08 Doz Grudeva by Ptcu8g

VIEWS: 19 PAGES: 33

									 Защо се променя
  концепцията
в лечението на MДС и
  редките анемии


  Доц. Жанет Грудева
 Клиника по Онкология и Хематология
     УМБАЛ “Св. Георги”
      гр. Пловдив
  Миелодиспластични синдроми (МДС)


 МДС - група хетерогенни миелоидни клонални
 нарушения, характеризиращи се с к.м. хипер-
 целуларитет и периферна цитопения

 Според етиологията:
 • de novo (първични МДС)
 • therapy-related (вторични) МДС
 МДС – асоциация с висока болестност и смъртност:
 • тежки цитопении
 • висок риск от трансформация в ОМЛ
 • влошено качество на живот
              Епидемиология на МДС

                                       Age at diagnosis of MDS3
                                    20
  Относително често
  заболяване на к. м.1
                                    15
                            Брой пациенти
  Заболеваемост в света
    ~ 5/ 100.000 популация2                     10


  Средна възраст към                         5
  момент на диагноза –
    65–70 г.2                            0
                                       21 37 47 56 62 68 74 80 86 92
                                        31 44 53 59 65 71 77 83 89
                                        Възраст към момента на диагноза (год)


1Shadduck  RK et al. Exp Hematol 2007;35:137–143; 2NCCN Practice Guidelines for MDS V1 2009;
3Germing  U et al. Haematologica 2004;89:905–910
              Характеристика на МДС
  Среща се главно при възрастни ( >70 г. заболеваемост –

     >20 /100.000)

  Мъжете боледуват малко по-често

  Приблизително 50% от заболелите имат цитогенетични
  нарушения1

  85% oт пациентите стават трансфузионно зависими

  Около 30% от пациентите прогресират до AML (5–60% според
  типа на МДС)2

  Обща преживяемост - от няколко седмици до няколко години
  (според рисковата група)


1Gyger  M et al. Am J Hematol 1988;28:13–20; 2Bennett JM and Komrokji RS. Hematology 2005;10(Suppl1):258–69.
Фактори, участващи в етиологията на MDS

                Фактори свързани със стила на
   Генетични фактори:          живот:
   Down syndrome, др.      тютюнопушене, алкохол,
                     бои за коса
  Химически субстанции:
  benzene, phenol, dioxin        Радиация:
Експозиция на селскостопански   атомни бомбардировки,
     препарати:           лъчетерапия,
  естициди, инсектициди    проф. експозиция на Ro лъчи
    фертилизатори
                    Химиотерапия:
 Продължителна експозиция на     алкилиращи агенти,
      вируси:       инхибитори на топоизомераза II
  Ветеринари, фермери и
   работници в кланици       Диетични фактори:
                  продукция на феноли от
                   стомашната флора
Диагностична и прогностична оценка на МДС


    СИСТЕМА                                 ПРОГНОСТИЧНА
                     БАЗА ЗА ОЦЕНКА
 ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ                                 ОЦЕНКА     FAB (1982)          Клетъчна морфология              IPSS (1997)                   Клетъчна морфология,
     WHO (2002)                                 WPSS (2007)
                     цитогенетика
FAB- French-American-British; IPSS- International Prognostic Scoring System; WHO- World health
Organization; WPSS- WHO classification-based Prognostic Scoring System
International Prognostic Scoring System (IPSS)
                                    Точки
 Прогностична променлива           0       0.5       1.0      1.5      2.0
 Бласти в костния мозък (%)         <5      5–10       –      11–20    21–29
 Брой цитопении1              0–1       2–3       –      –        –
 Цитогенетична категория2         Добра    Междинна      Лоша


 Рискови групи              Сбор           Средна преживяемост (г.)
                                                 Всички
                                 ≤60       >60
                                                пациенти
 Нисък                   0          11.8       4.8       5.7
 Междинен I               0.5–1.0         5.2       2.7       3.5
 Междинен II              1.5–2.0         1.8       1.1       1.2
 Висок                  ≥2.5          0.3       0.5       0.4

1Тромбоцити <100,000/µL, Хемоглобин <10 g/dL, Неутрофили <1800/µL; 2Добра = нормална, 5q-, 20q-, -Y;
Междинна = други аномалии; Лоша = комплекс от 3 аномалии, аномалии на 7-ма хромозома
Greenberg P et al. Blood 1997;89:2079–2088
     Новата WHO класификация-базирана
     Prognostic Scoring System (WPSS)
                                Точки
                           0     1      2     3
                               RCMD,
 Подвид по WHO                RA, RARS, 5q-        RAEB-1  RАЕB-2
                               RCMD-RS
 Нужда от трансфузии                 Не   Редовна    –     –
 Цитогенетична категория              Добра  Междинна   Лоша    –


