werkbestand AKVS gouw Antwerpen

Document Sample
werkbestand AKVS gouw Antwerpen Powered By Docstoc
					ARCHIEF HEIDEBLOEMPJE ESSEN
WIM BESTERS
SINT-ANTONIUSSTRAAT 8
2910 ESSEN
tel. : 03/667.11.49
e-mail: Wim_Besters@hotmail.com en rudi.smout@skynet.be
   INFORMATIE AKVS-GOUW
      ANTWERPEN
SAMENGESTELD DOOR: Rudi Smout
LAATSTE BIJWERKING: 11/12/2003


                             1
INHOUDSTABEL
INHOUDSTABEL                            2
VOORWOORD                              3
1. AKVS-GOUW ANTWERPEN VOOR EERSTE WERELDOORLOG           4
1.1. STUDENTENBONDEN VOOR AKVS: KEMPISCHE STUDENTENGILDE 1901    4
1.2. GOUWDAGEN VOOR EERSTE WERELDOORLOG               4
1.3. ORGANISATIE GOUW ANTWERPEN VOOR EERSTE WERELDOORLOG      7
2. AKVS-GOUW ANTWERPEN 1920- GOUWDAG NIJLEN 1934          8
2.1. AKVS-GOUW ANTWERPEN 1920-1924                 8
2.2. AKVS-GOUW ANTWERPEN 1925-1930                 10
2.3. AKVS-GOUW ANTWERPEN 1931-GOUWDAG NIJLEN 1934          10
3. AKVS-GOUW ANTWERPEN NA GOUWDAG NIJLEN 1934            14
4. GOUWDAGEN AKVS-GOUW ANTWERPEN 1919-1934             18
5. GOUWBESTUUR ANTWERPEN 1918-1919 – 1935-1936           34
6. AANTAL BONDEN EN LEDENAANTALLEN                 36
7. GROTE THEMA’S                          36
8. LANDDAGEN AKVS 1919-1933                     36
9. OVERZICHT WERKBESTANDEN STICHTING 100 JAAR HEIDEBLOEMPJE ESSEN  37
                                     2
VOORWOORD

Door op zoek te gaan naar informatie over onze eigen beweging, studentenbond-KSA-KSJ Heidebloempje
Essen, hebben we ook heel wat gegevens bekomen van bonden uit de streek. Vooral informatie omtrent de
periode van de studentenbond en de overgang naar KSA.

Na de publicatie van het boek “100 jaar Heidebloempje Essen 1897-1997” en de “Aanvulling 2002” hebben we
nu de tijd gevonden om onze informatie over de andere bonden en het gewest in een soort van werkbestand te
gieten. We hebben getracht om zoveel mogelijk gegevens per bond of van het gewest samen te brengen. Naar
aanleiding van ons artikel in het decembernummer 2003 van het tijdschrift Gisteren hebben we al onze
werkbestanden én onze afbeeldingen op onze website www.heidebloempje.be geplaatst.

Onze hoop is dat andere mensen van deze gegevens zullen gebruik maken om aan een eigen bondsgeschiedenis
te beginnen, om bepaalde zaken beter te kunnen plaatsen in de gemeente of een groter geheel, …. Het blijven
natuurlijk wel werkbestanden. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat de informatie zeker niet volledig zal zijn en dat
typfouten onvermijdelijk zijn. Daarom is ook teruggaan naar de originele bronnen een noodzaak. Grote
voordelen van zo’n werkbestand zijn dan weer dat je de gegevens aan zoveel mogelijk mensen kan doormailen,
en dat je informatie kan bijvoegen, veranderen, plakken, kopiëren, … We gaan er wel vanuit dat als je gegevens
gebruikt je wel de bron vermeldt (dat hebben wij ook betracht).

De stichting 100 jaar Heidebloempje Essen hoopt dat al haar werk niet tevergeefs is geweest.

Voor eventuele opmerkingen, vragen, suggesties kan je steeds contact opnemen met:


Rudi Smout
Catharina Beersmansstraat 39
2018 Antwerpen
tel. 03/248.18.67
e-mail: rudi.smout@skynet.be
                                                       3
1. AKVS-GOUW ANTWERPEN VOOR EERSTE WERELDOORLOG
1.1. STUDENTENBONDEN VOOR AKVS, VOOR STICHTING ANTWERPSE
GOUWBOND: KEMPISCHE STUDENTENGILDE 1901
‘De Kempische Studentengilde' 1901.
...Tijdens vakanties was hij (= Juul Grietens -Meerhout 1884 - Borgerhout 1936-) werkzaam in de Kempen: hij trad
regelmatig als spreker op en stichtte nieuwe studentengilden. In 1901 was reeds 'De Kempische Studentengilde'
gesticht, die meer dan 300 leden telde. Grietens schreef teksten voor liederen. 'Heibrand' (muziek van Edward
Sneyers) werd het gildelied der Kempische studenten. Juul Grietens bezat organisatorisch talent, kon de jonge
studenten bezielen en stond hen bij met raad en daad. In 'De Kempische Studentengilde' geeft hij een overzicht van
het ontstaan, de werking, het doel en de kracht van de gilde. 'Het Vlaamsche woord', zo schrijft hij, 'en 't Vlaamsche
lied klinken hoog, geestdrift geraakte wakker in ons jong, Kempisch volk, en al zijn wij uiterlijk koud en wars van
overdrijving, toch weet men wel dat, wanneer we wakker worden, en eene zaak willen uit al ons kracht, we niet te
stuiten, of te dwarsboomen zijn door onderduimsche tegenwerking'. ...
Wij beschikken over te weinig gegevens om een vollediger beeld te kunnen geven over de Vlaamse studentenbonden
in de Kempen en over 'het Vlaams ontwaken in de Kempen'. Dit is slechts een begin, de aanzet van verder
onderzoek. De deelname van Kempenaars aan de Vlaamse Beweging is evenwel zeker niet gering geweest. In de
stille Kempen waren er ook wakker mannen."
Noot 1: "Studentenbonden bestonden reeds in 'Turnhout, Vorst-Eynthout, Arendonk, Westerloo, Hoogstraten en
Heyst-op-den-Berg die deel uitmaken van de Kempische studentengilde gesticht in 1901' (J. GRIETENS. De
Kempische Studentengilde). Te Meerhout werd een studentengild gesticht in 1900. Geel en Mol hadden in 't begin
van deze eeuw ook al hun Vlaamse studentenbond.
     boek 75 jaar WIK Retie p.29-31 en noot 1 hfdst.2 p.3431.2. GOUWDAGEN VOOR EERSTE WERELDOORLOG
(nog verder inbrengen)

GOUWDAG 24/08/1904 LIER
Heer Jozef Goossenaerts : Het taalgevoel is te zeer verloren gegaan bij de Zuid-Nederlanders' ...
Toespraak gouwdag Lier 24/08/1904, 200 studenten
     De Student, 24e jg. nr. 4 - Halfoogst 1904 p.174.
24 Oogst : gouwdag te Lier met o.a. spreker Goossenaerts met als thema Taalzuivering.
Het taalgevoel is te zeer verloren gegaan bij de Zuid-Nederlanders. Onze taal krioelt van gallicismen en germanis-
men. Hij bewijst door voorbeelden, en geeft telkens de echt Nederlandsche woorden en wendingen. Jozef
Goossenaerts
     AMVS 232

GOUWDAG 09/04/1907 ANTWERPEN
Uitnodiging voor gouwdag Antwerpen 09/04/1907 te Antwerpen
AVV VVK
ANTWERPSCHE GOUWBOND
Feestzitting, op Dinsdag 9 April 1907
Om 14 uur, te Antwerpen
Zaal ‘KALKOENSCHEN HAAN’ St. Jacobsmarkt

Makkers,
In alle afdelingen, wij mogen het met fierheid vaststellen, is het een wedijveren geweest om door zelfwerking, te
komen tot het uitroeien, of het veranderen van hetgeen door een vreemd onderwijs in ons misvormd was, tot het
volmaken van ons eigen zelven. Maar, naast die zelfwerking, moeten er nog hoogdagen staan, hoogdagen waarop
gansch ’t Antwerpsch studentenvolk samenstroomt om te verbroederen, om door ’t aanhooren van het bezielend
woord van ouderen in den strijd, door het geestdriftig samenzingen van onze strijdzangen, in ons blijmoedigheid,
geestdrift en werkijver herop te wekken.
Dit is de reden waarom de ANTWERPSCHE GOUWBOND de algemeene vergadering belegt.
Antwerpsche makkers, weest op uwen post! Die blijde dag moet aan eenieder doen zien dat Antwerpen niet alleen
den talrijksten maar ook den geestdriftigsten Gouwbond bezit.                                                           4
De Schatbewaarder,         De Eerehoofdman,               De Schrijver,
LOD. DE SCHUTTER.          DR. A. LAPORTA.                H. POOT.
                  De Hoofdman,
                  ARTH. VAN HUFFELEN.
DAGORDE:
Aanspraak door H. POOT.
Redevoering door J. MULS.
Broedergroet uit West-Vlaanderen door K. CARTON, afgevaardigde van het Alg. Katholiek Vlaamsch
     Studentenverbond.
Redevoering door Dr. A. VAN DE PERRE.
Redevoering door Apotheker HENDRICKX.
Verlustiging.
     AMVS 253

GOUWDAG 07/04/1910 EKEREN
(zie bestand Vlaamsche Katholieke Polderzonen)

Gouwdag 07/04/1910 Ekeren.
Gouwdag te Eeckeren op 7 April. De kring van de Polders huldigde zijne vlag in. Pol Van Looveren, voorzitter,
sprak over de beteekenis van de vlag en van de Gouwbond.
H. Alf. Stroobant sprak als afgevaardigde van 't A.K.V.S.
Adv. Van Oeckel, toonde ons den weg naar onze idealen.
E.H. Prims sprak over sociale studentenbeweging.
Adv. Wildiers zegde ons waarom we moeten Vlaamsch zijn; de redenaars behaalden geestdriftige bijval. 's Avonds
Hullebroeckfeest.
     De Student, Half-Oogst 1910, 30 jg. nr.3 p.131

Vergadering 31/03/1910 te Stabroek.
Vergadering van 31 Maart 1910 Stabroek
…- Ons Vlaggefeest werd besproken; aller overtuiging was dat het schoon zou zijn, en aller wil dat het ten volle
lukken moest: alles werd dan geregeld om van een goed verloop zeker te zijn.
Hierna kwam de spreekbeurt van den Eerwaarden Heer Jef Van Tichelen: hij sprak ons over de kunst in het vlag; hij
leerde ons de leidende beginsels van het vervaardigen van kunstvaandels: het mag geen stijve draperij, overladen met
dik borduursel en lauwertakken, die log en zwaar neerhangt aan den stok; jet moet een golvend gewapper zijn, licht
waaiend en spelend in den wind, de kern van het verbeelde moet tegen den stok geplaatst, en van daar moet het in
harmonische lijnen met fijndooreengestrengelde, en klaar-symbolishe kleuren, naar 's uitteinde wegvloeien; het moet
licht zijn als de wind die er mee speelt, schoon als het gedacht dat het verzinnebeeldt, sterk als een vooopgaander in
onze opmarschen. Heel van pas die voordracht; gepaster kon niet; later onze vlag ziende hebben wij gezegd het is
een kunststuk: dit danken wij den grooten kunstenaar Joe English ….
Na nog wat weg en weer geklap over ons Vlaggefeest werd er besloten, een of twee tooneelavonden in te richten
onder 't groot verlof, ten voordeele van C. De Schutter.
Een kloeke Vlaamsche Leeuw sloot de vergadering.
Moest ik hier mee eindigen, ik zou mijn plicht niet gedaan hebben: een woord valt er te zeggen over ons Vlaggefeest:
het is gelukt zooals wij het niet durfden verwachten; studenten waren opgekomen van elle kanten; fel wapperde ons
vlag in 't zonnelicht, omringd van huldigende zustervlaggen; aanmoedigend, versterkend klonk het woord der
ouderen op de feestvergadering; onzen dank aan de Antwerpschen Gouwbond voor zijn medehulp. Nu met moed en
kracht vooruit, geleid door onze banier ten strijde en ter overwinning.
 De Schrijver Bril Frans
      verslagboek I De Polderzonen p.34-37

Vlaggefeest en Gouwdag 07/04/1910?
Noot : Vlaggefeest
- datum vlaggefeest? na vergadering 31/03/1910 (+vlag vermeld jaartal 1910)
- met medewerking van de Antwerpse gouwbond
- feestvergadering met vlaggen zusterbonden en toespraken ouderen

Polderzonen. Aanspraken door E.H. Van Tichelen en E.P. De Schutter. Regeling van den Gouwdag en de
Vlaggewijding.


                                                          5
     De Student, Half-Oogst 1910, 30e jg. nr.3 p.132

STUDENTENLANDDAG 17/09/1911 ANTWERPEN.
Noot: spreekt van landdag en geen gouwdag
Het Studentenfeest te Antwerpen op 17 September
Het was de jaarlijksche Studentenlanddag en dien dag ook de wijding van de vlag van den Antwerpschen
Studentenbond. Na communiemis en dankmis, waaronder geestdriftige aanspraak door Z.E.H. kanunnik Cleynhens,
pastoor-deken, hadden de vergaderingen der afdeelingen plaats. Die afdeelingen werden voorgezeten door Dr. Van
de Perre, E.H. Fierens, leeraar, E.P. Janssens en E.H. Vosters, bestuurder der Normaalschool te Mechelen. Er waren
verslagen over de meest belangrijke punten betreffende de Studentenbeweging. Als verslaggevers teeken wij aan de
E. Heeren Dr. Van Roey, Van Hove, Deckers, Bernaerts, Simons, - de heeren Dr. Goossenaerts, Heymans, Van der
Auwera, Leurs. De bijzonderste verslagen handelden over de Nederlandsche Wetenschap en de taak der
hoogstudenten in zake de hoogeschooluitbreiding, - over de vlaamsche muziek en haren rol in volksontwikkeling,
over het tooneel voor studenten, over de middelen tot het behouden van den godsdienstzin bij de jeugd, over de
studie der schoolvakken door het Nederlandsch over karaktervorming, enz. enz. –
Na de vergadering der afdeelingen afzonderling kwamen allen bijeen om eenige punten van praktische regeling te
bespreken. ’s Namiddags werd er eene feestzitting gehouden waar volksvertegenwoordiger Van Cauwelaert en
advokaat Dosfel spraken.
Vele leeraars, vele priesters, woonden de zittingen bij.
De oversten van St. Jans Berchmans’ college en St. Ignatius stelden bereidwillig de zalen van hun gesticht ten dienste
der inrichters.
Onderschrift foto: Deelnemers aan den Studentenlanddag.
Aan de rechterzijde van Volksvertegenwoordiger Van Cauwelaert zitten E.P. Janssens, Dr. Van de Perre, Dr. Van
Huffelen; aan de linkerzijde Dr. Laporta, M. De Jongh, voorzitter van het Algemeen Vlaamsch Studentenverbond,
De Clercq, voorzitter van den Antwerpschen Studentenbond, E.H. Fierens, M. Thuysbaert.
     Ons Volk Ontwaakt – jaargang 1911 – p.24

GOUWDAG 1912 KONTICH
Foto Studenten-Gouwdag Kontich 1912 in Ons Volk Ontwaakt
    Ons Volk Ontwaakt – jaargang 1912 – p.189

GOUWDAG 27/08/1913 MOL
Handgeschreven uitnodiging gouwdag en vlaggewijding Mol 27/08/1913.
E.H. Seminaristen Genk? (moeilijk leesbaar)
VLAAMSCH EN VOLK
GOUWDAG EN VLAGGEWIJDING
TE MOLL
Woensdag 27 Oogst 1913
Feestwijzer
9 ½ uur:     Plechtige Mis en Vlaggewijding.
         Gelegenheidssermoen door den Z.E.H. Adriaensen (Landen? – moeilijk leesbaar).
11 uur:     Bestuursvergadering.
12 uur:     Middagmaal.
1 ½ uur:     Optocht.
2 uur:      Feestvergadering
         Sprekers:
             H. K. Van Der Plancken.
             H. ?? De Backer.
             H. ?? Lambrichts.
             H. Bertholf Biekens.
             H. Dr. R. Eckert (Croatië)
             H. Ramaekers (volksvert.).
5 uur      Opvoering van:
         DE VERLOREN ZOON.
     AMVS 253bis

...Het bleef niet uitsluitend bij een plaatselijke werking. Op 27 augustus 1913 sloot Retie-Dessel zich aan bij de Ant-
werpse gouwbond. Het 'Verslagboek van den Antwerpschen Gouwbond' vermeldt: 'Op de bestuursvergadering


                                                           6
tijdens de gouwdag te Mol op 27 augustus 1913, werd door de schrijver van de Antwerpse Gouwbond, Frans
Brusselmans, genoteerd: Duffel sluit aan, ook Brecht, ook Rethy."...
     boek 75 jaar WIK Retie p.38

