Docstoc

8dº½í ƒTᬃOñnƒó - ƒTs¡T ƒTƒfT

Document Sample
8dº½í ƒTᬃOñnƒó - ƒTs¡T ƒTƒfT Powered By Docstoc
					‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬
                                               2010  SOFTWARE ENGINEERING
                                          Ala'a kh. Showish
                                           Basrah University
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬
 ‫)‪SOFTWARE ENGINEERING (SE‬‬
                                                      ‫ُْذط‬
                                                 ‫ج انثشيدٍاخ:‬

                             ‫تشيدٍاخ انحاعٕب: ‪The Computer Software‬‬
    ‫٠ظّّٗ ٚ٠ذٕ١ٗ ِٕٙذعٛ ثٌذشِؾ١جس , ٚ٠شًّ ثٌذشثِؼ ثٌمجدٍز ٌٍضٕف١ز ػّٓ‬           ‫هذجسر هٓ ثٌّٕضؼ ثٌزٞ‬
 ‫‪ software‬صأخز‬         ‫ثٌقجعٛح ِٓ أٞ فؾُ ٚأٞ ِوّجس٠ز , ٚثٌذ١جٔجس ثٌضٟ صؼُ أسلجَ ٚٔظٛص , ٚثٌـ‬
                                                       ‫ثٌظ١غ ثٌضجٌ١ز:‬


                                         ‫1- االٌؼاصاخ: ‪Instructions‬‬
                      ‫دشثِؼ ثٌقجعٛح , ٚثٌضٟ هٕذِج صٕفز صوـٟ ثٌٛك١فز ثٌّـٍٛدز.‬
                                    ‫2- ٍْاكم انثٍاَاخ: ‪Data structures‬‬
                        ‫ٚثٌضٟ صّىٓ ثٌذشثِؼ ٌىٟ صوجٌؼ ثٌّوٍِٛجس هٍٝ ٔقٛ وجف ٍ.‬
                                            ‫3- انٕثائك: ‪Document‬‬
                                   ‫ٚثٌضٟ صظف صشغ١ً ٚثعضخذثَ ثٌذشٔجِؼ.‬


                       ‫‪Software Engineering‬‬            ‫يفٕٓو ُْذعح انثشيدٍاخ:‬
  ‫ٔقٓ ٔغضخذَ ِوشفضٕج دجٌقجعٛح ٚثٌضخّ١ٓ ٌىٟ صغجهذٔج هٍٝ فً ثٌّشجوً , ٚثٌضٟ وغ١شث ِج صىْٛ صٍه‬
  ‫ثٌّشجوً ثٌضٟ ٔضوجًِ ِوٙج ٌٙج هاللز دجٌقجعٛح ثٚ دٕلجَ ثٌقجعذز ثٌّٛؽٛد , ٌزٌه ِٓ ثٌؼشٚسٞ ثْ ٔفُٙ‬
                                                   ‫أٚال ؿذ١وز ثٌّشىٍز.‬


                                     ‫‪Solving Problems‬‬        ‫حهٕل انًشاكم:‬
 ‫ثغٍخ ثٌّشجوً صىْٛ وذ١شر ٚدوغ ثالف١جْ صقضجػ ف١ٍز , خظٛطج ثرث وجٔش صّغً ش١تج ِج ؽذ٠ذ ٌُ ٠قً‬
                                                           ‫ِغذمج.‬
         ‫وزٌه ٠ؾخ ثْ صغضمظٝ ِٓ خالي ثٌضجٌٟ: ‪So we must begin investigate it by‬‬


                                       ‫1- ذحهٍم انًغأنح: ‪Analyzing‬‬
   ‫ٔفىه ثٌّشىٍز ثٌٝ ثؽضثء دق١ظ ٔغضـ١ن ثْ ٔفّٙٙج , ٚٔقجٚي ثٌذ١جٔجس ثٌضٟ ٔضوجًِ ِوٙج ٔمغّٙج دق١ظ‬
    ‫٠ّىٓ ٚطف ثٌّشجوً ثألوذش وّؾّٛهز ِٓ ثٌّشجوً ثٌظغ١شر ثٌّشصذـز ِن دوؼٙج , وّج فٟ ثٌّخـؾ‬
                                                           ‫ثٌضجٌٟ:‬
                               ‫1‬
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬
                           ‫‪Problem‬‬
     ‫1 ‪Sub Problem‬‬             ‫2 ‪Sub Problem‬‬          ‫‪…. Sub Problem n‬‬
     ‫1.1‪Sub-sub‬‬        ‫2.1‪Sub-sub‬‬        ‫1.2‪Sub-sub‬‬            ‫2.2 …‬
                                          ‫2- ذشكٍة انحهٕل: ‪Synthesis‬‬
         ‫دٕجء ثٌقً ِٓ ِشوذجس (ِىٛٔجس) صوْٕٛ ثٌّلج٘ش ثٌّضوذدر ٌٍّشىٍز , وّج فٟ ثٌشىً ثٌضجٌٟ:‬
          ‫1.1 .‪Sol‬‬         ‫2.1 .‪Sol‬‬          ‫1.2 .‪Sol‬‬          ‫2.2 .‪Sol‬‬


                     ‫1 .‪Sol‬‬                ‫2 .‪Sol‬‬
                              ‫‪Solution‬‬
                       ‫ػال ج‬          ‫و‬      ‫ی‬
                      ‫إٌ ُْذعح انثشيح اخ ذؼُى ترظى ی ٔذطٌٕش تشايح راخ خٕدج ی .‬
                                       ‫ػًم ج‬
              ‫ٔانًشاسكٌٕ فً ی طُاػح انثشَايح ػادج يا ٌُذسخٌٕ ذحد ثالز يدًٕػاخ:‬
  ‫- انضتٌٕ ‪ ٛ٘ٚ : Customer‬ثٌششوز (أٚ ثٌشخض) ثٌٌّّٛز ٌّششٚم صـٛ٠ش ثٌذشٔجِؼ ثٌّـٍٛح·‬
      ‫- انًغرخذو ‪ : User‬ثٌشخض (أٚ ثالشخجص ) ثٌزٞ عٛف ٠مَٛ فوال دجعضوّجي ثٌذشٔجِؼ.‬
 ‫- انًطٕس ‪ ٛ٘ٚ : Developer‬ثٌششوز ( أٚ ثٌشخض) ثٌزٞ عٛف ٠مَٛ دضـٛ٠ش ثٌذشٔجِؼ ٌظجٌـ‬
                                                     ‫ثٌضدْٛ.‬
                               ‫2‬
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬
                                   ‫انفشق تٍٍ ػهٕو انحاعثاخ ُْٔذعح انثشيدٍاخ:‬
    ‫‪Difference between Computer Science and Software Engineering‬‬


 ‫ُْذعح‬    ‫ػهٕو انحاعثاخ صوٕٝ دجٌٕلش٠جس ٚثٌـشق ثٌضٟ صشىً ثالعجط ٌٍقجعٛح ٚأٔلّز ثٌقجعذجس , د١ّٕج‬
                           ‫انثشيدٍاخ صوٕٝ دجٌّشجوً ثٌوٍّ١ز فٟ إٔضجػ ثٌـ ‪. software‬‬
                                   ‫يؼاندح انثشيدٍاخ: ‪Software Process‬‬
 ‫ِوجٌؾز ثٌـ ‪ software‬هذجسر هٓ ِؾّٛهز ِٓ ثٌفوجٌ١جس (ثالٔشـز) ثٌّشصذـز دٕضجةؼ رٌه ثٌـ ‪software‬‬
                                                          ‫ثٌّٕضؼ .‬
          ‫ٚصٛؽذ ثسدن ٔمجؽ ثعجع١ز فٟ ِوجٌؾز ثٌفوجٌ١جس ٚثٌضٟ صىْٛ هجِز ٌىً ثٌذشِؾ١جس ثٌّوجٌؾز:‬