                                  Средна преживяемост
 Рискови групи                   Сбор
                                     (месеци)
 Много нисък                     0           103
 Нисък                        1           72
 Междинен                       2           40
 Висок                        3–4          21
 Много висок                     5–6          12


Malcovati L et al. J Clin Oncol 2007;25:3503–3510
   МДС – преживяемост, основана на FAB

 RA < 5%
 бласти
              Средна преживяемост в месеци
                             50


  RARS
                             40
 15% ринг
сидеробласти                          35      35

                             30
  RAEB
  5-20%
                                             18
  бласти                         20
                                         12
  RAEB-t                                                6
                             10
  21-30%
  бласти

                                RA   RARS   CMML  RAEB    RAEB-t
 CMML
                                Нисък риск         Висок риск
Gallagher A. et al. Haematologica, 1997, 82:91
           Трансфузионна зависимост –
          значимо повишава риска от смърт

                1.0
                             Трансфузионно НЕзависими
   Кумулативно съотношение


                0.9
                0.8           Трансфузионно зависими
      на преживелите
                0.7           Survival hazard ratio = 1.58 (P=0.005)

                0.6
                0.5
                0.4
                0.3
                0.2
                0.1
                0.0                          месеци
                   0  20  40  60  80   100  120   140


Повишен риск от смърт при трансфузионна зависимост:
 намалена к.м. ефективност
 неадекватна хелираща терапия Cazzola M & Malcovati L. N Engl J Med 2005;352:536–8
                   Лечение на МДС

                          Терапевтични           При селектирани
  Поддържаща терапия
                          възможности            групи пациенти
 Хемотрансфузии              Деметилиращи агенти           Алогенна
 Хемопоетични CSF:             • Azacitidine              трансплантация

  • EPO/darbopoietin            • Decitabine
  •  G-CSF                МХТ / ПХТ
 Антибиотици                Имуномодулатори
 Ферохелираща терапия             • Lenalidomide (5q-)
 Тромбопоетин-               Имуносупресивнa Th
 агонисти                 ATG  cyclosporin
EPO, erythropoietin; G-CSF, granulocyte-colony-stimulating factor; ATG, antithymocyte globulin
    Терапевтични възможности при МДС

При по-нисък риск                    При по-висок риск
(IPSS нисък, междинен -1)                (IPSS междинен-2, висок)

 EPO  G-CSF                       Алогенна трансплантация

 Имуносупресия
                              5-Azacitidine, Decitabine
 ATG  cyclosporin

 Lenalidomide – del (5q)                 ПХТ

 5-Azacitidine, Decitabine                Ферохелираща терапия?

 Ферохелираща терапия
IPSS, International Prognostic Scoring System; ATG, antithymocyte globulin; EPO, erythropoeitin;
G-CSF, granulocyte colony-stimulating factor; HDAC, histone deacetylase
 Хемотрансфузии и
Fe-свръхобременяване
    при МДС
  Хемотрансфузии – базисна поддържаща
       терапия при МДС

 Една единица Ер маса - съдържа 200-290 mg Fe
 Несвързаното с трансферин Fe - директно
 отговорно за тъканното увреждане
 Т.н. “лабилно Fe” преминава трансмембранно и се
 депонира в таргетните тъкани
 80–90% от пациентите с МДС стават трансфузионно
 зависими с цел:
 • контрол симптомите на анемия
 • подобряване качеството на живот
 • оцеляване

Hellström-Lindberg E. Semin Hematol 2005;42:S10–S13
 Недостатъци на регулярните хемотрансфузии

  Медицински риск:
   • алоимунизация
   • Fe свръхобременяване
   • трансмисивни инфекции


  Други недостатъци:
   • зависимост от редовна доставка на биопродукти
   • цена на манипулации
   • неудобство за пациента


Jabbour E et al. Cancer 2008;112:1089–1095
        Fe свръхобременяване при МДС

                                   Други причини за Fe
       Редовни                         свръхобременяване
                                 (↓ експресия на HEPCIDIN)
      хемотрансфузии

            Акумулиране на ексцесивни количества желязо в
             чернодробна, ендокринна и сърдечна тъкани


                    Влошена органна функция1,2                     Намалена преживяемост3


1JaegerM et al. Beitr Infusionsther 1992;30:464–468; 2Schafer AI et al. N Engl J Med 1981;304:319–324;
3Malcovati L et al. J Clin Oncol 2005;23:7594–7603
“ЗАД ЗАВЕСАТА” СЛЕД ХЕМОТРАНСФУЗИЯ                           Хемо-
          Еритрон            трансфузия