Foto gouwdag Mol 1913 in Ons Volk Ontwaakt
    Ons Volk Ontwaakt – jaargang 1913 – p.432

GOUWDAG 22/04/1914 BERLAAR
Uitnodiging gouwdag en vlaggewijding 22/04/1914.
AVV VVK
Algemeen Kath. Vlaamsch Studentenverbond
ANTWERPSCHE GOUWBOND
GOUWDAG
TE BERLAER
Op Woensdag 22en April 1914
TER GELEGENHEID DER
VLAGGEWIJDING
VAN HET
STUDENTENGILD VAN BERLAER
    AMVS 253ter


1.3. ORGANISATIE GOUWWERKING VOOR WERELDOORLOG 1
GOUW ANTWERPEN 1914-1914
In de 19e eeuw zijn er ten minste 2 pogingen geweest om zulk verbond stevig op poten te zetten. Dat was niet
gemakkelijk door de vijandige houding van de geestelijke overheid in de katholieke instellingen.
     p.5-6
In 1903 werd voor de 3e keer een AKVS opgericht door Frans Van Cauwelaert en Leo Van Puyvelde.
In 1904 : Antwerpse gouwbond."
     p.9
Vaak op en af door tegenwerking en geen opvolgers na afstuderen.
     p.30
Zo moet ook de Antwerpse gouwbond ter ziele zijn gegaan
Programma gouwdag 1913 ! de Antwerpse gouwbond herleeft.
     p.31 Geel p.5-31

JEF GOOSSENAERTS OP BESTUURSVERGADERING 01/03/1905
01/03/1905 : aanwezigheid Goossenaerts op bestuursvergadering te Leuven.
    AMVC 232

10 JAAR A(ANTWERPSE) G(OUW) B(OND) 22-23/08/1914
    AMVS 247

BONDEN ANTWERPSE GOUW 1914
Antwerpse gouw telt 28 aangesloten bonden
- 4 nieuwe waaronder Loenhout
- ledenaantal gestegen tot 1087
- niets over Essen en Kalmthout
     AMVS
                                                        7
2. AKVS-GOUW ANTWERPEN 1919- gouwdag Nijlen 1934
2.1. AKVS-GOUW ANTWERPEN 1920-1924

Invloed van seminaristen tot 1924
De invloed van de seminaristen was er groot, maar zeker tot 1924 bestond er een gemoedelijke en loyale
samenwerking tussen hen en de studenten.
     Vos I p.163

Gouwsuggestie wijze bestuursverkiezing plaatselijke bonden
De gouw deed de suggestie (1920) dat de gildebesturen telkens op het einde van de grote vakantie dienen te worden
verkozen, en zo mogelijk onder leiding te staan van een seminarist of normalist, al mochten er wel collegeleerlingen
in zetelen evenals de Leuvense afgevaardigden.
     Vos I p.164-165

Gouwvoorstellen start gewestbond : 1920-1921-1922
Het voorstel tot oprichten van gewestbonden kwam ook uit het commissieverslag van 1920. De gouwbesturen
hoopte dan gewestbonden een stimulans zouden zijn voor de plaatselijke werking, o.m. door praktische
samenwerking bij toneelavonden of vervoer naar de gouwdag, maar voorzag als bestuur enkel een permanente
schrijver en een onder de gildevoorzitters wisselende voorzitter. Op de gouwdag van 1921 werden verder gaande
voorstellen gedaan. Maar de aanwezige bondsvoorzitters voelden niet veel voor de creatie tussen bond en gouw, van
een intermediaire bestuurslaag, die hun autonomie zou kunnen aantasten, en hielden het liever bij een pragmatische
samenwerking tussen bonden uit eenzelfde streek, zonder apart gewestbestuur. Vooral in de grote vakanties van
1921 werd ijverig gewerkt aan de opbouw van dergelijke gewestbonden, zodat op de gouwdag te Geel (=1922) de
definitieve gewestindeling kon worden meegedeeld.
     Vos I p.165

Viering 10 jaar KVS van Antwerpen (?) 18-19/09/1920
Uitnodiging viering 10 jaar KVS van Antwerpen + hulde aan Herman Van den Reeck 18-19/09/1920.
Oproep aan de Studeerende Jeugd van Vlaanderen
Het Katholiek Vlaamsch Studentenverbond van Antwerpen zal dit verlof op grootsche wijze zijn tienjarig bestaan
weten te vieren. ’t Moet en ’t zal machtig wezen, waardig van de Vlaamsche strijdstad.
Ook zullen ter dier gelegenheid op Zaterdag 18 September a.s., buitengewone feestelijkheden plaats grijpen, iets wat
nog geen gouw- of landdag ooit vermocht te presteeren.
De Studentenbonden der Antwerpsche en Oost-Vlaamsche gouwen worden voltallig verwacht. De bonden der
Antwerpsche gouw vinden ter Scheldestad een eenige gelegenheid om hun gouwbelangen ernstig te bespreken en
hun gouwverslag mede te deelen. De Studentengilden uit West-Vlaanderen, Brabant en Limburg zullen het zich
minstens ten plicht rekenen een afgevaardigde met de gildevlag te zenden.
De Antwerpsche jeugd heeft op het graf van H. Van den Reeck dure eeden gezworen en de plechtige belofte afgelegd
zijn duurbare gedachtenis in hooge eere te houden. Waren het dan weer enkel woorden, vele en mooie woorden,
waar we ons mee paaiden? … Neen! Kreten van de daad! …
We mogen onzen jeugdigen martelaar niet vergeten en daarom, kerels, in machtige scharen, komt getuigen dat de
jeugd van Vlaanderen diepe liefde voelt voor een strijdende doode! … want … Herman leeft en leve! …
We zullen door Antwerpen’s straten trekken en den weg volgen, langswaar hij zijn heldendood te gemoet ging. En
daar waar hij zijn groote hartstochtelijke liefde wist te betuigen in ’t storten van zijn bloed, daar zullen we ingetogen
stilstaan en in ons zijn stem laten varen als die van de wrekende heilige!!
Zoo stroome dan Herman’s bloed door onze aderen!
Vlaanderen leeft alleen maar door de daad!!

FEESTWIJZER
Zaterdag 18 September 1920:
Te 10 uur:    In St-Willebrorduskerk (Kerkstraat):
         Plechtige Mis ter zielerust van Herman Van den Reeck.
         Kanselrede door E.P. Sebastiaan.
Te 11 uur:    Gezellige vergadering met liederuitvoering en uitgalmingen door De Zingende Wandelkring
         Van St-Norbertusgesticht.
         Rede door E.H. BERNAERTS.
         Middelerwijl: Bestuursvergadering.
Te 2 ¼ uur:   Groote Feestvergadering:


                                                            8
          Redevoeringen door Ing. C. LEURS, E.P. FLAMEIGH, DR F. DE PILLECIJN.
          Declamatie door M. J. PLATTEUA.
          Daarna: Optocht naar de Groote Markt
          Ingetogen stilstand op de plaats waar H. Van den Reeck viel.
Te 7 uur:     Opvoering van Freuleken, door het hoogstudententooneel van Leuven.
          Muziekuitvoeringen door de Symphonie De Beriot.
Zondag 19 September 1920:
Te 91/2 ure:    Boottocht naar Temsche! Prettig!
N.-B.
1) Al de feestelijkheden grijpen plaats in de feestzaal “St-Willebrords” Pastorijstraat 23.
2) De hoogstudenten de pet op.
3) Wie verdere inlichtingen of logies verlangt, schrijve onmiddellijk: Sekretariaat van ’t Katholiek Vlaamsch
     Studentenverbond, Moretuslei 34, Antwerpen.
4) Dezen oproep voortgeven!
Ieder make propaganda bij broers, zusters, vrienden en kennissen!
Heel de bewuste Jeugd van Vlaanderen, Studenten, Studentinnen, allen in ’t gelid!
Drukk. J. Leemans, Carnotplaats 65, Borgerhout
     AMVS

Grote afwezigheid van bondsafgevaardigden vergaderingen Gouwbestuur 1921
Ontmoedigend is het te bestatigen dat bij elke vergadering de helft, of ten minste het derde der afgevaardigden
afwezig zijn, hoe kunnen wij dan ooit tot een stevige samenwerking komen? ... Dit geldt in het bijzonder voor de
bonden van Arendonck, Esschen, Grobbendonck, Herentals, Mechelen, Putte, Rethy, Ryckevorsel, Turnhout, Meir,
Herenthout.
     De Blauwvoet 1921

Voorbereiding op bestuursvergadering 07/12/1921 voor gouwdag Wuustwezel
07/12/1921
Bespreking gouwdag. Voorlopig is op aanvraag Wuustwezel aangeduid. Men zal trachten in voeling te komen met
Hollandschen studentenleiders en de Nederlanders op dien gouwdag uitnodigen. Van nu zal men trachten
reismogelijkheden te regelen wat de buurttram betreft.
    AMVS 230

Werking gouw 1923
De werking der verschillende afdeelingen is onder het groot verlof zeer aanmoedigend geweest. Zoowel op Landdag
als op Gouwdag en niet minder op de vele gewestdagen mochten we een flinke schare begroeten. Niettemin blijft de
leuze : Hooger Op!
     De Blauwvoet

Gewestindeling gouw Antwerpen 1923
Gewestbond Antwerpen
Gewestbond Boom
Gewestbond Herenthals
Gewestbond Hoogstraeten
Gewestbond Mechelen-Duffel-Lier
    De Blauwvoet Kerstverlof 1923 p.37-39

Gewestindeling gouw Antwerpen 1923-1924
kaart van de gouw met de gewesten en de bonden
De gewesten :
- Hoogstraten : 6 bonden
- Turnhout :    6 bonden
- Wijnegem :    6 bonden
- Antwerpen :   7 bonden (6?)
- Herentals :   8 bonden
- Duffel :     5 bonden
- Boom :      5 bonden
     Vos I p.166                                                          9
Aantal bonden gouw Antwerpen 1923-1924
- 1923-24 : 40 bonden
  - 1 collegebond
  - 8 permanente bonden
  - 31 vakantiebonden
     Vos I p.180
- Aflezen kaart 1923-24 : 43 bonden
     Vos I p.166

2. 2. AKVS-GOUW ANTWERPEN 1925 - 1930

Toestand Gouw 1926
Spijtige gebeurtenissen hebben zich voorgedaan gedurende dit Groot Verlof. Wij drukken de studenten en vooral de
voorzitters der bonden dringend op het hart dat ze beducht zouden wezen voor de onafhankelijkheid en de eenheid
van hunne studenten en dat ze altijd nauwkeurig de leiding door het Gouwbestuur aangewezen zouden volgen.
     De Blauwvoet Kerstverlof 1926 p.40

Houding Kalmthout tov AKVS april - december 1928
De voorzitter belooft dat het bestuur al zijn krachten zal wijden aan de goede zaak, steeds bedenkend, dat het
A.K.V.S. én katholiek, én Vlaams is.
Die nagel kreeg een mokerslag van den schrijver die duidelijk belichtte het medalieken dat twee zijden heeft, ...
Wij Vl. studenten moeten ons volk beminnen om Christus, en daar liefde juist uitstraalt van het offer, moeten wij als
Katholieken voor Vlaanderen alles geven; dan zullen eens mogen uitroepen :'Wij hebben ons leed verkropt, onze
vrijheid geofferd, wij gingen den dood tegemoet en hebben voor ons land en ons volk het gulle leven geschonken -
Mijn volk wat konden wij nog meer voor u doen, was 't niet alles, alles voor Vlaanderen.
Om alle misverstanden in den schuilhoek te stoppen, heeft schrijver er op gedrukt, dat 'geleidelijkheid' het
wachtwoord is - Hoe wilt gij dat den tuin naar rozen ruikt, als de rozen niet eerst zijn volbloeid.
     verslagboek Kalmthout verslag 13/04/1928 p.66-68
Voorlezing van den laatsten omzendbrief
     verslagboek Kalmthout verslag 05/09/1928
NVDR : Van de gouw?
Het blauwvoetartikel waarin onze Vl. jeugd wordt aangezet actief en sterk op te treden in de Kathol. jeugdbeweging
werd algemeen bij stilzwijgendheid goedgekeurd. ...
Reeds hebben een 12tal leden hunne lidkaart betaald : we verwachten de overigen : 1 fr. en de kosten van 't proces."
     verslagboek Kalmthout verslag kerstverlof 1928

Gewestelijke werking in gouw Antwerpen 1928-1929
vermelding van gewesten :
- gewest Groot-Antwerpen
- gewest Zuider-Kempen
- gewest Lier
- gewest Thurnhout
- gewest Boom
- gewest Noorder-Kempen
     De Blauwvoet februari 1929 p.85

2.3. AKVS-GOUW ANTWERPEN 1931- gouwdag Nijlen 1934

Toestand Antwerpse gouw 1931-1932
Kameraden. We komen niet jammeren bij U, we komen een daad vragen. Er is dualiteit onder de jeugd, er is
partikularisme en isoleering van de studentenbonden, er is non-aktiviteit door pinciep-onstandvastigheid, er is
verstrooiing van de kudden en er is gewetensonzekerheid.
Daarom hebben wij alleen niet de schuld; maar ons ideaal staat te hoog en onze zielen zijn te jong om deze
vernietigingskampagne toe te laten. In een algemeene vergadering van de Antwerpsche gouwraad werd een probaat
middel gezocht en gevonden: 't zou zijn en stevige, diepgrijpende, onverpoosde gewestwerking. We sturen u nu het
program en de praktische regelingen voor deze gewestwerking.
      De Blauwvoet januari 1932 p.109                                                          10
Start KSA in gouw Antwerpen 1931 e.v.
Voor het aartsbisdom lag de situatie moeilijker. De Aartsbisschop J. Van Roey die eerder aan een nationale dan aan
een Vlaamse oplossing dacht, talmde om een Katholieke Vlaamse Studentenbeweging (K.S.A.) op te richten. In
Wallonië bestonden immers reeds vroeger K.A.-groepen. In 1931-32 werd gestart met J.V.K.A. in concurrentie met
het A.K.V.S. In 1932 werd dan E.H. P. Vaes, collegeleraar te Lier, benoemd tot diocesaan proost en in oktober 1933
werden de staten van K.S.A. door de Aartsbisschop goedgekeurd…
    150 jaar klein seminarie p.331

Oproep gouwbestuur voor deelname aan landdag Oude-God 30-31/07/1932, studiekamp, en gouwrichtlijnen.
A.KV.S.
Antwerpen
Vlaamse broeders,
We roepen U allen op om in grote massa naar den Landdag gehouden te OUDE-GOD gehouden op 30 en 31 Juli
op te trekken. DIKSMUIDE heeft bewezen dat spijts alle tegenwerking en bedreiging de Vlaamse studenten aan
hun A.K.V.S.organisatie getrouw blijven. OUDE-GOD moet een triomfdag worden, een dag die bewijzen zal
dat de Vlaamse jeugd nog steeds met geestdrift mede werkt aan het grote werk door Berten Rodenbach aangevat.
Studenten uit het Antwerpse, verleden jaar zijt ge in groot getal naar West Vlaanderen getrokken, dit jaar moet
ge allen zonder uitzondering te OUDE-GOD zijn. We achten het dus hoogst noodzakelik dat elke bond
onmiddellik een vergadering belegt om een regeling te treffen om samen aan den Landdag deel te nemen.
Vooruit, kollegestudenten, seminaristen en hoogstudenten, allen op 30 en 31 Juli te OUDE-GOD om te tonen dat
ge de volledige ontvoogding van uw verknecht Vlaanderen eist. Antwerpen moet dit jaar tonen dat de studenten
niet onverschillig staan in den Vlaamse kamp, maar ijverig medewerken aan de herwording van hun volk,
strijden en streven om weer dat kwijnende volk groot te maken.
Het ware ook wenselik dat elke bond ten minste een afgevaardigde naar het zeer belangrik studiekamp te
???HAL zendt. De kosten voor deelname zijn fr.30,00. Verwittigd onmiddellik het Landdagsecretariaat (Arm.
Segherslei 66 Oude-God).
Daar we in het begin van het groot verlof staan hebben we U ook nog enkele zeer belangrike opmerkingen te
maken. Het is absoluut nodig dat we samen werken om in de moeilike tijden die onze organisatie doorleeft
steeds moediger op te treden. Daarom willen we vooral er op het stipt volbrengen der volgende punten drukken.
1. Het bestuur van elke bond zendt aan voorzitter en schrijver der gouw een uitnodiging van elke vergadering
alsook het programma van de feesten door de bond gegeven.
2. Volgens de statuten van A.K.V.S. is elke bond verplicht 10% van de opbrengst van hun jaarliks toneelfeest
naar het gouwbestuur te zenden. We verwachten dus dat elke bond bij het einde van het groot verlof zijn
bijdrage op de postsjekrekening van het gouwbestuur stort.
3. Het bestuur van elke bond moet er voor zorgen dat elk lid een A.K.V.S.-lidkaart neemt. De lidkaarten en
Blauwvoetlijsten worden na den Landdag verzonden. De strookjes, niet verkochte lidkaarten en blauwvoetlijsten
moeten voor 1 Sept. Gezonden worden aan den schrijver der gouw. Terzelfdertijd het geld opsturen. Maak veel
propaganda voor de Blauwvoet.
4. De verslagen van het eerste gedeelte van het groot verlof moeten voor 20 Oogst naar den gouwvoorzitter
gezonden worden. Zorgt er dat geen enkel verslag achterblijft. Vult vooral goed in: naam, en adres van de
bestuurleden aanduiden.
5. Het bestuur van elke bond geeft onmiddellik naam en adres van de leden die een kiel dragen aan den schrijver
der gouw.
6. Verspreidt ook onze Blauwvoet uitgaven. Bestellen: Sekretariaat Leuven
Zorgt ook voor een goed afgevaardigde bij het gouwbestuur die U verslag geeft van de vergadering van den
gouwraad te Leuven.
Schrijver:     Miel Valkaert                Voorz.: Lode Leysen
          Leopoldstr. Boom                   Zandhoven
Postsjekrekening: 24295(of 8)7 (Miel Valkaert Leuven)
     AMVS

Contact met gouwbestuur 1932-1933
Borgerhout, Kalmthout, Hoogstraten, Weelde, Mol en Grobbendonk hadden wel een bestuursfiche ingestuurd om
hun aansluiting te melden, maar bleven meer afzijdig van gouwactiviteiten.", Essen wordt niet meer aangeduid.
     Vos II p.245

Gouwvoorzitter zoekt info over Kalmthout
Bert Hofkens aan Emiel Valkaert :Wanneer u naar Jos Jacobs Heuvel 167 Calmpthout schrijft kunt U heel het
bestuur kennen. Hij zelf behoord bij het bestuur (schrijver).                                                        11
     AMVS 240 Brieven aan en doorslagen van brieven van Emiel Valkaert, voorzitter (1932-34) van de gouw
     Antwerpen. 1931-32 en z.d.

