41 6 2 4 0 6 Praktikum 2 by WhiONJZ

VIEWS: 37 PAGES: 6

									      KOLEDŽ ZA INFORMATIKU I MENADŽMENT „JANJOŠ“ PRIJEDOR

 STUDIJSKA GRUPA        MENADŽMENT
 STUDIJSKI PROGRAM       JAVNA UPRAVA
 ŠIFRA PROGRAMA         MJU


 VRSTA STUDIJA         REDOVAN
 CILJ PROGRAMA


 Cilj je da studenti steknu osnovno teorijsko znanje iz nauke o upravljanju i njene uloge
 preko osnovnih instituta javne uprave i javnog menadžmenta. Na ovaj način, studenti će
 biti u stanju da jasno prepoznaju kada i kako se opšti principi upravljanja primjenjuju na
 organizacije koje obavljaju javnu službe i posebne institute u specifičnim upravnim
 oblastima kao što su rukovođenje u upravi, elementi upravne organizacije, uvođenje
 informatičke tehnologije u rad savremene javne i lokalne uprave i dr. U okviru studijskog
 programa daje se pregled najznačajnih škola misli o razvoju upravne nauke, od
 kamaralizma, preko škole međuljudskih odnosa do primjene kibernetičkog modelovanja i
 teorije sistema. Poseban osvrt daje se na uvođenje interaktivnog odnosa građana i javne
 uprave u pružanju javnih usluga korišćenjem informatičke tehnologije u okviru modela i
 svjetskih i evropskih iskustava u primjeni elektronske uprave, gdje predmetna oblast
 poslovne informatike daje studentima mogućnost da upoznaju osnovne i napredne modele
 e-upravljanja.

 Smjer nalazi svoju svrhu u iskazanoj potrebi lokalne samouprave za školovanim
 kadrovima, koji bi već tokom studija počeli da se bave problematikom realizacije lokalne
 demokratije, naročito u domenu javnih službi, gdje, za razliku od preduzetništva,
 kadrovska organizacija zahtijeva detaljnije poznavanje poslovnog i upravnog prava,
 ekonomike i organizacije javnog sektora, kao i odnosa s javnošću. Pored toga, u okviru
 predmeta u studijskom smjeru, studenti imaju priliku da se upoznaju sa oblastima na koje
 se akcenat stavlja u kontekstu pridruživanja BiH Evropskoj Uniji; nacionalna uprava i
 evropski upravni prostor, regionalizam i interregionalna saradnja, lokalna samouprava i
 decentralizacija, ekonomija Evropske Unije, civilno društvo i javna uprava, javne politike,
 javne službe, upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi, elektronska podrška
 javnoj upravi, pisanje razvojnih projekata i upravljanje projektima.

 Studijski smjer za razliku od ostalih smjerova na Studijskoj grupi za Menadžment zbog
 pomenutih razloga pomjera naglasak sa ekonomskih nauka na organizacione nauke u
 izbornim predmetima i time daje studentima osnovu za momentalan start u konkurisanju
 za poslove u lokalnoj i državnoj upravi, kao i u civilnom sektoru.




STUDIJSKI PROGRAM                        Strana 1/6
Naziv    MJU        Verzija     2.1       Datum      18.06.2007.
       KOLEDŽ ZA INFORMATIKU I MENADŽMENT „JANJOŠ“ PRIJEDOR

 STRUČNI NAZIV
 Po završetku studija studenti stiču stručno zvanje diplomirani menadžer.
 (Napomena: Nazivi stručnih zvanja će biti eventualno korigovani u skladu sa
 nomenklaturom koju će propisati Ministartvo)
 USLOVI ZA UPIS STUDIJSKOG PROGRAMA

 Opšti uslovi za upis studijskog programa su propisani Zakonom i Statutom Visoke škole i
 zahtijevaju četvorogodišnje srednje obrazovanje i pristupanje kvalifikacionom ispitu za
 upis na prvu godinu studija. Pošto shodno odredbama Statuta studenti imaju pravo da
 jednom u toku studija promijene studijsku grupu, odosno studijski program, uslovi za upis
 studijskog programa na trećoj ili na četvrtoj godini su položeni svi ispiti iz prethodne
 godine i poklapanje najmanje 50% izbornih predmeta za odgovarajući studijski program.