                          ‫1 - ذحذٌذ االعاعٍاخ: ‪Software Specification‬‬
   ‫ثٌضدْٛ ٚثٌّٕٙذعْٛ ٠قذد ثٌـ ‪ software‬ثٌزٞ صقش ثٌذٕجء ٚثٌم١ٛد ثٌضٟ صٛػن هٍٝ هٍّ١جصٗ.‬


                               ‫2 - انرطٌٕش: ‪Software Development‬‬
                               ‫ف١غّج ثٌـ ‪ِ ٛ٘ Software‬ظُّ ِٚذشِؼ.‬


                                   ‫3 - انرحمك: ‪Software Validation‬‬
                ‫ف١غّج ثٌـ ‪ِ ٛ٘ Software‬قمك ٌٕضأوذ ِٓ ثٔٗ ٘زث ثٌزٞ ٠ـٍذٗ ثٌضدْٛ.‬


                                   ‫4 - انرؼذٌم: ‪Software Evolution‬‬
              ‫ف١غّج ثٌـ ‪ِ ٛ٘ Software‬وذي ٌّٛثةّز ثٌضدْٛ ثٌؾذ٠ذ ِٚضـٍذجس ثٌغٛق.‬
                     ‫ًَٕرج انًؼاندح: ‪The Software Process Model‬‬
 ‫ٟ٘ ؿش٠مز ٚطف ِذغؾ ٌّوجٌؾز ثٌـ ‪ Software‬وزٌه ٠ّغً ٚؽٙز ٔلش ٚثفذر ٌضٍه ثٌّوجٌؾز ,‬
 ‫‪ Software‬ثٌّٕضؼ ٚدٚس ثألشخجص ثٌزٞ‬           ‫ّٔجرػ ثٌّوجٌؾز صضؼّٓ فوجٌ١جس رٌه ثٌؾضء ِٓ ِوجٌؾز ثٌـ‬
                                             ‫٠وٍّْٛ فٟ ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس.‬
                               ‫3‬
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬


                         ‫دوغ ثالِغٍز هٍٝ ثٔٛثم ؿشق ثٌّوجٌؾز ‪: Process Model‬‬


                            ‫1 - ًَٕرج عشٌاٌ انؼًم: ‪A workflow model‬‬
  ‫هذجسر هٓ ثٌضضجدن ِٓ ثٌفوجٌ١جس فٟ ؿٛي ثٌّوجٌؾز ِن ٚسثعز ثالدخجي , ٚثالخشثػ , ٚثالهضّجد٠جس‬
              ‫(‪ٚ , )dependencies‬ثٌفوجٌ١جس فٟ ٘زث ثٌّٕٛرػ صّغً ثٌٕشجؽ ثالٔغجٟٔ.‬


                ‫2 - عٍش انثٍاَاخ (ًَٕرج َشاط): ‪Data Flow / activity model‬‬
        ‫صوشع ثٌّوجٌؼ وّؾّٛهز ِٓ ثٌفوجٌ١جس , وً ٚثفذر ِٕٙج صٕفز دوغ هٍّ١جس ٔمً ثٌذ١جٔجس‬
 ‫(‪ٚ , )transformation‬هٍّ١ز ع١ش ثٌذ١جٔجس ثٌـ ‪ Data flow‬صذ١ٓ و١ف١ز ٚطٛي ثٌّذخالس فضٝ‬
                                                  ‫صظذـ ِخشؽجس.‬


                            ‫3 - األدٔاس (األفؼال): ‪A role / action model‬‬
 ‫صّغً ثدٚثس ثألشخجص ثٌز٠ٓ ٠وٍّْٛ دٙزث ثٌـ ‪ٚ Software‬وزٌه ثٌفوجٌ١جس ثٌّشصذـز دٗ ثٚ ثٌضٟ‬
                                                ‫صمن هٍٝ هجصمٗ.‬
  ‫‪ Software‬صىْٛ ِوضّذر هٍٝ ٚثفذ ِٓ عالط ِٛد٠الس هجِز (ّٔجرػ‬               ‫ثغٍخ ثٌّٛد٠الس ٌٍـ‬
                                          ‫صـٛ٠ش ثٌـ ‪:) Software‬‬


        ‫‪-The Waterfall approach‬‬                        ‫1 - انطشٌمح انشالنٍح :‬
         ‫‪- iterative development‬‬                   ‫2 - طشٌمح انرطٌٕش انركشاسٌح :‬
                                            ‫ٕ‬
                         ‫3 - انًك ٌّ – انًثًُ ػهى اعاط ُْذعح انثشيدٍاخ :‬
        ‫)‪- Component – Based Software Engineering (CBSE‬‬
                     ‫1 - انطشٌمح انشالنٍح : ‪-The Waterfall approach‬‬
   ‫٘زٖ ثٌـش٠مز صأخز ثٌفوجٌ١جس ٚصوضذش وً ٚثفذر هٍٝ شىً ؿٛس ِٕفظً ٚوً ِشفٍز صٕضٟٙ‬
  ‫‪ , )requirement‬صقذ٠ذ‬          ‫ٚصذذأ ثٌّشفٍز ثٌضٟ دوذ٘ج , ِغجي رٌه: صقذ٠ذ ثٌّضـٍذجس (‬
   ‫‪ , )software‬ثٌضٕف١ز‬     ‫‪design‬‬       ‫ثألعجع١جس ( ‪ , )specification‬ثٌضظّ١ُ (‬
                       ‫(‪ , )implementation‬ثالخضذجس (‪ , )testing‬ثٌخ.‬
    ‫ی نف ی‬
     ‫ر‬          ‫غ‬                     ‫ی‬
 ‫٠ضُ ص ثٌّٕٛرػ ثالٔقذثسٞ دجٌذغجؿز, ٌٚزث فئٔٗ ٠ ًّٙ هٍٝ ثٌّـٛس صٛعؿ یی طس ثٌوًّ‬
    ‫ی‬‫وظ‬                    ‫دجٌّششٚم ٌٍوُ ي ٚثٌّشثفً ثٌّضذكر‬
  ‫ی ِٓ ثٌوًّ , ٚلذ وجْ ٘زث ثٌّٕٛرػ أعجط هًّ س ِٓ‬        ‫ی‬