Toestand Antwerpse gouw 1932
- drie gewestdagen doorgegaan :
 * Wilrijk voor het gewest Groot-Antwerpen
 * Duffel, ter gelegenheid van z'n lustrum
 * Boom
Verheugend is het dan in andere gewesten van onze gouw de 'jeugdbeweging' met rasse schreden veld wint. Ik
bedoel : de behoefte aan 'n jong en natuurlik leven, vrij van de twintigste-eeuwse-kompromissen en de kleingeestige
burgerlikheid; de trek naar jeugdige, frisse ontspanningsvormen en naar 'n bestaan in waarheid en eenvoud. Veel
gilden hielden reeds hun vergaderingen in bos of wei, andere trokken er dagenlang op uit om in de vrije natuur,
ongestoord en in hechte kameraadschappelikheid, zich te vormen tot koene kerels die het leven aandurven met 'n
blije ziel en tot taaie strijders in dienst van de Nederlandse volksgemeenschap.
      De Blauwvoet gouwvoorzitter Allerheiligen 1932 p.18-19

Verslagen van bonden in De Blauwvoet Allerheiligen 1932
Verslagen van bonden : Boom, Duffel, Grobbendonk, Mol,Lier, Niel, Willebroeck, Zandhoven
Waar blijven de verslagen van : Antwerpen, Oostmalle, Nijlen, Deurne, Kontich, Herenthals, Turnhout, Hoogstraten,
Oude God
     De Blauwvoet Allerheiligen 1932 p.19-20

Toestand Kempen 1932
In de Kempen schijnt er gebrek aan belangstellingen aan intensieve arbeid. Er moet initiatief komen in veel bonden,
om uit de alledaagse slenter op te staan. Sommige zoeken andere zetten zich bij de vakken neer en kampen niet met
moeilijkheden. Ook in de Kempen moet de edelmoedige, strijdende jeugdgedachte ingang vinden! Ook daar hoort
er fris en krachtig leven. Vooruit!
      De Blauwvoet gouwvoorzitter Allerheiligen 1932 p.19

Verslagboek van de vergadering van de gouw Antwerpen 1932-1933
- Afgevaardigde per bond :
 - geen vermelding van afgevaardigden van : Essen, Kalmthout
 - wel vermelding Wuustwezel, maar geen afgevaardigde
 - wel vermelding Hoogstraten, maar geen afgevaardigde
- Aangesloten bonden :
 - niet : Essen, Wuustwezel
 - Hoogstraten : M. Bilcke Dreef Hoogstraten
 - Calmpthout : Jacobs Heuvel 168
- Vergadering 28/12/1932 te Lier
Daarop zet Lode Leysen de toestand der AKVS-organisatie in onze gouw. Over het algemeen niet bevredigend :in
enkele gewesten zeer goed, maar in de Kempen in 't algemeen zeer, zeer lauw. De gouwvoorzitter duidt twee
redenen aan :
1. de afgevaardigden : die ofwel de vergaderingen in Leuven niet regelmatig bijwonen ofwel in hun bond niet aktief
deel nemen in de werking
2. het gouwbestuur te Leuven heeft geen kontakt genoeg gezocht met de bonden door de vergaderingen der ver-
schillende gilden niet te bezoeken
Daarom is deze vergadering bijeengeroepen om nieuwe methoden te zoeken. Vooreerst moet in de bonden een
nieuwe geest gehuldigd worden : jeugdbeweging. Er moet een geest heerschen die de studenten kan bezighouden en
de gevoelens der jongeren bevredigen. (…)
De verlofbonden moeten vooral het jeugdleven der studenten bevredigen door kampering en wandeltochten.
      AMVS 232

Propaganda gouwbestuur 1932
3e omzendbrief gouwbestuur '32 : Waar blijft de Noorder Kempen en Klein Brabant???? niet slapen kerels!!!!
    AMVS 267
                                                         12
Toestand gouw Antwerpen 1933
Broers. Weer zijn we 'n paar maanden aan 't werk in een nieuw jaar, dat zich weereens met nieuwe bedreigingen en
strengere straffen, uitgesproken tegen onze organisatie en hare trouwe leden, in vele colleges heeft aangemeld. Hier
in onze gouw deed in de laatste maanden zich ook 'n intense anti-A.K.V.S.aktie dan ooit voelen. Op vele plaatsen
werd onlangs het bijwonen onzer vergaderingen verboden: propaganda voeren voor onze gedachte en 't verspreiden
van ons tijdschrift werd met wegzending uit 't kollege bedreigd. Terecht mogen we ons dan afvragen : gaat het aantal
onzer A.K.V.S.-leden in onze gouw ook dalen tot 'n paar mensen, die de laffe daad niet willen plegen hun ideaal te
verlochenen om plaats te nemen in 'n organisatie waar minder opoffering gevergd wordt? ...
Maak echter van dit opleiden 'n persoonlik werk, te weinig kan er nog bereikt worden door massa-vergaderingen!
Leert aan uw jongere broers onze lijdingsgeschiedenis kennen, vertelt hun van de grootheid en de kulturele bloei, die
ons Vlaams volk kende ... Als ge op die wijze onze knapen voor onze strijd tracht te winnen, dan mogen we met
recht zeggen dat A.K.V.S. in onze gouw nooit sterven kan, dan zullen elk jaar onze rangen met jonge krachten
worden aangevuld. We mogen echter niet denken dat wij alleen de schuld ragen aan de verlamming die we hier en
daar in 't leven van onze bonden waarnemen. We zouden absoluut niet durven beweren dat
J.V.K.A. geen nadelige invloed heeft uitgeoefend op onze bloeiende studentengilden. Er bestaat in onze gouw geen
georganiseerd verbond voor K.A., J.V.K.A. heeft onze organisatie hier niet zodanig in hare princiepen bekampt,
maar de bedreigingen der kollege-oversten tegen A.K.V.S, ten voordele van K.A. en het in de hand werken van de te
overdreven spotzucht (NVDR sportzucht?) bij de jeugd van de plaatselike groeperingen, die hun vergadering in
football-matsjen hervormden, hebben 'n hele schaar jongstudenten met onverschilligheid tegenover onze
studentenkamp geslagen.
      De Blauwvoet, nieuwe praeses M.V. maart 1933 p.122

Aanmeldingsformulieren met eed van trouw 1933
- Van der Auwera Jozef Dorp 29 Pulle Hoogstraten
- Ook schrijver van "Eigen Schoon" Zandhoven
- ook Hoogstraten oa Van Meel F., Van Meel K., Wagemans Frans, Wagemans Herman
- niemand van Essen, Kalmthout en Wuustwezel
     AMVS 245
                                                         13
3. AKVS-GOUW ANTWERPEN NA GOUWDAG NIJLEN 1934
Standpunt Heidebloempje Kalmthout tov Dinaso 23/08/1934
aan de sluwen taktiek van deze beweging en bewijst vervolgens dat het Dinaso zelf nooit zijne plannen kan uitwer-
ken en dat het juist de hoedanigheden mist waar het groot op hoopt.
Daarom staan wij, studenten, vijandig of toch ten minste onsympathiek tegenover Leuven's diktatorleger.
De oudvoorzitter komt het vorige nog bekrachtigen door nog wat dieper door te dringen in het wezen van het
'Dinaso'. Hier wettigt zich dan onze houding, door het plan zelf van Dinaso, niet rechtstreeks misschien, maar zeker
in de middelen waardoor zij hun plan willen uitwerken.
Die middelen zijn eerst en vooral een sterk gezag, waardoor men komen wil tot het absolute staatsabsolutisme dat
een staat zou bouwen waar de godsdienst enkel maar dient ter verheerlijking van dien staat. 2e) het liberalisme waar
de godsdienst ontaardt in een utilistischen godsdienst. 3e) Een principieel gewilde revolutie. Alhoewel Dinaso
radikaal loochent de huidige staat te willen omverwerpen. 4e) Een verloochening van alle bovennatuurlijke
denkbeelden. Alle heil wordt verwacht uit het materialisme. Uit dat alles spruit voort dat Dinaso een kultuurlooze
houding aanneemt.
De voorzitter trekt vervolgens een parallel tusschen het Hitlerianisme en het Dinaso, en het opvallend verband
tusschen deze twee bewegingen mag ons niet onverschillig laten. ...
     verslagboek Kalmthout 23/08/1934 p.167-170

Briefwisseling Kalmthout-gouwbestuur januari – november 1934 (AMVS)
Briefwisseling tussen Jef Jacobs (Heide) en gouwvoorzitter Emiel Valkaert 1934.
NVDR : Hieruit zou kunnen blijken dat de gouwleider de studentenbond van Kalmthout niet als een echte AKVS-
bond ziet, want volgens het verslagboek van Kalmthout gaat de werking gewoon door.

Brief 20/01/1934
Deze brief gaat over 't Klein Seminarie, is dit wel Jef Jacobs?
- 3 lidkaarten ontvangen.
- de lidkaart van Karel Schoeters is ook op bestemming.
- Jef Van den Auwera zou ook nog 2 andere AKVS-ers in zijn compagnie kennen.
- ik zal hier op 't Seminarie zorgen voor het lidgeld.
- Ik zal mijn best doen om jongens te werven, maar het moeilijkste is hen te overtuigen. De halve AKVS-ers
(degenen die vroeger en nu niet meer lid waren,maar toch nog met AKVS sympathiseren) zijn zo pessimistisch
gezind.
- Er zijn hier een paar studenten die wel met den bond aangesloten zijn, maar niet persoonlijk. Maar ik heb horen
zeggen dat men niet meer met den bond kan aangesloten zijn. Wat is daar van waar?

Brief 20/01/1934
- Brief van ? aan Emiel Valkaert 20/01/1934 waarin vermeldt dat men een geheim AKVS gesticht te Sint Jancollege
Merksem waaronder Jef Jacobs, Heuvel 349 Kalmthout

Brief 13/08/1934
- werking kern St. Jan : vergaderingen 21/01/1934, 24/02/1934, 10/03/1934, 21/04/1934, 05/05/1934.
- vijf vergaderingen dus van anderhalf uur.
Brief 09/09/1934
- Gouwleider Emiel Valkaert is ontevreden omdat huidig hoog-student Jef Jacobs al twee jaar geen jongens vindt om
een AKVS-werking te Kalmthout te starten. Het is trouwens toch gans onmogelijk dat we nog een ganse bond
zouden kunnen overrompelen. (Noot Rudi: Heidebloempje-afdeling Kalmthout?)
- Zes leden op St. Ignatius : vraag om werking te starten.
- Kern St.-Jan heeft verleden jaar goed gewerkt.
- Maakt propaganda voor de Blauwvoet, ge kent daar een heleboel mensen te Kalmthout en te Essen. Komen er van
Essen geen studenten naar Leuven. Of kunt ge ons niet enkele namen en adressen van studenten uit de streek
opzenden, dan zal de propagandadienst daar gedurende het volgend jaar De Witte Kaproen en zo meer naar toe
zenden.

Brief 16/09/1934
- antwoord op brief 09/09/1934.
- "Gisteren ben ik naar Essen nog geweest, en heb daar een erelid aangeworven, een hoogstudent."
- Verder zou ik nog vragen in Leuven eerst te spreken met de


                                                          14
 volgende mensen, die misschien nog te winnen zijn :
  - Stan Van Tichelen   hoogstudent Vaartstraat Essen
  - Marcel Loos      Statiestraat        Essen
  - Albert Ribbens    Essensesteenweg 69     Achterbroek
  - Olivier Platteau   Molenbaan 442        Kalmthout
- Het is moeilijk omdat de mogelijks geinteresseerden allen internen zijn, wel iets proberen tijdens de trimestriele
 verlofdagen.
- Nog een abonnement in Kalmthout en morgen ga ik de ganse dag op ronde met mijn lijsten.

Brief 26/10/1934
- Ik heb eerstejaars Frans Shopp al ontmoet, maar omdat hij intern is zal het moeilijk zijn om dondernamiddags te
vergaderen. Frans Meyer heb ik niet gevonden.
- Aangaande den dag ter vergadering : moest het mogelijk zijn tussen 12 en 2 uur te ..(niet leesbaar) zo goed, anders
houden we het voor donderdag.
- Nagaan bij de post of abonnementsgeld voor De Blauwvoet gestort op 20/07/1934 al toegekomen is.

Brief 07/11/1934
- Antwoord op brief van 26/10/1934.
- Maak propaganda in het eerste jaar van St. Ignatius; Remy Desmet voor het tweede jaar. Ik verwacht weldra een
hele lijst van St. Ignatius.
- Leden aanwerven. Ge zoudt regelmatig moeten kunnen vergaderen. Nu dat er veel kans bestaat dat in de schoot
van het AKVS een ware hoogstudentenvereniging tot stand komt naar het model van de Noord-Nederlandse gilden
moet ook gelijk te Gent een afdeling te Antwerpen komen.
- Vooral de mannen aanpakken die van St. Norbertus komen. Vraag naar Renaat Van Tassel en Gust Caste?.
- Ben je lid van de Wikings? Maak propaganda, adres van de voorzitter, secretariaat, ...

