Docstoc

ManualsMania- Brother DCP-150C - User's Guide - Slovensky

Document Sample
ManualsMania- Brother DCP-150C - User's Guide - Slovensky Powered By Docstoc
					PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

Vyhlásenie o zhode ES podľa smernice R & TTE

i

Vyhlásenie o zhode ES podľa smernice R & TTE
Výrobca Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko Továreň Brother Industries (Shen Zhen) Ltd. G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Čína Týmto vyhlasujeme, že: Popis zariadení Názov modelu : Kopírka s tlačiarňou : DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C, DCP-157C

spĺňajú požiadavky nasledujúcich smerníc: smernica pre nízke napätia 2006/95/EK a smernica o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/EEC (doplnené smernicami 91/263/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC). Použité štandardy: Harmonizácia: Bezpečnosñ EN60950-1: 2001+A11: 2004 EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 trieda B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Rok, kedy bolo prvýkrát použité označenie CE: 2007 Vydané Dátum Miesto : Brother Industries, Ltd. : 28. apríla, 2007 : Nagoya, Japonsko

ii

Obsah
Časñ I
1

Všeobecné
2
Použitie dokumentácie........................................................................................... 2 Symboly a pravidlá použité v dokumentácii..................................................... 2 Ovládací panel....................................................................................................... 3 Výstražný indikátor LED .................................................................................. 5 Tlačové správy ................................................................................................ 5

Všeobecné informácie

2

Vkladanie dokumentov a papiera

6

Vkladanie dokumentov .......................................................................................... 6 Používanie skla skenera.................................................................................. 6 Vkladanie papiera, obálok a ďalších médií ............................................................ 7 Vkladanie papiera a iných médií...................................................................... 7

Časñ II
3

Kopírovanie
10
Ako kopírovañ ...................................................................................................... 10 Vytvorenie jednej kópie ................................................................................. 10 Vytvorenie väčšieho počtu kópií ....................................................................10 Možnosti kopírovania........................................................................................... 10

Kopírovanie

Časñ III
4

Priama tlač fotografií
12
Používanie aplikácie PhotoCapture Center™ ..................................................... 12 Používanie pamäñovej karty alebo USB flash disku ...................................... 12 Začíname............................................................................................................. 12 Ako tlačiñ z pamäñovej karty alebo USB flash disku ............................................13 Tlač registra (miniatúry)................................................................................. 14 Tlač obrázkov ................................................................................................14 Tlač DPOF.....................................................................................................15

Tlač fotografií z pamäñovej karty alebo USB flash disku

iii

5

Tlač fotografií z fotoaparátu

16

Tlač fotografií priamo z fotoaparátu PictBridge....................................................16 Požiadavky PictBridge ...................................................................................16 Tlač obrázkov ................................................................................................16 Tlač fotografií priamo z digitálneho fotoaparátu (bez PictBridge) ........................17 Tlač obrázkov ................................................................................................17

Časñ IV
A

Dodatky
20

Bezpečnostné a informačné pokyny

Výber umiestnenia ...............................................................................................20 Bezpečné používanie zariadenia .........................................................................21 Dôležité bezpečnostné pokyny ......................................................................24 DÔLEŽITÉ- Pre vašu bezpečnosñ .................................................................25 Rušenie rádiovými vlnami..............................................................................25 Smernica EÚ 2002/96/ES a EN50419...........................................................26 Ochranné známky................................................................................................27

B

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

28

Odstraňovanie problémov ...................................................................................28 Ak máte so svojím zariadením problémy.......................................................28 Chybové hlásenia ................................................................................................31 Zmena jazyka LCD displeja ...........................................................................33 Zdokonalenie obrazu LCD displeja................................................................33 Uviaznutie papiera .........................................................................................33 Bežná údržba.......................................................................................................35 Výmena atramentových kaziet ......................................................................35 Čistenie skenera ............................................................................................36 Čistenie valca tlačiarne..................................................................................36 Čistenie valčeka pre podávanie papiera........................................................37 Čistenie tlačovej hlavy ...................................................................................37 Kontrola kvality tlače......................................................................................37 Kontrola zarovnania tlače ..............................................................................39 Balenie a preprava zariadenia .............................................................................39

C

Menu a funkcie

41

Programovanie na obrazovke ..............................................................................41 Tlačidlá menu ......................................................................................................41

D

Špecifikácie

43

Všeobecné ...........................................................................................................43 Spotrebný materiál...............................................................................................44

E

Index

45

iv

Časñ I

Všeobecné
Všeobecné informácie Vkladanie dokumentov a papiera

I

2 6

1

Všeobecné informácie

1

Použitie dokumentácie
Ďakujeme, že ste si zakúpili zariadenie značky Brother! Prečítanie dokumentácie vám pomôže využiñ zariadenie čo najlepšie.

1

Varovania, ktoré vás upozorňujú ako postupovañ, aby sa predišlo možnému zraneniu osôb. Ikony Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom varujú pred možným úrazom elektrickým prúdom.

Symboly a pravidlá použité v dokumentácii
Nasledujúce symboly a pravidlá sa používajú vo všetkých častiach dokumentácie. Tučné písmo Kurzíva Tučný typ písma označuje špeciálne tlačidlá na ovládacom paneli zariadenia. Typ písma kurzíva zdôrazňuje dôležitý bod alebo vás odkazuje na súvisiacu tému. Text napísaný typom písma Courier New rozlišuje správy na LCD displeji zariadenia.

1

Výstrahy upresňujú postupy, ktoré musíte dodržiavañ alebo sa im vyhnúñ, aby ste predišli možnému poškodeniu zariadenia alebo iného zariadenia. Poznámky vás informujú o tom, ako by ste mali reagovañ v situácii, ktorá sa môže vyskytnúñ alebo vám poskytnú tipy o činnosti s ďalšími funkciami. Ikony týkajúce sa nesprávneho nastavenie vás upozorňujú na zariadenia a činnosti, ktoré nie sú kompatibilné so zariadením.

Courier New

2

Všeobecné informácie

Ovládací panel
Modely DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C a DCP-157 majú na ovládacom paneli rovnaké tlačidlá.

1

1

10

9

8

7

6

5

1
1 Tlačidlá kopírovania V režime kopírovania umožňujú dočasne meniñ nastavenia kopírovania. Copy Options (Voľby kopírovania) Môžete jednoducho a rýchlo vybrañ dočasné nastavenia kopírovania. Enlarge/Reduce (Zväčšenie/Zmenšenie) Umožňuje zväčšovañ alebo zmenšovañ kópie v závislosti na vybranom pomere. Copy Quality (Kvalita kopírovania) Toto tlačidlo použite na dočasnú zmenu kvality kópií. Number of Copies (Počet kópií) Pomocou tohto tlačidla vytvoríte väčší počet kópií. Tlačidlá menu: Menu Umožní vám vstup do hlavného menu. +a alebo -b Stlačte, aby ste rolovali cez menu a možnosti. OK Umožňuje vybrañ nastavenie. Stop/Exit (Stop/Koniec) Zastaví činnosñ alebo opustí menu.

2
4

3

4
Mono Start (Start ČB)

Štartovacie tlačidlá:

Umožňuje spustiñ čiernobiele kopírovanie. Umožní vám tiež spustiñ skenovanie (vo farbe alebo čiernobielo, v závislosti od nastavenia skenovania v programe ControlCenter). Colour Start (Start Farba) Umožňuje spustiñ plnofarebné kopírovanie. Umožní vám tiež spustiñ skenovanie (vo farbe alebo čiernobielo, v závislosti od nastavenia skenovania v programe ControlCenter). 5 On/Off (Zapnúñ/Vypnúñ) Slúži na zapnutie a vypnutie zariadenia. Ak zariadenie vypnete, bude pravidelne čistiñ tlačovú hlavu, aby bola zachovaná kvalita tlače. Ink Management (Kontrola atramentu) Umožní vám vyčistiñ tlačovú hlavu, skontrolovañ kvalitu tlače a skontrolovañ dostupný objem atramentu. Scan (Sken) Umožní vám prístup do skenovacieho režimu. 8 PhotoCapture (Fotocapture) Umožní vám prístup do režimu PhotoCapture Center™.

2

6

3

7

3

1. kapitola

9

LCD (displej s tekutými kryštálmi) Zobrazí správu, aby vám pomohol nastaviñ a používañ zariadenie. Výstražný indikátor LED Svieti červeno, ak je na LCD displeji zobrazené chybové hlásenie alebo dôležité stavové hlásenie.