 OBIM I STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA


     I GODINA             Prilog ECTS   PR    VJ    SEM    UK
     Informacione tehnologije      12   7    2    3     1     5
     Osnove ekonomije          25   7    3    2     2     5
     Elementarni engleski jezik     9   6    2    4     0     6
 ZIMA




     Poslovna statistika        30   7    2    3     1     5
     Izborni rad – Praktikum 1:
     Priprema i izrada seminarskih i  40     3  0     2     2     2
     drugih radova
                               9    14     6     23
     Informacije i komunikacije     11     7  1     4     1     5
     Osnove menadžmenta         27     7  2     3     2     5
 LJETO




     Mikroekonomija           21     7  3     2     1     5
     Elementarni poslovni engleski   10     6  2     4     0     6
     Izborna aktivnost 1        42     3  0     2     2     2
                            60  8    15     6     23




STUDIJSKI PROGRAM                         Strana 2/6
Naziv    MJU         Verzija     2.1      Datum        18.06.2007.
       KOLEDŽ ZA INFORMATIKU I MENADŽMENT „JANJOŠ“ PRIJEDOR

     II GODINA                   ECTS  PR    VJ    SEM    UK
     Poslovna kultura          28      7   2    3     1     5
     Kompjuterska tabelarna
                       16     7   1     4     1     5
 ZIMA


     izračunavanja
     Preduzetništvo           36     7   2     3     2     5
     Srednji poslovni engleski     41     6   2     4     0     6
     Praktikum 2: Biznis plan      35     3   0     3     0     3
                                7    17     4     24
     Poslovne finansije         31      6   2     2     1     4
     Poslovna matematika        29      7   2     3     1     5
 LJETO




     Ekonomika preduzeća               6   2     2     2     4
     Viši poslovni engleski       48      6   2     4     0     6
     Organizacija pos. sistema     24      6   2     2     1     4
                             62  10    13     4     23

     III GODINA                  ECTS  PR    VJ    SEM    UK
     Upravljanje kvalitetom       54      6   2     2     2     6
     Računovodstvo           39      7   2     3     1     5
 ZIMA




     Marketing             18      7   2     3     1     5
     Odnosi sa javnošću         22      7   2     3     1     5
     Praktikum 3: Završni račun     26      3        3          3
                                8    14     5    22
     Kvantitativne metode dlučivanja  17      6   2     2     1     4
     Tehnološki sistemi         43      6   2     2     2     4
 LJETO




     Izborni 1                    6   2     2     1     4
     Izborni 1                    6   2     2     1     4
     Izborni 1i/ili završni rad           6   2     2     1     4
                             60  10    10     5    20

     IV GODINA                   ECTS  PR    VJ    SEM    UK
     Teorija sistema          44      6   2     2     1     4
     Upravljanje projektima       46      6   2     2     1     4
 ZIMA




     Teorija odlučivanja        19      6   2     2     1     4
     Elektronsko poslovanje       8      6   2     2     1     4
     Izborna aktivnost 2         2      6   0     6     2     4
                                8    14     4    22
     Izborni 2                    6   2     2     1     4
 LJETO




     Izborni 2                    6   2     2     1     4
     Izborni 2                    6   2     2     1     4
     Diplomski rad                 12   0     8     0     8
                             60   6    14     3    20




STUDIJSKI PROGRAM                           Strana 3/6
Naziv    MJU          Verzija    2.1        Datum        18.06.2007.
       KOLEDŽ ZA INFORMATIKU I MENADŽMENT „JANJOŠ“ PRIJEDOR