Oproep gouwbestuur 1935, geen gouwdag maar 5-daagse trektocht naar Kasterlee 23-27/08/1935, Witte
Kaproenenfeest 30/04-01/05/1935 te Nijlen.
1. Oproep gouwbestuur 1935.
A.K.V.S.-GOUW ANTWERPEN
Trouw Diets!
Kameraad!
Vervuld met de blijheid van Pasen en met het jonge en nieuwe leven van de opkomende lente, gaan we binnen
enkele dagen op verlof.
De heilige man van Vlaanderen, L. Dosfel, schreef ter gelegenheid van ’t Paasfeest: “Is wat daar blinkt aan de
gezichteinder de laatste glimlach voor het sterven of het eerste blozen van de dageraad. Ik zie het, ’t is de dag, de dag
… Uw Golgotha, mijn Vlaanderen, is veranderd in een Tabor. Uw “Consummatus est” in een “alleluia”. “Spring lis
mijn volk van al dat uw gevlerkte vlucht ombindt. Nu is ‘t, nu is ’t dat de Hemelvaart begint”. Dr. Dosfel is lang
gestorven aan de gevolgen van het gevangenisregiem, maar de hoop dat het jonge Vlaanderen die mooie Paasdroom
tot de daad zou op voeren, heeft hij in zijn werken en geestelijke erfenis herhaaldelijk beleden. Weer nadert Pasen,
Paasfeest 1935!
Het is nog geen begin van de “hemelvaart”, kameraad, en alles wijst er op dat “de dag” nog niet aan de horizont
verschijnt. Overal is er verdeeldheid en op zeer talrijke plaatsen een droevige onverschilligheid, niet het minst in
studentenmiddens. Vanaf Rodenbach is de studentenbeweging steeds de voorhoede van de nationale strijd geweest
en heeft ze onverpoosd nieuwe krachten midden ons volk tot nationaal bewustzijn op te roepen. Deze laatste tijd was
er echter zo’n inzinking waar te nemen dat het leek alsof de Vlaamse studenten aan die taak verzaakten.
Niet velen bleven in onze rangen, rond Rodenbach geschaard en gelovend in het “uit houwe trouwe wordt Moereland
herboren” de strijd van de vorige studenten-generaties voortzetten. Buiten de kudde, die bij gebrek aan wil,
doorzicht en werklust naar het J.V.K.A. overliep, verlieten een aantal studenten onze rangen niet uit schrik of bij
gebrek aan overtuiging, maar omdat ze het hoofddoel van onze beweging vergeten hadden. Zo waren de geesten van
sommige studenten gefixeerd, dat ze dachten dat de studentenbeweging in een politieke beweging moest inschakelen
en haar zelfstandigheid opgeven om te beantwoorden aan de eisen die gesteld werden. Deze jongens vergaten dat het
eerste doel van de studentenbeweging was: de studenten op te wekken en aan te moedigen om in hun den Dietser te
scheppen, den nationalen man te maken, die bereid is met zijn hele persoonlijkheid de hervorming van ons volk, die
als voorwaarde heeft de vereniging van de Nederlanden, de tot-stand-koming van een eigen nationale staat, na te
streven.
                                                            15
Leuzen maken geen volk, schelden en afbreken genezen niet wat eeuwen overheersing heeft verwoest! De eerste
voorwaarde om reddend te doen is mannen vormen, nationale mannen, zoals een Dr. Depla, de ridders van de
Swigende Ede, Lod. Dosfel, enz. Dat is een werk van jaren, van taaie arbeid en wilskracht, van studie in stilte.
Geen roepen en geen mislukte profeten heeft Vlaanderen nodig, maar mensen die verantwoordelijkheid durven en
kunnen dragen. Het is nu geen tijd om experimenten te wagen. Het is de tijd om met het doel voor ogen, te weten en
te beschikken hoe dit doel bereikt zal worden. Voor studenten is dit duidelijk. Zij zijn in de voorbereidingsperiode
van het leven. Zij hebben zich te ontwikkelen en te vormen meer dan wie ook. Met een revolutionaire vernieuwde
geest hebben zij wereld en volk, mensen en leven te omvatten en te zorgen dat zij aan de plichten tegenover zichzelf
en tegenover hun volk niet te kort komen. Zij moeten de Dietse man, de Dietse ontwikkelde in zich gestalte geven en
dit levensprogramma uitdragen als een vlag.
Aan ons, A.K.V.S.-ers, dan de dringende plicht onze studiemakkers er op te wijzen dat zij in onze rangen tuishoren.
Daarom propaganda altijd en overal om de Dietse nationale gedachte onder de studenten te doen veld winnen.
Vooral nu we staan voor een verlof, willen we daar op wijzen. Alle studentensamenkomsten moeten voor de
A.K.V.S.-ers een middel zijn om te werven en propaganda te voeren, vooral met “De Blauwvoet”. Als alle leden die
plicht begrijpen, dan nader weldra “de hemelvaart” voor Vlaanderen.
Op ons volk, kameraad, rust de schande van een riddervolk dat zich gedwee als slaaf liet behandelen gedurende
honderd en vijf jaar, de schande van mensen die elke misdaad hun aangedaan met bange kruiperij en slaafse
onderdanigheid beantwoorden. Kameraad, zullen we nog langer dulden dat dit volk lager wordt gesteld dan een
kolonisatie volk uit de oerwouden van Afrika? Neen? Aan ’t werk dan om alle studenten op te schudden uit hun
slaap van onverschilligheid en hun roes van misverstand!
                   xxx
          AMVS

2. Geen gouwdag 1935, maar 5-daagse trektocht naar Kasterlee 23-27/08/1935.
Onder dit Paasverlof zal er geen Gouwdag zijn. We beleggen dit jaar een trektocht van vijf dagen door de Antwerpse
Kempen. Alle trouwe leden worden opgeroepen om deel te nemen. Dit geeft ons de gelegenheid mekaar te leren
kennen en met mekaar van gedachten te wisselen, niet in vervelende vergaderingen maar op tocht door de heide, ons
jong zijn waardig. Het programma volgt verder en is zo opgesteld dat iedereen, ook Witte Kaproenen de tocht
kunnen meemaken. Vooral tucht wordt vereist! Velen hebben sinds lang naar deze vorm van samenkomst verlangd,
we hopen dat onze oproep dan ook door velen zal beantwoord worden!
Ten slotte worden de A.K.V.S-ers van Antwerpen en omstreken – voor zo ver het hun mogelijk is, het Witte
Kaproenenfeest te Nijlen bij te wonen in de twede week na Pasen.
Kameraad, we verwachten U op Dinsdag 23 April om deel te nemen aan onze eerste trektocht. Niet leden worden
ook toegelaten voor zo ver de leiding zich niet verzet tegen hun deelname.
Hou zee!
De gouwleiding.
     AMVS

VIJFDAAGSE TREKTOCHT NAAR KASTERLEE.
De tocht gaat naar Kasterlee, het kempiese dorp, door alle A.K.V.S.-ers bekend om zijn prettige Witte
Kaproenenkamp en zijn vele en aangename kampvuuravonden. De tocht gaat langs de schoonste bossen en heide
van de Kempen. We kampten te St.-Job in ’t Goor, Wechelderzande, Kasterlee en Nijlen. Het trekken zal meest
voormiddags gebeuren, zoodat een lange achtermiddag aan vrij vermaak kan besteed worden.
Dinsdag 23 April vertrekken we uit de Coensstr. Te Antwerpen om 9 uur (zeer stipt). Voor die vroeg van hui moeten
is er misgelegenheid bij de P.P. Dominikanen (Provinciestr.). Fietsen kunnen gebergd worden. Die avond: kamp te
St-Job in ’t Goor.
’s Woensdags trekken we van St-Job in ’t Goor naar Wechelderzande, waar we dan weer onze tenten opslaan.
’s Donderdags gaat de tocht verder naar Kasterlee. We kamperen er in de golvende heide en houden er een dag
(Vrijdag) rust.
’s Zaterdags. Laatste tocht: Kasterlee-Nijlen. Dit is de langste tocht. Rond 5 uur zullen we te Nijlen zijn. Vandaar
aansluiting met de trein naar Antwerpen, voor die Zondags tuis moeten zijn. De andere kunnen te Nijlen blijven
uitrusten.
De deelnemingsprijs werd vastgesteld op: 30 fr. We verzoeken U dringend te zorgen: dekens, kousen en schoenen
ter vervanging. Rugzak met eetgerief, waschgerief, missaal, het gebedenboekje en zangboekje. Ieder zorge voor
warme nachtkledij.
De leiders zorgen dat de tocht op hygienies en zedelijk oogpunt onder hun verantwoordelijkheid geschied. Zij
zorgen eveneens voor nodige genees- en verbandmiddelen. Onnodig U met dergelijke zaken zwaar te beladen!
                                                         16
De tochten zijn klein (20 à 25 Km.), de jongste kunnen dus ook deelnemen. Zend zohaast mogelijk uwe deelneming
naar
John Kölgen, Terlindenhofstr. 113, Merksem (Ant.) zodat we op tijd kunnen zorgen voor de nodige tenten en
kookgerief. De deelnemingsprijs wordt betaald bij vertrek. Leden die over een tent beschikken, worden verzocht dit
te melden.
     AMVS

3. Witte Kaproenenfeest 30 april-1 mei 1935 Nijlen.
- Dinsdag 30 April:      7 uur. Koekenbak en gezellig samenzijn.
                De leden die over een mandolien beschikken worden verzocht ze mede te brengen.
                9 uur: Avondgebed
- Woensdag 1 Mei:       5,30 Opstaan: morgengebed. Daarna groet aan ’t vaandel en stapoefeningen.
                Om 7 uur heilige Mis en om 7,45 uur ontbijt.
                Na de rust om 9 uur groot kampspel tot 11,30u.
                Daarna verfrissing en eetmaal.
                ’s Namiddags: Feestvergadering en wimpel-overhandiging.
- Meebrengen:         Nachtkledij, deken, wasgerief en eetgerief.
- Deelnemingsprijs:      fr.:7,50.
      AMVS
Toestand gouw 1935
Voor eenigen tijd besloten eenige studenten uit het Antwerpsche ook in hun gouw een soort Jong-volksche-front op
te richten; daar Zijne Eminentie het A.K.D.S. verbood om zijn Groot-Nederlandsch politiek standpunt, zouden zij
zich wél op een Dietsch maar slechts op een kultureel Dietsch standpunt plaatsen. Doch zoodra Monsigneur het
nieuws vernam, wou hij ook van dit kultureel Groot-Nederlandisme niet weten, en de jongens mochten opdoeken,
want ze wilden zoo vlaamschgezind zijn als Mgr. toeliet.
Eenigen tijd later werd er door Mgr. Van Roey voor het gansche aartsbisdom een belangrijke beslissing getroffen; zij
betreft de spliting van K.S.A. in twee takken : in de eigenlijke K.S.A. mag men zich nog slechts met louter K.A.
bezig houden; doch daarnevens, alhoewel onafhankelijk daarvan, mag een studentenbond bestaan voor de
Vlaamsche aktie; van dezen bond mogen de seminaristen geen lid zijn.
Wat de bonden van K.S.A. betreft, vinden we deze maatregel zeer goed. Het is het standpunt dat wij reeds lang
verdedigen : K.A. is een godsdienstige en niet een nationale. Wat de inrichting van de z.g. vlaamsche bonden betreft,
hier gaat volgens ons Mgr. zijn recht te buiten : als bisschop heeft hij in den Vlaamschen strijd geen rol te spelen,
alleen moet hij toezien dat ook hier niets in tegenstrijd is met de katholieke leer; als Vlaming zou Mgr. zooals ieder
volksgenoot aan zijn volk leiding moeten geven in onzen bevrijdingskamp, doch daar Mgr. een verwoed franskiljon
blijkt te zijn, heeft hij van zelf dit recht verloren.
Wat die Vlaamsche bonden zullen zijn, weten wij niet. Goed kunnen zij niet zijn, want ze zijn afhankelijk van Zijne
Eminentie, ...
 ...Schipperen en blijven schipperen, groote en holle leuzen gebruiken; daarmee blijven hun jongens kalm en is Zijne
Eminentie of Zijne Excellentie ook tevreden. Arm Vlaanderen ...
      De Blauwvoet november 1935 p.19-20

Toestand AKDS-gouw Antwerpen 1936
c) gewest Lier en omstreken
 - gewestleider : Jef Van den Auwera
 - meest in Kl. seminarie van Hoogstraten waar Van den Auwera en twintigtal
 d) gewest Wuustwezel en omstreken
 - gewestleider : Herm. Janssens (onderwijzer)
 - groeps volksjongens te Wuustwezel
 - kollege Esschen : ook aksie, toch niet in kontakt met de gouwleiding
     AMVS jaarverslag gouw Antwerpen AKDS 1936

Brief Van der Auwera 20/10/1937 aan gouwvoorzitter Ernest Reypens
Noot is dit Jef Van den Auwera, die les volgt in het klein seminarie?
- brief Van den Auwera 20/10/1937 aan Ernest Reypens : vraagt 30 boekjes voor '38 en vermeldt ons studentengild.
Plus nog 10 na allerheiligen 1938.
     AMVS 242 Brieven en doorslagen van brieven aan Ernest Reypens, voorzitter (1936-37) gouw Antwerpen
     en stadhouder (1937-38) van gouw Antwerpen. 1935-1938.                                                         17
4. GOUWDAGEN 1919-1934
ALGEMEEN
Aanvankelijk 2 per jaar, maar in 1921 besloot het bestuur dat één gouwdag, tijdens de paasvakantie, volstond. De
grote vakantie werd vrijgelaten voor de landdag en de gewestdagen.
     Vos I p.165
Zoals in de andere provincies was direct na de oorlog ook het bestuur van de Antwerpse gouwbond vooral
bekommerd om een spoedig en permanent herstel van de band tussen bond en gouw.
     Vos I p.164

OVERZICHT GOUWDAGEN 1919-1934
Gouwdagen Antwerpen :

1919  25 IV       Herentals     700
    18 IX       Lier       1.000 (Laportahulde)
1920  9 IV        Puurs       500/800
1921  5 IV        Duffel
1922  25 IV       Geel       700, 2 vaandels
1923  5 IV        Wuustwezel    700
    11 IX       Turnhout     honderden
1924  24 IV       Westerlo
1925  22 IV       Antwerpen     800
1926  13 IV       Herentals     300/400
1927  26 IV       Heist o/d Berg  veel studenten
1928  12 IV       Lier       700
    28 VII       Antwerpen     gouwstudiedag
1929  4 IV        Tongerlo     400 (ook uit Brabant)
    10 VIII      Lier       50, gouwstudiedag
1930  1V         Duffel
1931  10 IV       Turnhout     700
1932  1 IV        Geel       350 (w.o. 100 in AKVS-uniform), 30 vaandels
1933  27 IV       Lier       250, 20 vaandels (ook uit Brabant)
1934  5 IV        Nijlen      (met Brabant)


GOUWDAG 25/04/1919 HERENTALS
Naar de gouwdag te Herentals.
Een gebeurtenis in de Kempen was de gouwdag te Herentals tijdens de paasvakantie 1919. Deze eerste grote
studentenbijeenkomst werd het sein tot een nieuwe intensieve werking van de studentenbonden in onze streek.
In het oude verslagboek weidt de schrijver er uitvoerig en geestdriftig over uit. Vanuit Retie trokken er een kleine
twintig naar toe.
De dag begon met een plechtige, gezongen mis in de kerk van Herentals. Het sermoen werd gehouden door Karel
Elebaers, oud-legeraalmoezenier. Na de mis had in de bovenzaal van het patronaat de bestuursvergadering plaats.
De voorzitter zette de werking van de gouwbond uiteen en drong erop aan dat de bonden zouden aansluiten. In de
benedenzaal ging ondertussen een vergadering door voor de andere studenten. Ze werden o.a. toegesproken door Jos
Jespers uit Meerle. Hij betoogde dat studenten een eigen werking hebben en wees op de plicht die zij tegenover
hun volk te vervullen hebben, zichzelf en hun midden te vervlaamsen. De studentenbeweging moet herrijzen zei hij,
en Rodenbachs standbeeld moet weer worden opgericht. Een koor van Antwerpse zangers zorgde voor de uitvoering
van enkele liederen op teksten van Guido Gezelle. Daarna kregen de deelnemers tijd voor het middageten:
meegebrachte boterhammen...en koffie naar believen, o.a. in het restaurant 'Den Engel'.
In de namiddag, om halftwee, werd de optocht gehouden. Niet minder dan 20 vlaggen worden in de stoet
meegedragen. In de algemene vergadering was het een zekere Strijkers die als eerste het woord voerde. Hij herdacht
de 'dierbare afwezigen' en bracht hulde aan de gesneuvelde soldaten. Aan het slot van zijn toespraak drukte hij de
hoop uit dat deze gouwdag het uitgangspunt mocht zijn voor de heropstanding van Vlaanderen: 'vrij Vlaanderen in
vrij België'. De voornaamste spreker was de advocaat en oud-frontsoldaat Hendrik Borginon. Met groot oratorisch
talent sprak Borginon: 'Nu het land bevrijd is, wordt het Vlaamse recht steeds meer en meer met de voeten getreden.
De socialisten dreigden met oproer en revolutie en verkregen rechten. Doch de Vlamingen, die steeds goedzakkig                                                          18
zijn, zien de schone beloften verdwijnen als rook in de wind. De Vlamingen eisen geen rechten, maar Vlaams
zelfbestuur. Daartoe heeft het leiders nodig vol bezieling en toewijding, dat is offervaardigheid. Elke Vlaamse
student zou in zijn morgengebed deze woorden moeten plaatsen: 'Heer, leer mij welk offer ik vandaag moet brengen
voor Vlaanderen'. En dan zal Vlaanderen welhaast uit zijne puinen verrijzen en zullen wij een vreugdevol Pasen
kunnen vieren.' Aldus geeft de schrijver de woorden van de feestredenaar weer. Strijkers las daarna de drie
telegrammen voor die waren verstuurd: aan dr. Laporta en Mgr. Rutten om hen te danken, en aan de koning een met
deze woorden: 'Sire, Vlamingen wachten op het eerste kruimelken van het Recht door Uwe Majesteit beloofd.' Met
het zingen van Vlaamse liederen werd de studentendag besloten. L. Van Elst, de schrijver, eindigt zijn lang verslag
over de gouwdag te Herentals met deze zin: 'Ja, studenten, 't was een flinke dag, en Vlaanderen mag op u hopen.'
     boek 75 jaar WIK Retie p.48-49

GOUWDAG 12/09/1921 LIER
Noot. Staat niet in overzichtslijst Vos, of heb ik de lijst niet correct ingebracht?
Uitnodiging gouwdag 12/09/1921 Lier.
Voorblad:
AVV VVK
GOUWDAG
DER
Katholieke Vlaamsche Studenten
OP 12 SEPTEMBER 1921
TE LIER
“STUDENTEN, herdenkt Dr. Aug. LAPORTA, den “Heilige der Vl. Beweging.”