10

Poznámka
Väčšina obrázkov použitých v tejto Príručke užívateľa zobrazuje model DCP135C.

4

Všeobecné informácie

Výstražný indikátor LED
Stavová kontrolka LED (dióda emitujúca svetlo) je kontrolka, ktorá zobrazuje stav DCP. LCD displej zobrazuje aktuálny stav zariadenia, keď je zariadenie nečinné.

1

Tlačové správy
Nasledujúce správy sú dostupné: Zoznam pomoci Uzivat. nast.

1

1

Ako tlačiñ správu

1

a b
LED Stav DCP Pripravené Vypnuté Kryt je otvorený Červená Došiel atrament Je otvorený kryt. Zatvorte kryt. (Pozri Chybové hlásenia na strane 31.) Vymeňte atramentovú kazetu za novú. (Pozri Výmena atramentových kaziet na strane 35.) Do zásobníka vložte papier alebo odstráňte uviaznutý papier. Skontrolujte hlásenie na LCD displeji. (Pozri Odstraňovanie problémov a bežná údržba na strane 28.) Skontrolujte hlásenie na LCD displeji. (Pozri Odstraňovanie problémov a bežná údržba na strane 28.) Popis Zariadenie DCP je pripravené na použitie.

Stlačte tlačidlo Menu. Stlačením tlačidla a alebo b zvolíte 3.Tlacove spravy. Stlačte tlačidlo OK. Stlačením tlačidla a alebo b zvolíte správu, ktorú si želáte. Stlačte tlačidlo OK. Stlačte tlačidlo Mono Start (Start ČB). Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec).

c d e

Chyba papiera

Ďalšie hlásenia

5

2

Vkladanie dokumentov a papiera
Ako vkladañ dokumenty
2

2

Vkladanie dokumentov
Kopírovañ a skenovañ môžete zo skla skenera.

2

a b
2

Zdvihnite kryt dokumentov. Pomocou vodidla dokumentu na ľavej strane vycentrujte dokument na skle skenera hornou stranou dole.

Používanie skla skenera
Sklo skenera môžete použiñ na kopírovanie alebo skenovanie po jednej strane alebo pre stránky z kníh.

Podporované rozmery dokumentov
Veľkosñ: až A4 [215,9 x 297 mm] Hmotnosñ: do 2 kg

2

c

Zatvorte kryt dokumentov. UPOZORNENIE

Ak skenujete knihu alebo hrubý dokument, kryt NEDORÁŽAJTE ani naň NETLAČTE.

6

Vkladanie dokumentov a papiera

Vkladanie papiera, obálok a ďalších médií
Vkladanie papiera a iných médií

c
2

2
2

a d
Skontrolujte, či papier leží v zásobníku naplocho.

e b

Oboma rukami opatrne nastavte bočné vodiace lišty papiera tak, aby zodpovedali veľkosti papiera.

Poznámka
Buďte opatrní a nevložte papier príliš hlboko, v zadnej časti zásobníka sa môže nadvihnúñ a spôsobiñ tak problém s podávaním papiera.

7

2. kapitola

f

g

h

8

Časñ II

Kopírovanie
Kopírovanie

II

10

3
a b

Kopírovanie
Možnosti kopírovania
Keď chcete rýchlo zmeniñ nastavenia kopírovania (dočasne pre aktuálnu kópiu), použite dočasné tlačidlá Kopírovanie. Zvoliñ môžete rôzne kombinácie.

3

Ako kopírovañ
Vytvorenie jednej kópie
Vložte svoj dokument. Stlačte tlačidlo Mono Start (Start ČB) alebo Colour Start (Start Farba).

3

3

3

Vytvorenie väčšieho počtu kópií
Vytvoriñ môžete až 99 kópií.

3

Zariadenie sa vráti k východiskovým nastaveniam 1 minútu po dokončení kopírovania.

a b

Vložte svoj dokument. Opakovane stlačte tlačidlo Number of Copies (Počet kópií), pokým sa neobjaví počet kópií, ktorý požadujete (až 99). Alebo stlačením tlačidla a alebo b zmeňte počet kópií. Stlačte tlačidlo Mono Start (Start ČB) alebo Colour Start (Start Farba).

c

10

Časñ III

Priama tlač fotografií
Tlač fotografií z pamäñovej karty alebo USB flash disku Tlač fotografií z fotoaparátu

III

12 16

4

Tlač fotografií z pamäñovej karty alebo USB flash disku
Začíname
4

4

Používanie aplikácie PhotoCapture Center™
Poznámka
Iba model DCP-135C podporuje USB flash disk.

4

Do správnej zásuvky pevne vložte pamäñovú kartu alebo USB flash disk.

Používanie pamäñovej karty alebo USB flash disku

4

1
1 2 3 USB flash disk CompactFlash ®

2 3 4 5

SecureDigital™, MultiMediaCard™ Memory Stick®, Memory Stick Pro™ xD-Picture Card™

CompactFlash®

Memory Stick® Memory Stick Pro™

4 5

UPOZORNENIE
SecureDigital™ MultiMediaCard™
22 mm alebo menej

xD-Picture Card™

Konektor USB podporuje iba USB flash disk, fotoaparát kompatibilný s PictBridge alebo digitálny fotoaparát, ktorý používa štandard veľkokapacitného USB zariadenia. Žiadne ďalšie USB zariadenia nie sú podporované.

11 mm alebo menej

USB flash disk

miniSD™ možno použiñ s miniSD™ adaptérom. Memory Stick Duo™ možno použiñ s Memory Stick Duo™ adaptérom. Memory Stick Pro Duo™ možno použiñ s Memory Stick Pro Duo™ adaptérom. Adaptéry sa k zariadeniu nedodávajú. Pre adaptéry kontaktujte iného dodávateľa.

12

Tlač fotografií z pamäñovej karty alebo USB flash disku

Základný stav PhotoCapture (Fotocapture):

Ako tlačiñ z pamäñovej karty alebo USB flash disku
a
Skontrolujte, že ste pamäñovú kartu alebo USB flash disk vložili do správnej zásuvky. Displej zobrazí nasledujúce hlásenie:
CompactFlash

4

4

PhotoCapture (Fotocapture) svieti; pamäñová karta alebo USB flash disk sú správne vložené. PhotoCapture (Fotocapture) nesvieti; pamäñová karta alebo USB flash disk nie sú správne vložené. PhotoCapture (Fotocapture) bliká; pamäñová karta alebo USB flash disk sú načítané alebo sa na ne zapisuje. UPOZORNENIE NEODPÁJAJTE napájací kábel ani nevysúvajte pamäñovú kartu alebo USB flash disk z jednotky pre médiá (zásuvky) alebo z konektora USB, keď zariadenie číta alebo zapisuje z/na pamäñovú kartu alebo USB flash disk (bliká tlačidlo PhotoCapture (Fotocapture)). Môže dôjsñ k strate dát alebo poškodeniu karty.

Stlac PhotoCa...

b c d

Stlačte tlačidlo PhotoCapture (Fotocapture). Pre tlač s podporou DPOF pozri Tlač DPOF na strane 15. Stlačením tlačidla a alebo b zvolíte Tlac Index a potom stlačte tlačidlo OK. Stlačením tlačidla Colour Start (Start Farba) začnete tlačiñ register. Poznamenajte si číslo obrázka, ktorý chcete vytlačiñ. Pozri Tlač registra (miniatúry) na strane 14. Ak chcete tlačiñ obrázky, stlačením tlačidla a alebo b v c zvoľte Tlac Obrazky a potom stlačte tlačidlo OK. Pozri Tlač obrázkov na strane 14. Zadajte číslo obrázka a stlačte tlačidlo OK. Pre začatie tlače stlačte tlačidlo Colour Start (Start Farba).

e

f g

Zariadenie môže naraz načítañ iba jedno zariadenie a preto nezasúvajte do zásuvky viac zariadení.

13

4. kapitola

Tlač registra (miniatúry)

4

Tlač obrázkov
Skôr než budete môcñ tlačiñ jednotlivé obrázky, musíte poznañ číslo obrázka.