                              200–290 mg
                                Fe
       NTBI
Паренхимни
        Трансферин            РЕС-макрофаги
 органи             NTBI=non-transferrin-bound iron

             По: Hershko C et al. Ann NY Acad Sci 1998;850:191–201
     Ефект на Fe свръхнатоварване

                Лабилно Fe


           Образуване на свободни радикали

              липидна пероксидация

Увреда на органели                               TGF-β1


                                    Синтез на колагенКлетъчна смърт     TGF = transforming growth factor           Фиброза                Adapted from Cohen AR & Porter JB. Steinberg MHetalEds]; 2001:979–1027
  Влияние на трансфузионна зависимост и Fe
 свръхобременяване за преживяемост при МДС

            АНАЛИЗ на 455 пациента с МДС1:

   Кардиологична патология - най-честа НЕхематологична
   заболеваемост (25%)
   Кардиологична патология - идентифицирана като
   основна причина за нелевкемична смъртност (63%)
   Ниво на серумен феритин – стат. значима причинно-
   следствена връзка с риска от кардиологична
   заболеваемост / смърт (р=0.001)
1Della  Porta MG et al. Blood 2008;112(11):Аbst 2677
                      Преживяемост на пациенти с МДС според
                        нивата на серумния феритин
                   Серумен феритин      1000 ng/mL   1500 ng/mL                         2000 ng/mL   2500 ng/mL
                             RA/RARS/5q−                                     RCMD/RCMD-RS
                            (HR=1.42; P<0.001)                                  (HR=1.33; P=0.07)
                                           Кумулативно съотношение на преживелите
Кумулативно съотношение на преживелите
                     1.0                                         1.0
                     0.9                                         0.9
                     0.8                                         0.8
                     0.7                                         0.7
                     0.6                                         0.6
                     0.5                                         0.5
                     0.4                                         0.4
                     0.3                                         0.3
                     0.2                                         0.2
                     0.1                                         0.1
                     0.0                                         0.0
                        0  20 40 60 80 100 120 140 160 180                         0  20 40 60 80 100 120 140 160 180
                           Преживяемост (месеци)                                Преживяемост (месеци)
RA-рефрактерна анемия: RARS- RA с пръстеновидни сидеробласти; RCMD-рефрактерна цитопения смултилинийна
дисплазия; RCMD-RS- RCMD с пръстеновидни сидеробласти
Malcovati L et al. Leuk Res 2007;31(Suppl 3):S2–S6
Характеристика на пациенти с МДС, подходящи
      за хелираща терапия

  Необходимост от редовни хемотрансфузии поне 1 г.
  (≥20Е Ер маса)

  Серумен феритин ≥1000 ng/mL

  Очаквана преживяемост ≥1 г.

  Пациент с нисък или междинен-1 риск по IPSS

Цел на хелираща терапия: феритин < 1000 ng/ml за
пациенти с изходни нива на феритина > 2500 ng/ml1


 1Comprehensive  Cancer Network Guideline
Хелираща терапия
  при МДС
 Увеличена преживяемост при пациенти с МДС,
    получаващи хелираща терапия
                            Средна преживяемост: 63 месеца (за цялата група),
                     1.00
                            115 месеца за пациенти с хелираща терапия
                                      спрямо
    Survival distribution function
                     0.75      51 месеца за пациенти без хелираща терапия
                                      (P<0.0001)

                                       Fe-хелираща терапия
                     0.50                 Без Fe-хелираща терапия                     0.25                      0
                        0  50     100     150    200      250
                           Време от диагноза до смърт (месеци)
Rose C et al. Presented at ASH 2007 [Blood 2007;110(11):abst 249]
Used with the permission of Professor Christian Rose, Lille, France
    Зависимост между интензивност на
  хелираща терапия и преживяемост при МДС

                           Средно: 120 месеца при стандартно и активно хелиране
                                       спрямо
                     1.00
                               69 месеца при ниска степен на хелиране
                                       (p< 0.001)
     Survival Distribution Function
                     0.75
                     0.50

                                         Стандартно/Активно хелиране

                     0.25                  Ниска степен на хелиране

                                          Липса на хелиране

                     0.00
                         0  50     100       150       200      250
                              Време от диагноза до смърт (месеци)

ASH07 - Blood, vol. 110, issue 11, Nov 16, 2007 - abstract 249 - Courtesy of C.Rose and GFM
             Deferasirox (Exjade)


  Тридентатен* Fe хелатор:
   • разтворима таблетка
   • приложение: веднъж дневно
   • висока специфичност към Fe

  Хелираното Fe се екскретира
  основно с фецеса (< 10% в урината)
*3 полярни точки на взаимодействие в свързващия джоб