                           ‫4‬
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬


 ‫ی‬
 ‫ثٌّؤعغجس ٌفضشر ؿٛ٠ٍز ِغً ٚصثسر ثٌذفجم ثألِش٠ى١ز , إال أْ ٌٙزث ثٌّٕٛرػ ثٌوذ٠ذ ِٓ ثٌن ٚح‬
                ‫, أّ٘ٙج أٔٗ ال ٠وىظ ثٌـش٠مز ثٌضٟ ٠وًّ دٙج ثٌّـٛسْٚ فٟ ثٌٛثلن.‬
          ‫ی‬          ‫ی‬
 ‫دجخضظجس ثٌّٕٛرػ ثالٔقذثسٞ عًٙ ثٌفُٙ ٚ دظؽ فٟ إدثسصٗ. ٌىٓ ُِ صثصٗ صذذأ فٟ ثٌضذثهٟ‬
                                        ‫صوكد‬
                                    ‫دّؾشد أْ ٠ضدثد ی ثٌّششٚم.‬
                 ‫2 - طشٌمح انرطٌٕش انركشاسٌح : ‪- iterative development‬‬
  ‫٘زٖ ثٌـش٠مز صخضٍف هٓ ثالٌٚٝ ف١ظ ٠قظً ٕ٘ج صذثخً , ثٞ لذً ثْ صٕضٟٙ ثٌّشفٍز ثٌقجٌ١ز‬
       ‫ِّىٓ ثْ صذذأ ِشفٍز ؽذ٠ذر , ِغجي رٌه ِّىٓ ثْ صضذثخً فوجٌ١جس صقذ٠ذ ثألعجع١جس‬
       ‫(‪ , )specification‬ثٌضـٛ٠ش (‪ ٚ )development‬ثٌضقمك (‪. )validation‬‬
   ‫٘زٖ ثٌـش٠مز ثعشم ِٓ ثٌـش٠مز ثٌشالٌ١ز , ِّٚىٓ هشػٙج هٍٝ ثٌضدْٛ ٌضظً ثٌٝ ِشفٍز‬
                                              ‫صٍذٟ ِضـٍذجصٗ ,‬
               ‫ٚصك َ‬
 ‫أٞ أٔٗ ٠ّىٓ ثٌّـٛس٠ٓ ِٓ ثٌقظٛي هٍٝ ِالفلجس ٠ی ثٌضدْٛ ِذىشث ٚ دظٛسر ِٕضلّز‬
   ‫ّ‬            ‫ی‬    ‫ی‬
 ‫, ٚسطذ ثٌظوٛدجس ثٌّقضٍّز لذً ثٌضّجدٞ دن دث فٟ هًّثس ثٌضـٛ٠ش , وُ ث أٔٗ ٠ ّىٓ ِٓ‬
                                      ‫صوكد‬
                               ‫ثوضشجف ِذٜ فؾُ ٚ ی ثٌوًّ ِذىشث.‬
   ‫ِّىٓ فً دذ٠ً ٌٙزٖ ثٌـش٠مز دجعضخذثَ ؿش٠مز ثوغش ِٙ١ىٍز ٚطٛال ٌّٕضؼ ثوغش ِضجٔز ٚٔلجَ‬
                                                ‫لجدً ٌٍذهُ .‬
                                            ‫ٕ‬
                         ‫3 - انًك ٌّ – انًثًُ ػهى أعاط ُْذعح انثشيدٍاخ :‬
        ‫)‪- Component – Based Software Engineering (CBSE‬‬
   ‫٘زٖ ثٌـش٠مز صفضشع ٚؽٛد أؽضثء ِٓ ثٌٕلجَ ٚهٍّ١ز ثٌضـذ١ك صوضّذ هٍٝ هٍّ١ز صىجًِ ٘زٖ‬
                                           ‫ثألؽضثء ِن ثٌٕلجَ .‬
           ‫طشق ُْذعح انثشيدٍاخ : ‪Software engineering methods‬‬
  ‫‪ِ Software‬و١ٓ ٚثٌٙذف ِٕٙج ٘ٛ هٍّ١ز صغٙ١ً ثٔضجػ‬            ‫هذجسر هٓ ؿشق ِٙ١ىٍز ٌضـٛ٠ش‬
                              ‫‪ Software‬هجٌٟ ثٌؾٛدر ٚدضىٍفز دغ١ـز.‬


    ‫َ‬            ‫ی‬
 ‫ٚطشق انُٓذعح ‪ ٟ٘ : Methods‬ثٌـشق أٚ ثٌخٛثسصَ ثس ثٌّخضٍفز إلٔشجء ٚصظُ ی ثٌٕلجَ‬
                          ‫ْ‬      ‫ی‬‫ثٌخ‬  ‫ٚنف‬
                                    ‫ر‬
                     ‫أٚ ثٌذشٔجِؼ یی صذفك ثٔجس ِٓ ٚؽٙز فس ثٌّٕٙذط.‬
                               ‫5‬
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬


                                           ‫ي‬
                           ‫ُُرح انثشيدٍاخ : ‪Software Product‬‬
 ‫-‪separate‬‬       ‫‪ Software‬هجدر ِج ٠ضشوخ ِٓ هذد ِٓ ثٌذشثِؼ ثٌّٕفظٍز (‬              ‫ٔؼجَ ثٌـ‬
    ‫‪ٚ , )configuration‬ثٌضٛع١مجس‬              ‫, ٚثٌٍّفجس ثٌشىٍ١ز (‬     ‫‪)programs‬‬
  ‫(‪ ٟ٘ٚ , )Documentation‬هٍٝ ٔٛه١ٓ : ثٌضٟ صظف صشو١خ ثٌٕلجَ , ٚثٌضٛع١مجس ثٌضٟ‬
                                 ‫صٛػـ ٌٍّغضخذَ و١ف ٠غضوًّ ثٌٕلجَ.‬


                             ‫إَٔاع انثشيدٍاخ : ‪Software types‬‬
                                 ‫ِ‬
                 ‫صٛؽذ ٔٛه١ٓ أعجع١ز ِٓ ُٕضؼ ثٌـ ‪ software‬فغخ ثالعضخذثَ :‬


                                      ‫ي‬
                         ‫1 - ُُرح ػاو : ‪Generic Products‬‬
                              ‫ِ‬
   ‫ٟٚ٘ دشثِؼ ُٕضؾز ألغشثع هجِز صـٛس ٚصذجم فٟ ثٌغٛق , ٚ٠غضـ١ن ثٞ صدْٛ‬
                  ‫(ششوز) ثْ ٠شضش٠ٗ ٚ٠وًّ هٍ١ٗ , ِٚٓ ثألِغٍز هٍ١ٗ :‬
             ‫‪Microsoft Office‬‬                 ‫- ِؾّٛهز ثألٚفظ‬
             ‫‪Anti – Virus‬‬                    ‫- ِؼجد ثٌف١شٚط‬
             ‫‪Auto Ran Virus Remover‬‬                         ‫-‬
             ‫‪Download Manager‬‬                       ‫ِ‬
                                   ‫- ُغشم صقّ١ً ثالٔضشٔش‬
             ‫‪Registry Cleaner‬‬               ‫- ِٕلف ثٌش٠ؾغضشٞ‬


