโอนกาไรไปยังประเทศผูซ้ื อ โดยผูขายเกิดผล
                ั       ้         ้
     ขาดทุน ในกรณี ที่อตราภาษีประเทศผูขายสู งกว่าประเทศผูซ้ื อ  9
    Transfer Pricing and Business Environment
    Issues              Jeffrey S. Arpan

ยอดซื้อจากบริษทแม่ตงราคาโอนตา ยอดขายให้ ยอดซื้อจากบริษทแม่ตงราคาโอนสูง ยอดขายให้
       ั  ั้    ่             ั  ั้
 ้
ตังราคาโอนสูง               ้    ่
                    ตังราคาโอนตา
1. มีภาษี ศลกากรสูง
      ุ                 1. เป็ นผูร่วมประกอบการในประเทศ
                            ้
2. อัตราภาษี นิติบุคคลตากว่าอัตราของบริษทแม่ 2. มีแรงกดดันจากคนงานในการขอปันส่วนผล
            ่        ั
                       กาไร
3. มีค่แข่งมาก
    ู                   3. มีแรงกดดันจากค่านิยมความรักชาติหรือ
                       สามารถส่งกาไรจากบริษทต่างประเทศได้สง
                                  ั       ู
4. หนี้ สินในท้องถิ่นเป็ นภาระของบริษทลูก
                   ั    4. ถูกจากัดในการโอนกาไรหรือจ่ายปันผล
5. รัฐสนับสนุนการส่งออกโดยบรรเทาภาษี หรือ   5. ขาดเสถียรภาพทางการเมือง
   ั
ได้รบ Tax credit ตามมูลค่าส่งออก
6. อัตราเงินเฟ้ อตากว่าอัตราในประเทศของ
         ่              6.มีสญญาขายสินค้าจานวนมากในประเทศนัน
                          ั               ้
บริษทแม่
   ั
7. มีข้อจากัด (เพดานราคา) เกี่ยวกับมูลค่าสินค้า 7.รัฐบาลควบคุมราคาสินค้า โดยอิงกับต้นทุนการ
                                             10

นาเข้า                     ผลิตเพื่อป้ องกันคู่แข่งภายนอกมาแบ่งกาไร
       ้
ตัวอย่าง:การตังราคาโอนเพื่อการ
วางแผนภาษีของMNC
    ั               ้        ั
  บริ ษท A ตั้งในประเทศ X เป็ นผูผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ า มีวตถุดิบ 2 ส่ วน
  ได้แก่ ชิ้นส่ วน 001 จากในประเทศX และชิ้นส่ วน 101 สังซื้ อจาก
                                ่
      ั         ั
  บริ ษท B ซึ่ งเป็ นบริ ษทในเครื อในประเทศ Y
              ั
  กาไรที่เสี ยภาษีบริ ษท A = รายได้ – (ราคาชิ้นส่ วน001 +
          ราคาชิ้นส่ วน101+ ต้นทุนผลิตอื่นในประเทศ X)
  กาไรขึ้นกับราคาชิ้นส่ วน 101
            ั
  ถ้าประเทศ X มีอตราภาษีสูงกว่าประเทศ Y จูงใจให้มีการตกลงตั้งราคา
                  ั
  ชิ้นส่ วน 101 สูง เพื่อบริ ษทA จะเสี ยภาษีต่า
             ั
  ถ้าประเทศ X มีอตราภาษีต่ากว่าประเทศ Y จูงใจให้มีการตกลงตั้งราคา
                 ั
  ชิ้นส่ วน 101 ต่าเพื่อบริ ษท B จะเสี ยภาษีต่า
                                     11
ตัวอย่างการกาหนดราคาโอนสาหรับ
การวางแผนภาษี
                12
  ตัวอย่างการกาหนดราคาโอนสาหรับ
  การวางแผนภาษี(ต่อ)
a            ้        ่
   กาหนดราคาขายสู งขึน เพราะอัตราภาษีตากว่า ทาให้
   ภาษีโดยรวม เสียลดลง 595,000 – 420,000 =175,000
           ้
   บาท และกาไรสู งขึนโดยรวมจานวนเดียวกัน
                           13
         ุ
กรณีต้องเสียภาษีศลกากร
             14
           ้
  การวางแผนภาษีและตังราคาโอน
      ้
  โดยการตังตัวกลาง

