Blank guns safety by I94xU31

VIEWS: 65 PAGES: 2

									          คำเตือนจำก www.Tommy-guncollection.6te.net

   ้
กำรใชแบลงค์ก ันอย่ำงปลอดภ ัย
                                ้
       ข้อปฏิบ ัติ และ ข้อควรระม ัดระว ังอย่ำงสูงในกำรใชแบลงค์ก ัน
              เพรำะแบลงค์ก ันไม่ใช ่ของเล่นเด็ก!

                                       ิ
ปื นแบลงค์ กัน หรื อ ปื น ประกอบภาพยนตร์ ได้ถูกออกแบบมาเป็ นพิเศษ เพื่อให้ยงกระสุนแบลงค์ได้
ขนาดใดขนาดหนึ่ง เช่น .22 จีบสั้น,8มม ลูกแบลงค์ , หรื อ .380 จีบสั้น/ 9มม ลูกแบลงค์ และ
ขนาดกระสุนที่ถูกต้องที่สุดคือขนาดที่ปืนแต่ละกระบอกได้ประทับตราไว้อยูที่ปืนแล้ว และใช้ขนาดนั้น และ
                                     ่
ขนาดนั้นตลอดไป!

ห้ ามกระทาตาม พฤติกรรม เหล่านี้                  ่                   ั
                       การเลือกใช้ กระสุ นอืนๆ หรือ ลูกกระสุ นจริง กับปื น แบลงค์กน หรือ
ปื นถ่ ายภาพยนตร์ ทีได้ กาหนดมาแล้ ว โครงสร้างปื นเหล่านี้ ทาด้วย อัลลอย ซึ่งผลโดยรวม คือ
          ่
ไม่สามารถทนทานกับความรุ นแรงของลูกกระสุนจริ งได้ หากพยายามยิงด้วยกระสุนปื นจริ ง
      ั                           ้ ่
ปื นแบลงค์กนจะระเบิด และผลลัพพ์ ก็คือการปาดเจ็บ ของผูยง และ ผูอยูร่วมบริ เวรนั้น นอกจากนี้
                            ้ิ
                ู้
การนาไปใช้ผิดๆ เหล่านี้ จะทาให้ผใช้กลายเป็ นอาชญากร ทั้งนี้ รวมไปถึงการพยายาม ดัดแปลง
ก็มีความผิดตามและมีโทษร้ายแรงอีกด้วย

เมื่อยิงปื นแบลงค์ กัน ปื นจะมีแก๊สความร้ อนบริเวณช่ องอากาศ ข้ างลากระบอกปื น หรือ ปลายปากกระบอกปื น
แก๊สค่อนข้างจะร้อน และจะมีเขม่ากระจายออกบนอากาศเล็กน้อย จะไม่มีผลใดๆ
                                          ่
หากท่านถือปื นออกห่างระยะลาตัวของคุณโดยปกติ แต่ถา ส่วนได้ส่วนหนึ่งของร่ างกายคุณ อยูใกล้บริ เวณ
                        ้
ช่องอากาศ ข้างลากระบอกปื น หรื อ ปลายกระบอก จะทาให้เกิดการไหม้ และ แสบคันได้

  ่    ่   ่         ิ      ั
เพือหลีกเลียงภัยทีทาให้ บาดเจ็บ ให้ ยงปื นแบลงค์ กน ด้ วยการยื่นแขนออกให้ สุด
และให้ ห่างออกจากบริเวรบุลคลอืนๆรอบข้ าง พยายามให้ หน้า และ มือของคุณ ห่างออกจาก ช่องอากาศที่อยู่ บน
                 ่
และ ปาก กระบอก เมื่อบรรจุกระสุน, หรื อถืออยู่ ทั้งในขณะยิงปื นเหล่านี้ ควรใช้แว่น และ
ยางอุดหูก่อนยิงเสมอทุกครั้ง

           ั                         ้
ข้อยกเว้นนี้อาจใช้ได้กบ ในกองถ่ายภาพยนตร์ การแสดง หรื อ การฝึ กซ้อมจากผูคุม และครู ฝึกซ้อม หรื อ
การรับรอง จากสถาวะผูอาศัยรอบข้างที่รับรู ้อย่างแท้จริ ง ถ้ าคุณไม่ ได้ อยู่ในข้ อยกเว้ นเหล่ านี้ ห้ าม!
          ้
      ่
เลงปื นไปทีใครก็ตาม แม้วาจะกระทาโดยไม่เจตนาก็ตาม การพกพา หรือ ถือสิ่งเทียมอาวุธไปทีสาธารณะ
            ่                             ่
ก็มโทษความผิดเท่ ากับการถืออาวุธปื นจริงไปทีสาธารณะเช่ นกัน หรื อการกระทาอื่นๆ ที่เสี่ ยงต่อความผิด
  ี                    ่
         ั    ั                      ิ
ของกฤหมายที่ได้บงคับใช้น้ น อาจจะทาให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรื อ ถึงแก่ชีวตได้
เพราะเหตุที่กระทาลงไปโดยชอบธรรม

      ั
ปื นแบลงค์ กน หรือ ปื นก่องถ่ ายภาพยนตร์ นี้ ไม่ ใช่ ของเล่ นเด็ก มันควรจะอยู่ในการดูแล
และความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ มันไม่ควรจะถูกพกพาไปตามท้องถนน หรื อ ซ่อนเก็บไว้ในตัวคุณ หรื อ
วางมันไว้บนรถของคุณ ห้ามวางมันไว้ ใกล้มือเด็ก หรื อ บุคคลที่ ไร้ความรับผิดชอบ.

								
To top