4

a b

Skontrolujte, že ste pamäñovú kartu alebo USB flash disk vložili do správnej zásuvky. Najprv vytlačte index. (Pozri Tlač registra (miniatúry) na strane 14) Stlačte tlačidlo (PhotoCapture (Fotocapture)).

c a
Skontrolujte, že ste pamäñovú kartu alebo USB flash disk vložili do správnej zásuvky. Stlačte tlačidlo (PhotoCapture (Fotocapture)).

Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte Tlac Obrazky. Stlačte tlačidlo OK. Opakovaným stlačením tlačidla a zadajte číslo obrázka, ktorý chcete vytlačiñ z registra miniatúr. Stlačte tlačidlo OK.
Pocet:1,3,6

d

b c

Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte Tlac Index. Stlačte tlačidlo OK. Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte typ papiera, ktorý používate, Obycajny papier, Atrm papier, Brother Foto alebo Ine Foto. Stlačte tlačidlo OK. Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte veľkosñ papiera, ktorú používate, List alebo A4. Stlačte tlačidlo OK. Pre začatie tlače stlačte tlačidlo Colour Start (Start Farba).

e

Potom, čo vyberiete obrázky, ktoré chcete vytlačiñ, stlačením tlačidla OK vyberte nastavenia. Ak ste už nastavenia zvolili, stlačte tlačidlo Colour Start (Start Farba). Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte typ papiera, ktorý používate, Obycajny papier, Atrm papier, Brother Foto alebo Ine Foto. Stlačte tlačidlo OK. Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte veľkosñ papiera, ktorú používate, List, A4, 10x15cm alebo 13x18cm. Ak ste vybrali veľkosñ Letter alebo A4, prejdite na h. Ak ste vybrali inú veľkosñ, prejdite na i. Ak ste dokončili výber nastavení, stlačte tlačidlo Colour Start (Start Farba).

f

d

g

e

14

Tlač fotografií z pamäñovej karty alebo USB flash disku

h

Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte veľkosñ tlače (10 x 8cm, 13 x 9cm, 15 x 10cm, 18 x 13cm, 20 x 15cm alebo Max. velkost). Stlačte tlačidlo OK. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak chcete zvoliñ počet výtlačkov, prejdite na j. Ak ste dokončili výber nastavení, stlačte tlačidlo Colour Start (Start Farba).

Tlač DPOF

4

a

Úplne zasuňte pamäñovú kartu do správnej zásuvky.
CompactFlash

i

Stlačte tlačidlo (PhotoCapture (Fotocapture)).

b c d e

Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte Tlac Obrazky. Stlačte tlačidlo OK. Ak sa na karte nachádza súbor DPOF, LCD displej zobrazí:
DPOF tlac:Ano e

4

j k

Stlačením tlačidla a alebo b zadajte požadovaný počet kópií. Stlačte tlačidlo OK. Pre začatie tlače stlačte tlačidlo Colour Start (Start Farba).

Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte DPOF tlac:Ano. Stlačte tlačidlo OK. Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte typ papiera, ktorý používate, Obycajny papier, Atrm papier, Brother Foto alebo Ine Foto. Stlačte tlačidlo OK. Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte veľkosñ papiera, ktorú používate, List, A4, 10x15cm alebo 13x18cm. Ak ste vybrali veľkosñ Letter alebo A4, prejdite na g.

V nasledujúcej časti sú uvedené polohy tlače pri použití papiera A4.
1 10 x 8cm 2 13 x 9cm 3 15 x 10cm

f

4 18 x 13cm

5 20 x 15cm

6 Max. velkost

Ak ste vybrali inú veľkosñ, prejdite na h. Ak ste dokončili výber nastavení, stlačte tlačidlo Colour Start (Start Farba).

g

Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte veľkosñ tlače (10 x 8cm, 13 x 9cm, 15 x 10cm, 18 x 13cm, 20 x 15cm alebo Max. velkost). Stlačte tlačidlo OK. Pre začatie tlače stlačte tlačidlo Colour Start (Start Farba).

h

15

5

Tlač fotografií z fotoaparátu
Tlač obrázkov
5

5

Tlač fotografií priamo z fotoaparátu PictBridge

5

Poznámka
Pred pripojením digitálneho fotoaparátu vyberte zo zariadenia všetky pamäñové karty a USB flash disky.

a
Požiadavky PictBridge
Aby ste sa vyhli chybám, majte na pamäti nasledujúce body: Zariadenie a digitálny fotoaparát musia byñ prepojené vhodným káblom USB. Prípona obrazového súboru musí byñ .JPG (iné prípony obrazových súborov, ako .JPEG, .TIF, .GIF atď., nebudú rozpoznané). Pri používaní funkcie PictBridge nie je možné používañ aplikáciu PhotoCapture Center™.

Skontrolujte, že je fotoaparát vypnutý. Fotoaparát pripojte ku konektoru USB (1) na zariadení pomocou USB kábla.

5

1

1

USB konektor

b

Fotoaparát zapnite. Ihneď ako zariadenie fotoaparát rozpozná, na LCD displeji sa zobrazí nasledujúce hlásenie:
Fotoap. spojeny

c

Zvoľte fotografiu, ktorú chcete vytlačiñ a postupujte podľa pokynov z fotoaparátu. Ihneď ako zariadenie začne tlač fotografie, na LCD displeji sa zobrazí Prebieha tlac.

16

Tlač fotografií z fotoaparátu

Tlač fotografií priamo z digitálneho fotoaparátu (bez PictBridge)
Ak váš fotoaparát podporuje (a momentálne používa) štandard veľkokapacitného USB zariadenia, môžete fotoaparát pripojiñ v režime ukladania. To vám umožní vytlačiñ z fotoaparátu fotografie. Ak chcete fotografie tlačiñ v režime PictBridge, prečítajte si Tlač fotografií priamo z fotoaparátu PictBridge na strane 16.

Tlač obrázkov
Poznámka
Pred pripojením digitálneho fotoaparátu vyberte zo zariadenia všetky pamäñové karty a USB flash disky.

5

5

a

Fotoaparát pripojte ku konektoru USB (1) na zariadení pomocou USB kábla.

5

Poznámka
Názov, dostupnosñ a funkcie sa líšia v závislosti na konkrétnom digitálnom fotoaparáte. Pre podrobnosti, ako napr. ako prepnúñ z režimu PictBridge do režimu veľkokapacitného USB zariadenia, nahliadnite do dokumentácie dodanej s fotoaparátom.

1

1

USB konektor

b c

Fotoaparát zapnite. Postupujte podľa krokov v Tlač obrázkov na strane 14.

17

5. kapitola

18

Časñ IV

Dodatky
Bezpečnostné a informačné pokyny Odstraňovanie problémov a bežná údržba Menu a funkcie Špecifikácie

IV

20 28 41 43

A

Bezpečnostné a informačné pokyny

A

Výber umiestnenia
Položte zariadenie na rovný, stabilný povrch, ktorý odoláva vibráciám a nárazom, akým je napríklad stôl. Zariadenie umiestnite do blízkosti štandardnej, uzemnenej elektrickej zásuvky. Zvoľte miesto, kde je teplota nižšia ako 10° C a nepresahuje 35° C. UPOZORNENIE • Neumiestňujte zariadenie do blízkosti miesta, kadiaľ prechádza veľa ľudí. • Neklaďte zariadenie na koberec. • NEKLAĎTE zariadenie do blízkosti ohrievačov, vzduchovej klimatizácie, chladničiek, medicínskeho vybavenia, chemikálií alebo vody. • NEVYSTAVUJTE zariadenie priamemu slnečnému svetlu, vysokej teplote, vlhkosti alebo prachu. • NEZAPÁJAJTE zariadenie do elektrických zásuviek ovládaných nástennými spínačmi a automatickými časovačmi. • Prerušenie prúdu by mohlo spôsobiñ stratu informácií z pamäte zariadenia. • Nezapájajte zariadenie do elektrických zásuviek v rámci obvodu, do ktorého sú zapojené aj veľké stroje alebo zariadenia, čo by mohlo spôsobiñ prerušenie dodávky elektriny. • Vyhnite sa zdrojom rušenia, akými sú reproduktory alebo základne bezdrôtových telefónov, ktoré nie sú značky Brother.

A

20

Bezpečnostné a informačné pokyny

Bezpečné používanie zariadenia
Uchovajte tieto inštrukcie pre neskoršie použitie a prečítajte si ich predtým, ako pristúpite k akejkoľvek údržbe zariadenia. VAROVANIE

A

Vo vnútornej časti zariadenia sa nachádzajú elektródy pod vysokým napätím. Skôr, než začnete čistiñ vnútrajšok zariadenia, uistite sa, že napájací kábel je odpojený od elektrickej zásuvky. Predídete tak úrazu elektrickým prúdom.