                                  ‫ي‬
                   ‫2 - ُُرح يخظض : ‪Customized Products‬‬
                                ‫ِ‬
 ‫دشثِؼ ُوذر خظ١ظج ٌٍّغضخذَ ف١ظ ٠ضُ ثٌضوجلذ ِن ؽٙز ثٌـ ‪ٌ software‬ضـٛ٠شٖ‬
                      ‫دشىً خجص ٌٍضدْٛ ثٚ ثٌششوز , ِٚٓ أِغٍضٗ :‬
            ‫- ٔلجَ إدثسر ثٌىٍ١ز ‪College Administration system‬‬
             ‫‪Registration System‬‬                  ‫- ٔلجَ ثٌضغؾ١ً‬
             ‫‪Web Sites‬‬                   ‫- صظّ١ُ طفقجس ٚ٠خ‬
             ‫‪Library System‬‬                      ‫- ٔلجَ ِىضذز‬
                                 ‫انًٕاطفاخ اندٍذج نهـ ‪Software‬‬
 ‫‪ software‬ؽ١ذ ثٚ ال ٌٚىٓ صٛؽذ‬         ‫ال صٛؽذ خظجةض ِقذدر ِتز دجٌّتز صقذد ثْ رٌه ثٌـ‬
   ‫دوؼٙج ِغً ِج ٟ٘ ثٌخذِجس ثٌضٟ ٠مذِٙج ثٌذشٔجِؼ , ٚثٌخظجةض ثٌّشصذـز دجٌذشٔجِؼ ٚثٌضٟ‬
                            ‫صوىظ ؽٛدر ثٌذشٔجِؼ , ِٚٓ ٘زٖ ثٌخظجةض :‬
                               ‫6‬
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬
                              ‫‪Attributes of Good Software‬‬


                            ‫1 - لاتهٍح انظٍاَح : ‪Maintainability‬‬
             ‫ی‬    ‫٠ی‬     ‫إع‬  ‫ی‬     ‫ی‬    ‫ثٌّشٚٔز ثٌىجف‬
                                   ‫ر‬
           ‫ی ٌٍضوذ ي فٟ ثٌوًّثس أٚ ثفضٙج أٚ صغ س ثٌظالؿ ثس ..‬
                            ‫‪Dependability‬‬          ‫2 - االػرًادٌح :‬
      ‫صٕف١ز ثألهّجي دْٚ أخـجء ٚهٕذ فظٛي خًٍ فٟ ثٌـ ‪ software‬ال ٠ؤعش ف١ٗ.‬
                             ‫‪Efficiency‬‬             ‫3 - انكفاءج :‬
                              ‫ی‬            ‫ر‬
                                          ‫صٕف‬
                       ‫ی ثوذش لذس ِّىٓ ِٓ ثٌوًّثس فٟ ثلظش ٚلش.‬
                             ‫‪Usability‬‬       ‫4 - إيكاٍَح االعرخذاو :‬
                           ‫َ‬    ‫د‬           ‫ی‬
                           ‫أْ وْٛ ِشْ ٚ عًٙ ثٌضوٍُ ٚػی ثٌضظُ ی.‬


   ‫س‬                    ‫٠ی ی‬
                        ‫ح‬      ‫ی‬‫ح‬
 ‫ٚصىْٛ ثألٔلّز ِضأسؽقز ِج ْ صٍه ثٌّوج س ْ طوٛد ٚ ٘ذٛؽ ٚدجٌضجٌٟ هٍٝ ِذٜ إِىجٔ١ز صٛف صٍه‬
                                                       ‫٠ی‬
                                             ‫ثٌّوج س صىْٛ ثألٔلّز أفؼً.‬
                                             ‫ٔال‬
                                   ‫انًغؤٔنٍاخ األخاللٍح يٍُٓح (االحرشافٍح) :‬
                                ‫ثٌضجير‬                 ‫ی‬
                               ‫ؽخ هٍٝ ِٕٙذط ثٌذشِؾ١جس ثال٘ضّجَ دجٌٕمجؽ ی :‬
                                            ‫1 - انخظٕصج‬
                                   ‫ی : ‪Confidentiality‬‬
            ‫عٟ‬      ‫ی ی هًٔ‬       ‫ی‬       ‫خظٛصر‬
 ‫ی ثٌوّالء ثٌز ْ ٔضوجًِ ِوُٙ ؿ ط ؽخ یج ٔقٓ ثٌّٕٙذ ْ ثٌقفجف هٍٝ أعشثس ُ٘ ,‬
                                       ‫ی هًٔ‬    ‫َ‬
                                ‫فوٕذ صظُ ی ثٌٕلجَ ؽخ یج ِشثهجر رٌه .‬
                                            ‫2 - انرخظضج‬
                                     ‫ی : ‪Competence‬‬
                   ‫د ی‬     ‫ی‬  ‫ی‬
                           ‫ف‬    ‫ی‬
               ‫ال صؼن ٔفغه فٟ ِىجْ يط ِىجٔه ؽخ هًن صقذی ٌٍوُ ي صخظظه .‬
                               ‫ج‬
               ‫3 - انحفاظ ػهى حمٕق انًهكی : ‪intellectual Property Rights‬‬
                             ‫ّ‬
                           ‫ِغً هذَ ٔغخ ثٌوًّ ِٓ دْٚ إرْ ِغذك ِٓ ثٌ ُٕضؼ.‬
                         ‫4 - عٕء اعرؼًال انحاعٕب : ‪Computer Misuse‬‬
                                                ‫ی‬
                          ‫ال عضخذَ ثٌقجعٛح إال فٟ ثٌشٟء ثٌزٞ ثهذ ِٓ ثؽٍٗ .‬
                               ‫7‬
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬


  ‫انرحذٌاخ انرً ذٕاخّ ُْذعح انثشيدٍاخ : ‪Key Challenge Facing Software Engineering‬‬


                  ‫1 - ذحذي ػذو انرداَظ : ‪The Heterogeneity Challenge‬‬
      ‫٠قذط فٟ فجي صظّ١ُ ‪١ٌ software‬ضىجًِ ِن ٔلجَ لذ٠ُ ٌٚ١ظ ِن ٔلجَ ِضىجًِ ؽذ٠ذ.‬
                           ‫2 - ذحذي انرغهٍى : ‪The Delivery Challenge‬‬
 ‫أٞ صٛط١ً ثٌـ ‪ software‬دجٌشىً ثٌظق١ـ ثٌٝ ثٌٕجط ٚو١ف١ز ففق فمٛق ثٌٍّى١ز ٚوزٌه لظش‬
                                                ‫ٚلش ثٌضٛط١ً.‬
                              ‫3 - ذحذي انثمح : ‪The Trust Challenge‬‬
 ‫‪٠ software‬قضٛٞ هٍٝ‬         ‫ثٌغمز دـ ‪ٚ software‬إِىجٔ١جصٗ ف١ظ ال ٔغضـ١ن ػّجْ ثٌغمز فىً‬
                      ‫عغشثس وّج فٟ إطذثس ٔلجَ ثٌضشغ١ً ‪. Windows Vista‬‬
                       ‫انُظاو انرمًُ االخرًاػً : ‪Socio – Technical System‬‬
  ‫ٟ٘ ِؾّٛهز ِىٛٔجس ِشصذـز ف١ّج د١ٕٙج ٚصوًّ ِن دوؼٙج الٔؾجص ٘ذف ِو١ٓ ٌٚ١ظ دجٌؼشٚسر ثْ صوًّ‬
                                             ‫ِن دوؼٙج الٔؾجص رٌه ثٌٙذف.‬
                         ‫ثألٔلّز ثٌضٟ صضؼّٓ ثٌـ ‪ِّ software‬ىٓ ثْ صمغُ ثٌٝ لغّ١ٓ:‬


