KUBAHLAZIYI BEBHAYIBHELI by banjani

VIEWS: 26 PAGES: 3

									       KUBAHLAZIYI BEBHAYIBHELI
1. Ngicela incazelo ye-Bandla ngaphansi kwalezi zihlokwana:-

    a. Yini i-Bandla njengebizoqoqa.
                                               Page | 1
    b. Yini i-Bandla njengoMzimba kaKristu.

2. Ngicela incazelo ukuthi umuntu onjani omelwe noma onelungelo lokuba yi founder ye-
  Bandla noma umsunguli we-Bandla/bandla, futhi kumele abe naziphi izimfanelo/iziqu.

3. Ngicela ukubuza ukuthi kumele abe mangaki ama-Bandla noma iMizimba kaKristu
  emhlabeni.

4. Ngicela amavesi achaza ngenhloso ye-Bandla noma uMzimba kaKristu.

    a. Iyabonakala noma iyenzeka yini inhloso ye-Bandla /UMzimba kaKristu echazwe
     ngenhla;

    b. Uma ingabonakali kungabe kubangelwa yini?

5. Kungabe lisho ukuthini igama “ihlelo”(denomination) , likuphi ivesi eligunyaza ukuthi
  kube khona igama elithi; “ ihlelo”?

    a. Lifanele ngani ukuba khona igama “ihlelo” enkolweni yobu-Kristu?

    b. Ngicela ukwazi futhi ukuthi leligama “ihlelo” liyifeza kanjani noma linamthelela
     muni ekufezeni inhloso echazwe ngenhla nge-Bandla?

    c. Uma lingayifezi inhloso nge-Bandla, pho angabe liyophelela kuphi?

6. Iyini inhloso ngeziphiwo zikaMoya?

    a. Zitholakala kanjani?

    b. Kumele zisebenze kanjani ngokwebhayibheli?

    c. Angabe zisafeza yona yini inhloso yokwenziwa noma yokunikezelwa kwazo
     kwabanikezwe zona?

7. Yisiphi isizathu sokuthi kube nama-bandla “ahlukahlukene” uma kuwukuthi munye
  uNkulunkulu?

    a. Ukwehlukahlukana kusho ukungabi namqondo munye ngento eyodwa, angabe
     yikho yini lokho okufunwa wuNkulunkulu nge-Bandla?

8. Ngicela incazelo ngendlela okumele ihanjwe wumuntu uma esindiswa ngaphansi
  kwalezihlokwana;

    a. Usindiswa kanjani umuntu?


                                          Page | 1
b. Uma esesindisiwe, usindiswa ebese eba yilungu lakuphi kwalokhu
  okulandelayo;

     i. Lomfundisi othile nebandla lakhe akazisungulele lona;

    ii. Le-Bandla/uMzimba kaKristu la enelungelo lokungena embusweni
                                            Page | 2
      kaNkulunkulu?

c. Uma umuntu esesindisiwe uboshozelwe kukuphi phakathi kwalokhu;

     i. Umfundisi

    ii. Ibandla

    iii. UJesu

    iv. IBandla

    v. Emthethweni webandla

    vi. eZwini likaNkulunkulu nokuhlonipha umelusi wakhe eNkosini,

    vii. Okunye.

d. Yiziphi izinto eziyimgoqo (limitations) emuntwini osesindisiwe?

e. Ake sithi ngasindiswa kushumayela umfundisi onesiphiwo esithile sokoMoya,
  futhi onebandla elinegama elehlukile kwamanye engiyeke ngiwabone. Ebese
  ngiba nalezinto ezilandelayo ezingididayo ngaye, kumele ngenzenjani?

     i. Uma eshumayela uveza ngokusobala ukuthi isibusiso sami sikuye
      nasebandleli lakhe, lokho kungenza ngibone ukuthi angeke ngubusiseke
      wuNkulunkulu uma ngingazibophezeli kuye nemigomo akangibekele
      yona, okanye ngeke ngize ngibusiswe wuNkulunkulu uma ngingeyena
      umfundisi njengaye.

    ii. Okunye okuvelayo ezintshumayelweni wukuthi kumele nginikele
      kakhulu ukuze ngibusiseke kakhulu, angabe yimalini ebekiwe
      engajabulisa uNkulunkulu ukuze akubusise ngokupheleleyo.

    iii. Okunye futhi okuvelayo ezintshumayelweni wukuthi akufanele
       ngiyoqala elami ibandla njengoba naye enelakhe nje, okungididayo
       wukuthi elakhe yena waliqala kanjani, ngoba nginesiqiniseko sokuthi
       akulona elokuqala ngqa emhlabeni.

    iv. Okunye futhi uma kunezimvuselelo zetende noma ngifuna ukuya
      kwamanye amabandla ukuthola okuvela kwezinye iziphiwo zikamoya,
      umfundisi wami uyanginqabela, angabe amanye amabandla akuwona
      yini akaNkulunkulu na?

f.  Uyini umehluko phakathi kukababa kaMoya, umfundis, nomelusi?

                                      Page | 2
    g. Umfundisi noma umelusi , ungumelusi wezimvu zikabani kahlekahle?

    h. Kuchazeka kanjani ukukhuluma okuthi: “ La ebandleni lami akwenziwa lokhu”

9. Kuzwakala sengathi uNkulunkulu , UJesu noMoya oNgcwele bayinto yinye. Futhi i-
  Bandla lichazwa njengoMzimba kaKristu , okusobala ukuthi uMzimba kaJesu Kristu yena
                                            Page | 3
  lo oyingxenye yobuthathu bukaNkulunkulu- Ebese kuzoba nevesi elithi uNkulunkulu,
  okusobala ukuthi uJesu, unguYise wezintandane, kanjalo futhi aphinde abe yindoda
  yabefelokazi. Uma kunjalo kuveza siphi isithombe ngobukhona beBandla uma kukhona
  izintandane kanye nezinye izingane eziphethe amakhaya ngenxa yokushiywa ngabazali
  bazo, kanjalo nabafelokazi abangena emabandleni ahlukahlukene belambile , beswele
  bephume benjalo futhi?
                                       Page | 3

								
To top