A

NEDOTÝKAJTE sa zásuvky mokrými rukami. Mohlo by dôjsñ k úrazu elektrickým prúdom.

NEŤAHAJTE za stred napájacieho kábla. Mohlo by dôjsñ k úrazu elektrickým prúdom.

21

NEKLAĎTE ruky na okraj zariadenia pod krytom skenera. Môže to zapríčiniñ zranenie.

NEKLAĎTE ruky na okraj zásobníka papiera pod krytom výstupného zásobníka papiera. Môže to zapríčiniñ zranenie.

NEDOTÝKAJTE sa valca podávača papiera. Môže to zapríčiniñ zranenie.

22

Bezpečnostné a informačné pokyny

NEDOTÝKAJTE SA miest, ktoré sú na obrázku zvýraznené tieňovaním. Môže to zapríčiniñ zranenie.

A

Pri premiestňovaní zariadenia ho musíte vybrañ zo základne tak, že ho uchopíte z každej strany jednotky, ako to znázorňuje obrázok. NEPRENÁŠAJTE zariadenie tak, že ho držíte za kryt skenera.

Na čistenie vnútornej a vonkajšej časti zariadenia NEPOUŽÍVAJTE horľavé látky ani akýkoľvek typ sprejov. V opačnom prípade by mohlo dôjsñ k vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Ak sa zariadenie zahreje, začne z neho vychádzañ dym alebo silný zápach, ihneď zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrickej zásuvky. Zavolajte vášho predajcu spoločnosti Brother alebo zákaznícky servis spoločnosti Brother. Ak do zariadenia vniknú kovové predmety, voda alebo iné tekutiny, ihneď zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrickej zásuvky. Zavolajte vášho predajcu spoločnosti Brother alebo zákaznícky servis spoločnosti Brother.

23

VAROVANIE • Toto zariadenie musí byñ umiestnené v blízkosti ľahko prístupnej elektrickej zásuvky. V naliehavom prípade je nutné úplne vypnúñ napájanie zariadenia a odpojiñ napájací kábel od elektrickej zásuvky. • Vždy sa ubezpečte o tom, či je zástrčka poriadne zasunutá.

Dôležité bezpečnostné pokyny
1 Prečítajte si všetky uvedené pokyny. 2 Uschovajte ich pre neskoršie použitie. 3 Dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny uvedené na výrobku. 4 Pred čistením vnútornej časti zariadenia ho odpojte od zásuvky v stene. NEPOUŽÍVAJTE tekuté čistidlá alebo čistidlá s rozprašovačom. Na čistenie používajte navlhčenú handričku. 5 NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie v blízkosti vody. 6 NEUMIESTŇUJTE tento výrobok na nestabilný vozík, stojan alebo stôl. Výrobok môže spadnúñ, čo ho môže vážne poškodiñ. 7 Štrbiny a otvory na kryte a zadnej a spodnej časti slúžia na ventiláciu. Aby sa zabezpečilo spoľahlivé fungovanie výrobku a aby sa chránil pred prehriatím, tieto otvory nemožno upchávañ alebo zakrývañ. Otvory by sa nikdy nemali upchávañ tak, že výrobok umiestnite na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch. Toto výrobok by sa nikdy nemal umiestňovañ do blízkosti alebo na radiátor alebo ohrievač. Tento výrobok nikdy neumiestňujte do vstavaných zariadení, pokiaľ nezaistíte primerané vetranie. 8 Tento výrobok by sa mal uvádzañ do činnosti z typu zdroja energie, ktorý je vyznačený na štítku. Ak máte pochybnosti o type dostupnej energie, kontaktujte svojho predajcu alebo miestnu elektráreň. 9 Používajte iba napájací kábel dodaný spolu so zariadením. 10 Tento výrobok je vybavený trojžilovou uzemnenou zástrčkou, t.j. zástrčkou, ktorá má tretí (uzemňovací) kolík. Táto zástrčka sa hodí iba do uzemnenej elektrickej zásuvky. Ide o bezpečnostný prvok. Ak sa vám nedarí zapojiñ zástrčku do zásuvky, požiadajte svojho elektrikára, aby vám vašu zastaranú zásuvku vymenil. NEPODCEŇUJTE dôležitosñ uzemnenej zástrčky. 11 Na napájací kábel NEUMIESTŇUJTE žiadne predmety. NEUMIESTŇUJTE tento výrobok na miesta, kde hrozí, že sa po napájacom kábli bude stúpañ. 12 NEUMIESTŇUJTE pred zariadenie nič, čo by blokovalo tlač. NEUMIESTŇUJTE nič do cesty tlače. 13 Počkajte, kým vytlačené strany opustia zariadenie, až potom ich môžete odobrañ. 14 Ak dôjde k niektorej z nasledujúcich udalostí, odpojte výrobok od elektrickej zásuvky a prenechajte všetok servis autorizovanému servisnému personálu spoločnosti Brother: V prípade, že je napájací kábel poškodený alebo natrhnutý. Ak sa do výrobku dostala tekutina. Ak bol výrobok vystavený dažďu alebo vode.

A

24

Bezpečnostné a informačné pokyny

Ak výrobok nefunguje zvyčajným spôsobom aj pri dodržiavaní inštrukcií o fungovaní, upravte iba tie ovládacie prvky, na ktoré sa vzñahujú inštrukcie o fungovaní. Nesprávne úpravy iných ovládacích prvkov môžu viesñ k poškodeniu, ktoré si častokrát vyžaduje prácny zásah kvalifikovaného technika, aby výrobok mohol opäñ normálne fungovañ. Ak výrobok spadol alebo došlo k poškodeniu krytu. Ak výrobok prejavuje výraznú zmenu vo výkone a signalizuje potrebu servisu. 15 Aby ste svoj výrobok ochránili pred nárazovým prúdom, odporúčame používañ ochranné zariadenie (prepeñovú poistku). 16 Aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia ľudí, zapamätajte si nasledujúce inštrukcie: NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie v blízkostí iných zariadení, ktoré používajú vodu, ďalej v blízkosti bazénov alebo vo vlhkom suteréne. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie počas búrky (existuje nebezpečenstvo vzdialeného zásahu elektrickým prúdom) alebo na hlásenie úniku plynu v blízkosti úniku.

DÔLEŽITÉ- Pre vašu bezpečnosñ
Aby sa zaistilo bezpečné fungovanie zariadenia, dodaná trojkolíková vidlica zástrčky sa musí zaviesñ iba do štandardnej trojkolíkovej elektrickej zásuvky, ktorá je účinne uzemnená cez vedenie bežné v domácnostiach. Fakt, že zariadenie funguje uspokojujúcim spôsobom ešte neznamená, že prúd je uzemnený a inštalácia je úplne bezpečná. Pre vašu bezpečnosñ v prípade akejkoľvek pochybnosti o účinnom uzemnení prúdu kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.

A

A

Rušenie rádiovými vlnami
Toto zariadenie spĺňa smernicu EN55022 (CISPR publikácia 22)/trieda B. Pri pripájaní zariadenia k počítaču zaistite, že bude použitý USB kábel, ktorý nie je dlhší než 2,0 metre.

A

25

Smernica EÚ 2002/96/ES a EN50419

A

Toto zariadenie je označené vyššie uvedeným recyklačným symbolom. To znamená, že na konci doby života tohto zariadenia musíte zaistiñ, aby bolo uložené oddelene na zbernom mieste pre tento účel zriadenom a nie na miestach zriadených pre ukladanie bežného netriedeného komunálneho odpadu. Prispeje to k zlepšeniu životného prostredia nás všetkých. (Len pre Európsku Úniu.)