 IZBORNI PREDMETI 1+ 2
 Naziv predmeta                    Prilog   ECTS
 Upravljanje ljudskim resursima            45      6
 Poslovno planiranje                  33      6
 Ekološki menadžment                  50      6
 Komercijalno poslovanje                15      6
 Menadžment MIS preduzeća               32      6
 Istraživanje tržišta i reklamiranje          13      6
 Bankarstvo                       3      6
 Berzantsko poslovanje                 5      6
 Poslovno pravo                    34      6


 IZBORNA AKTIVNOST 1
 Naziv aktivnosti                   Prilog   ECTS
 Seminarski rad                    42      3
 Debata ili diskusija                 42      3
 Studija slučaja                    42      3
 Predinvesticiona studija               42      3
 Praksa u trajanju od 8 radnih dana          42      3
 Dobrovoljni rad u zajednici 8 dana          42      3

 IZBORNA AKTIVNOST 2
 Naziv aktivnosti                   Prilog   ECTS
 Projekat – grupni rad                 2      6
 Studija slučaja – grupni rad              2      6
 Predinvesticiona studija – grupni rad         2      6
 Studija izvodljivosti – grupni rad           2      6
 Studija slučaja - grupni rad              2      6
 Praksa u trajanju od 15 radnih dana          2      6
 Dobrovoljni rad u zajednici 15 dana          2      6


 SADRŽAJ STUDIJSKOG PROGRAMA

 Kratki sadržaji pojedinih predmeta sa načinima izvođenja nastave, potrebnim vremenom
 za izvođenje pojedinih oblika nastave po predmetima, te ECTS sa tabelama opterećenja
 studenata se nalaze u zajedničkom prilogu za sve studijske programe na kraju knjige.

 Napomena:
 Svi listovi sa gore navedenim elementima su u označeni u podnožjima, tako kada se žele vidjeti detalji npr. o
 predmetu Berzansko poslovanje, onda se u gornjim tabelama u prvoj koloni pored naziva predmeta nađe broj
 priloga (Prilog 5), a zatim se gledajući po podnožjima listova u prilogu nađe konkretan prilog koji se odnosi
 na berzansko poslovanje. Detaljniji opisi predmeta se nalaze u Nastavnom planu i programu pod istim
 oznakama i sa istim brojem priloga.


STUDIJSKI PROGRAM                               Strana 4/6
Naziv    MJU           Verzija      2.1         Datum       18.06.2007.
      KOLEDŽ ZA INFORMATIKU I MENADŽMENT „JANJOŠ“ PRIJEDOR

 NAČINI I USLOVI ODVIJANJA STUDIJSKOG PROGRAMA

 U ovom studijskom programu su prve dvije godine zajedničke sa ostalim studijskim
 programima iz studijske grupe Menadžment. U toku te prve dvije godine se stiču osnovna
 znanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta, engleskog jezika i informatike.
 Prelaskom na treću godinu studija studijski programi se odvajaju i dobijaju izborne
 predmete, tako da na trećoj godini ima pet izbornih predmeta, a na četvrtoj godini četiri i
 diplomski rad.
 U cilju obezbjeđivanja konkretnijeg usmjerenja izborni predmeti su podjeljeni u tri grupe.
 Izborni predmeti iz prve se preporučuju studentima treće godine. S obzirom da studenti
 imaju pravo izlaska sa studija i poslije završene treće godine studija, na ovaj način se
 obezbjeđuje njihovo usmjeravanje u željenu oblast.
 Izborni predmeti druge grupe se preporučuju studentima četvrte godinem s tim što imaju
 pravo izabrati i izborne predmete iz prve grupe koje nisu izabrali u trećoj godini studija.
 Izborom predmeta iz prve i druge grupe izbornih predmeta tokom treće i četvrte godine
 studija se studentu osigurava usmjerenje u željenom pravcu.
 Izborni predmeti iz treće grupe su ponuđeni kao opcija kojom se želi obezbjediti što veći
 uticaj studenata na profilisanje njihovog budućeg stučnog usmjerenja.

