Hotel: Hyatt Regency, Hilton Boston Logan Airport (Boston), Sun

Document Sample
Hotel: Hyatt Regency, Hilton Boston Logan Airport (Boston), Sun Powered By Docstoc
					            ์               ุ       ุ
No.11/06357 บจก.เดอะ ไฮป แทรเวิล 353/2 ซอยทองหล่อ (สุขมวิท 55) ถนนสุขมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110 โทร 021852339 www.thehypetravel.com         New England Charm
     Hotel: Hyatt Regency, Hilton Boston Logan Airport (Boston), Sun & Ski Inn and Suites (Stowe), Holiday Inn Portland (Portland) หรื อเทียบเท่า

Day 1
03:30              ่
           Check in ทีสนามบิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน United Airline
06:00                      ่   ่
           ออกเดินทางจากกรุงเทพ (เปลียนเครืองที่ Narita และ Newark)
19:15        เดินทางถึง Boston
20:30             ่
           เช็คอินทีโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2
9:00         รับประทานอาหารเช ้าที่ The Paramount
10:00        ตามรอยเท ้า Boston’s Freedom Trail ชม Shaw Memorial, Park Street Church, Old Granary,
           Burying Ground, King's Chapel, Old City Hall, Old Corner Bookstore, Old State House,
           Boston Massacre site and Faneuil Hall, Paul Revere's house, และ Old North Church
            ่ ึ่          ิ       ้
           ทีซงมีความสาคัญทางประวัตศาสตร์ของการก่อตังประเทศ
12:00        รับประทานอาหารกลางวัน
18:00        รับประทานอาหารเย็นที่ Cheesecake Factory

Day 3
9:00         รับประทานอาหารเช ้าที่ Dutch Pancake Cafe
10:00        ออกเดินทางไป Vermont ชมบรรยากาศธรรมชาติใบไม ้เปลียนสีงดงามตลอดเส ้นทาง
                                      ่
12:30        รับประทานอาหารกลางวัน
14:30        แวะชมใบไม ้เปลียนสีตลอดเส ้นทาง รวมทังชมสะพานข ้ามแม่น้ าแบบดังเดิมของ Vermont
                   ่           ้            ้
17:00                         ่     ่ ึ้ ่
           เดินทางถึงเมือง Stowe เมืองท่องเทียวเล็กๆ ทีขนชือสาหรับเล่นสกี
                             ั
           สัมผัสบรรยากาศชนบทและธรรมชาติอนสวยงามของ New England ทีน่าหลงใหล ่
18:00             ่
           เช็คอินทีโรงแรม รับประทานอาหารเย็นที่ Harrison Restaurant

Day 4
9:00         รับประทานอาหารเช ้าที่ Green Goddess Cafe
10:00           ่                  ่  ื่
           เยียมชมโรงงานไอศกรีม Ben & Jerry ซึงมีชอเสียงในด ้านการสร ้างสรรค์รสชาติแปลกใหม่
           และใช  ้วัตถุดบจากธรรมชาติให ้มากทีสด
                   ิ          ่ ุ
                  ุ     ่
           และยังมีสสานไอศกรีมทีจัดทาสุสานไว ้ให ้คนรักไอศกรีมได ้ไปไว ้อาลัยกับรสชาติไอศกรีมหลาย ๆ
              ่        ่
           รสทีเลิกผลิตไปแล ้วซึงแฝงไว ้ด ้วยมุขตลกต่างๆบนป้ ายสุสาน
12:30        รับประทานอาหารกลางวัน
14:00                                ่  ี่
           ออกเดินทางชมความงามของธรรมชาติใบไม ้เปลียนสีทถนน Route 100
            ่    ่ ิ      ้        ่      ่
           ซึงเป็ นทีนยมอย่างมากทังสาหรับนักท่องเทียวและคนท ้องถิน ในช่วง Fall Foliage นี้
           การจราจรอาจติดขัดบ ้างเนืองจากคนขับรถกันค่อนข ้างช ้าเพือชมใบไม ้เปลียนสี เรียกกันว่าเหล่า Leave Peepers
                         ่              ่      ่
18:00        รับประทานอาหารเย็นที่ Pie in the Sky

Day 5
9:00         รับประทานอาหารเช ้า
10:00        ออกเดินทางสู่ New Hampshire ชมอุทยานแห่งชาติ White Mountain
            ่
           ซึงมีบรรยากาศงดงามทังภูเขาและน้ าตก รวมทังทางรถไฟเก่าทีใช ้มาตังแต่สมัยบุกเบิกอเมริกา
                      ้          ้        ่   ้
           และยังมีกระเช ้าขึนเขาสาหรับท่านทีต ้องการความใกล ้ชิดกับธรรมชาติมากขึน
                    ้        ่                  ้
12:30        รับประทานอาหารกลางวัน
13:30        ชมใบไม ้เปลียนสีตลอดเส ้นทางสู่ Portland, Maine เมืองท่าเรือทีสวยงามไม่แพ ้ใครในแถบ New England
                  ่                        ่
             ่ ึ้ ่               ่
           ทีขนชือด ้าน Lobster และ ประภาคารทีเก่าแก่
18:00        รับประทานอาหารเย็นที่ J’s Oyster
20:00              ่
           เช็คอินทีโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
Day 6
9:00  รับประทานอาหารเช ้าที่ Bintliff Cafe (*French Toast with Maple Syrup Recommended)
10:00   ่               ่                  ่ ี    ่
    เทียวชม Maine เมืองท่าเล็กๆทีสาคัญของอเมริกา และชมประภาคารทีมอายุเก่าแก่ตางๆ เช่น Portland
    Headlight, Marshall Point Lighthouse, Cape Neddick ("Nubble") Lighthouse เป็ นต ้น
                ี ี ิ       ่ ่
    พร ้อมสัมผัสบรรยาการวิถชวตชาวเมืองท ้องถินซึงโด่งดังในการตกกุ ้ง Lobster
12:30  รับประทานอาหารกลางวัน
14:00  ชมประภาคาร (ต่อ)
18:00  รับประทานอาหารเย็นที่ Portland Lobster Co