26

Bezpečnostné a informačné pokyny

Ochranné známky
Logo Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries, Ltd. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries, Ltd. Multi-Function Link je registrovanou ochrannou známkou Brother International Corporation. © 2007 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách. Windows Vista je buď registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ďalších krajinách. Macintosh a TrueType sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. Nuance, logo Nuance, PaperPort a ScanSoft sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Nuance Communications, Inc. alebo jej pričlenených organizácií v USA a/alebo ďalších krajinách. Presto! PageManager je registrovanou ochrannou známkou NewSoft Technology Corporation. Microdrive je ochrannou známkou International Business Machine Corporation. CompactFlash je registrovanou ochrannou známkou SanDick Corporation. Memory Stick je registrovanou ochrannou známkou Sony Corporation. SecureDigital je ochrannou známkou Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., SanDisk Corporation a Toshiba Corporation. SanDisk je držiteľom licencie na ochranné známky SD a miniSD. MultiMediaCard je ochrannou známkou spoločnosti Infineon Technologies a licencovaná MultiMediaCard Association. xD-Picture Card je ochrannou známkou Fujifilm Co., Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co., Ltd. Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo a MagicGate sú ochrannými známkami Sony Corporation. PictBridge je ochranná známka. Každá spoločnosñ, ktorej názov sa spomína v tejto príručke, má zmluvu o programovej licencii špecifikovanú v súlade so svojimi značkovými programami. FaceFilter Studio je ochrannou známkou spoločnosti Reallusion, Inc. Všetky ostatné značky a názvy výrobkov uvedené v tejto Užívateľskej príručke a v Príručke užívateľa programov sú registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

A

A

27

B

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

B

Odstraňovanie problémov
Ak máte so svojím zariadením problémy
Tlač
Problém Žiadny výtlačok Návrhy Skontrolujte pripojenie prepájacieho kábla do prístroja a do vášho počítača. Uistite sa, že zásuvka zariadenia je pripojená a zariadenie nie je vypnuté. Jedna alebo viac atramentových kaziet je prázdnych. (Pozri Výmena atramentových kaziet na strane 35.) Skontrolujte, či sa na displeji nezobrazuje hlásenie o chybe. (Pozri Chybové hlásenia na strane 31.) Skontrolujte, či je nainštalovaný a zvolený správny ovládač tlačiarne. Uistite sa, že je prístroj v režime online. Kliknite na Start (Štart) a potom na Printers and Faxes (Tlačiarne a faxy). Kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte položku Brother DCP-XXXX (kde XXXX predstavuje názov vášho modelu), a uistite sa, že nie je označené ‘Použitie tlačiarne v režime Offline’. Nízka kvalita tlače Skontrolujte kvalitu tlače. (Pozri Kontrola kvality tlače na strane 37.) Uistite sa, či je ovládač tlačiarne alebo nastavenia typu papiera v menu v súlade s typom papiera, ktorý používate. Uistite sa, že vaše atramentové náplne sú čerstvé. V nasledujúcich prípadoch môže dôjsñ k upchaniu atramentových trysiek: Náplň je po dátume spotreby uvedenom na obale náplne. (Náplne zostávajú v použiteľnom stave viac ako dva roky, pokiaľ sa uchovávajú vo svojich originálnych obaloch.) Atramentová náplň sa vo vašom prístroji nachádza viac ako šesñ mesiacov. Uskladnenie atramentovej náplne pred jej použitím nebolo správne. Používajte odporúčané typy papiera. Odporúčaná okolitá teplota pre zariadenie je medzi 20° C a 33° C. V texte alebo grafike sa vyskytujú biele vodorovné čiary. Z tlačiarne vychádzajú prázdne strany. Znaky a čiary splývajú. Vytlačený text alebo obrázky sú nakrivo. Rozmazaná škvrna v strede vrchnej časti vytlačenej strany. Vyčistite tlačovú hlavu. (Pozri Čistenie tlačovej hlavy na strane 37.) Používajte odporúčané typy papiera. Vyčistite tlačovú hlavu. (Pozri Čistenie tlačovej hlavy na strane 37.) Skontrolujte zarovnanie pri tlači. (Pozri Kontrola zarovnania tlače na strane 39.) Uistite sa, či je papier správne vložený do zásobníka papiera a vodiace lišty papiera správne nastavené. (Pozri Vkladanie papiera a iných médií na strane 7.) Uistite sa, či je kryt zabraňujúci uviaznutiu papiera správne nasadený. Uistite sa, či papier nie je príliš hrubý alebo pokrčený.

B

B

28

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

Tlač(Pokračovanie)
Problém Tlač zanecháva škvrny alebo sa zdá, že uniká atrament. Na druhej strane alebo na spodnej časti papiera sa vyskytujú škvrny. Návrhy Uistite sa, či používate odporúčané typy papiera. Nemanipulujte s papierom, pokým atrament nevyschne. Uistite sa, či valec tlačiarne nie je znečistený atramentom. (Pozri Čistenie valca tlačiarne na strane 36.) Uistite sa, či používate záklopku držiaka papiera. (Pozri Vkladanie papiera a iných médií na strane 7.) Zariadenie tlačí na stranu zhustené čiary. Papier vychádzajúci z tlačiarne je pokrčený. Nemôže vykonañ tlač ‘ 2 na 1 ’ alebo ‘ 4 na 1 ’. Rýchlosñ tlače je príliš nízka. Označte pole Reverse Order (Opačné poradie) na karte ovládača tlačiarne Basic (Základný). Na karte ovládača tlačiarne Basic (Základný) kliknite na Settings (Nastavenia) a zrušte označenie poľa Bi-Directional Printing (Dvojsmerová tlač). Skontrolujte, či sú všetky nastavenia veľkosti papiera v aplikácii a v ovládači tlačiarne totožné. Pokúste sa zmeniñ nastavenia ovládača tlačiarne. Najvyššie rozlíšenie si vyžaduje dlhšie spracovávanie údajov, odosielanie a tlač. Vyskúšajte ďalšie nastavenia kvality na karte ovládača tlačiarne Basic (Základný). Kliknite tiež na kartu Settings (Nastavenia) a uistite sa, či ste zrušili označenie poľa Colour Enhancement (Zvýšenie kvality farby). Vypnite funkciu tlače bez okrajov. Tlač bez okrajov je pomalšia ako normálna tlač. Funkcia Zvýšenie kvality farby nepracuje správne. Zariadenie vñahuje viac strán Ak obrazové dáta nie sú vo vašej aplikácii plnofarebné (ako napr. 256 farieb), funkcia Zvýšenie kvality farby nebude fungovañ. S funkciou Zvýšenie kvality farby použite aspoň 24-bitové farebné dáta. Uistite sa, či je papier správne vložený do zásobníka papiera. (Pozri Vkladanie papiera a iných médií na strane 7.) Dbajte o to, aby sa v zásobníku papiera nikdy nenachádzali dva odlišné druhy papiera. Vytlačené strany sa nehromadia úhľadne. Vytlačené stránky sa znovu vñahujú, čo spôsobuje uviaznutie papiera. Prístroj netlačí z aplikácie Paint Brush. Prístroj netlačí z aplikácie Adobe Illustrator. Prístroj nemôže tlačiñ celé strany dokumentu. Zobrazí sa hlásenie Nestaci pamat. Uistite sa, či používate záklopku držiaka papiera. (Pozri Vkladanie papiera a iných médií na strane 7.) Úplne vytiahnite podporu papiera tak, aby zaklapla, a rozložte záklopku držiaka papiera. Pokúste sa nastaviñ nastavenie displeja na ‘256 farieb’. Pokúste sa znížiñ rozlíšenie tlače. Znížte rozlíšenie tlače. Znížte zložitosñ svojho dokumentu a skúste znova. V rámci svojej softvérovej aplikácie znížte kvalitu grafiky alebo počet rôznych veľkostí fontov.

B

29

Problémy týkajúce sa kopírovania
Problém Na kópiách sa objavujú zvislé pásy. Návrhy Ak na kópiách uvidíte zvislé pásy, vyčistite skener. (Pozri Čistenie skenera na strane 36.)

Problémy týkajúce sa skenovania
Problém Pri začatí skenovania sa objavia chyby TWAIN/WIA. Návrhy Uistite sa, či ste zvolili ovládač Brother TWAIN/WIA ako primárny zdroj. V aplikácii PaperPort™ 11SE s OCR kliknite na File (Súbor), Scan or Get Photo (Skenovañ alebo získañ fotografiu) a kliknite na Select (Vybrañ), čím zvolíte ovládač Brother TWAIN/WIA.