            ‫1 - ذمٍُاخ أعاعٓا فمط انحاعٕب : ‪Technical Computer – Based‬‬
             ‫‪Socio – Technical System‬‬                 ‫2 - انُظاو انرمًُ االخرًاػً :‬
         ‫1 - ذمٍُاخ أعاعٓا فمط انحاعٕب : ‪Technical Computer – Based‬‬
   ‫‪ٌ Software‬ىٓ ِىٛٔجصٗ ال صوضّذ هٍٝ إؽشثءثس‬           ‫‪ٚ Hardware‬‬        ‫٘زث ثٌٕلجَ ٠ضؼّٓ‬
                           ‫‪ِ ٚ procedures‬وجٌؾجس ‪ِ processes‬و١ٕز .‬
 ‫ِٚٓ ثِغٍضٙج ثٌضٍفض٠ْٛ .‪ , TV‬ثٌٙجصف ثٌؾٛثي ‪ٚ , Mobile Phone‬ثوغش دشِؾ١جس ثٌقجعذجس‬
                             ‫ثٌشخظ١ز )‪. Personal Computer (PC‬‬


               ‫2 - انُظاو انرمًُ االخرًاػً : ‪Socio – Technical System‬‬
 ‫٠ضىْٛ ِٓ ‪ ٚ hardware ٚ software‬ثإلٔغجْ ‪٘ٚ , people‬زث ثٌٕلجَ ٠ضأعش دجٌذ١تز‬
 ‫ثٌخجسؽ١ز ٚدّج أْ ثإلٔغجْ ثفذ هٕجطشٖ إرْ عٛف صضغ١ش عٍٛو١جس ٘زث ثٌٕلجَ ِٓ ٚلش ٢خش‬
                                       ‫صذوج ٌضغ١ش عٍٛن ثإلٔغجْ .‬
                               ‫8‬
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬


          ‫ِٓ أِغٍضٗ ٔلجَ ع١ـشر ٚ أٚثِش ثٌششؿز (‪. )Police command & Control System‬‬


                                         ‫خظائض انُظاو انرمًُ االخرًاػً :‬
  ‫‪Essential Characteristics of socio – technical system‬‬


 ‫1 - ثٌخظجةض ثٌٛثػقز صىْٛ ٌٍٕلجَ وىً , أٞ ٌ١غش ٌٙج هاللز دؾضء ِفشد ِٓ ثٌٕلجَ ٚإّٔج دأوٍّٗ ,‬
                             ‫دّوٕٝ آخش ٘زٖ ثٌظفجس ال صضوٍك دأؽضثء ثٌٕلجَ.‬
  ‫2 - ٘زٖ ثٌخظجةض وغ١شث ِج صىْٛ غ١ش ِم١ذر , أٞ هٕذ صغٍ١ؾ ِذخالس هٍٝ ثٌٕلجَ ٌ١ظ دجٌؼشٚسر‬
                               ‫أْ ٠ٕضؼ ٔفظ ثإلخشثػ (ثإلخشثػ غ١ش ِقذد).‬
      ‫3 - أ٘ذثف ثٌٕلجَ ٚثٌواللجس د١ٓ ِىٛٔجس ثٌٕلجَ ٚؿش٠مز صفغ١ش٘ج صقذد فشً أٚ ٔؾجؿ ثٌٕلجَ.‬
                                        ‫انُظاو اندضئً : ‪Sub – System‬‬
 ‫انُظاو : ٘ٛ ِؾّٛهز ٚفذثس صوًّ ِوج الٔؾجص ٚك١فز ِو١ٕز , ٚ انُظاو انفشػً : ٘ٛ ٔلجَ لجةُ دزثصٗ ٚ٠وضّذ‬
           ‫هٍ١ٗ ٔلجَ آخش ٚ٠ىْٛ ؽضء ِٓ ٔلجَ ِضىجًِ , ٚ ِٓ أِغٍضٗ ٔلجَ صقذ٠ذ ثٌّٛثلن ثٌؾغشثف١ز‬
 ‫‪Police‬‬        ‫)‪ٚ , Geographical info system (GIS‬وزٌه ٔلجَ ع١ـشر ٚ أٚثِش ثٌششؿز‬
                                      ‫‪. command & Control System‬‬
                    ‫انخظائض انثاسصج نهُظاو : ‪Emergent System Properties‬‬


           ‫- ٘زٖ ثٌّٛثطفجس ثٌذجسصر ٌ١غش دجٌؼشٚسر ثْ صىْٛ خجطز ٌذوغ أؽضثء ثٌٕلجَ .‬
  ‫- دوغ ٘زٖ ثٌّٛثطفجس ِّىٓ أْ ٔشضمٙج ِٓ ثٌٕلجَ ثٌؾضةٟ , ٚلذ ٠قضٛٞ ٘زث ثٌؾضء هٍٝ أخـجء‬
                                        ‫صؤعش هٍٝ ثٌٕلجَ ثٌزٞ ٔوضّذٖ.‬


        ‫أيثهح ػهى انًٕاطفاخ انثاسصج : ‪Examples of some emergent properties‬‬


                                             ‫1 - انحدى : ‪Volume‬‬
                     ‫ثٌق١ض ثٌزٞ ٠ضمذٍٗ ثٌٕلجَ , فىً ؽضء ِٓ ثٌٕلجَ ٌٗ فؾُ ِو١ٓ .‬
                                   ‫2 - انرؼٌٕم ػهى انُظاو : ‪Reliability‬‬
                                ‫إِىجٔ١ز ثالهضّجد هٍٝ دوغ أؽضثء ثٌٕلجَ .‬
                            ‫9‬
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬


                                            ‫3 - األيٍُح : ‪Security‬‬
        ‫٠ىْٛ ٌٗ ثٌمجدٍ١ز هٍٝ ِمجِٚز ثٌٙؾَٛ ) ف١شٚط ‪ِٕ , virus‬ضقٍٟ ثٌشخظ١ز ‪.) hiker‬‬
                                   ‫4 - إيكاٍَح انرظهٍح : ‪Reparability‬‬
                                     ‫5 - إيكاٍَح االعرخذاو : ‪Usability‬‬
                                       ‫أْ ٠ىْٛ دغ١ؾ عًٙ ثالعضخذثَ .‬
                                         ‫ذٕخذ َٕػٍٍ يٍ انخظائض انثاسصج :‬
 ‫‪There are Tow Types of emergent properties‬‬


          ‫‪Functional emergent properties‬‬                   ‫1 - انخظائض انٕظٍفٍح :‬
 ‫وً ٚك١فز ٌٙج هاللز دجٌٛك١فز ثٌشة١غ١ز ٚ٠وضّذ هٍ١ٙج ثٌٕلجَ , أٞ ٚك١فز وً ؽضء ٠ضُ صٕف١ز٘ج فضٝ‬
                                    ‫٠ٕفز ثٌٕلجَ وىً ثٌٛك١فز ثٌشة١غ١ز ٌٗ.‬


          ‫2 - انخظائض انغٍش ٔظٍفٍح : ‪Nonfunctional emergent properties‬‬
  ‫ٌٙج هاللز دجٌغٍٛو١جس فٛك١فز ؽضء ِو١ٓ ال صؤعش هٍٝ ثٌٛك١فز ثٌشة١غ١ز ٌٍٕلجَ ٌٚىٓ صؤعش هٍٝ‬
    ‫دوغ ثٌخظجةض ِغً ثإلٔؾجص٠ز (٠ؤدٞ ثٌٛك١فز ِن خًٍ دغ١ؾ) , ٚثٌقّج٠ز , ٚثٌضوٛ٠ً هٍٝ‬
                                                    ‫ثٌذشٔجِؼ.‬


