Bluetooth (????????) by nDKGEk

VIEWS: 25 PAGES: 10

									Bluetooth (ฟันสี ฟ้า)
      ความเป็ นมาของ “Bluetooth”
    คาว่า Bluetooth หรื อ
                 ์
ฟันสี ฟ้า เป็ นนามของกษัตริ ยประเทศ
เดนมาร์ ก ที่ มี ชื่ อว่ า "Harald
Bluetooth" กษัตริ ยองค์น้ ี ได้ ์
ปกครองประเทศเดนมาร์ กและ
นอ ร์ เ วย์ ใ น ยุ ค ขอ งไ วกิ้ งค์ แ ล ะ
ต้องการรวมประเทศให้เป็ นหนึ่งเดียว
และเพื่ อ เป็ นการร าลึ ก ถึ ง กษั ต ริ ย์
Bluetooth ผูปกครองประเทศ้
กลุ่มสแกนดิเนเวีย ซึ่ งในปั จจุบนเป็ น
                  ั
ก ลุ่ ม ผู ้ น า ใ น ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต   Harald Bluetooth
โทรศัพท์มือถือป้ อนสู่ ตลาดโลก
กำเนิด Bluetooth
                    ั
        ปี 1994 บริ ษท อีริคสัน โมบาย
     คอมมูนิเคชัน เริ่ มต้นที่จะค้นคว้าวิจยความ
           ่               ั
     เป็ นไปได้ในการนาคลื่นสัญญาณวิทยุ มาใช้
     ระหว่างโทรศัพท์มือถื อและอุ ปกรณ์ ต่างๆ
          ้
     และเป็ นผูนาชื่อ Bluetooth มาใช้ ปี
     1998        กลุ่ ม ผู ้พ ฒ นาวิ จ ัย ระบบ
                     ั
     Bluetooth ได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดยเกิ ด
     จากการรวมตัว ของบริ ษ ัท ยัก ษ์ใ หญ่ อ ย่า ง
     Ericsson, Nokia, IBM,
     Toshiba และ Intel ในกลุ่มที่ใช้ชื่อ
     ว่า Special Interest Group
       Bluetooth คืออะไร
  BLUETOOTH คือ
 ระบบสื่ อสารของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิคแบบสองทาง
ด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น
 (ShortRange Radio
 Links) โดยปราศจากการใช้
 สายเคเบิ้ล หรื อ สายสัญญาณ
 เชื่อมต่อ และไม่จาเป็ นจะต้องใช้
 การเดินทางแบบเส้นตรง
 เหมือนกับอินฟราเรด
     กำรทำงำนของ Bluetooth
   Bluetooth จะใช้สัญญาณวิทยุความถี่สูง 2.4 GHz. ระยะทาการ
              ่
ของ Bluetooth จะอยูที่ 5-10 เมตร โดยมีระบบป้ องกันโดยใช้การป้ อน
รหัสก่อนการเชื่อมต่อ และ ป้ องกันการดักสัญญาณระหว่างสื่ อสาร โดยระบบจะ
สลับช่ องสัญญาณไปมา มี ความสามารถในการเลื อกเปลี่ ยนความถี่ที่ใช้ในการ
ติดต่อเองอัตโนมัติ โดยที่ ไม่จาเป็ นต้องเรี ยงตามหมายเลขช่อง ทาให้การดักฟั ง
หรื อลักลอบขโมยข้อมูลทาได้ยากขึ้น
ประโยชน์ ของ Bluetooth
      คอมพิวเตอร์ กับ โทรศัพท์ มือถือ
            1.สามารถติดต่อเข้าหากันได้โดยใช้
       คลื่ น แทนการใช้ส ายไฟเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์
       ต่างๆ ทั้งหมด ทั้งการส่ งไฟล์ภาพ, เสี ยง,
       ข้อ มู ล อี ก ทั้ง ระบบเชื่ อ มต่ อ ผ่ า น CSD
       และ GPRS บนโทรศัพท์มือถือ
            2.สามารถทาได้โดยไม่ จาเป็ นต้อง
       ใช้สาย ซึ่ งจะช่ วยลดความยุ่งยาก อี กทั้งยัง
       เพิ่มความสะดวกสบายในการทางานมากขึ้น
       ด้วย
     ื
โทรศัพท์ มอถือ กับ ชุดหูฟัง (Smalltalk)
  1.มีความสะดวกและความปลอดภัยในการขับรถ
  2.สามารถฟังสเตอริ โอ เครื่ องเล่นซีดี รี โมทวิทยุ
  3. ใช้เป็ นรี โมทเปิ ด-ปิ ดประตู หรื อระบบ Keyless
        หูฟังบลูทูธ จากซัมซุง
มีคำถำมไหม๊ ค่ะ ???
     คำถำมมีอยู่ว่ำ ???
1.Bluetooth คืออะไร

2.จงบอกประโยชน์ของ Bluetooth มาอย่างน้อยสองข้อ
       สมาชิกในกลุ่ม “ฟันสี ฟ้า”
1.นางสาวกัลยา ชอบธรรม   B4970101   หน้าที่ เรี ยบเรี ยงเอกสาร
2.นายกิตติศกดิ์ ใจเที่ยง
      ั         B4970125  หน้าที่ หาข้อมูล
3.นางสาวนิตยา โชติบุตร    B4970484  หน้าที่ จัดทา PowerPoint
4.นางสาวบรรจบ เจริ ญวรรณ   B4970491  หน้าที่ หาข้อมูล
5.นางสาวปฏิญญา โคตถา     B4970538  หน้าที่ จัดพิมพ์เอกสาร

								
To top