Problémy týkajúce sa softvéru
Problém Problém s inštaláciou softvéru alebo tlačiarne ‘Zariadenie sa používa’ Z aplikácie FaceFilter Studio nie je možné tlačiñ obrázky. Návrhy Z disku CD-ROM spustite program Repair MFL-Pro Suite (Oprava MFLPRO Suite). Tento program opraví a znova inštaluje daný softvér. Uistite sa, či zariadenie na displeji LCD nezobrazuje chybové hlásenie. Aby ste mohli používañ aplikáciu FaceFilter Studio, musíte ju najprv nainštalovañ z disku CD-ROM dodaného spoločne so zariadením. Informácie o inštalácii aplikácie FaceFilter Studio nájdete v Stručnom návode na obsluhu. Taktiež predtým, než aplikáciu FaceFilter Studio prvýkrát spustíte, musíte skontrolovañ, že zariadenie Brother je zapnuté a pripojené k počítaču. To vám umožní prístup k všetkým funkciám aplikácie FaceFilter Studio.

Problémy s aplikáciou PhotoCapture Center™
Problém Vymeniteľný disk nefunguje správne. Návrhy 1 Nainštalovali ste aktualizáciu operačného systému Windows® 2000? Ak nie, vykonajte nasledujúce: 1) Odpojte kábel USB. 2) Nainštalujte aktualizáciu operačného systému Windows® 2000 jedným z nasledujúcich spôsobov. Z disku CD-ROM nainštalujte program MFL-Pro Suite. (Pozri Stručný návod na obsluhu.) Preberte najaktuálnejší "service pack" z webových stránok spoločnosti Microsoft. 3) Po reštartovaní počítača počkajte približne 1 minútu, a potom zapojte kábel USB. 2 3 4 5 Vyberte pamäñovú kartu a znova ju vložte. Ak ste skúsili príkaz ‘vysunúñ’ zo systému Windows®, predtým, ako budete pokračovañ, vyberte pamäñovú kartu. Keď sa pri vašom úsilí vysunúñ pamäñovú kartu objaví chybové hlásenie, znamená to, že karta sa sprístupňuje. Počkajte chvíľu a skúste znova. Ak ani jedna z predchádzajúcich činností nefunguje, vypnite svoj počítač a zariadenie, a potom ich znova zapnite. (Je nevyhnutné zo zariadenia vytiahnuñ napájací kábel, aby ste ho úplne vypli.)

Nemám prístup k vymeniteľnému disku z ikony na ploche.

Uistite sa, že ste pamäñovú kartu alebo USB flash disk správne vložili.

30

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

Chybové hlásenia
Chybové hlásenie Chyba karty Príčina Pamäñová karta je poškodená, nesprávne naformátovaná alebo došlo k problému s pamäñovou kartou. Jedna z atramentových kaziet nie je správne vložená. Označená atramentová kazeta je prázdna. Zariadenie ukončí všetky tlačové činnosti. V označenej atramentovej kazete dochádza atrament. Úkon Znova vložte pamäñovú kartu pevne do otvoru, aby ste sa uistili, či je správne umiestnená. Ak chyba pretrváva, skúste do jednotky pre médiá (zásuvky) v zariadení vložiñ inú pamäñovú kartu, o ktorej viete, že funguje. Vyberte atramentovú kazetu a správne ju vložte spä ñ. (Pozri Výmena atramentových kaziet na strane 35.) Vymeňte atramentovú kazetu označenú na displeji. (Pozri Výmena atramentových kaziet na strane 35.)

B

Chyba napln

Dochadza azur Dochadza cierny Dochadza purpur Dochadza zlty Dochadza azur Dochadza cierna Dochadza purpur Dochadza zlta Inic. nemozna

Objednajte novú atramentovú kazetu.

B

Zariadenie má mechanický problém. —ALEBO— V zariadení je cudzí predmet, ako je spinka alebo útržok papiera.

Otvorte kryt skenera a odstráňte z vnútra zariadenia všetky cudzie predmety. Ak chybové hlásenie nezmizne, na niekoľko minút odpojte zariadenie od zdroja napájania a potom ho znovu pripojte.

Kryt je otvoreny Medium je plne.

Kryt skenera nie je úplne zatvorený. Otvorte kryt skenera a opäñ ho zatvorte. Pamäñová karta alebo USB flash disk, ktorý používate, už obsahuje 999 súborov. Vaše zariadenie vie na pamäñovú kartu alebo USB flash disk ukladañ iba v prípade, že je tu menej než 999 súborov. Skúste odstrániñ nepotrebné súbory a uvoľniñ tak nejaké miesto. Potom to skúste znovu. Zariadenie od konektoru USB odpojte a pre vypnutie zariadenia a následné zapnutie zariadenia stlačte tlačidlo On/Off (Zapnúñ/Vypnúñ).

Nepouzit. zar.

Ku konektoru USB bolo pripojené nefunkčné zariadenie.

31

Chybové hlásenie Nestaci pamat

Príčina Pamäñ zariadenia je plná.

Úkon Prebieha kopírovanie Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec) a počkajte, pokým neskončí ďalšia prebiehajúca operácia , potom pokus zopakujte . Prebieha tlač Znížte rozlíšenie tlače. Z pamäñovej karty (iba pre užívateľov modelu DCP-150C, 153C alebo 157C) alebo USB flash disku odstráňte nepotrebné súbory a uvoľnite tak ďalšie miesto. Potom pokus zopakujte.

Na pamäñovej karte (iba pre užívateľov modelu DCP-150C, 153C alebo 157C) alebo USB flash disku, ktoré používate, nie je dostatok voľného miesta pre uloženie naskenovaného dokumentu. Nizka teplota Sken nemozny Tlačová hlava je príliš studená. Zariadenie má mechanický problém. —ALEBO— V zariadení je cudzí predmet, ako je spinka alebo útržok papiera. Zariadenie má mechanický problém. —ALEBO— V zariadení je cudzí predmet, ako je spinka alebo útržok papiera. Tlačová hlava je príliš horúca. Ku konektoru USB bolo pripojené USB zariadenie alebo USB flash disk, ktoré nie je podporované. Pre viac informácií nahliadnite na webovskú stránku http://solutions.brother.com. Došlo k uviaznutiu papiera v zariadení.

Umožnite zariadeniu, aby sa zahrialo. Otvorte kryt skenera a odstráňte z vnútra zariadenia všetky cudzie predmety. Ak chybové hlásenie nezmizne, na niekoľko minút odpojte zariadenie od zdroja napájania a potom ho znovu pripojte. Otvorte kryt skenera a odstráňte z vnútra zariadenia všetky cudzie predmety. Ak chybové hlásenie nezmizne, na niekoľko minút odpojte zariadenie od zdroja napájania a potom ho znovu pripojte. Umožnite zariadeniu, aby vychladlo. Odpojte zariadenie od konektora USB.

Tlac nemozna

Vysoka teplota Zar. nepouzit. Odpojte USB prepojenie.

Zasek. Papier

Odstráňte kryt zabraňujúci uviaznutiu papiera (na zadnej strane zariadenia) a vytiahnite uviaznutý papier. (Pozri Uviaznutie papiera na strane 33.) Rozbočovač alebo USB flash disk s rozbočovačom nie sú podporované. Odpojte zariadenie od konektora USB. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: V zásobníku papiera doplňte papier a potom stlačte tlačidlo Mono Start (Start ČB) alebo Colour Start (Start Farba). Vyberte papier a znovu ho vložte, potom stlačte tlačidlo Mono Start (Start ČB) alebo Colour Start (Start Farba). Pozri Uviaznutie papiera na strane 33. Do zásuvky vložte správnu pamäñovú kartu alebo USB flash disk.

Zdierka nepouz.

Rozbočovač alebo USB flash disk s rozbočovačom bol pripojený ku konektoru USB. V zariadení dochádza papier alebo papier nie je správne vložený do zásobníka papiera.

Ziaden papier

Došlo k uviaznutiu papiera v zariadení. Ziaden subor Pamäñová karta alebo USB flash disk v jednotke pre médiá neobsahuje žiadny súbor vo formáte .JPG.

32

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

Chybové hlásenie Zostavaju data

Príčina Tlačové dáta zostali v pamäti zariadenia. Tlačové dáta zostali v pamäti zariadenia. Kábel USB bol odpojený počas posielania údajov z počítača do zariadenia.

Úkon Reštartujte tlač zo svojho počítača. Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec). Zariadenie zruší prácu a odstráni údaje z pamäte. Pokúste sa tlačiñ znova.