                       ‫ٕ٘جن عالط صأع١شثس ِضوٍمز دئِىجٔ١ز ثٌضوٛ٠ً ثٚ ثالهضّجد هٍٝ ثٌٕلجَ:‬


                        ‫1 - اػرًادٌح انمطغ انًادٌح : ‪Hardware Reliability‬‬
     ‫إِىجٔ١ز فذٚط خًٍ ‪ Hardware‬فٟ ثٌٕلجَ ٚوُ ٠غضغشق ِٓ ثٌٛلش ٌضظٍ١ـ ٘زث ثٌخًٍ .‬
                        ‫‪Software Reliability‬‬          ‫2 - اػرًادٌح انثشيدٍاخ :‬
                        ‫ثفضّجٌ١ز فذٚط خـأ دغذخ ثٌـ ‪ software‬فٟ ثٌٕلجَ .‬
                        ‫‪Operator Reliability‬‬            ‫3 - اػرًادٌح انًشغم :‬
   ‫إِىجٔ١ز فذٚط خـأ دغذخ ثٌّشغً ٌٙزث ثٌٕلجَ , لذ ٠ىْٛ إدخجي خـأ ٌٍذ١جٔجس ثٚ صٕف١ز ثٌذشٔجِؼ‬
 ‫دشىً غ١ش طق١ـ , ٚ٘زث ثٌضأع١ش ٘ٛ ِشوخ فمذ ٠ىْٛ دغذخ ػغٛؽ ٔفغ١ز هٍٝ ثٌّشغً ثٚ دغذخ‬
  ‫ثٌخًٍ فٟ ثٌـ ‪ Hardware‬ثٚ ‪ٚ Software‬دجٌضجٌٟ فئْ ِؾّٛم ٘زٖ ثألخـجء ٠غذخ صٛلف‬
                                    ‫دجٌٕلجَ ‪. System Shutdown‬‬


                              ‫01‬
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬
                                      ‫َظاو انحًاٌح : ‪Security System‬‬


      ‫انُظاو األيٍٍ : ٘ٛ ثٌٕلجَ ثٌزٞ ال ٠غّـ دجٌٛطٛي غ١ش ثٌّظشؿ دٗ ٌذ١جٔجس ٘زث ثٌٕلجَ , ٌىٓ ٌ١ظ‬
 ‫دجٌؼشٚسر ثْ ٔوشف وً ؿشق ثٌٛطٛي ٌىٟ ّٕٔوٙج ٚثّٔج صٛؽذ آٌ١ز ٌّٕوٗ ِغجي رٌه ِٕن ِٛثطفجس ٌّٛلن‬
                      ‫ِو١ٓ ف١ظ ال ٠ّىٓ رٌه فٍشدّج ٠لٙش ِٛلن ؽذ٠ذ ٌ١ظ ٌذ٠ٕج ِٛثطفجصٗ.‬
                                  ‫ُْذعح انُظى : ‪System Engineering‬‬


 ‫‪ٕ٘ ٚ Software ٚ Hardware‬ذعز‬              ‫ُْذعح انُظى : صٙضُ دىً ؽٛثٔخ صـٛ٠ش ثٌٕلجَ ٚصضؼّٓ ثٌـ‬
  ‫ثٌّوجٌؼ ‪ٚ , process engineering‬وزٌه صٙضُ دضفجهً ثٌٕلجَ ِن ثٌّغضخذَ ٚثٌذ١تز , وّج فٟ ثٌٕلجَ‬
                              ‫ثٌضمٕٟ ثالؽضّجهٟ ‪. socio – technical system‬‬


                                ‫أِج ُْذعح انثشيدٍاخ : فٟٙ ؽضء ِٓ ٘زٖ ثٌّوجٌؾز.‬
 ‫‪ٚ Designing‬ثٌضـذ١ك‬       ‫‪ٚ Specifying‬ثٌضظّ١ُ‬        ‫ُْٔذعح انُظى : ٟ٘ هذجسر هٓ فوجٌ١جس ثٌضقذ٠ذ‬
                  ‫‪ٚ implementing‬ثٌضقمك ‪ٚ Validating‬ثٌظ١جٔز ‪. Maintaining‬‬


 ‫ِٕٙذط ثٌذشِؾ١جس ٠قضجػ إٌٝ فُٙ ٕ٘ذعز ثٌٕلُ دغذخ ِشجوً ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ٚثٌضٟ وغ١شث ِج صىْٛ ٔض١ؾز‬
                                                 ‫ٌمشثسثس ٕ٘ذعز ثٌٕلُ .‬
                              ‫11‬
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬
                  ‫أطٕاس ُْذعح انُظى : ‪The Phases of System Engineering‬‬

                                      ‫ٚ٠ّىٓ صٛػ١ـ صٍه ثٌّشثفً دجٌشىً ثٌضجٌٟ:‬
               ‫صٛؽذ فٛثطً ٚفشٚلجس د١ٓ أٔلّز ٕ٘ذعز ثٌّوجٌؼ ٚصـٛ٠ش دشِؾ١جس دّوجٌؼ ِو١ٓ:‬

 ‫1 - ِؾجي هٍّ١ز ثٌضغ١١ش ِقذدر خالي صـٛ٠ش ثٌٕلجَ , هٍّ١ز إهجدر ثٌٕلش دجٌٕلجَ خالي صظّ١ّٗ ٌ١ضالةُ‬
     ‫ِن ثٌّضـٍذجس ثٌؾذ٠ذر صىْٛ عٍٙز ِن أٔلّز ٕ٘ذعز ثٌّوجٌؼ ٌٚىٕٙج طوذز ِن صـٛ٠ش ثٌٕلجَ.‬
 ‫‪ٚ Hardware‬‬         ‫يثال : ٌٛ وجْ هٕذٔج صظّ١ُ شذىز ثٌٙجصف ثٌؾٛثي ٚثٌزٞ ٠ضىْٛ ِٓ ِوذثس‬
  ‫‪ , software‬فضغ١١ش أِجوٓ ثألدشثػ ٚصمش٠خ ثٌّغجفجس ٌ١ظ دجٌشب ثٌغًٙ ٚصقضجػ ثٌٝ إِىجٔ١جس‬
              ‫هجٌ١ز , د١ّٕج ثٌـ ‪ software‬فضغ١شٖ عًٙ ٚال ٠قضجػ ثٌٝ صٍه ثإلِىجٔ١جس .‬


    ‫2 - ٔلجَ ثٌٕٙذعز ثوغش ثٔؼذجؿ١ز ٚأوغش فغجع١ز ٚصقضجػ ثٌٝ ِؾجي ٚثعن ٌٍفُٙ ٌٚ١ظ ٕ٘جن ِؾجي‬
         ‫ٌالخضالف ٚعٛء ثٌفُٙ د١ٓ ثٌّٕٙذع١ٓ ثٌز٠ٓ ٠غضوٍّْٛ ِظـٍقجس ٚثصفجل١جس ِخضٍفز.‬