Binnenbladen
ANTWERPSCHE GOUWBOND                          POSTDATUM
Waarde Makker,
We hebben het genoegen U het programma mede te deelen van den Gouwdag die zal plaats hebben te Lier op
Maandag 12 September e.k. Dien dag zullen we onzen helaas te vroeg ontnomen leider en raadsman Dr. AUG.
LAPORTA herdenken. De Kath. Vl. Studenten zullen toonen dat de gedachtenis van dezen grooten Vlaming en
Christen in hen steeds onverminderd voortleeft. Allen moeten we dien dag naar Lier, dat sinds 1919 als een
bedevaartplaats geworden is, waar onze vlaamsche heilige vreedzaam rust. Op 12 September e.k. willen de Kath. Vl.
studenten de plechtige belofte, gedaan op den landdag van 1919, voor het graf van Dr. Laporta, hernieuwen en met
verjongde krachten, gesterkt door de gedachte aan dezen grooten Vlaming, zullen we den strijd hernemen met
nieuwen moed, krachtdadiger dan ooit om te bereiken het doel dat we ons als christen vlamingen stelden: “Door de
verheffing van ons volk, de verheerlijking van God’.
HET BESTUUR.

FEESTWIJZER
7 u.       Communiemis der gilde.
8 ½ u.      Samenkomst der gilden in den “Kath. Volksbond”, Mechelstraat, nr 7.
9u.        Bestuursvergadering.
10 u.       Plechtige mis tot zielelafenis van Dr. Aug. LAPORTA, in de kerk van het Begijnhof.
11 u.       Gezellig Samenzijn met tooneel en zang (Volksbond).
11 ½ u.      Optocht. – Bijeenkomst om 1 ¼ u., Mechelstraat
2 ½ u.      Feestvergadering.
              Sprekers:      E.H. Prof. RAES
                        E.H. Prof. ALF. VERBIST
5 u.       Opvoering van “Breydel en De Coninck” door het studentengild van Duffel.

Geen enkel vaandel, geen enkel student uit de Antwerpsche gouw mag ontbreken.

ALGEMEENE SCHIKKINGEN:
1. Voor middagmaal is gezorgd; inlichtingen daaromtrent te bekomen op den dag zelf in “de(n) Volksbond”.
2. Plaats voor fietsen beschikbaar in “de(n) Volksbond”, mits 0,10 fr.
3. Voor de opvoering van “Breydel en De Coninck” hebben de studenten recht op plaatsen half geld.
(bijgeschreven lidkaarten)
     AMVS 254
                                                         19
GOUWDAG 25/04/1922 GEEL
Verslag bond Retie over gouwdag 25/04/1922 Geel.
...Zeker was Retie vertegenwoordigd door een aantal studenten op de gouwdag te Geel (25 april 1922). Op zulke
dagen kregen de studenten ideeën mee, stof tot overdenken én geestdrift.
Om duidelijk te maken wat zo'n dag betekende voor het Vlaamse studentenvolk, lijkt het ons nuttig over deze
studentendag te Geel een woord meer te zeggen. In het verslag leest men hoe tijdens de plechtige mis E.H. Karel
Elebaers in zijn sermoen de studenten op het hart drukte: 'Gij katholieke studenten moet waar en oprecht zijn!
Studenten zijt gij, en het betaamt dat gij, die het geluk van God ontvangen hebt te kunnen studeren, altijd 'zonder
luieriken' over uw boeken gebogen zit, en pluist en zoekt, om uw geest te verrijken. Zo niet, zijt ge ook niet waar en
oprecht. Gij zijt Vlaamse studenten. Studenten die het volk van Vlaanderen met hart en ziel liefhebt, die voor
Vlaanderen, uw vaderland, arbeidt en zwoegt. Zo niet, zijt gij niet waar en oprecht. Gij zijt ook katholieke Vlaamse
studenten. Alles voor Vlaanderen! is niet volledig: het baatte u niets, noch uw volk, zo dit uw ideaal was.
Vlaanderen voor Christus! moet het einddoel zijn van uw streven: door de godsdienst moet gij uw volk uit
Vlaanderen verheffen, opbeuren. Daarom moet gij uw godsdienst instuderen, inleven. Na de mis was er een
bestuursvergadering voor afgevaardigden en bestuursleden, terwijl prof. Floris Van der Mueren de jongeren
vergasttte op een voordracht van de 'Toespraak van Jacob Van Artevelde tot het muitende Gentse volk' van
Conscience en enkele gedichten van Rodenbach. In de bestuursvergadering werden twee punten toegelicht: 1
streven naar meer solidariteitsgevoel en betere organisatie, en 2 zelfgetuigenis, inzet en samenwerking i.p.v.
gemakzucht en onverschilligheid. De standregelen van de Antwerpse gouwdbond werden voorgelezen en bij
algemene stemming goedgekeurd. Enkele practische punten werden naar voren gebracht: gewestbonden oprichten,
opnieuw de seminaristenbond inrichten, de mogelijkheid van de normalistenbond van Mechelen om aan te sluiten bij
de A.G.-bond, propaganda maken voor Vlaamse bladen en tijdschriften. 'De prijskamp van de A.G.-bond' werd ver-
lengd tot de grote vakantie. De opgaven werden opnieuw meegedeeld. In de optocht werden 23 vlaggen
meegedragen en een 500-tal studenten trokken geestdriftig door de straten van Geel. De algemene 'feestvergadering'
werd ingezet met een 'forse' Vlaamse Leeuw. Hier kwamen aan het woord: dr. Van Rompaey, gouwvoorzitter,
Alfons Verbist en advocaat Leo Scheere. Alfons Verbist hield de studenten voor: 'De rol van katholieke Vlamingen
die ge te vervullen hebt, is een grote opvoedkundige rol, een zware sociale verplichting: in voeling blijven met uw
volk...'. Leo Scheere wilde de jongeren wakker schudden. Hij nam het op voor Arthur Mulier, katholieke voorman
die werd veroordeeld: 'Verleden week betoogden duizenden eenvoudige lieden te Roeselare voor de vrijlating van A.
Mulier. Hij werd tot provinciaal raadslid en tot bestendig afgevaardigde van de provincie West-Vlaanderen
verkozen. Gij die het volk moest leiden, wordt zelf door het volk geleid. Studenten, gij vergeet uw voorman, Berten
Rodenbach. Lamlendelingen zijt ge geworden!'. Op de feestavond zorgde Fr. Vinck voor de uitvoering van zang en
muziek. Juliaan Platteau droeg 'geestelijke poëzie' voor en Transvaalse en Vlaamse gedichten. Uit zo'n ontmoeting
en verbroedering met vele andere geestesgenoten groeide het Vlaamse idealisme van onze studenten en ze droegen er
goede gedachten van mee naar huis.
     boek 75 jaar WIK Retie p.69-70

Uitnodiging Kunst-Concerto gouwdag 25/04/1922 Geel.
14e GOUWDAG VAN DEN ANTWERP. GOUWBOND.
TE GHEEL
ZAAL “DE BEURS”
Op Dinsdag 25 April 1922
Om 6 uur ’s avonds
KUNST-CONCERTO
door het
VLAAMSCH CONCERTO-GEZELSCHAP
Bestuurder: JULIAAN PLATTEAU
ZULLEN OPTREDEN:
Mejuffer Maria LE BON, pianiste
1e Prijs met groote onderscheiding
van ’t Koninklijk Vlaamsch Conservatorium van Antwerpen.
Mr Juliaan PLATTEAU, leeraar in Voordrachtkunst
Gewezen leider en Stichter
van den Schouwburg der Koningin, aan den Ijzer.
Mr Franz VINCK, tenor
Eerste Prijs met groote onderscheiding
van ’t Koninklijk Vlaamsch Conservatorium van Antwerpen
     AMVS


                                                          20
GOUWDAG 25/04/1922 TURNHOUT
Met Pasen 1922 hield te Turnhout Leo Scheere 'een vlammende rede' over 'Gent'.
    Vos II p.15

GOUWDAG 05/04/1923 WUUSTWEZEL
1.Voorbereiding.
1. Bestuursvergadering gouw Antwerpen 07/12/1921
Bespreking gouwdag. Voorlopig is op aanvraag Wuustwezel aangeduid. Men zal trachten in voeling te komen met
Hollandschen studentenleiders en de Nederlanders op dien gouwdag uitnodigen. Van nu zal men trachten
reismogelijkheden te regelen wat de buurttram betreft.
 AMVS
 verslag bestuursvergadering gouw Antwerpen 1922-24, 1938

2. Briefwisseling.
2.1. Brief pastoor Wuustwezel 08/03/1923 aan voorzitter Antwerps Gouwbestuur.
"Heer Voorzitter,

Wij zullen wel tot akkoord geraken, indien wij samen rechtzinnig eene ?(onleesbaar) schoone zaak behartigen.
Op afstand kunt gij minder goed oordelen, en mijnen Vlaamsche voorzichtigheid deed me doorgaan voor
willekeurige tegenkanting.
Als Vlaamsche priester verzeker ik, dat mijne voorzichtigheid hier noodzakelijk was. Mijne voorzichtigheid zal ten
goede komen aan de Vl. beweging, aan den Vlaamsche belangen.
De katholieke volkszaal heeft altijd ten dienste gestaan van de studenten. Van mijnentwege is er geene ?
(onleesbaar)!
A.V.V.-V.V.K. : dat is voor mij geen ketterij, met kl? en klank heb ik die woorden ?(onleesbaar) zelfs op den spreek-
stoel.
Maar de politieke frontpartij mag ik niet onder mijne bescherming nemen. Ik heb bijzondere en plaatselijke redenen
om er op te drukken, maar 't zal best zijn met veel uitleg te geven.
De liberale frontpartij van 'De Schelde(?) onleesbaar ...Wuestwezel. Het zijn slechte leiders, die door de wolven
moeten ge onleesbaar ....
1e Indien op uwen gouwdag nog eene spreker gevraagd wordt als frontpropaganstisch zo den frontpartij.
2e indien de gouwdag niet mag gehouden worden in de Katholieke volkszaal, dan is de plechtigheid in de kerk
uitgesloten.
Indien er dan nog moeilijkheden zijn, is er mijnen Vlaamsche rechtzinnigheid: toch onleesbaar.
Men wil hier de Vlaamsche beweging op een dwaalspoor brengen. In naam der katholieke Vlaamsche ouders mogen
wij dat niet dulden.
Ik heb ook recht van spreken 'omdat ik vlaming ben'. De vl. beweging heeft ook haar plichten.
Met de beste wenschen eerbiedige groeten
  A. Verheye pastoor Wuustwezel
  8e maart 1923

2.2. Brief van pastoor-deken J. Raeymaekers 15/03/1923.
- "Als gevolg van uw schrijven van 5 dagen heb ik op alle mogelijke wijzen getracht eene heilzame en bevredigende
oplossing te bekomen ten bate van uwen belegden gouwdag in Wuestwezel. Al mijne voorstellen sluiten op de
beslistheid van E.H. Pastoor. Daar hij rechter is op parochieel gebied en de gansche verantwoordelijkheid dezer zaak
op zich neemt, is mijne bemiddelingstaak ten einde. Uit kiescheid in den toestand van Baron de Kerkchove
tegenover Mr. Pastoor zal de godsdienstige betooging niet in de kapel van Sterbosch kunnen geschieden, ten ware
hoogere beslissing ingeroepen worden.
Met ware toegenegenheid
 J. Raeymaekers, p-d

2.3. Kaartje van pastoor-deken J. Raeymakers.
niet gedateerd (aan de gouwbond)
"Waarde Heer en Vriend"
Het slotwoord van E.H. P. op mijne onderhandeling is nog : 'indien de gouwdag niet mag gehouden worden in de
Katholieke Volkszaal, dan is de plechtigheid in de kerk ook uitgesloten.'
                                                         21
Ik betreur met U, Waarde Heer, dit misverstand. Als gevolg van uw vertrouwelijk schrijven van heden morgend zal
ik persoonlijk gaan onderhandelen met E.H.P. van W. hoek? (onleesbaar) donderdag in de namiddag. Ik hoop
voldoening te bekomen in 't voordeel van den antwerpen gouwdag in 't belang van de Katholieke Vlaamsche zaak en
van E.H.P. zelf.
met hoogachting,
 J. Raeymaekers, pastoor-deken Esschen (grens)"

2.4. Briefje vic. generaal (Dewachter?) 20/03/1923 aan mijnheer Baeté.
-"Mijnheer Baeté,
Wij zijn van gedacht dat, zoo gij met baron De Kerckhove wilt overeenkomen nopens den keus der sprekers, er zou
middel zijn, door zijne tusschenkomst om de heilige mis te bekomen."
Ondertekend Dewachter, vic.gen. (voor Antw. Gouwbond)
     AMVS

A. Verheyen, pastoor Wuustwezel, aan (gouwbestuur Antwerpen), 8 maart 1923 : 'AVV-VVK is voor mij geen
ketterij, maar de politiek van de frontpartij mag ik niet onder mijn bescherming nemen ... 1. Indien op uw gouwdag
nog een spreker gevraagd wordt als propagandist van de frontpartij, 2. indien de gouwdag niet gehouden zal worden
in de katholieke volkszaal, dan is ook alle plechtigheid in de kerk uitgesloten.' Verder brieven aan vicaris-generaal
A. Dewachter aan W. Baeté, maart 1923, en J. Raeymaekers p.d. aan (gouwbestuur) 15 maart en s.d. De gouwdag
vond plaats op 5 april 1923 met als sprekers pater Callewaert (preek), F. Buelens, A. D'Haese en Dr. H. Moller uit
Tilburg; er waren 700 aanwezigen; ... De Standaard, 31 maart en 13 april 1923 ...

3. Uitnodiging gouwdag en vlaggewijding 05/04/1923 te Wuustwezel.
AVV VVK     Alg. Kath. Vl. Studentenverbond
         Antwerpsche Gouwbond

15de GOUWDAG
belegd te Wuestwezel
op Donderdag 5 april 1923
TER GELEGENHEID DER
VLAGGEWIJDING
VAN HET STUDENTENGILD “WEES U ZELF”
Van Wuestwezel, Brecht, Loenhout & St. Lenaerts
“Onsterfelijk is
het doel dat wij betrachten.
Onsterfelijk zij de moed
En als het doel zoo groot”
          G. GEZELLE.
     AMVS

4. Verslag gouwdag.
1. titel : Gouwdag te Wuestwezel.
aantal : ruim 700 studenten
programma :
- vlaggewijding van Wees U Zelf
- plechtige hoogmis met kanselrede van pater Callewaert
- bestuursvergadering
- omstreeks 2 uur optocht door het dorp. "Algemeen waren de huizen bevlagd en menig Vl. Leeuw flapte feestelijk
in de heldere middagzon. Van op het Gemeentehuis, waarboven ook de Leeuwenstandaard wapperde, namen
sprekers en bestuur den stoet in oogenschouw.
- feestvergadering in zaal 'De Vriendenkring'.
Sprekers : - welkomswoord, voorzitter gouwbond J. Sels
     - Dr. Bert D'Haese
     - Fr. Buelens, oud-voorzitter Wees U Zelf
     - uitslag letterkundige prijskamp van de gouw
     - Dr. Moller (van Tilburg), de ziel der Kath. Studentenbeweging in Noord-Brabant
     - dankwoordje voorzitter
- feestavond :
  - muziekuitvoeringen door de heer Van Groen en zijn gezelschap


                                                          22
 - humoristiche voordrachten van de heer Koos Mol
 - dankwoordje van student Van Gils namens de Roomsch Nederlandse studenten
    Gazet van Antwerpen 12/04/1923 p.2.