                            Nick H, et al. Curr Med Chem. 2003;10:1065-76.
                  Терапия с Deferasirox (Exjade) - индуцира
                  дозозависими промени в Fe натоварване
                                     Промени в серумния феритин (µg/L)
                                                       6,000
                         LIC*                            5,000
                                                              Серумен феритин
                                                       4,000
               10  n=3    n=6     n=7  n = 12
                                                       3,000
Промени в LIC (mg Fe/g dw)
                                                       2,000
               5
                                                       1,000

               0                                         0

                                                       –1,000
               –5
                                                       –2,000

             –10                                         –3,000
                                                       –4,000  n=3   n=7    n=9   n = 14

             –15

                  5    10     20   30                          5    10     20    30
               –20
               Планирана стартова доза deferasirox (mg/kg/d)                  Планирана стартова доза deferasirox (mg/kg/d)

                  Пациенти с MДС: Fe баланс - постигнат с 10 mg/kg/d,
                          /-/ Fe баланс - с 20 и 30 mg/kg/d
           *LIC: Liver Iron Concentration       Cazzola M, et al. Haematologica. 2005;90(Suppl 2):abstract 769.
 Ефективност на Deferasirox след 1 г. терапия
при пациенти с МДС (нисък и междинен-1 риск)

            Феритин – изходен  Феритин – краен
  АВТОРИ    N                       P
               ng/ml       ng/ml
 Metzgeroth G.
 et al.
         12      1515        413     p<0.001
 Ann Hematol,
 2009;88:301-0       (665-6900)     (105-3052)
 Gattermann N.
 et al. Blood,
         341     2730        253     p=0.0019
 2008; 112:633

 List A. et al.
 Blood, 2008;
         176     3397        2501     p=0.002
 112:634
     Серумен феритин < и ≥1000 ng/mL:
     най-чести странични ефекти (≥5%)

                Serum ferritin  Serum ferritin
СИМПТОМИ            <1000 ng/mL   ≥1000 ng/mL
                  (n=174)     (n=300)
Гадене              26 (14.9)    38 (12.7)
Диария               17 (9.8)    42 (14.0)
Повръщане             14 (8.0)     25 (8.3)
Aбдоминална болка         12 (6.9)    32 (10.7)
Обриви               9 (5.2)     16 (5.3)
Болка долен абдомен        6 (3.4)     20 (6.7)
↑Креатинин >33% / изходен в 2
                 26 (14.9)    36 (12.0)
последователни визити
↑ALT >10 пъти           12 (6.9)     20 (6.7)
Профил на безопасност на Deferasirox - ng/ml
демонстриран при повече от 13.000 пациенти

 Подкрепен от една от най-мащабните проспективни
 програми – >1000 пациента с Fe-свръхобременяване след
 хемотрансфузии

 Постмаркетингов опит - с >13 000 пациента, подкрепящ
 профила на безопасност на Deferasirox

 Deferasirox е одобрен за употреба в >80 страни по света

 Постмаркетингов опит с Deferasirox - ↑значимо броя
 лекувани пациенти с хронично Fe свръхобременяване
        МДС – обобщение

1. МДС - хетерогенна група заболявания, засягащи
  възрастни пациенти; свързани с ↑болестност и
  смъртност
2. Лечението варира от осигуряване на поддържаща Th до
  Тh подходи с възможност за пълно излекуване
3. Хемотрансфузиите – основен метод за поддържаща
  терапия при възрастни пациенти с МДС
4. Fe свръхобременяване - неизбежно усложнение от
  регулярните хемотрансфузии
5. Кумулираното Fe ↓преживяемостта, особено при
  пациенти с нисък риск МДС
         МДС – обобщение

6. Съвременните Th препоръки изискват редовен
  мониторинг на Fe нива при пациенти с МДС
7. Хелираща терапия - препоръчителна за:
  пациенти с нисък и междинен риск МДС
  данни за Fe свръхобременяване
  продължаваща нужда от хемотрансфузии
8. Deferasirox (Exjade):
  per os, еднократно дневно, високоспецифичен
  индуцира /-/ Fe баланс
  успешно спомага за контрол на Fe натоварване
        МДС – обобщение


 ефективен и за пациенти AA, DBA и др. редки анемии
 ↓стат. значимо и клинично ефективно LIC и сер. феритин
 еднократен прием - пълно 24-h хелиращо покритие
 клинични и фармакодинамични изследвания показват:
 • дълъг плазмен полуживот
 • сигн. редукция на токсичното Fe след еднократна доза
 • добре поносим
 • клин. контролиран профил на безопасност
 • подходящ за пациенти >2 г. възраст

								
To top