                               ‫21‬
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬


                             ‫ِغجي رٌه: َظاو انرحكى تانشحالخ اندٌٕح ‪ATC‬‬
  ‫ف١ظ ٠ضـٍخ صظّ١ّٗ ِؾّٛهز ِٓ ثٌّٕٙذع١ٓ دجخضظجطجس ِخضٍفز ( ٕ٘ذعز ثٌّ١ىجٔ١ه , ٕ٘ذعز‬
    ‫ثإلٌىضشْٚ , ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس , ٕ٘ذعز ثٌذٕجء , ثٌٕٙذعز ثٌّذٔ١ز , ٕ٘ذعز ثٌىٙشدجء , ثٌٕٙذعز‬
 ‫, ٚوّج فٟ ثٌّخـؾ‬      ‫ثٌّوّجس٠ز , صظّ١ُ ٚثؽٙجس ثٌّغضخذِ١ٓ ) ٚثٌضشص١خ ِٓ ثٌ١ّ١ٓ إٌٝ ثٌ١غجس‬
                                                     ‫ثٌضجٌٟ:‬      ‫‪Software‬‬                  ‫‪Electronic‬‬               ‫‪Mechanical‬‬
     ‫‪engineering‬‬                 ‫‪engineering‬‬               ‫‪engineering‬‬
      ‫‪Structural‬‬                 ‫‪ATC System‬‬               ‫‪User interface‬‬
       ‫.‪Eng‬‬                  ‫‪Engineering‬‬                ‫‪design‬‬
      ‫.‪Civil Eng‬‬                  ‫‪Electrical‬‬              ‫‪Architecture‬‬
                              ‫.‪Eng‬‬                         ‫..........................‬
             ‫يشحهح (طٕس) ذؼشٌف انًرطهثاخ : ‪System Requirements Definition‬‬

                                              ‫٘زث ثٌـٛس ٠خضض دّغأٌض١ٓ:‬

                                          ‫1 - ِج ٟ٘ ٚك١فز ثٌٕلجَ.‬
                                   ‫2 - خظجةض ثٌٕلجَ ثألعجع١ز ٚثٌؼشٚس٠ز.‬

 ‫ٚ٘زٖ ثٌّشفٍز صقذد ٚك١فز وً ٔلجَ ِٚج ٟ٘ ِٛثطفجصٗ ٚ٘ٛ ٠شوض هٍٝ ثشضمجق عالط أٔٛثم ِٓ ثٌّضـٍذجس :‬

       ‫أ - ثٌّضـٍذجس ثٌّؾشدر ٌىً ٚك١فز دْٚ ثٌذخٛي إٌٝ ثٌضفجط١ً ‪Abstract Functional‬‬
                                 ‫‪Requirements‬‬
                 ‫ح - خظجةض ثٌٕلجَ ثٌغ١ش ٚك١ف١ز ‪. System Properties‬‬
             ‫س - ثٌّّ١ضثس ‪ Characteristics‬فٟ ثٌٕلجَ ٚثٌضٟ ٠ؾخ أْ ال صلٙش .‬                               ‫31‬
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬
                                                  ‫ِغجي هٓ ٘زث ثٌـٛس :‬

               ‫َظاو إَزاس يٍ انحشائك ٔانذخالء ‪Fire and intruder alarm system‬‬

   ‫صظّ١ُ ٔلجَ صقز٠ش ِٓ ثٌقشثةك ٚثٌذخالء ٌذٕج٠ز ِو١ٕز ف١ظ ٠ٛفش صقز٠ش دثخٍٟ ‪ ٚ internal‬خجسؽٟ‬
    ‫‪ٌٍ external‬قشثةك ٚثٌذخٛي غ١ش ثٌّظشؿ دٗ , ٕ٘ج فذدٔج ٚطف هجَ ٌٙزث ثٌٕلجَ ٚدوذ رٌه ٔقذد‬
            ‫ثٌّٛثطفجس ثألخشٜ ِٚشجوً ثٌٕلجَ ثٌّضٛلوز ٚثٌظوذز ‪. Wicked Problem‬‬                                   ‫يشحهح ذظًٍى انُظاو : ‪System Design‬‬

     ‫ٚك١فز ٘زٖ ثٌّشفٍز ٟ٘ صقذ٠ذ ٚك١فز وً ؽضء ِٓ ثؽضثء ثٌٕلجَ , دوذ صمغ١ُ ثٌٕلجَ ثٌٝ هذر ثؽضثء .‬

                                 ‫ٚثٌّوجٌؾز فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز صضؼّٓ ثالٔشـز ثٌضجٌ١ز:‬                     ‫1 - يرطهثاخ االخضاء: ‪Partition Requirement‬‬
    ‫صقٍ١ً ثٌّضـٍذجس ٚصٕل١ّٙج فٟ ِؾّٛهجس رثس هاللز ِن دوؼٙج عٛثء وجٔش صٍه ثٌّضـٍذجس‬
        ‫ی‬‫وخ‬          ‫ی‬
   ‫ِوذثس وجٌـجدوجس ٚوجِ١شثس ثٌّشثلذز ثٚ دشِؾ١جس ِن ٔز فّغال ٌٛ وجْ ثٌٕلجَ س ثٌقؾُ فجْ‬
      ‫ی‬     ‫ی‬        ‫ی‬
   ‫ثٌششوز ثٌّظٕوز ٌٗ عٛف صمغُ ثٌٕلجَ ٚصوـٟ وً فش ق هًّ ِٓ ثٌّذشِؼ ْ ثٚ ثٌّقًٍْ ؽضء‬
                                    ‫ِٓ ثٌٕلجَ ثٌىٍٟ .‬

                       ‫2 - ذؼشٌف اخضاء انُظاو : ‪identify sub – system‬‬
                          ‫ی‬       ‫ر‬       ‫ی‬    ‫د‬
                    ‫صقذی ثٚ صوش ف ثالٔلّز ثٌفشمی ٚرٌه فغخ صمظِٕج ٌٍّضـٍذجس.‬

  ‫3 - اعُاد انًرطهثاخ انى اندضء انفشػً انزي حذدَاِ : ‪Assign Requirement. To sub‬‬
                                      ‫‪– system‬‬
                      ‫ر‬                    ‫ی‬
   ‫س صٍه ثٌّضـٍذجس ثٌّقذدر هٍٝ ثالٔلّز ثٌفشمی دّوٕٝ ً٘ صٍه ثٌّضـٍذجس صٛثءَ ثالٔلّز‬‫صجط‬
                        ‫ثٌضجير‬              ‫ر‬
    ‫ثٌفشمی ثرث وجْ ٔوُ فٕٕضمً ثٌٝ ثٌّشفٍز ی ٚثرث وجْ ال فٕوٛد ٌٕقذد ٚٔمغُ ثٌّضـٍذجس‬
                   ‫ٚثالٔلّز ثٌفشمی الفق ثٕٔج ٚػوٕج عُٙ رثس ی ی‬
   ‫ْ ؿ ط دجِىجٕٔج ثْ ٔوٛد ثْ ثسدٔج رٌه.‬‫ؽٙش‬             ‫ر‬

      ‫4 - ذحذٌذ ٔظٍفح كم خضء يٍ انُظاو ‪Specify sub-system Functionality‬‬
               ‫ی‬
   ‫ٔقذد ٚٔوـٟ ِٛثطفجس ٌىً ٔلجَ فشهٟ ثٞ ثٕٔج عٛف ٔقذد ٚف فز وً ؽضء ِٓ ثؽضثء ثٌٕلجَ‬
                                    ‫ی‬
                    ‫ثٌفشهٟ فال وْٛ ٕ٘جن ٔلجَ فشهٟ دْٚ هًّ ِغال.‬