- programma.
     De Blauwvoet Paasverlof 1923 p.79

- verslag :
Het succes der Antwerpsche gouwdagen gaat crescendo! Want degene die tot nogtoe, bij studentenheugnis, het best
gelukte, was vast die van Wuestwezel! Lang zullen én de studenten, én de brave menschen, van het lieve, landelijke
kempendorpken dien hoogdag van jongflamingantism in hunne hersens voelen huizen!
Honderden studenten waren opgekomen; de roode pette der Alma Materzonen getuigden van het uitzonderlijke
kontingent hooggeschoolden. Voeg daarbij een sterke afvaardiging Noord Nederlandsche studenten, en een lieve,
maar niet min talrijke groep dito studentinnen en dan zult ge u een ietwat gelijkend gedacht vormen van de geestdrift
en de opgewektheid die daar heerschten! Het Vlaamsch radikalism trilde en leefde met de zon op de daken en de
wegen, en daartusschen waaiden de vele gulden leeuwenstandaards der bevlagde huizen!
Na de vlaggewijding van het plaatselijk gild, en de H. Mis, waaronder pater Callewaert preekte dat de studenten,
door 'Zich zelf te zijn' moeten komen tot de Waarheid, in 't geestelijk leven door 't bezitten van God, en in 't
stoffelijke door den zegepraal hunner Vl. idealen, greep een belangrijke bestuursvergadering plaats waar de
organisatie van den gouwbond en de leidende richting door hem te geven, werden besproken. Midderwijl voerde
men voor de overige studenten het houthakkersdrama 'Vrij' op en werd eene flinke propaganda gemaakt voor 'De
Blauwvoet'.
Na de middag trok de feeststoet door het dorp, met den kleurenrijkdom van een dertigtal studentenvlaggen.
Op de algemeene vergadering voerde Bert D'Haese het woord, en hij zegde hoe alleen door de groeiende kracht van
Vlaanderen zelf, ons volk uit zijn benarden toestand zal geraken.
Oud-voorzitter, Fr. Buelens had het over de maatschappelijke rol der studenten en hoe ze de schoone leus van Joe
English : 'Ik dien' tot de hunne moeten maken.
Dr. Moller uit Tilburg, de ziel der kath. studentenbeweging in Noord-Brabant handelde over twee idealen die onze
Vl. studeerende jeugd heilig moeten zijn : Streven naar hoogere ontwikkeling en werken voor de gemeenschap.
Met ...nen aandacht en klimmend medeleven genoot de talrije ...g van die heerlijke triptiek : 'Vlaamsch, Volksch,
Christen, ... alles getuigde ervan dat het zaad in vruchtbaren grond viel en er in stilte zou gedijen. In een storm van
geestdrift barste op 't einde den overvloed van jonge strijdvaardigheid los, na dit anderhalve uur van ingehouden
stijgen naar stevigere Vlaamscheid.
Op leuke wijze' werd die prachtige dag gesloten door een gezellig avondfeest waarvan humorist Koos Mol de held
was, en waarop student Van Gils, uit Delft, den broedergroet vertolkte der Noord Nederlanders!"
     De Blauwvoet Groot Verlof 1923 p.125-126

- 05/04/1923 gouwdag te Wuustwezel : 700 aanwezigen
     Vos I p.167

- het bijna afwezig blijven van de landdag te Hasselt (zomer 1922) en de gouwdag te Wuustwezel (Pasen 1923).
Telkens drie man uit Geel! ... Na Wuustwezel (gouwdag) kon ik gelukkig overnachten bij een klasgenoot uit Essen.
 Geschiedenis van een Kempische studentenbond (Geel) door K. Vangenechten

- In het archief berust van hem (=Hendrik Verhaert) nog een uitgebreid en enthousiast verslag over de gouwdag te
Wuustwezel op 5 april 1923.
     boek 75 jaar WIK Retie p.58

- 's Anderendaags, Donderdag 5 April waren wij met een twaalftal leden op den gouwdag aanwezig. We namen in
groep deel aan al de plechtigheden en feestelijkheden en brachtten een schoonen dag door.
     AMVS verslag paasverlof 1923 Merksem

                 De schrijver
Over de periode van 1923 tot 1931 vindt men in het verslagboek enkel een korte samenvatting. Na een
buitengewoon gelukte gouwdag te Wuustwezel in 1923 lijkt het of "De Polderzonen" een tijdje op hun lauweren
zijn gaan rusten. …
                                                          23
De gewest- en gouwdagen waren voor de studenten gelegenheden om met kracht uiting te geven aan hun
vlaamsgezindheid. Heel veel zou er kunnen aangehaald worden i.v.m. de regelmatig weerkerende gewest- en
gouwdagen. De beperkte plaatsruimte laat het hier niet toe. Toch willen we speciaal vermelden de for-
midabele gouwdag te Wuustwezel op donderdag 23 april 1923, tijdens de paasvakantie. "De Polderzonen"
keerden van deze gouwdag weer met hun bondsvlag zonder stok. het verslagboek meldt, dat de vlaggestok
ginder was verloren geraakt. Doordat de Vlaamse Meisjesbond van Wuustwezel meewerkte aan de gouwdag,
was niet enkel de vlaggestok verloren geraakt, maar had de schrijver van deze kroniek als
Polderzonen er ook zijn hart verloren. De vlaggestok moet wel meer kwijt gespeeld zijn, want in 1936 meldt de
verslaggever Jos Andriessen in een postscriptum: "Als bewijs van erkentelijkheid voor de opbrengst van de
Driekoningenstoet schonk de Missienaaikring van Ekeren een nieuwe vlaggestok, waarnaar we al
lang hadden uitgekeken.
         Brochure Frans Bresseleers

GOUWDAG 11/09/1923 TURNHOUT
Uitnodiging gouwdag Turnhout 11/09/1923.
Voorblad
Alles voor Vlaanderen      Vlaanderen voor Kristus
A.K.V.S.
GOUW ANTWERPEN
GOUWDAG
te
TURNHOUT
op
11 September 1923
ter gelegenheid van het
TWINTIGJARIG BESTAAN
Van de studentengilde
Eigen Kunst, Eigen Leven
Drukk. H. Keuppens-Van Steenbergen, Turnhout.

Middenpagina’s
PROGRAMMA
10 u.     H. Mis
               in de parochiekerk van St. Pieter.
          Kanselrede
               Door den E.H. LOD. VAN EYCK
11 u.       Voordrachtenprijskamp
               in de feestzaal van het Kristen Werkersverbond.
          Bestuursvergadering.
14 u.       Optocht
               samenkomst Stationsplein.
14 ½ u.      Feestzitting
               in de feestzaak van het Kristen Werkersverbond
     SPREKERS:     Inleidend woord door JOS. SELS
               E.P. SEBASTIAAN, cap.
               Adv. E. VAN DIEREN.
               Mr. L.J.C. VAN GORKOM (’s Hertogenbosch)
KUNSTAVOND
Te 20 u. in de zaal van het Kristen Werkersverbond
Met de medewerking van
HH.    Dr. Ing. C. Leurs,
     Rob. Van Aert, Baryton aan den Vlaamschen Opera,
     Aug. Persoons, pianist.
I. Wals voor Klavier              R. VEREMANS        door H. AUG. PERSOONS.
II. Over de Kempen in het Verleden, voordracht met kunstlichtbeelden van E. DE KOCH, door Dr. C. LEURS.
III. Vlaanderen                 R. VEREMANS
  Wilhelmuslied                MARNIX VAN ST. ALDEGONDE.
                                                      24
  Het Geuzenvendel op den ’t thuismarsch VAN DUYSSE.
IV. Studentenkoor onder leiding van den E.H. J. NUYTS:
     1. Gebed (bij Alvas’s komst 1567). ADR. VALERIUS.
     2. Beleg en Ontzet van Berg-op-
          Zoom 1622.         ADR. VALERIUS.
     3. Turnhout Verheven.         SEB. ROBSON.
_____________
I.    1. De Dichter, uit het oratorio van PETER BENOIT “De Schelde”
     2. Moede               R. VEREMANS.
     3. Herfstliedeken           F. SWINNEN.     door ROB. VAN AERT
II.    Over de Kempen in het Verleden,              door Dr. Ing. C. LEURS
III.   Klokke Roeland            R. VEREMANS.     door ROB. VAN AERT

Achterblad
Vlaamsche Studenten,
Gouwdag, nu onder ’t groot verlof?
U fronst warempel ’t voorhoofd bij dit nieuws? En toch, beste makkers, hebt Ge goed gelezen.
Wilt Ge niet dat we standvastiger dan ooit blijven vasthouden aan onze Katholieke Vlaamsche princiepen,
zonder versaging, zonder toegeving?
Dan moeten we ook ’t middel niet ongebruikt laten; dan hebben we grooteliks behoefte aan onderlingen steun,
en de opwekkende kracht van een sterke machtsprestatie.
Een veelbelovende ontplooiing van jonge krachten, dat zal het zijn, studenten. De liefde tot Uw Volk, die Ge
dageliks bezingt in heerlike verzen, zij zal U den noodigen spoorslag gegeven om spijts alle moeilijkheden naar
Turnhout te komen, daar onze spreken te aanhooren en er den toestand, de werking uwer gilden te bespreken
Onze Organisatie moet sterker en sterker worden, steviger dan ooit aaneensluiten, dan eerst komen we er.
Vooruit dan, Studenten, dat de werkelijkheid U niet beschame.
HET ANTWERPSCH GOUWBESTUUR:
Schrijvers,        Voorzitter,        Ondervoorzitter,
J. De Weerdt.       Jos. Sels.             Ren. Van Thillo.
Edm. Van Ocken.
              Schatbewaarder,
              E.H. Jan De Wit.
     AMVS

Verslag De Blauwvoet gouwdag Turnhout 11/09/1923
    De Blauwvoet Kerstverlof 1923 p.37

Krantenartikel gouwdag Turnhout 11/09/1923.
Studentenkroniek
DE STUDENTEN-GOUWDAG DER PROVINCIE ANTWERPEN
De Antwerpsche studenten vierden op Dinsdag 11 September te Turnhout hun gouwdag. Turnhout was aan de beurt
ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de studentengilde onzer stad “Eigen Kunnen, Eigen Leven”.
Honderden studenten onzer Kempische en Antwerpsche gemeenten waren met hun vlaggen naar Turnhout
afgekomen en luid klonk in den loop van den dag hun lied door de straten.
Te 10 uur had in de parochiekerk van Sint-Pieter eene plechtige mis plaats, waaronder de Eerw. Heer Lod. Van Eyck,
oud-voorzitter van de Turnhoutsche studenten-gilde, in verheven woorden tot de studenten sprak over de christelijke
liefde, die hen in alles voor hun volk bezielen moet.
Te 11 uur kwamen de studenten te zamen in de ruime lokalen van dn katholieken Volksbond, waar het bestuur van
den Gouwbond eene zitting hield, terwijl in de feestzaal tusschen de studenten een welgelukte voordrachten-
prijskamp plaats had.
Te 2 uur trokken de geestdriftige en zingende college- en hoogstudenten, met hun vlaggen in top, door Turnhout’s
straten.
In de feestzitting, die daarop volgde, traden als sprekers op: de heer Jos. Sels, voorzitter van de Antwerpsche gouw.
Hij wees op het krachtdadig vasthouden bij de studenten aan hunne katholieke Vlaamsche princiepen. De Eerw.
Pater Sebastiaan, capucien, overtuigde de studenten in gloedvolle woorden van het christelijk ideaal in de Vlaamsche
beweging, waarna de heer Van Gorkom, uit ’s Hertogenbosch, de aandacht trok op de geestelijke verstandhouding
van Vlaanderen met Nederland, daar waar het geldt de schoonheid van de taal en de kultuur door de taal.
Te 8 uur ’s avonds werden de feestelijkheden besloten in de prachtige feestzaal van den katholieken Volksbond, met
een heerlijken kunstavond.


                                                         25
De heer Dr. Ing. Stan Leurs hield een puik gedocumenteerde voordracht met een reeks prachtige kunstlichtbeelden
over “De Kempen in het verleden”.
M. Rob. Van Aert, baryton aan de Vlaamsche opera te Antwerpen, zong met zijn mooie stem eenige onzer meest-
ingrijpende Vlaamsche liederen als “Vlaanderen” en “Klokke Roeland”. M. Aug. Persoons, pianist, voerde kunstig
klavierspel uit. Waarna het Turnhoutsch studentenkoor, onder de kundige leiding van den Eerw. Heer Professor
Nuyts eenige heerlijke liederen vertolkte.
’t Was een schoone avond! De gouwdag onzer Antwerpsche studenten mag in alle opzichten geslaagd heeten.
     AMVS
     Krant? Datum?
     Artikel gaat nog verder met een stuk over een 1e toon- en toneelavond studentenbond Kieldrecht-
     Meerdonck-Verrebroeck-Doel (niet volledig)


GOUWDAG 24/04/1924 WESTERLO
Uitnodiging gouwdag Westerlo 24/04/1924.
Voorblad
AVV VVK
A.K.V.S.
17e GOUWDAG
VAN DEN
ANTWERPSCHEN GOUWBOND
op Donderdag 24 April 1924
te Westerloo en in de abdij
van Tongerloo
TER GELEGENHEID VAN HET
TWINTIG JARIG BESTAAN
van het studentengild
“EIGEN WEZEN ADELT”
van het kanton Westerloo
“Met een halven wil wordt Vlaanderen half gered, en dit beteekent geheel verloren” (C. Verschaeve.)

Middenpagina’s
VLAAMSCHE STUDENTEN,
Paaschverlof ’24 brengt U ditmaal onzen jaarlijkschen Gouwdag te Westerloo.
Al onze gilden zullen er aan houden zeer talrijk op te komen. De oudere leden in een daadwerkelijk aanvoelen
van een solidaristisch streven bij heel de studentenschap van gansch de gouw zullen er een heilzamen prikkel
krijgen tot onverpoosd strijden; de jongere komen er het Vlaamsche zaad in hunne jonge harten opvangen.
Het Vlaamsche leven in uw gilden bloeit gelijk nimmer te voren. Door betere kennis, inniger leven in – en naar
den geest van de beweging zullen we noodzakelijkerwijze hooger op. De diepe ernst van de tijden die
Vlaanderen doormaakt, vergt van ons het bereiden van een gekristalliseerde Vlaamschgezindheid en een
gedistilleerd katholicisme.
Geen vormeloos, klonterig Vlaamsch bezinksel, dat bij de louteringsproeven in gruis uiteenbrokkelt; geen
katholicisme van officieele Te Deum-bijwoners!
VLAAMSCHE STUDENTEN,
Wie uwer durft bogen op zelfsterkte genoeg, wie kan er den steun van zijn medestrijder missen? De
zielesterkende atmospheer van begeestering die hangen zal over optochten en vergaderingen, wie zal ze niet in
zich laten dringen? Laat dan niet op U wachten!
HET ANTWERPSCH GOUWBESTUUR:
De Ondervoorzitter,              De Voorzitter,
R. Van Thillo.                J. SELS.
De Schrijvers,                De Schatbewaarder,
E. Van Ocken.                 E.H. H. Fabri.
A. Sterckens.

DAGORDE:
Te 9 ½ u:    PLECHTIGE H. MIS
         Kanselrede door E.H. Kan. VAN CLE, o. praem.
         Na de Mis:
             ALGEMEENE BESTUURSVERGADERING.                                                       26
              Verslag schrijver-schatbewaarder.
              Mededeelingen.
              Uitleg over Vl. Nationalisme.
              Voor de andere leden: in het Patronaat, muziek en lied door den Heer J. Van Dijck.
Te 1 u.:     Optocht. Vertrek van aan de kerk en zoo naar de Abdij van Tongerloo, waar de
         FEESTZITTING plaats heeft.
         J. SELS, voorzitter; “Diepgang in ’t Gildeleven”
         Aanspraak door Hoogleeraar Dr. J. VAN DE WIJER.
         Voordracht door den Heer WIES MOENS: “Schoonheid en Leven”.
Te 6 u.:     Opvoering door studenten van St. Jozefscollege (Aarschot) van “Het Spel van den Gehangene
         Die van de Galg afkwam (Ghéon)”, in het patronaat te Westerloo.
“Die zijn vijand haat is zijn mindere”
         Dr. STRACKE, S.J.

Achterblad.
REISMOGELIJKHEDEN
TREINEN
(niet ingebracht)
TRAMS
(niet ingebracht)
     AMVS

Verslag De Blauwvoet gouwdag Westerlo 24/04/1924.
Onze gouwdagen gaan crescendo in opkomst als in werking. In de mis sermoen van E.H. Van Er... Groot is de
oogst, weinig talrijk de werklieden. 't Groot gevaar van heden is half Katholiek te zijn. Groote mannen bidden,
lijden en strijden alom voor Kristus! Op de Algemeene Bestuursvergadering : verslag van schrijver en
schatbewaarder. Behandeling van allerlei praktische zaken.
Aansluiting van de nieuwe bonden : Weelde, Heyst-op-den-Berg en Schooten. ...
Bespreking over het vieren van het 20-jarig bestaan. Te 5u werd deze bestuursvergadering voortgezet te Tongerloo.
De discussie rolde vooral over art. I en III van de standregelen van 't A.K.V.S. en over Vl. Nationalisme; vrijheid van
uiteenzetting ervan moet aan ieder lid gegund. De andere studenten werden vergast op een serie liederen door den
heer J. Van Dyck. (NVDR : J. Van Dyck uit Wuustwezel?)
Te 1 1/2 u., komt onze stoet allengs in beweging. Onder geestdriftig gezang en achter de talrijke flapperende vaan-
dels, trekken we de dreef in naar de abdij van Tongerloo, waar we nog een deel van de vespers konden bijwonen.
Met een opvallende gedienstigheid hadden de heeren des huizes alles in orde gebracht voor de feestvergadering. De
Z.H. prelaat Lamy stuurt ons een korte welkomstgroet toe. De voorzitter handelt in zijn openingsrede over :
'Diepgang in 't gildeleven'.
Daarna sprak Hoogleeraar Van de Wijer 'Laat ons nagaan hoe onze tegenstrevers zich hebben gedragen onder den
laatsten tijd. ...
Volgt de rede van Wies Moens. 'Veelzijdiger ontwikkeld moeten we worden, we moeten meer hebben dan een
diploma of een baantje in de wereld. Door onze studentenbeweging worden we meer mensch, beter Flamingant. Er
zal een tijd komen dat de dichterziel bedroefd zal zijn over de jeugd. De wereld zal trachten er praktische menschen
van te maken. En dan is het uit met uwe Kathloliciteit en met uwe Vlaamschgezindheid. Weest geen dozijnen
menschen! Daarom : volharding. Geen enkele politieke overwinning zal Vl. vernieuwen, zoo niet eerst de mensch
vernieuwd wordt. Begint dan met U zelf'. De Voorzitter van den Br. G. brengt den broedergroet en vraagt den
gouwdag van Aarschot bij te wonen. De gouwdag werd gesloten met de opvoering van 'De gehangene met de
koorde'.
     De Blauwvoet Groot Verlof 1924 p.223

GOUWDAG 22/04/1925 ANTWERPEN
Uitnodiging gouwdag Antwerpen 22/04/1925.
Voorblad
A.V.V. V.V.K.
ALGEMEEN KATHOLIEK VLAAMSCH STUDENTENVERBOND
Antwerpsche Gouwbond
GOUWDAG
TE ANTWERPEN
op Woensdag 22 April 1925                                                          27
“Op den wil tot hervormen komt het aan: het is dwaas niets te willen, omdat men niet alles tegelijk kan hebben,
evenals het onverantwoordelijk is, stil te staan omdat het einddoel zoo ver ligt”.
     Fv. Dr. G. Vrijmoed O.F.M.