Day 7
9:00  รับประทานอาหารเช ้าที่ Hot Suppa
10:00  ออกเดินทางสู่ Boston
12:00  รับประทานอาหารกลางวัน
14:00                 ่
    เดินทางถึง Boston เช็คอินทีโรงแรม
14:30                              ่
    ช ้อปปิ้ งทีห ้าง Prudential Center และ Newbury Street ซึงมี shop
          ่
         ่
    ต่างๆทีตกแต่งร ้านน่ารักเข ้ากับบรรยากาศสบายๆของเมือง
18:30  รับประทานอาหารเย็นที่ Legal Seafood (*Boston Clam Chowder)

Day 8
05:00      ่
    เดินทางสูสนามบิน
07:30        ่      ่   ่
    ออกเดินทางสูกรุงเทพ (เปลียนเครืองที่ Newark และ Narita)

Day 9
23:05  เดินทางถึงกรุงเทพ
Remarks

            ่                   ่
    ราคาอาจมีการเปลียนแปลงได ้โดยมิต ้องแจ ้งล่วงหน ้า เนืองมาจากการปรับราคาของสายการบิน ค่าภาษี น้ ามัน
           ่                          ่
    ค่าธรรมเนียมอืนๆ และความผันผวนของค่าเงิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม
    ผู ้พักต ้องมีบตรเครดิตสาหรับค่าประกันความเสียหายกับทางโรงแรม 1 ใบต่อห ้อง พักคนเดียวมีคาใช ้จ่ายเพิม
            ั                                    ่      ่
                   ๋  ่          ่              ่         ่
    อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าตัวเครืองบินไป กลับ โรงแรมทีระบุหรือเทียบเท่า ค่าพาหนะทีระบุ ค่าอาหารตามทีระบุ
                                              ่
    ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีตางๆตามทีระบุ ค่าไกด์ (ไม่รวมทิป) และไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซา ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว ค่ามินบาร์
                 ่ ่   ่                                      ิ
    ค่าโทรศัพท์หรืออืนๆ ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกิน และค่าใช ้จ่ายทีเกิดจากความล่าช ้าของสายการบิน อุบตเหตุ สงคราม
             ่                     ่                 ั ิ
             ่  ่ ่
    การประท ้วงหรืออืนๆทีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท
      ี่ ่       ่             ้
    กรณีททานถูกเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศนันๆ ปฏิเสธการเข ้า - ออกเมือง ด ้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
            ่  ่
    ถือเป็ นเหตุผลซึงอยูนอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ
                  ่     ิ่                     ี          ้
    หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อันเนืองมาจากมีสงผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด และในกรณีนี้ จะไม่มการคืนเงินค่าบริการทังหมด
          ่ ่
    ค่าบริการทีทานชาระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได ้ชาระให ้กับบริษัทฯ
    ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน
       ้       ั  ่            ่           ่
    ดังนันหากท่านมีเหตุอนใดทีทาให ้ท่านไม่ได ้ท่องเทียวพร ้อมคณะตามรายการทีระบุไว ้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้
    ในระหว่างการท่องเทียวนี้ หากท่านไม่ใช ้บริการใด ๆ ไม่วาทังหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์
              ่                 ่ ้
    ไม่สามารถเรียกร ้องขอคืนค่าบริการได ้
       ี่ ่     ่ ่              ่ ่
    ในกรณีททานต ้องการอยูเทียวต่อ กรุณาแจ ้งเจ ้าหน ้าทีเมือทาการจอง
                        ่ ่
    และท่านต ้องจ่ายส่วนต่างหากราคาตั๋ววันทีทานเดินทางกลับมากกว่าราคาเดิม


Booking and Payment Policy
                      ่                    ้
กรุณาชาระเงินค่ามัดจา 20,000 บาท และส่วนทีเหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง (หรือทังหมด หากวันเดินทางเหลือน ้อยกว่า
                   ี่                                      ่
30 วัน) หรือ 45 วันก่อนการเดินทางกรณีทเป็ นช่วง high season เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ โดยสามารถโอนเงินเข ้าบัญชีบริษัทชือ
     ์
เดอะ ไฮป แทรเวิล ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็ นทร ัลลาดพร้าว บ ัญชีออมทร ัพย์เลขที่ 730-2-69695-5 หรือบัตรเครดิต
โดยคิดค่าธรรมเนียม 2.5% หรือ 3%

Cancellation Policy
        ่
หากยกเลิกทัวร์กอนการเดินทาง 51 วัน บริษัทขอหัก 80 % ของค่าธรรมเนียม
    ื       ้                          ่
และไม่คนค่าธรรมเนียมทังหมดหากยกเลิกทัวร์น ้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เนืองจากบริษัทได ้ชาระเงินล่วงหน ้าไปแล ้ว
Tour Date                       Fee
20 - 28 ต.ค.                      117,000
            ่  ่                     ่           ี
        พ ักเดียวเพิมท่านละ 15,000 บาท พ ักสามคนต่อห้อง ท่านทีสามลด 4,000 บาทโดยไม่มเตียงเสริม


                     Thank you for choosing The Hype Travel

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:7/28/2012
language:Thai
pages:3