            ‫5 - ذحذٌذ ٔاخٓح انُظاو انفشػً ‪Define sub-system interface‬‬
    ‫صقذ٠ذ ثٌشىً ٚثٌٛثؽٙجس ثٌخجطز دجٌٕلجَ ٌ١ضغٕٝ صظّ١ُ ثألٔلّز ثٌفشه١ز هٍٝ ثٌضٛثصٞ ٚثٌضٟ‬
                        ‫ِّىٓ ثْ ثسدـٙج ِن أٞ ؽضء آخش ِٓ ثٌٕلجَ.‬                               ‫41‬
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬


                                    :ٌٟ‫ٚ٠ّىٓ صٛػ١ـ ِشثفً ثٌضظّ١ُ دجٌشىً ثٌضج‬
                       .ً ‫ثألعُٙ ثٌشثؽوز صغجهذ فٟ ثٌشؽٛم ثٌٝ فً ِغأٌز صُ ثوضشجفٙج الفمج‬                                       :‫انًُٕرج انحهضًَٔ نهًرطهثاخ ٔانرظًٍى‬

                         A spiral Model of Requirement and design              Requirement                   Architectural
              Elicitation                    Design
               analysis
                         star
                          t
               Problem                    Review and
               definition                   easement


 15
                          halt
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬
                                                 ‫ٚ٠شًّ ثٌّشثفً ثٌضجٌ١ز :‬

                            ‫يشحهح انرظًٍى ‪Architectural Design‬‬             ‫-‬  ‫1‬
                    ‫يشحهح ذحهٍم انًرطهثاخ ‪Requirement Elicitation analysis‬‬           ‫-‬  ‫2‬
                          ‫يشحهح ذحذٌذ انًغأنح ‪Problem definition‬‬             ‫-‬  ‫3‬
                       ‫يشحهح انًشاخؼح ٔانرمٍٍى ‪Review and easement‬‬             ‫-‬  ‫4‬

     ‫ٚصغضّش ٘زٖ ثٌّشثفً دجٌذٚسثْ ِضٕمًْ ْ ثألٔلّز ثٌفشمی ٌٕلجَ فضٝ ٔظً ثٌٝ ثٌٕغخز ثٌٕٙجار‬
 ‫ی ٚفٟ وً‬               ‫ري‬        ‫ح‬
                             ‫ی ی‬
                            ‫ِشفٍز ٔؼ١ف أش١جء ثٌٝ ثْ ٠ىضًّ ثٌٕلجَ .‬                             ‫يشحهح ذشكٍم (ًَزخح) انُظاو ‪System Modeling‬‬

                      ‫٠ ى‬
  ‫خالي ِشفٍضٟ ثٌّضـٍذجس ٚثٌضظّ١ُ ؛ ثٌٕلجَ ِّىٓ ثْ ُش ًّ وّؾّٛهز هٕجطش ٚهاللجس د١ٕٙج , ٚصىْٛ‬
  ‫ِششٚفز سعِٛ١جً دظٛسر ثهض١جد٠ز ٚفٟ ِوّجس٠ز ثٞ ٔلجَ , دق١ظ صوـٟ ثٌمجسا ٔلشر هجِز هٓ ثٌٕلجَ ,‬
                      ‫ٚصٕل١ّٙج دشىً سعَٛ ٠غّٝ ( انًُزخح – ‪. )Modeled‬‬    ‫يثال رنك : ٔلجَ ثٌضٕذ١ٗ هٓ ثٌذخالء , ٚ٘ٛ ٔلجَ فشهٟ ٚؽضء ِٓ ٔلجَ ثٌضٕذ١ٗ هٓ ثٌقشثةك ٚثٌذخالء:‬                ‫) ‪Simple Alarm System :- ( intruder sub – system‬‬

 ‫دٕه‬     ‫ی‬       ‫ر ی‬      ‫ی‬
                     ‫ثٌخ‬     ‫ی ی‬
‫ثٌشىً ثٌضجٌٟ ٚػـ ثٌٕلجَ ثالٌٟ ٚنف صفجهً ِن ةز ثٌخجسػی ٚ صقغظ ٌٙج وجْ وْٛ ٔلجَ ٞ‬‫ی‬
      ‫ی‬   ‫ی‬       ‫ی‬
‫٠ضقغظ الٞ فضـ الٞ دجح أٚ ٔجفزر خجسػ ثٌذٚثَ ثٌشعّٟ ٚدجٌضجٌٟ لَٛ دجؽشثء ِن ْ وجْ لَٛ دجالصظجي‬
                                ‫ی‬       ‫ی‬
                     ‫دجٌششؿز أٚ دّذ س ثٌذٕه أٚ أْ لَٛ دجؿالق ؽشط ٌإلٔزثس.‬
                               ‫61‬
‫ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ................................................................................................... هالء خؼ١ش‬
 ‫‪٠ Controller Center‬مَٛ دجٌغ١ـشر هٍٝ ثٌضٕذ١ٗ ف١ظ ٠غضمذً إشجسر ِٓ ثٌّضقغغجس ثٚ ٠شعً‬                  ‫-‬
                               ‫إشجسر ثٌٝ ثألؽٙضر ثٌّشصذـز دٗ.‬
     ‫‪ِ Door Sensor‬ضقغظ ٌألدٛثح ٚثٌٕٛثفز ٚ٠مَٛ دئسعجي ثإلشجسر ثٌٝ ِشوض ثٌغ١ـشر.‬                  ‫-‬
 ‫‪ِ Movement Sensors‬ضقغغجس فٟ ثألسػ١ز ٚصمَٛ دئسعجي ثإلشجسر ثٌٝ ِشوض ثٌغ١ـشر.‬                     ‫-‬
        ‫‪ Siren‬طفجسر ثإلٔزثس صـٍك طٛس ثإلٔزثس دوذ ثعضالَ ثإلشجسر ِٓ ِشوض ثٌضقىُ.‬                ‫-‬
      ‫‪ Voice Synthesizer‬طٛس ِشوخ ٚصوًّ دوذ ثعضالَ ثإلشجسر ِٓ ِشوض ثٌضقىُ.‬                    ‫-‬
  ‫‪ Telephone Caller‬ؽٙجص ثٌضٍفْٛ دوذ ثْ ٠غضٍُ ثإلشجسر ِٓ ِشوض ثٌضقىُ ٠مَٛ دجالصظجي‬                 ‫-‬
                             ‫دجٌشخض ثٚ دّشوض ثٌششؿز ثٌّقذد.‬
                  ‫‪ِ External Control Center‬شوض ع١ـشر خجسؽٟ .‬                    ‫-‬
    ‫صُ صقش٠ش ٘زث ثٌّمشس ٌ١ٍز ثٌوجشش ِٓ ِقشَ 1341 , ٌ١ٍز ثعضشٙجد أدٛ ثألفشثس ثإلِجَ ثٌقغ١ٓ (هٍ١ٗ‬
                                 ‫ثٌغالَ) ٚثٌّٛثفك 62/21/9002 .‬
              ‫هالء ثٌض٠جدٞ / هٍَٛ ثٌقجعذجس‬
                            ‫71‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:7/28/2012
language:
pages:18