Middenpagina’s.
Vlaamsche Studenten,
Gouwdag te Antwerpen! Dit om het eenieder mogelijk te maken dit jaar dezen dag van feeststemming en
machtsuiting mee te maken.
Het koortsig gewoel van de handelstad, de overspannen torens van het grootsteedsche snelheidsleven kunnen ons niet
beletten krachtbarende geestdrift in uwe harten, en gezichtshoek verruimende beginselhelderheid in uwe geesten te
zaaien.
Onnoodig langwijlig stil te staan bij het belang dat zoowel buitenstaanden als wij zelf aan onze gouwvergaderingen
hechten. En de zakelijke waarde er van stijgt dagelijks in evenredige verhouding met de scherpte van Vlaanderens
strijd en herwording. Eéne zaak dient uwe bekommernis weg te dragen. Na de opgang tot het huidige hoogtevlak
van Vlaamsch leven in uwe gilden en op onze laatste gouwvergaderingen, kome er geen halt houden onder een roes
van bedwelmende zelfvoldoenheid. De tocht gaat voort. Een talrijke, laat ons zeggen haast voltallige opkomst te
Antwerpen weze de monstering en de wapenafhaling voor verderen strijd.
Beginselvastheid en geestdrift zijn en blijven uwe wapens. Onze strijd is er een van opoffering, liefde, toewijding.
Geestdrift weze de motor uwer werkzaamheid. Onze strijd eischt overtuiging. Met harde vuist hoeft al eens
opgetreden minder tegenover anderen dan tegenover ons eigen persoontje. Een klaar ingezien doel, vaststaande
leidende beginselen en aangepaste werkmethoden vormen u dan tot een vl. persoonlijkheid
Vlaamsche Studenten,
Dit hebben we voor oogen gehad toen we het programma van den gouddag opstelden. Deze feestdag zal door het
afgeleverde werk op de vergaderingen, door de toespraken van bekende vlaamsche leiders, en door de
aanmoedigende spoorslag uitgaande van zulke talrijke schaar medestrijders, gunstig inwerken op uwe gemoederen.
Geen enkel Vl. student der gouw ontbreke die dag in ons midden!
HET GOUWBESTUUR:
De Schrijvers,            De Voorzitter,                De Ondervoorzitter,
L. Wouters, R. Erkens.        J. Sels.                   R. Van Thillo.
     De Schatbewaarder,               Raadslid,
     E.H. H. Fabri.                 E.H. K. Wijnants.
.
PROGRAMMA
Te 9,30 u., plechtige H. Mis in de St. Willebrorduskerk. Sermoon door Z.E.P. MAES S.J.
Te 10,30 u.    1) Alg. Bestuursvergadering in “De Kalkoenschen Haan”, St. Jacobsmarkt.
              DAGORDE:
          Verslagen.
          Verklaringen nationalisme.
          Verandering standregels.
          Prijskamp.
          Bespreking alg. werking
          2) Voor de leden van af de 4e: Vergadering in Vrede St. Willebrordus (Pastorijstraat);
          Sociale actie en studenten, ingeleid door P. SEGERS, secretaris de sociale hoogeschool.
          Bespreking

Achterblad.
         3) Voor de knapen. Tot de 5e: Vergadering in de kleine zaal van Vrede St. Willibrordus.
         Spreker: Z.E.P. MAES.
Te 1 u. kan men deelnemen aan de volgende bezoeken:
     1) Boottocht, prijs 1 fr.
     2) Fietstocht rond de dokken onder deskundige leiding.
     3) Bezoek aan eenige kerken onder leiding van Ing. C. LEURS.
Te 2 ½ u. Optocht. Vertrek aan de Vl. Schouwburg. Daarna feestvergadering in Vrede St. Willibrordus.
     Openingswoord door J. SELS, voorzitter.
     Aanspraak door Advocaat E. SMETS.
     Rede door Dr. Sc. A. PIL.
     Muziekuitvoeringen door de St. Norbertuskring.
Te 7 ½ u. Opvoering in zelfde zaal door de Tooneelkring “Gheon” van “De Stem”.


                                                         28
Men neme wel in acht:
  1) Studenten van Antwerpen met armbanden aan, zullen alle inlichtingen verstrekken.
  2) De bijeenkomstplaatsen voor de bezoeken te 1 u. zullen op de voormiddag vergaderingen afgekondigd
    worden.
  3) Opdat alles ordelijk verloope, zijn de gildebesturen verzocht te zorgen dat hunne leden op ’t eerste woord de
    groepsleiders volgen.
  4) Voor de tooneelvertooning betalen de studenten (lidkaart) halve prijs. Prijzen 5, 3, 2 en 1 fr.
  5) Elke gildevlag moet er zijn. Hoogstudenten, petten op!
  6) Middagmalen:
        Tearoom Malpertuus, St. Jacobsmarkt.
        Restaurant Verlaat, St. Jansplein (+- 6 fr.).
        Restaurant Vrede, Hoogstraat (+- 5 fr.).
    AMVS

Verslagen en notities gouwdag Antwerpen 22/04/1925.
In 1925, student te Leuven, toen secretaris van de Antwerpse gouwbond van het AKVS schreef ik hem aan voor een
spreekbeurt op onze gouwdag te Antwerpen. Hij aanvaardde en sprak over de taalgrensactie. ...
NVDR : hem = Jef Goossenaerts
     Herdenkingsalbum Leo Wouters p.92
Om half drie werd de stoet gevormd en trokken honderden studenten met een twintigtal vaandels door de
voornaamste straten naar Vrede St. Willibrordus voor de feestvergadering. Benevens zang en deklamatie werd er
gesproken door voorz. J. Sels en Dr. Goossenaerts van Gent die handelde over 'De Taalgrens', een zeer interessante
studie die een waar gedacht gaf van de wantoestanden die er bestaan in de dorpen op de taalgrens. …
     De Blauwvoet groot verlof 1925 p.174-176
- uitgebreid verslag
     De Blauwvoet Groot Verlof 1925 p.174-175
- een tiental leden uit Kalmthout
     verslagboek Kalmthout p.46

GOUWDAG 13/04/1926 HERENTALS
- programma
     De Blauwvoet Paasverlof 1926 p.125

Verslag De Blauwvoet gouwdag Herentals 13/04/1926.
Zomersche vreugde zat in de zonnige lucht, dien heuglijken 13 April.
Geestdriftig zouden onze Antwerpsche jongens, hun hoogdag komen vieren te Herenthals in 't hartje van de Kempen.
Spijts de harde, pijnlike tegenwerking, die vele-min moedige studenten weerhield, spijts het ons weigeren van Kerk
en H. Mis, en van de feestzalen, zou Herenthals toch zien, dat Vlaamsche koppigheid en taaiheid niet zoo licht zijn te
verdraaien. Ruim 300 studenten vertrokken, in optocht op de groote markt naar de Kruisberg.

GOUWDAG 26/04/1927 HEIST-OP-DEN-BERGH
- programma.
     De Blauwvoet Paasverlof 1927 p.108

Verslag De Blauwvoet gouwdag Heist-op-den-Bergh 26/04/1927.
- 21e gouwdag
- verslag. ...onze voorzitter, waarin hij de oorzaken van den algemeenen toestand toont : aan een te kort aan werklust
en geestdrift bij de studenten, te weinig goed Vlaamsch leven in de bonden, te weinig onafhankelijkheidszin bij de
bestuurders der bonden en de grootere studenten, te veel wantrouwen tusschen Seminaristen en hoogstudenten.
     De Blauwvoet landdag 1927 p.176

GOUWDAG 12/04/1928 LIER
Verslag De Blauwvoet gouwdag Lier 12/04/1928.
- verslag. ... Om 2 uur Optocht. Een 700tal studenten stappen op al zingend ... Zoo eindigde de gouwdag. Een
massa studenten was er aanwezig. Als betooging was het 'n prachtige prestatie. Zoo het innerlike beantwoord aan 't
uiterlike, bereidt de Studentenbeweging een blijde toekomst voor.
     De Blauwvoet Groot Verlof 1928 p.150-151
                                                          29
GOUWDAG 04/04/1929 TONGERLO
Uitnodiging gouwdag Tongerlo 04/04/1929.
AVV VVK
A.K.V.S.
ANTWERPSCHE GOUW
TIENSCHESTRAAT 29, LEUVEN
GOUWDAG
TONGERLOO, DONDERDAG 4 APRIL 1929
DAGORDE
9,30 U.     KONVENTMIS TER ABDIJ
10,30 U.    VERGADERINGEN
        1. BESTUURSVERGADERING
        Renaat LAGROU. Ons standpunt.
        Jaarverslagen. – Bestuurlijke regelingen.
        2. GROOTE VERGADERING.
        Prof. Flor. Van der MUEREN, Benoit de Vlaamsche musikus. Muziekuitvoering.
1,30 U.     OPTOCHT
2,15 U.     FEESTVERGADERING (ZAAL “VOLKSLUST”)
        Dr. Alb. PIL, De Blauwvoeterie.
        H. Van OVERSTRAETEN, ondervoorzitter v.d. Vl. Toeristenbond, Optimisme.
        Renaat LAGROU, afgev. Hoofdbestuur.
9,30 U.     VLAAMSCHE KUNSTAVOND (ZAAL “VOLKSLUST”)
        Kunstzanger Van TRIGT
ALLE VLAAMSCHE STUDENTEN VIEREN DEZEN HOOGDAG MEE!
IEDER A.K.V.S.-BOND ZENDE 2 VERTEGENWOORDIGERS NAAR DE BESTUURSVERGADERING.
VOOR SLAAPGELEGENHEID: MINSTENS 2 DAGEN OP VOORHAND VERWITTIGEN: JOZ. GEERTS,
WESTERLOO.
     NIET UW TRANEN OF UW TREURLIED OF UW LOFZANG ZULLEN UW VOLK REDDEN,
     MAAR UW WIL, UW PLICHT, UW ???GENRIJK KUNNEN.
                 PROF. DR. FR. DAELS
AVV VVK
     AMVS

- programma
     De Blauwvoet Paasverlof 1929 p.118

Verslag De Blauwvoet gouwdag Tongerlo 04/04/1929.
- verslag. De Antwerpse Gouwdag te Tongerloo is ondanks het ongenadige Aprilweder een buitengewoon sukses
geweest : meer dan 400 studenten waren opgekomen, ...
     De Blauwvoet juni 1929 p.155-157

GOUWDAG 01/05/1930 DUFFEL
Uitnodiging 1 gouwdag Duffel 01/05/1930.
A.V.V. V.V.K.
A.K.V.S – ANTWERPSE GOUW
Gouwdag te Duffel, op Donderdag 1 Mei 1930.
DAGORDE:
10.30 u.,    STUDIEVERGADERINGEN
         A) Voor de Kerels: in zaal “Alcazar” Handelstraat.
             Jan Brans, over “1830”.
         B) Voor de Knapen: in zaal “Thalia” Handelstraat.
             Pol Heyns: “Met de kei van David in de strijd voor Vlaanderen”.
Daarna:     BESTUURSVERGADERING, in zaal Thalia.
1.30 u.,     Optocht, bijeenkomst aan de kerk.
2.30 u.,     Feestvergadering, in zaal “Alcazar”.
         Sprekers:
             Drs. Edg. Lehembre: De Offerdaad.
             Adv. Paul Cools: Optimism in de Studentenbeweging.


                                                      30
              Heer Jos. De Vroe: Vlaanderens Recht.
5.45 u.,      AVENDFEEST, in zaal “Alcazar”
          waarop de heer J. Platteau het woord zal nemen.
          KABARETAVEND
          door het Kabaretgezelschap: NIHIL
          met medewerking van:    Michel de Gelderode.
                        Renaat Grassin.
                        Lode Plaum.
                        Renaat Verheyen
                            Van het Vlaamse Volkstoneel.
     LET WEL:
1. – Volgt de raad van kommissarissen.
2. – Bevoordeligt slechts de Vlaamse huizen.
3. – Alle bonden brengen hun vaandel mee.
4. – Aanvragen voor slaapgelegenheid moeten tijdig ingediend worden bij student Gaston Stuyck,
     Kerkstraat, Duffel.
5. – Fietsen kunnen ondergebracht in de koffiehuizen “Thalia” en “Alcazar”.
Alle Katholieke Vlaamse Studenten komen naar Duffel op 1 Mei.
     AMVS

Uitnodiging 2 gouwdag Duffel 01/05/1930.
A.V.V. V.V.K.
A.K.V.S-GOUW ANTWERPEN
VLAAMSE KAMERAAD.
Op 1 MEI belegt het ALGEMEEN KATOLIEK VLAAMS STUDENTENVERBOND de jaarlikse gouwdag te
DUFFEL voor de studenten uit de ANTWERPSE GOUW.
Daar zal u het geestesbrood gebroken worden dat U moet sterken in uw Vlaamse kamp van dag tot dag.
Gij allen die getrouw zijt gebleven aan uw enige, heerlike organisatie, wordt er verwacht.
1 Mei moet een TRIOMFDAG worden voor u, in het teken van gulle broederlikheid en milde liefde voor uw volk,
een opmarsj van de Antwerpse studenten ten aanzien van gans Vlaanderen.
Alle bonden, zonder uitzondering, tiegen naar Duffel op 1 Mei, onder de zwart-gele banieren, en de fors-galmende
“Vlaamse Leew”.
Zij die tot geen plaatselike bond behoren worden broederlik verwelkomd om met ons die dag van Jong-Vlaanderens
bruisend leven mee te maken.
DAGORDE:
9.30 u.      Plechtige H. Mis.
10.30 u.      Studievergadering.
     A. Voor de Kerels:     Spreker: Dr. Jan Brants, over 1830.
     B. Voor de knapen:      “  : Pol Heyns: “Met de kei van David in de strijd voor Vlaanderen”.
Daarna:      Bestuursvergadering.
1.30 u.:      Optocht.
2.30 u.:      Feestvergadering: Sprekers:     Adv. Paul Cools.
                            Heer Jos. De Vroe.
                            Drs. Edgar Lehembre.
5.30 u. :     Avendfeest, waarop de Heer J. Platteau het woord zal voeren.
Kerels en Knapen, kent Uw plicht; houdt de eer van de Antwerpse gouw hoog.
                                 HET GOUWBESTUUR
     AMVS

GOUWDAG 10/04/1931 TURNHOUT
Uitnodiging gouwdag Turnhout 10/04/1931.
A.V.V. V.V.K.      A.K.V.S. Antwerpse Gouw.
GOUWDAG TE TURNHOUT
OP VRIJDAG 10 APRIL
10 u. -     Opening in de Sint-Pieterskerk.
        Gezamenlik gebed. – Lofzang: O.L.V. van Vlaanderen.
10 1/2u. -   Studievergadering.
        Voor de Kerels: Ernest van der Hallen over Jeugdbeweging.
        Voor de Knapen: Jos. Arts: Een klop aan de deur.                                                      31
12 u. -   Bestuursvergadering.
      Gezamenlik middagmaal.
2 u. -   Optocht. Vertrek op de grote Markt.
3 u. -   Algemeene vergadering.
      Wies Moens: Rodenbach en de Jong-Studenten.
      Jos. De Vroe: Optimisme in de Studentenbeweging.
      Dr. Moller (Tilburg).
5 u. -   Toneel- en Liederavond
      Opvoering van Escurial van Michiel de Gelderode.
      Nederlandse volksliederen door de ministreel Geert Dils, van Amsterdam.
ALLE KATHOLIEKE VLAAMSE STUDENTEN MOETEN TE TURNHOUT ZIJN OP 10 APRIL.
    AMVS