 USLOVI ULASKA NA STUDIJ I I IZALASKA SA STUDIJA

 Ovim studijskim programom se definišu uslovi za ulazak na studij, izlazak sa studija,
 prelazak na drugi studijski program:

 Ulazak na studij:
 Na prvu godinu studija se mogu upisati sve osobe sa završenom četvorogodišnjom
 srednjom školom koje su pristupile polaganju kvalifikacionog ispita. Pri upisu studenti
 preliminarno biraju željeni studijski program u okviru izabrane studijske grupe.
 Na drugu godinu studija se mogu upisati svi studenti koji su ispunili zakonske uslove za
 upis više godine studija propisane statutom, kao i studenti koji su na drugim univerzitetima
 i visokim školama u BiH stekli iste uslove.
 Na treću godinu studija se upisuju svi studenti koji su ispunili zakonske uslove za upis više
 godine studija propisane statutom, kao i studenti koji su na drugim univerzitetima i
 visokim školama u BiH stekli iste uslove. Pri upisu treće godine studija studenti mogu da
 promjene studijsku grupu ili studijski program, ako su stekli uslove za upis treće godine.
 Takođe se kod upisa treće godine prijavljuje grupa izbornih predmeta koje su studenti
 obavezni pohađati.
 Na četvrtu godinu studija se upisuju svi studenti koji su ispunili zakonske uslove za upis
 više godine studija propisane statutom, kao i studenti koji su na drugim univerzitetima i
 visokim školama u BiH stekli iste uslove. Studenti sa drugih univerziteta i visokih škola
 mogu upisati studijski program na četvrtoj godini samo ako imaju položeno najmanje 50%
 programa izbornih predmeta iz treće godine. Najkasnije na početku osmog semestra
 studenti su dužni prijaviti temu diplomskog rada.

 Izlazak sa studija:


STUDIJSKI PROGRAM                         Strana 5/6
Naziv    MJU        Verzija     2.1       Datum      18.06.2007.
      KOLEDŽ ZA INFORMATIKU I MENADŽMENT „JANJOŠ“ PRIJEDOR

 Studenti imaju pravo da prekinu studije na Visokoj školi i da dobiju odgovarajuću
 verifikaciju studiranja.
 Pri izlasku sa studija sa skupljeni manje od 60 ECTS bodova, studentu se izdaje uvjerenje
 o položenim ispitima i na njegov zahtjev eventualno i izvodi iz nastavnih programa za
 predmete koje je položio.

 Pri izlasku sa studija poslije prve godine studije (sa skupljenih 60-119 ECTS bodova)
 studentu se izdaje uvjerenje o završenoj prvoj godini studija, uvjerenje o položenim
 ispitima sa prosjekom ocjena i na zahtjev studenta eventualno i izvodi iz nastavnih
 programa za predmete koje je položio.
 Pri izlasku sa studija poslije druge godine studije (sa skupljenih 120-179 ECTS bodova)
 studentu se izdaje uvjerenje o završenoj drugoj godini studija, uvjerenje o položenim
 ispitima sa prosjekom ocjena i na zahtjev studenta eventualno i izvodi iz nastavnih
 programa za predmete koje je položio.
 Pri izlasku sa studija poslije treće godine studije (sa skupljenih 180-239 ECTS bodova)
 studentu se izdaje diploma o završenom studiju prvog ciklusa sa 180 ECTS bodova,
 dodatak diplomi (DS) i uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena.
 Sa skupljenih najmanje 240 ECTS bodova i urađenim i odbranjenim diplomskim radom
 student stiče pravo na izdavanje diplome o završenom studiju prvog ciklusa sa 240 ECTS
 bodova, dodatka diplomi (DS) i uvjerenja o položenim ispitima sa prosjekom ocjena.




STUDIJSKI PROGRAM                        Strana 6/6
Naziv    MJU        Verzija     2.1       Datum     18.06.2007.

								
To top