Zmena jazyka LCD displeja

B

Uviaznutie papiera

B

a b c d e

Stlačte tlačidlo Menu. Stlačením tlačidla a alebo b zvolíte 0.Uvodne nast.. Stlačte tlačidlo OK. Stlačením tlačidla a alebo b zvolíte 0.Miestny jazyk. Stlačte tlačidlo OK. Stlačením tlačidla a alebo b zvolíte požadovaný jazyk. Stlačte tlačidlo OK. Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec).

a

b

B

Zdokonalenie obrazu LCD displeja

B

a b c d e

Stlačte tlačidlo Menu. Stlačením tlačidla a alebo b zvolíte 0.Uvodne nast.. Stlačte tlačidlo OK. Stlačením tlačidla a alebo b zvolíte 2.LCD kontrast. Stlačte tlačidlo OK. Stlačením tlačidla a alebo b zvolíte Svetle alebo Tmave. Stlačte tlačidlo OK. Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec).

c

33

UPOZORNENIE NEUMIESTŇUJTE kryt pre odstraňovanie uviaznutého papiera hore nohami, ako je zobrazené na obrázku. Môžete kryt poškodiñ a spôsobiñ tak uviaznutie papiera.

e

Skontrolujte, že vo vnútri zariadenia nezostal žiadny uviaznutý papier. Skontrolujte oba konce tlačového jazdca.

f

d

Znovu nasaďte kryt zabraňujúci uviaznutiu papiera. Skontrolujte, či je kryt správne nasadený.

g

Pomaly zasuňte zásobník papiera úplne do zariadenia.

34

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

Bežná údržba
Výmena atramentových kaziet

d
B

B

a b

Otvorte kryt atramentovej kazety.

Nesprávne nastavenie

B

e
M
brother

f

c

Otvorte obal novej atramentovej kazety farby zobrazenej na LCD displeji a vyberte atramentovú kazetu.

g

Zariadenie automaticky vynuluje počítadlo atramentových bodov.

35

VAROVANIE Ak sa vám atrament dostane do očí, ihneď ich vymyte čistou vodou, a ak je to potrebné, zavolajte lekára.

Čistenie valca tlačiarne
VAROVANIE Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky skôr, než začnete s čistením valca tlačiarne (1).

B

UPOZORNENIE Multifunkčné zariadenia Brother sú navrhnuté tak, aby používali atrament určeného typu a optimálny výkon dosahujú pri používaní originálnych atramentových kaziet značky Brother. Spoločnosñ Brother nemôže zaručiñ optimálny výkon, ak sa používa atrament alebo atramentové kazety iného typu. Preto spoločnosñ Brother neodporúča používañ iné než originálne kazety značky Brother ani doplňovanie prázdnych kaziet atramentom iných výrobcov. Ak dôjde k poškodeniu tlačovej hlavy alebo iných častí tohto zariadenia z dôvodu používania výrobkov s ním nekompatibilných, záruka sa nevzñahuje na nijaké opravy, ktoré si poškodenie bude vyžadovañ.

1

a
B

Čistenie skenera

Vyčistite dosku tlačiarne na zariadení (1) a oblasñ okolo nej - utrite všetok rozsypaný atrament pomocou jemnej, suchej a čistej handričky.

a

36

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

Čistenie valčeka pre podávanie papiera

Čistenie tlačovej hlavy
B

B

a

a b c

Stlačte tlačidlo Ink Management (Kontrola atramentu). Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte možnosñ Cistenie. Stlačte tlačidlo OK. Stlačením tlačidla a alebo b zvolíte Cierna, Farba alebo Vsetko. Stlačte tlačidlo OK. Zariadenie čistí tlačovú hlavu. Po ukončení čistenia sa zariadenie automaticky vráti do režimu pripravenosti.

Poznámka
Ak sa tlač nezlepší ani po piatich čisteniach tlačovej hlavy, zavolajte vášho predajcu spoločnosti Brother.

B

UPOZORNENIE

Kontrola kvality tlače

B

a b b c d

Stlačte tlačidlo Ink Management (Kontrola atramentu). Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte možnosñ Skuska tlace. Stlačte tlačidlo OK. Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte možnosñ Kvalita tlace. Stlačte tlačidlo OK. Stlačte tlačidlo Colour Start (Start Farba). Zariadenie začne tlačiñ hárok pre kontrolu kvality tlače. Skontrolujte kvalitu štyroch farebných blokov na hárku.
Je kvalita OK? a Ano b Nie

e

37

f

Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: Ak sú všetky čiary jasné a viditeľné, stlačením tlačidla a zvoľte Ano a prejdite ku kroku j. Ak niektoré krátke čiary chýbajú (pozri obrázok nižšie), stlačením tlačidla b zvoľte možnosñ Nie.

j

OK

Nízka

Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec). Ak tento postup zopakujete najmenej päñkrát a kvalita tlače je i naďalej nízka, vymeňte atramentovú kazetu s tryskami zanesenými farbou. Po výmene atramentovej kazety skontrolujte kvalitu tlače. Ak problém pretrváva, zopakujte čistenie a testovacie postupy tlače s novou atramentovou kazetou najmenej päñkrát. Ak atrament aj naďalej chýba, kontaktujte predajcu spoločnosti Brother. UPOZORNENIE

g

Na LCD displeji sa zobrazí otázka, či je kvalita tlače čiernej a troch farieb v poriadku.
Cierna OK? a Ano b Nie

NEDOTÝKAJTE sa tlačovej hlavy. Ak by ste sa tlačovej hlavy dotkli, mohlo by dôjsñ k trvalému poškodeniu a zrušeniu záruky na tlačovú hlavu.

Stlačte tlačidlo a (Ano) alebo b (Nie).

h

Na LCD displeji sa zobrazí otázka, či chcete spustiñ čistenie.
Zacat cistit?

Poznámka

i
a Ano b Nie

Stlačte tlačidlo a (Ano). Zariadenie spustí čistenie tlačovej hlavy.

i

Po dokončení čistenia stlačte tlačidlo Colour Start (Start Farba). Zariadenie znova spustí tlač hárku pre kontrolu kvality tlače a vráti sa do kroku e.

Ak je tryska tlačovej hlavy zapchaná, vyzerá vytlačená vzorka nasledujúcim spôsobom.

Po vyčistení trysky tlačovej hlavy vodorovné čiary zmiznú.

38

Odstraňovanie problémov a bežná údržba

Kontrola zarovnania tlače

B

a b c d

Stlačte tlačidlo Ink Management (Kontrola atramentu). Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte možnosñ Skuska tlace. Stlačte tlačidlo OK. Stlačením tlačidla a alebo b zvoľte možnosñ Ohranicenie. Stlačte tlačidlo OK. Stlačte tlačidlo Mono Start (Start ČB) alebo Colour Start (Start Farba). Zariadenie spúšña tlač hárku pre kontrolu zarovnávania.
Su okraje OK? a Ano b Nie

Balenie a preprava zariadenia
UPOZORNENIE Je dôležité, aby ste zariadeniu umožnili ‘zaparkovañ’ tlačovú hlavu potom, ako ukončí tlačovú úlohu. Predtým, ako zariadenie odpojíte od zásuvky, pozorne počúvajte, aby ste sa uistili, že už nevydáva nijaké mechanické zvuky. Ak zariadeniu neumožníte ukončiñ tento parkovací proces, môže to viesñ k tlačovým problémom a možnému poškodeniu tlačovej hlavy.

B

e

Skontrolujte testovacie 600 dpi a 1200 dpi výtlačky, aby ste zistili, či sa číslo 5 najviac zhoduje s číslom 0. Ak si vzorky číslo 5 na oboch testovacích výtlačkoch 600 dpi a 1200 dpi presne zodpovedajú, stlačením tlačidla a (Ano) dokončite kontrolu zarovnania a prejdite ku kroku h. Ak na testovacej vzorke 600 dpi alebo 1200 dpi lepšie zodpovedá iné číslo vzorky, zvoľte ho stlačením tlačidla b (Nie). V prípade vzorky 600 dpi stlačením tlačidla a alebo b vyberte číslo testovacieho výtlačku, ktoré najviac zodpovedá vzorke číslo 0 (1-8).
Nastav 600dpi Vyber Naj. #5

a b c

Otvorte kryt atramentovej kazety. Stlačte uvoľňovacie páčky a vyberte všetky atramentové kazety.