        ั      ้         ั        ั
     บริ ษท 0 เป็ นผูผลิต ขายให้บริ ษท P เป็ นบริ ษทลูกในท้องถิ่น
                         ั   ั
     เพื่อการเสี ยภาษีเงินได้ต่าสุ ด จึงได้ต้ งบริ ษทตัวกลาง(Intermediate
                                      ้
     Company) เพื่อทาหน้าที่ซ้ือขายระหว่างกัน โดยทาหน้าที่เป็ นผูขาย โดย
                ั
     ไปตั้งในประเทศที่อตราภาษีต่า
     วิธีการ

  บริษท 0 ผู้ผลิต
    ั                ั
                  บริษทตัวกลาง       บริษท P ผู้ขายสิ นค้ า
                                 ั
                                    กาไร
      ขาย              ขาย
             ่
อัตราภาษีสูง ตั้งราคาขายตา       ่
               อัตราภาษีตา ตั้งราคาขายสู ง        ั
                              โอนกาไรไปบริษทตัวกลาง
                                           15
การวางแผนภาษีโดยการจัดหาแหล่ง
ทุน
  การหักภาษี ณ ที่จ่าย(Withholding Tax) ของแต่ละประเทศมี
  อัตราภาษีต่างกัน ในด้านจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่ งให้ผลตอบแทนต่างกัน
                      ้ ้
   หากจัดหาทุนจากการระดมทุนจากผูถือหุ น มีการจ่ายเงินปั นผล

   หากจัดหาทุนจากเงินกู้ มีการจ่ายดอกเบี้ย

  เช่น ประเทศอังกฤษวางแผนผลิตสิ นค้าในประเทศออสเตรี ย อัตราภาษีหก   ั
  ณ ที่จ่ายเงินปั นผลในออสเตรี ยเท่ากับ 22% และดอกเบี้ย0%
           ั
   กรณี น้ ี บริ ษทใหญ่อาจเลือกใช้โครงสร้างเงินทุนจากเงินทุนบางส่ วน
         ู้
     และให้กบางส่ วน เพื่อส่ งเงินคืนมากกว่าการลงทุนเอง


                                    16
17
          ิ
ดินแดนที่เสนอสิทธิพเศษทางภาษี
  ดินแดนที่เสนอสิ ทธิพิเศษทางภาษี(Tax Havens) เป็ นประเทศหรื อ
  ดินแดนซึ่ งไม่มีการจัดเก็บภาษีหรื ออัตราภาษีต่ามาก จึงเหมาะสาหรับการ
  หลบหลีกภาษี มีลกษณะ  ั
   ไม่มีการเก็บภาษีเงินได้ เช่น หมู่เกาะเคย์แมน บาฮาบัส บริ นติส
    เวอร์จิน
   อาจจัดเก็บภายในปกติ แต่กาไรหรื อรายได้ระหว่างประเทศเก็บใน
    อัตราต่า เช่น ฮ่องกง สิ งคโปร์
   มีการปกปิ ดข้อมูลทางธุ รกิจและการเงินของกิจการต่างประเทศ เช่น
    ลักเซมเบริ์ ก
   ไม่มีการควบคุมการปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
  เหตุที่มี เพื่อเป็ นการดึงดูดธุรกิจและการลงทุนจากต่างประเทศ
  การกาหนดรายชื่อประเทศเหล่านี้ข้ ึนกับแต่ละประเทศ
                                    18
Tax Holiday

  เป็ นช่วงเวลาที่มีการลดหย่อนภาษี เพื่อให้เกิดการจูงใจให้มีการ
  ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ เช่นหลายประเทศในเอเชีย
    ในประเทศไทยจะยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี สาหรับกิจการต่างชาติที่
    ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
    ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ยกเว้นภาษีเงินได้ 3-8 ปี
    มาเลเซี ยยกเว้นภาษี 10 ปี
  บริ ษท MNC จะเลือกตัดสิ นใจลงทุนในประเทศที่มีช่วงการ
     ั
  ลดหย่อนภาษีนานและอัตราภาษีต่า
                                   19

								
To top