Verslag De Schelde 14/04/1931 gouwdag Turnhout 10/04/1931.
Gouwdag der Vl. Kath. studenten te Turnhout.
Onverhoopte bijval, tegenkantingen en hun aanwervende kracht.
Op 10 april ging die gouwdag door; 850 kerels en knapen die betoogen voor hun Katholieke en hun Vlaamsch
nationale opvattingen vinden de parochiale kerkdeuren bewaakt en moeten de kapel der Jezuieten ontruimen.
Er heerscht een verheugde tucht.
Op de Groote Markt knielen zij zelf neer en bidden luidop.
De studeerende jeugd won Vrijdag het aanzien van den buitenstaander door zulken blijk van zelfbezinning.
De geestdrift in niets gehinderd.
Dr. Moller spreekt tot hun onbluschbaar idealisme.
Wies Moens trekt het koele besluit van den dag.
Verbeten woede der reactionnairen.
Een charmant en vrij talrijk auditorium bewijst de onverholen sympathie der Turnhoutsche bevolking.
Geert Dils, overgiet ons met betooverende zangen.
DE VOORGESCHIEDENIS.
Voor een paar maanden waren de inrichters van de gouwdag in onderhandeling gekomen met den Zeer Eerwaarden
Heer Deken, ten einde een mis te verkrijgen – hetgeen de zustertak der Brabantsche gouw (die toch tot hetzelfde
Bisdom behoort) bekomen heeft. Bij dezen geestelijke botsten we dus op persoonlijken afkeer en moedwil. Kortom,
het verzoek van den voorzitter de Antwerpsche Gouwbonden, heer Leysen, werd afgewezen. In deze voorwaarden
voorzag het programma enkel een lofzang ter eere van Onze Lieve Vrouw en een gezamenlijk gebed tot inzet en
opening van dien jaarlijkschen wapenschouw en vreugdedag in het Paaschverlof.
Niets liet voorzien dat de deken de tactische fout, ik zou haast zeggen, de enormiteit zou begaan de hulp der
politiemacht in te roepen. De parochiekerken zijn weliswaar openbare plaatsen en de politie zou zich ook uiterst fair
voor dit speciaal-opgelegd en versterkte diensttoezicht gaan kwijten, lijk we zullen zien.
DE UITVAARDIGING WAS ONBEHENDIG EN ONBILLIJK
En zoo draagt deze eerwaarde her de niet geringe verantwoordelijkheid heel wat verwarring geworpen te hebben in
het geweten dier jongeren, vol jong enthoesiasme, ontvankelijk voor het hoogste offer, wars alleen van officialisme
en compromis. Het is zonneklaar: er werd hier getornd aan den schoonen, gullen, ongerepten droom van toewijding
en idealisme en geen enkele farizeesche spitsvondigheid houdt stand tegen dit feit.
DE OPENBARE MEENING GUNSTIG BEINVLOED INDRUKWEKKENDE OPTOCHT
Het verbod kon enkel slaan op zich in groep naar de kerk begeven en het onderbreken van de stilte. Individueel bleef
iedereen vrij. De politie heeft zulks zeer goed begrepen en zeer geestig gecommenteerd. Als we voor wat
buitenwaartsche werking betreft, ergens bekeeringen hebben te boeken, is het allerstelligst in het korps der
gemeentelijke veiligheid.
Een tweede slag van menschen zie zoo maar niet zonder meer aan hun eentonige en eerder treurige overwegingen
dienen overgelaten te worden: de werkeloozen hebben ook gelegenheid gehad toe te zien naar den Imposanten
optocht die zich ontrolde van af het Station tot de Korte Gasthuisstraat, op te kijken naar de 40 vlaggen waar de
Leeuw inklavierde: te vernemen de leusen die gewagen van bevrijding en stoute, verwezenlijkingen voorspellen: het
inbezitnemen van onze gouwen en de vestiging eener eigen gemeenschapsmacht.
DE FEESTZITTING
De opkomst overtreft de stoutste verwachtingen. De zaal “De Spiegel”, die nochtans 700 man kan bevatten, bleek
ten slotte te klein en de laatstkomenden stonden opeengeplakt in de trapzaal.
Dr. Moller rijst op en met priesterlijken ernst ontvouwt hij de beteekenis van het ware christen-zijn onafscheidelijk
ineengestrengeld met een consequent doorleefd Dietsch-zijn.
                                                         32
De zielejeugd is een onuitputtelijke bron van hernieuwing voor het volkswezen en dit verwezenlijkt te zien in de
studentenbeweging, lijk deze ten lande wordt opgevat, wettigt ons optimisme.
Dezes zoon de H.B.S’er ? (moeilijk leesbaar) wijst in zijn begroetingswoord namens de 45 Noord-Brabanders (die
hier gisteren reeds uit Den Bosch toekwamen per autocar) op de eenheid der doorloopend Brabantsche omstreken en
op de hoogere dietsche samentrekking.
De intrede van den tweeden feestredenaar Wies Moens verwekt daverend applaus.
Het ???? af den aanvang een zwaardrede, een aanprikkelen tot de daad. Geen roekeloosheid, enkel gemeten
beslistheid.
Bij wijze van inleiding heeft hij een erkentelik woord overvoor de officieele tegenwerking, het beste middel zegt hij,
om de zwellende jeugdstrooming nimmer in dat effen vaarwatertj te zien ondergaan. Hij belicht ons dan de figuur
van Rodenbach, maar niet meer met de heillooze aarzeling van een ontoereikend estheet die meent zich te moeten
verplaatsen in den tijd van weekhartig romantisme. Wies Moens ziet in Rodenbach de stormverwekker die er den
strijdlust heeft bijgehaald met een wezenlijke actueele bedoeling.
Het detachement politie in burgerpak kreeg dus ruimschoots de kans zich rekenschap te geven waarover het thans
gaat in onze rangen. Bij al deze gelegenheden werd bizonder opgemerkt het smaakvolle uniform vol landelik cachet
dar reeds eenigen aan hadden. Deze nieuwe pracht is uitgedacht geweest ten ??? der AKVS’ers. Het is een groene
kiel, met rood feestkraagje. Gelanceerd door groepen Liersche en Antwerpsche studenten die verleden week hun
eerste studiekamp hielden te Ploeg Halle.
Hun bard tokkelt op de mandolien en zoo kuieren zij “langs veld en baan”, verspreiden echte levensvreugde en
behoorlijke zangerigheid, brengen zij een pittoreske noot in de heimatliefde. Thans kampeerden De Witte
Kaproenen te Casterlee. In de afdeeling voor kerels sprak Ernest Van der Hallen over den ouden mensch die we
dienen af te leggen. Bij de knapen behandelde de heer W.J. Heimburger, met een scherpen realiteitszin de volgende
punten: ons integraal nationalisme, wat cultuur is, hoe wij cultuurmensch worden, idealisme en liefde.
Wat zou een artistocratische kaste van Turnhout er eigenlijk van denken?
Bij notaris Jules Boone hebbe zij gemeend de kleingeestigheid ten spits te moeten drijven met driekleurige vlaggetjes
en cocardes aan hetvensterraam ter ontsiering te rangschikken. Pietlutterigheid. We troffen nog andere Isegrims
aan. Hun rijk is echter uit! Ze zitten er wel niet al te dunnetjes voor, ei lieve, en als het nood doet vinden ze nog
droeve handlangers om een paar stemmen te ronselen.
Spijtig voor hen dat de studeerende jeugd hen ontsnapt.
      Verslag De Schelde 14/04/1931

Verslag Vos gouwdag Turnhout 10/04/1931.
...Zoals het jaar voordien waren er echter weer moeilijkheden met de plaatselijke geestelijkheid. Terwijl op de dag
zelf de groep deelnemers op de Turnhoutse Grote Markt aangroeide, bleef de poort van de kerk gesloten. In groep
trokken daarop de aanwezigen naar de jezuïetenkerk, waar ze echter door de rector, met de symbolische steun van
een politieman, werden buitengezet. 'En toen gebeurde het dat de 700 jongstudenten op de grote markt de psalm van
Rodenbach gebeden, ja, met hortende stem gedreund hebben.' Het incident verleende een dramatische glans aan
deze laatste massale A.K.V.S.-manifestatie in de gouw Antwerpen.
     Vos II p.194
                                                          33
5. BESTUURLIJST GOUW ANTWERPEN: 1918-1919 - 1935-1936.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1918-1919: F. Brusselmans, J. Houben.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1919-1920: V. Bouwen, Buelens (?).
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1920-1921: C. Spillemaeckers, G. Brosens +, M. Dox, F. Daeseleire.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1921-1922: A. van Rompaey, M. Dox, W. Baeté, F. Daeseleire.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1922-1923: J. Sels, W. Baeté, G. van den Bril, J. Dewit +.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1923-1924: J. Sels, R. van Thillo, E. van Ocken, A. Sterkens, H. Fabri +.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1924-1925: J. Sels, R. van Thillo, L. Wouters, A. Sterkens, R. Erkens, H. Fabri +,
     P. Eysermans, E. van Ocken.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1925-1926: L. Wouters, R. Erkens, A. Valgaeren, V. de Hertog, G. van Dijck.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1926-1927: L. Wouters, L. Goetschalckx, K. Verellen, G. van Dijck.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1927-1928: L. Goetschalckx.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1928-1929: J. Geens, R. Hendricx, A. de Bie, I. de Hing.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1929-1930: A. de Bie, J. Caesar, I. de Hing, J. Rijnemans.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1930-1931: L. Meeus, L. Leysen, J. Segers, A. Janssens, J. Boeynaems, R. de Laet.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1931-1932: L. Leysen, J. Seghers, R. de Laet, J. Boeynaems.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1932-1933: L. Leysen, E. Valkaert, W. Noutebaert.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1933-1934: E. Valkaert.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1934-1935: E. Valkaert.
- Bestuurslijst gouw Antwerpen 1935-1936: A. Belderbos.

- niet volledige lijst, basisgegevens komen uit De Blauwvoet
- meer details vinden in de bijlagen van dissertatie Vos Het Algemeen Katoliek Vlaams Studentenverbond 1914-
1935.
- namen staan in volgorde van belangrijkheid: eerste persoon is meestal de voorzitter, dan ondervoorzitter, schrijver,
schatbewaarder of raadsleden.
- geestelijken hebben + achter hun naam
     Vos II p.343-347

GOUWBESTUUR 1923-1924
- ondervoorzitter : Van Thillo R., Wuestwezel
- 2e schrijver : Sterckens Ach., Rijckevorsel
 De Blauwvoet Kerstverlof 1923
 Vos II p.345
Gouwbestuur 1923.
- afgevaardigde gouwbestuur Antwerpen : Esschen-Calmpthout : Van Dijck G.
- ondervoorzitter : Van Thillo R., Wuestwezel
- 2e schrijver : Sterckens Ach., Rijckevorsel
 De Blauwvoet Kerstverlof 1923

GOUWAFGEVAARDIGDE ESSEN + SCHATBEWAARDER GUSTAAF VAN DIJCK ESSEN 1924-1925.
Gouwafgevaardigde Essen 1924.
"Afgevaardigde in gouwbestuur : Esschen : G. Van Dijck/ Kalmpthout : G. Van Dijck."
    De Blauwvoet Kerstverlof 1924

Gouwbestuur 1925.
- Schatbewaarder gouwbestuur : G. Van Dijck, Esschen
- Calmpthout : J. Ceulemans
- Esschen : Staf Van Dijck (is Gustaaf)
 De Blauwvoet Kerstverlof 1925
- G. van Dijck bij gouwbestuur 1925-26, 1926-27
     Vos II p. 345

GOUWBESTUUR 1926-1927.
Het nieuwe bestuur voor 1926-27 :
- voorzitter : Leo Wouters (Gheel)
- ondervoorzitter : Lode Goetschalckx (Herenthals)                                                          34
- schrijver : Karel Verellen (Wuestwezel)
- schatbewaarder : Staf Van Dyck (Esschen)
- beheerder Blauwvoet : Jos. Geens
     De Blauwvoet Groot Verlof 1926 p.151
     De Blauwvoet Landdag 1926 p.162
     Vos II p.345

Gouwbestuur 1926.
- Schatbewaarder gouwbestuur : Gustaaf Van Dijck
- Calmpthout : L. Buyens
- Esschen : G. Van Dijck
 De Blauwvoet Kerst 1926
                          35
6. AANTAL BONDEN EN LEDENAANTALLEN
- 1923-24 : 40 bonden
  - 1 collegebond
  - 8 permanente bonden
  - 31 vakantiebonden
     Vos I p.180
- Aflezen kaart 1923-24 : 43 bonden
     Vos I p.166
7. GROTE THEMA’S.
Amnestie 1920-1921.
De bonden bleven niet onverschillig en gingen zich plots voor amnestie interesseren, terwijl ze daar het jaar voordien
nog nauwelijks belangstelling voor hadden. ... In 1920-21 bespraken in gouw Antwerpen 1 op 4 bonden amnestie ...
Wel bleef de plaatselijke belangstelling voor amnestie haast overal beperkt tot een vooral humanitaire reflex, die het
Vlaamse ongeduld aanwakkerde, maar niet noodzakelijk verbonden werd met een optie voor zelfbestuur of anti-
belgicisme. Nog niet.
     Vos I p.230

Vernederlandsing universiteit van Gent 1922-1923.
In 1/3de van de bonden van de gouw Antwerpen werd er gesproken over de vernederlandsing van Gent.
     Vos I p.230
Het probleem Gent kreeg veel aandacht in veel A.K.V.S.-bonden. Van de 18 bonden uit de provincie Antwerpen
waarover we inhoudelijke informatie hebben kwam het probleem van Gent ter sprake. " In 1922-23 was die
belangstelling flink gestegen. ... Opvallend was de grote belangstelling in Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaanderen.
     Vos I p.267-268
8. LANDDAGEN AVKS 1919-1933.
Jaar       datum            plaats                aantal aanwezigen
1919       8 september         Lokeren               400/500
1920       21-23 augustus        Mechelen               3500
1921       8-9 augustus         Diest                3000
1922       22-23 augustus        Hasselt
1923       27-29 augustus        Gent                 50 vaandels
1924       2-4 september        Lier                 40 vaandels
1925       22-24 augustus        Brugge                duizenden (Vlagge-feesten)
1926       30 augustus-1 september   Aarschot               600/800/1000
1927       27-29 augustus        Sint-Niklaas             350/500 (50 é 100 scholieren)
1929       31 augustus-2 september   Antwerpen              (weinig)
1930       22-23 augustus        Kortrijk               230/350
1931       22-23 augustus        Diksmuide
1932       30-31 juli          Oude-God
1933       19 augustus         Diksmuide
     Louis Vos I p.208
                                                          36
9.
OVERZICHT WERKBESTANDEN STICHTING 100 JAAR
HEIDEBLOEMPJE ESSEN
Teksten: achtergrond artikel Regionale werking van AKVS en KSA in de Noorderkempen 1920 -1945
- Teksten bonden:
  - Tekst boek 100 jaar Heidebloempje Essen 1897 -1997 en tekst Aanvulling 2002
  - werkbestand studentenbond Wees U Zelf Wuustwezel -Brecht-Loenhout-St. Lenaarts
  - werkbestand studentenbond -KSA-KSJ Hoogstraten
  - werkbestand studentenbond Heidebloempje -KSA St. Paulus Kalmthout
  - werkbestand studentenbond -KSA-KSJ Minderhout(-Meer-Meerle)
  - werkbestand studentenbond-KSA-KSJ Westmalle (-Oostmalle-Rijkevorsel-Vlimmeren)

- Teksten gewestelijke werking:
  - werkbestand gewest Hoogstraten -Noorderkempen 1920 -1930
  - werkbestand gewestelijke werking Noorderkempen 1931 -1939
  - werkbestand overzicht KSA -gewest Polder en Kem pen 1936-1942
  - werkbestand fragmenten KSA -gewest Noorder -Kempen

Teksten andere bonden:
  - werkbestand KSA Mater Dei – Klein Seminarie – Hoogstraten 1932 -1969
  - werkbestand studentenbond Geel
  - werkbestand studentenbond Merksplas
  - werkbestand studentenbond Schilde -Deurne-Wijnegem
  - werkbestand studentenbond Schoten
  - werkbestand studentenbond Stabroek
  - werkbestand studentenbond Strijd Staalt Merksem
  - werkbestand studentenbond Vlaamsche Katholieke Polderzonen Ekeren en omgeving
  - werkbestand studentenbond We Willen Brasschaa t
  - werkbestand studentenbond Willen is Kunnen Retie( -Dessel)
  - werkbestand studentenbond Wommelgem

Werkbestand AKVS-gouw Antwerpen
                                                37

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:7/28/2012
language:
pages:37