B

f

Stlačte tlačidlo OK.

g

V prípade vzorky 1200 dpi stlačením tlačidla a alebo b vyberte číslo testovacieho výtlačku, ktoré najviac zodpovedá vzorke číslo 0 (1-8).
Nastav 1200dpi Vyber Naj. #5

UPOZORNENIE Ak sa vám nedarí nájsñ žlté ochranné časti, pred prepravou NEVYBERAJTE atramentové kazety. Je dôležité, aby sa zariadenie prepravovalo so žltými ochrannými časñami alebo atramentovými kazetami na mieste. Preprava bez nich poškodí vaše zariadenie a môže viesñ k tomu, že záruka nebude platná.

Stlačte tlačidlo OK.

h

Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec).
39

d e

Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky. Pomocou oboch rúk uchopte zariadenie za plastové výstupky na oboch stranách zariadenia a dvíhajte kryt skenera, pokým nie je bezpečne uzamknutý v otvorenej polohe. Potom zo zariadenia odpojte kábel rozhrania (ak je zapojený).

h

f

g i
Uzatvorte krabicu a prelepte ju lepiacou páskou.

40

C

Menu a funkcie
Tlačidlá menu
C

C

Programovanie na obrazovke
Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby sa jednoducho používalo vďaka programovaniu na LCD displeji pomocou tlačidiel menu. Užívateľsky príjemné programovanie vám pomôže plne využiñ všetky možnosti menu, ktoré zariadenie ponúka. Vzhľadom na to, že programovanie prebieha na LCD displeji, vytvorili sme podrobné pokyny na obrazovke, ktoré vám pomôžu zariadenie naprogramovañ. Musíte len postupovañ podľa pokynov, ktoré vás prevedú menu a možnosñami programovania.

C

Vstup do menu.

Rolujte cez súčasnú úroveň menu.

Prejdite do ďalšej úrovne menu. Zvoľte jednu z možností. Opustite menu.

C

41

Vstúpiñ do režimu menu:

a b

Stlačte tlačidlo Menu. Vyberte jednu z možností. Cez každú úroveň menu môžete rolovañ rýchlejšie tak, že stlačíte tlačidlo a alebo b pre smer, ktorý si želáte.
1.Kopirovanie 2.PhotoCapture 3.Tlacove spravy 4.Info o zariad. 0.Uvodne nast.

c

Po zobrazení tejto možnosti na LCD displeji stlačte tlačidlo OK. Displej LCD potom zobrazí ďalšiu úroveň menu. Stlačte tlačidlo a alebo b, aby ste rolovali k ďalšiemu výberu v menu. Stlačte tlačidlo OK. Keď ukončíte nastavenie možnosti, LCD displej zobrazí Prijate.

d e

42

D

Špecifikácie

D

Všeobecné
Kapacita pamäte Zásobník papiera Typ tlačiarne Metóda tlače LCD (displej z tekutých kryštálov) Zdroj napájania Spotreba energie 16 MB 100 hárkov [80 g/m2] Atramentová Čiernobielo: Farba: Piezo s 94 × 1 tryska Piezo s 94 × 3 dýzami

D

16 znakov × 1 riadok AC 220 až 240 V 50/60 Hz Režim úspory energie: Pohotovostný režim: Prevádzka: Priemer 4 W Priemer 6 W Priemer 20 W

Rozmery
150 mm

D
398 mm 360 mm

351 mm 443 mm

Hmotnosñ Hlučnosñ Teplota Vlhkosñ
1

7,1 kg Prevádzka: 50 dB alebo menej 1 Prevádzka: 10 až 35 °C Najvyššia kvalita tlače: 20 až 33 °C Prevádzka: Najvyššia kvalita tlače: 20 do 80 % (bez zrážania) 20 do 80 % (bez zrážania)

Závisí to od podmienok tlače.

43

Spotrebný materiál
Atrament Životnosñ atramentovej kazety Zariadenie využíva samostatné kazety s čiernym, žltým, azúrovým a purpurovým atramentom, ktoré sú oddelené od tlačovej hlavy. Náhradné atramentové kazety Po prvom vložení atramentových kaziet spotrebuje zariadenie viac atramentu, pretože musí naplniñ prívodné rúrky atramentu. Toto je jednorazový proces, ktorý umožní vysoko kvalitnú tlač. Potom budú náhradné atramentové kazety tlačiñ uvedený počet stránok. Čierna - približne 350 strán s 5 % pokrytím Žltá, azúrová a purpurová - približne 300 strán s 5 % pokrytím Vyššie uvedené čísla predpokladajú nepretržitú tlač pri rozlíšení 600 x 600 dpi v normálnom režime po inštalácii novej atramentovej kazety. Počet strán, ktorý sa pri využití jednej kazety vytlačí, sa môže líšiñ v závislosti od toho, ako často tlačiareň používate a koľko strán pri každom použití vytlačíte. Tlačiareň bude zostavu tlačovej hlavy automaticky a pravidelne čistiñ, ide o proces, ktorý využíva malé množstvo atramentu. Keď tlačiareň rozpozná, že kazeta je prázdna, stále v nej môže zostañ malé množstvo atramentu. Je to potrebné na to, aby sa do zostavy tlačovej hlavy nedostal vzduch, nevysušil a nepoškodil ju. Náhradný spotrebný materiál <Čierna> LC970BK, <Žltá> LC970Y, <Azúrová> LC970C, <Purpurová> LC970M

D

44

E
A

Index
L
LCD (displej z tekutých kryštálov) ........... 41 Jazyk .................................................... 33 Kontrast ................................................ 33 Zoznam pomocníka ................................ 5

Atramentové kazety počítadlo atramentových bodov ............35 výmena .................................................35

B
Bezpečnostné pokyny ..............................24

N
Naprogramovanie zariadenia .................. 41

Č
Čistenie skener ...................................................36 tlačová hlava .........................................37 valček pre podávanie papiera ...............37 valec tlačiarne .......................................36

O
Odstraňovanie problémov ....................... 28 chybové hlásenia na LCD displeji ........ 31 kvalita tlače .......................................... 37 so so softvérom ...................................... 30 Uviaznutie papiera ............................... 33 v prípade kopírovania ........................................ 30 skenovania ........................................ 30 tlače ................................................... 28 v prípade aplikácie PhotoCapture Center™ ..................... 30 Ovládací panel .......................................... 3

D
Dočasné nastavenia pre kopírovanie .......10

H
Hlásenie Nestačí pamäñ ..........................32

Ch
Chybové hlásenia na LCD displeji ...........31 Dochádza ..............................................31 Inic. nemožná .......................................31 Nestačí pamäñ ......................................32 Sken nemožný ......................................32 Tlač nemožná .......................................32 Žiaden papier ........................................32

E

P
Papier vkladanie ................................................ 7 PhotoCapture Center™ CompactFlash ® .................................... 12 Memory Stick Pro™ ............................. 12 Memory Stick® ..................................... 12 MultiMediaCard™ ................................ 12 SecureDigital™ .................................... 12 Tlač DPOF ........................................... 15 Tlač obrázkov ....................................... 14 Tlač registra ......................................... 14 xD-Picture Card™ ................................ 12 Pomocník Hlásenia na LCD displeji ...................... 41 používanie tlačidiel menu .................. 41 Preprava zariadenia ................................ 39

K
Kopírovanie dočasné nastavenia ..............................10 jednotlivé ...............................................10 používanie skla skenera ......................... 6 tlačidlá ...................................................10 viacnásobné ..........................................10

45

R
Režim, vstup PhotoCapture (FotoCapture) ..................3 Scan (Sken) ............................................3

S
Sklo skenera čistenie ..................................................36 používanie ...............................................6 Spotrebný materiál ...................................44 Správy ako tlačiñ .................................................5 Užívateľské nastavenia ...........................5 Zoznam pomocníka ................................5

T
Tlač problémy ...............................................28 uviaznutie papiera .................................33 zvyšovanie kvality .................................37 Tlačidlo Kvalita (kopírovanie) ...................10 Tlačové správy .....................................................5

U
Uviaznutie papier ....................................................33

Ú
Údržba, bežná výmena atramentových kaziet ..............35

46

Navštívte nás na svetových webovských stránkach http://www.brother.com

Toto zariadenie je schválené na používanie iba v štáte, v ktorom bolo zakúpené. Miestna pobočka spoločnosti Brother alebo jej dodávatelia budú podporovañ iba výrobky zakúpené v ich krajinách.

SVK


				
DOCUMENT INFO
About At ManualsMania we are busy building the largest collection of user manuals and operating instructions. More than 700,000 manuals already available,visit us at http://www.manualsmania.com